سمیه علوی

سمیه علوی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

اولویت بندی شاخص ها و اهداف استراتژیک بر اساس کارت امتیازی متوازن در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و ارائه مدل پویایی سیستم

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۵
تحقق اهداف استراتژیک، شرط لازم برای رسیدن به چشم انداز است. از آنجا که بحث اولویت بندی در تمامی سیستم های استراتژیک اهمیت دارد، باید در مرحله اول اولویت ها مشخص باشند تا بتوان برخی اهداف را به نفع برخی دیگر کنار گذاشت و سپس در مرحله دوم موانع پیش روی این اهداف را بررسی و سپس جهت رفع این موانع راهکارهایی ارائه نمود. پژوهش حاض ر ب ا ه دف شناسایی و الویت بندی اهداف استراتژیک بر اساس وجوه کارت امتیازی متوازن در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت اصفهان و ارائه راهکارهایی برای رفع موانع پیاده سازی آنها ص ورت پذیرفت ه اس ت. در مرحل ه اول اهداف با روش های تصمیم گیری چند معیاره AHP وزن دهی و اولویت بندی شدند. نتای ج نش ان داد ک ه در می ان ش اخص های ارزیاب ی عملک رد، منظ ر فرآینده ای داخل ی در اولوی ت اول و مناظ ر مش تری، رش د و یادگی ری، و مال ی ب ه ترتی ب در اولویت های بع دی ق راردارد. نتایج حاصل از رتبه بندی واحدهای مختلف شرکت با استفاده از روش تاپسیس بیان می کند واحد تعمیرات ابزار دقیق دارای رتبه اول و پس از آن واحد تعمیرات خط و واحد تعمیرات مکانیک به ترتیب دارای رتبه دوم و سوم هستند. در پایان یک مدل پویایی سیستم ترسیم گردید و متغیرهای کلیدی در یک بازه زمانی 60 ساله مورد شبیه سازی قرار گرفتند.
۲.

بررسی ارتباط یادگیری سازمانی و نوآوری از دیدگاه سیستم دینامیکی در مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

کلید واژه ها: نوآوری عملکرد یادگیری سازمانی مدیریت دانش رهبری تحول گرا سیستم های دینامیکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات برنامه ریزی غیر خطی
تعداد بازدید : ۹۲۲ تعداد دانلود : ۵۰۰
هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط پویا و سیستمی بین یادگیری سازمانی، نوآوری و تاثیر این رابطه بر عملکرد در یک مرکز تحقیق و توسعه است. دو عامل رهبری تحول گرا و مدیریت دانش به عنوان عوامل موثر بر یادگیری سازمانی و نوآوری تشخیص داده شده و سپس روابط علّی- معلولی طراحی و شبیه سازی شده است. نتایج اجرای مدل، حاکی از آن است که حمایت رهبری سازمان از یادگیری موجب ارتقاء سطح دانش در سازمان و در نتیجه افزایش نوآوری می شود. از سوی دیگر حمایت رهبری از نوآوری موجب بهبود سطح عملکرد سازمان خواهد شد که بازخورد آن در سازمان موجب افزایش تعهد به اجرای سیاست هایی برای ارتقاء یادگیری سازمانی خواهد بود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان