مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی سال 17 تابستان 1401 شماره 60 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

شناسایی عوامل موثر در سطح توانمندی های فناوری تجهیزات پزشکی کشور با استفاده از تکنیک دلفی فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توانمندی های فناوری تجهیزات پزشکی تکنیک دلفی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 819 تعداد دانلود : 168
تولید تجهیزات پزشکی، ضمن ایفای نقشی کلیدی در تامین نیازمندی های نظام سلامت، پتانسیل اقتصادی و فناورانه قابل ملاحظه ای برای رشد و توسعه دارد. لذا هدف اصلی پژوهش شناسایی عوامل موثر بر سطح توانمندی های فناوری تجهیزات پزشکی می باشد. ﭘﮋوﻫﺶ حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث اجرا اکتشافی ﺑ ﻪ ﺷ یﻮه کتابخانه ای، اسنادی و ﭘیﻤﺎیﺸ ی با ﻧﻈﺮﺳﻨﺠی از 15 نفر از متخصصان و صاحب نظران داخلی در حوزه تجهیزات پزشکی انجام شده است که پس از مرور ادبیات تحقیق 22 عامل تاثیرگذار جهت ارزیابی سطح توانمندی های فناوری تجهیزات پزشکی توسط خبرگان استخراج گردید. سپس از روش دلفی فازی جهت شناسایی و انتخاب متغیرهای تصمیم گیری استفاده شد که نتایج تحقیق نشان می دهد 5 عامل خلاقیت و نوآوری، توسعه فناوری، طراحی و مهندسی، ساخت و تولید و رقابت پذیری جهت ارزیابی سطح توانمندی های فناوری تجهیزات پزشکی به عنوان مهم ترین عوامل در سطح توانمندی های فناوری تجهیزات پزشکی شناسایی شدند.
۲.

بررسی و ارزیابی عملکرد پایدار مبتنی بر روش های کارت امتیازی متوازن پایدار و تصمیم گیری چند معیاره فازی (مورد مطالعه شرکت های تولیدی مواد شوینده)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: دنپ فازی کارت امتیازی متوازن پایدار مولتی مورای فازی نظریه فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 84 تعداد دانلود : 420
مدیران ارشد سازمان ها همواره در جستجوی راه حلی برای حصول اطمینان از انتخاب و اجرای استراتژیهای مناسبتر هستند که در این میان روش ارزیابی متوازن پایدار (SBSC) یک چارچوب سنجش عملکرد فراگیری است که با مجموعه ای از مقیاس های مالی و غیرمالی، نگاهی جامع با ابعادی کامل مانند زیست محیطی و مسئولیت پذیری اجتماعی به عملکرد می اندازد. هدف با استفاده از مدل های تلفیقی جهت شناسایی شاخص های کلیدی تاثیرگذار و تاثیرپذیر عملکردی برای ارزیابی صنعت مواد شوینده در چارچوب کارت امتیازی متوازن پایدار با لحاظ مجموعه ای متنوع از شاخص ها و تعیین وابستگی های بین آنها، توسط گروهی از تصمیم گیرندگان می باشد. بررسی و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های تلفیقی جهت تعیین درجه ارجحیت مولفه های عملکردی نسبت به یکدیگر، شامل رویکرد جدید کارت امتیازی متوازن پایدار و با توجه به چندطرفه بودن رابطه بین گزینه ها و شاخص ها از روش های تصمیم گیری چند معیاره دنپ (DANP) و مولتی مورای فازی استفاده شده است. مزیت این رویکرد توجه به وابستگی متقابل و نسبتاً پیچیده عوامل موثر بر عملکرد می باشد. برای ابعاد و معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد پایدار صنعت مورد بررسی مشخص شد، عوامل زیست محیطی و اجتماعی تاثیرگذارترین و عوامل فرایندهای داخلی و اقتصادی تاثیرپذیرترین عوامل اصلی هستند، همچنین معیارهای اقتصادی (239/0)، فرایندهای داخلی (21/0)، اجتماعی (188/0)، رشد یادگیری (183/0)، و محیطی (178/0) به ترتیب اهمیت در راهبردهای این صنعت قرار دارد.
۳.

شناسایی ابعاد و مولفه های مؤثر وتعیین کننده در طراحی مدل سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان های دولتی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمانهای دولتی الگوی بهینه استان کرمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 212 تعداد دانلود : 224
هدف این تحقیق، شناسایی ابعاد و مولفه های مؤثرو تعیین کننده در طراحی مدل سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی جهت سازمانهای دولتی ایران می باشد. این پژوهش از نظر غایت، پژوهشی کاربردی می باشد و در زمره تحقیقات کاربردی توسعه ای قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش را دو گروه تشکیل می دهند.گروه اول تعداد 30نفر از خبرگان و گروه دوم را کلیه کارکنان سازمانهای دولتی استان کرمان به حجم 77528 نفر می باشندکه حجم نمونه در این حوزه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 384 نفر تعیین گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته می باشدکه روایی آن توسط خبرگان تاییده شده و پایایی آن نیز مورد تایید قرار گرفته بطوریکه پایایی عناصر فضای سازمان0.994، مدیریت و رهبری 0.738، طرحریزی و سازماندهی 0.779، استقرار و اجرا0.971، ارزیابی 0.785 و بازنگری و اقدام برای بهبود 0.939 می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزارspss و Smart Pls مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته اند. مدل تحقیق برازش داده شده نشان می دهدکه همه عناصر شامل مدیریت و رهبری، طرح ریزی و سازماندهی، استقرار و اجرا، ارزیابی و بازنگری و اقدام برای بهبود بر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی تاثیر معنی داری دارند و کلیه مؤلفه ها بجزء یکپارچگی مکانیکی بر عناصر مربوطه تاثیری معنی داری دارند. با توجه به جامعیت تحقیق، نتایج این تحقیق می تواند به عنوان ابزاری برای توانمندسازی مدیران در زمینه دانش روز سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و استقرار آن در سازمانهای دولتی بشمار آید.
۴.

شناسایی معیارها و رتبه بندی تامین کنندگان پایدار در زنجیره تامین شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با استفاده از روش تحلیل تم و مارکوس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین پایدار تصمیم گیری چند معیاره رتبه بندی تامین کنندگان ذوب آهن اصفهان روش MARCOS مقدمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 380 تعداد دانلود : 220
با افزایش مقررات و محدودیت های زیست محیطی و افزایش آگاهی اجتماعی به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار، نظارت دولت درباره مباحث زیست محیطی و اجتماعی در سازمان ها سختگیرانه تر شده است. از اینرو هدف از انجام این پژوهش شناسایی معیارها و رتبه بندی تامین کنندگان پایدار سنگ آهن شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره جدید MARCOS می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد که به روش کیفی- کمی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بخش خرید و تامین مواد اولیه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بوده است که با روش نمونه گیری هدفمند ده نفر از خبرگان انتخاب شده اند. در بخش کیفی پژوهش شناسایی معیارها با روش تحلیل تم و از طریق مصاحبه با خبرگان انجام شده است. سپس از روش AHP برای محاسبه وزن معیارها استفاده شده است و در نهایت با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره براساس راه حل توافقی MARCOS رتبه بندی و ارزیابی هفت تامین کننده عمده سنگ آهن با تاکید بر اصول پایداری و با کدنویسی در محیط نرم افزار MATLAB 2019a انجام شده است. براساس نتایج بدست آمده پانزده معیار در سه بخش اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شناسایی شده است که پس از محاسبه وزن معیارها، کیفیت، تحویل به موقع، مسئولیت اجتماعی، قابلیت اطمینان، تعهد به قوانین، کنترل آلودگی و مسافت دارای اهمیت بالاتری بوده اند. لازم به ذکر است که معیارهای شناسایی شده در این پژوهش با منابع موجود مطابقت خوبی داشته است. همچنین نتایج بدست آمده از روش MARCOS با نتایج روش های تاپسیس، کوپراس، ویکور و SAW مطابقت داشته است.
۵.

یکپارچه سازی پیک سفارش در انبار و توزیع به خطوط تولیدی جهت حداقل کردن هزینه با رویکرد الگوریتم وال انطباقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: میسر یابی پیک کننده الگوریتم بهینه سازی وال انطباقی برنامه ریزی غیرخطی حداقل کردن فرآیندیکپارچه پیکینگ و توزیع هزینه تأخیر پیکینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 647 تعداد دانلود : 714
فرآیند پیکینگ در انبار, یکی از پرهزینه ترین فعالیت های لجستیکی محسوب می شود. توجه به جنبه های لجستیک داخلی با توجه به محدودیتها و منابع در دسترس در راستای کاهش هزینه ها با افزایش سطح توانایی سیستم های تغذیه مواد و قطعات به کنار خط حاصل خواهند شد. باتوجه به تأثیر زمان اتمام عملیات پیک بر زمان آغاز عملیات توزیع و هزینه بر بودن تأخیر در آماده سازی سفارش، پژوهش حاضر برآن است تا مسئله جدیدی را در ارتباط با فرآیند یکپارچه پیک سفارشات در انبار و تحویل درموعد مقرر به کنار خطوط تولیدی، جهت حداقل کردن هزینه ها، با توجه به داده های یک شرکت خوردو سازی مورد بررسی قرار دهد. در این راستا یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح، با هدف حداقل نمودن هزینه های ناشی از تأخیر پیشنهاد شده است. به منظور اعتبار سنجی مدل ، مسئله در ابعاد کوچک به روش دقیق حل شده است و سپس با توجه به NP-Hard بودن مسئله، در نمونه مسئله بزرگ از روش الگوریتم وال استفاده شده است. به منظور بهبود راه حل های بهینه با ایجاد تغییرات در الگوریتم اولیه و با طراحی الگوریتم وال انطباقی، با در نظر گرفتن هزینه و زمان بازدید از ایستگاه های کاری به عنوان تابع برازش ، مسئله بررسی شده است. جهت ارزیابی کارآمدی الگوریتم وال انطباقی پیشنهادی، نتایج با دو الگوریتم فراابتکاری ازدحام ذرات و گرگ خاکستری مقایسه شد. نتایج بررسی ها نشان دهنده عملکرد بهتر الگوریتم وال انطباقی پیشنهادی، نسبت به سایر روش های مورد بررسی بوده که موجب بهبود و کاهش هزینه ها شده است.
۶.

شناسایی عوامل تاب آوری زنجیره تامین دارو با استفاده از روش دلفی فازی و ارائه مدل ریاضی جهت تخصیص بهینه سفارش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: دلفی فازی دیمتل فازی زنجیره تأمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 144 تعداد دانلود : 930
اختلالات در زنجیره تامین دارو از سال 2011 تا کنون باعث کمبود صدها دارو شده است که از نظر پزشکی ضروری است هنگامی که یک اختلال رخ می دهد صنعت از نظر توانایی سازگاری محدود می شود لذا بهبود تصمیمات تاب آوری استراتژیک برای جلوگیری از کمبود های آینده مهم است ،دسترسی به دارو به عنوان یک حق انسانی یکی از اهداف سیستم های بهداشت و درمان است لذا زنجیره تامین دارو باید دارو را به مقدار و در زمان مناسب و کیفیت قابل قبول و هزینه بهینه فراهم کند،لدا هرگونه ریسک در زنجیره تامین دارو نه تنها میتواند منابع را هدر دهد بلکه می تواند زندگی بیماران را تهدید کند. در چنین شرایطی، مفهوم تاب آوری بروز یافته که نشان دهنده ی توانایی سازمان برای رویارویی با موارد غیرقابل پیش بینی است و اگر سازمان بتواند تأمین کننده با تاب آوری مناسب را شناسایی کند. سازمان مقاومت بیشتری در مقابل اختلالات دارد. لذا در این مقاله انتخاب تأمین کننده در زنجیره تأمین تاب آور مطرح گردیده است ابتدا با استفاده از مزالعات کتابخانه ای و روش دلفی عوامل تاب آوی صنعت دارو شناسایی شد سپس بر اساس این عوامل با استفاده از روش تحلیل شبکه تامین کنندگان رتبع بندی شدند و در نهایت مدل ریاضی جهت تخصیص بهینه سفارش به تامین کنندگان ارائه شد و- تقسیم بندی تامین کنندگان بعه استراتژیک،پشتیبان،جایگزین2-ایجاد منبع پشتیبان3-شناسایی جمعیتی که تحت تاثیر کمبود دارو هستند4-تقسیم بندی تامین کنندگان بر اساس ریسک بالا،متوسط و پایین5-افزایش شفافیت زنجیره تامین برای افزایش دانش مدیران برای درک تغییرات لازم می باشد.
۷.

مسأله مکان یابی- پوشش حداکثری نمایندگی های عاملِ روغن موتورِ خودرو تولیدیِ شرکتِ نفتِ پارس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آزمون و ارزیابی تصمیم گیری تصمیم گیری چند شاخصه روغن موتورخودرو فرآیند تحلیل شبکه مکانیابی- پوشش حداکثری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 45 تعداد دانلود : 66
رقابت در حوزه شناسائی و توزیع محصولات، نگاه صنعت تولید روغن خودرو را تا حد زیادی به راهبردهای کوتاه مدت محدود کرده است. مدل های مکانیابی به جهت تاثیر بارز و اهمیت فراوان در کاستن از هزینه ها در حوزه تاسیس و راه اندازی تاسیسات تولیدی و توزیع، مورد استقبال صاحبان صنایع، مهندسین و محققین حوزه های مربوطه قرار گرفته است. از طرف دیگر به لحاظ ظرفیت پوشش جغرافیائی درحوزه توزیع این محصولات که سراسر کشور را پوشش می دهد، تاکنون تحقیقات کمی نسبت به درجه نفوذ هر محصول صورت پذیرفته است. مسئله مکانیابی پوشش حداکثری جهت پاسخگویی به کل تقاضای مشتریان و پاسخ به حداکثر برآورده سازی تقاضای مشتریان با استفاده از تسهیلات موجود منجر به افزایش منافع و سود نهائی می گردد. با توجه به این موضوع در این پژوهش اقدام به استفاده از مسئله مکانیابی- پوشش حداکثری(MCLP) جهت توزیع گسترده تر روغن خودرو در گستره جغرافیایی ایران نمودیم. لذا جهت حل مسئله مکانیابی-پوشش حداکثری از تصمیم گیری چند شاخصه (MODM) با در نظر گرفتن شاخص های کمی و کیفی بعنوان معیارهای ارزیابی استفاده شده است. فرآیند تحلیل شبکه (ANP) روشی نسبتا کارا جهت استفاده از روابط متقابل شاخص ها به طور سیستماتیک می باشد. در این راستا از روش آزمون و ارزیابی تصمیم گیری (DEMATEL) جهت تبدیل روابط علت و معلولی میان شاخص ها و تشخیص وابستگی های داخلی درون مجموعه شاخص ها استفاده گردیده است. در نهایت با توجه به داده های واقعی نمایندگی های با اولویت در استان ها تعیین گردیده است.
۸.

متنوع سازی صادرات محصولات دارویی ایران با کاربرد علم شبکه و تئوری فضای محصول(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شناسایی تسهیل سامانه هماهنگ صنعت دارو کشورهای رهبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 323 تعداد دانلود : 253
تنوع و تحول ساختاری در اقتصاد، نقش مهمی در فرایند توسعه کشورها ایفا می کند.اما تنوع در تولید و صادرات محصولات دارویی با توجه به ارتباط مستقیم با سلامت انسان و نیز همه گیری کوویید 19 در دو سال اخیر اهمیت دوچندان یافته است. یکی از رویکردهای کاربردی در این زمینه تئوری ساختارگرایان جدید است که با استفاده از آن می توان مزیت های نسبی آشکار و پنهان را شناسایی و راهکارهای عملی جهت تحقق متنوع سازی اقتصاد را پیشنهاد نمود. با بهره گیری از تئوری فضای محصول و علم شبکه و کلان داده صادرات کشورها(پنج ساله2018-2014) نتایج بیان گرآن است که ایران از میان 29 محصول دارویی بر مبنای کدهای HS6 درصادرات 4 کد محصول دارای مزیت نسبی آشکار شده، 7 کد محصول دارای مزیت نسبی پنهان و 18 کد محصول فاقد مزیت نسبی آشکار شده و یا پنهان جهت صادرات می باشد. در نهایت اولویت گذاری 7 محصول دارای مزیت نسبی پنهان بر اساس استراتژی ترکیبی با روشهای بردا و کپ لند مشخص و کشورهای پیشرو در هر محصول جهت الگوبرداری ایران تعیین گردیدند.
۹.

شناسایی مقوله های موثر بر بازاریابی سبز محصولات ارگانیک و بررسی ارتباط بین این مقوله ها با استفاده از راهبرد نظریه مفهوم سازی بنیادی (مورد مطالعه: شرکت سینره در استان کهگیلویه و بویراحمد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بازاریابی سبز ارگانیک محیط زیست طبیعت زنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 623 تعداد دانلود : 596
این پژوهش با هدف شناسایی مقوله های موثر بر بازاریابی سبز محصولات ارگانیک و بررسی ارتباط بین این مقوله ها با استفاده از راهبرد نظریه مفهوم سازی بنیادی صورت پذیرفت؛ از آنجائیکه تحقیقات علمی که در این این زمینه انجام شده یا قابلیت اجرائی نداشته و یا دارای نقص هائی بوده اند، تصمیم به پژوهش در این زمینه گرفته شد. روش شناسی موردنظر در این پژوهش، روش داده بنیاد می باشد؛ جامعه آماری شامل 10 نفر از خبرگان می باشد که به صورت هدفمند انتخاب شدند، همچنین در گام دوم و مطالعات کتابخانه ای نیز، متون با کلیدواژه محیط زیست، مدیریت سبز و بازاریابی سبز مورد بررسی قرار گرفتند و در ابتدا با استفاده از روش داده بنیاد، به تحلیل داده ها و شناسائی مقولات پرداخته و سپس با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و نظرسنجیِ 15 نفر از خبرگان، در راستای تائید پایائی و روائی پژوهش و اعتبارسنجی نتایج، از نظرات آنان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها و شناسائی مقولات، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت، که بر اساس آن در پاسخ به سوال اصلی: « مقوله های موثر بر بازاریابی سبز محصولات ارگانیک کدامند؟»، مقولات پژوهش احصاء و نتایج شامل: 172 شناسه، 47 مفهوم، و 26 مقوله از نتایج پژوهش شد، که مقولات 26 گانه در طی یک ارتباط کاملا دوطرفه حول محور مقوله اصلی، یعنی بازاریابی سبز محصولات ارگانیک شناسائی شدند و در قالب مدل سیستماتیک ارائه گردیدند.
۱۰.

حل مساله تبادل زمان- هزینه- کیفیت پروژه ها در حالت احتمالی با در نظرگرفتن راه حل های ممکن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: انقطاع پذیری برنامه ریزی احتمالی برنامه ریزی چند هدفه روابط پیش نیازی عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 143 تعداد دانلود : 527
مدیران پروژه همواره به دنبال اتخاذ تصمیماتی هستند که بتوانند پروژه های خود را در کوتاه ترین زمان ممکن، با کمترین هزینه و با کیفیتی بالا به انجام برسانند. لیکن باید توجه داشت که در مسائل واقعی با شرایطی مواجه می شویم که پیش بینی های ما تحت تاثیر سایر عوامل از آنچه در عمل اتفاق می افتد فاصله می گیرد در چنین شرایطی عملاً برخی یا تمامی پارامترهای مرتبط با یک مساله مورد بررسی به وسیله متغیرهایی بیان می شوند که به صورت قطعی تعریف نشده اند. از این رو در نظر گرفتن اثر پارامترهای تصادفی در حل مساله تبادل زمان هزینه کیفیت دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. در این مقاله سعی داریم تا مدل مساله تبادل زمان هزینه کیفیت ارائه شده را در حالت تصادفی مورد توجه قرار دهیم. به این منظور برخی از پارامترهای مدل مورد اشاره را به صورت تصادفی فرض می کنیم. سپس به منظور حل مدل تصادفی از رویکرد برنامه ریزی مقید شده تصادفی استفاده خواهیم کرد. به هنگام مواجهه با توابع هدف چندگانه از میان روش های بهینه سازی مسائل چندهدفه به روش برنامه ریزی آرمانی خواهیم پرداخت و در نهایت مدل برنامه ریزی آرمانی مقید شده تصادفی را ارائه خواهیم نمود. معدل برنامه ریزی قطعی مدل ارائه شده ارائه می شود و در نهایت با استفاده از نرم افزار گمز و با یک مثال عددی، مدل ارائه شده حل و نتایج حاصل از آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷