مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال یازدهم بهار 1395 شماره 35 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

آسیب شناسی علل تأخیر در پروژه ها با هدف ایجاد بهره وری در ابعاد مختلف اجرای پروژه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بهبود عملکرد افزایش بهره وری آسیب شناسی عوامل تأخیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۴۴
عوامل اجرایی در ساختار پروژه ها توجه ویژه ای به مقوله مدیریت بهینه پروژه دارند و در این راستا هر کدام به نوبه خود می کوشند از تأخیر زمانی در مراحل مختلف اجرایی بکاهند تا در کوتاه ترین زمان ممکن، حداکثر بهره وری را از انجام کار کسب نمایند. لذا اهمیت توجه به مقوله مدیریت پروژه و آسیب شناسی پیش آمد تأخیر که هزینه های هنگفتی تحمیل می کند دو چندان می شود. در نوشتار حاضر با هدف ارائه پیشنهادهای عملی به منظور بهبود عملکرد زمانی و افزایش بهره وری از طریق بهبود مدیریت منابع، همچنین بررسی آیتم های تحقیق به صورت طبقه بندی شده در بخش های مختلف اجرایی پروژه، به روش توزیع پرسشنامه، داده های لازم از جامعه آماری استخراج و برای تحلیل این داده ها از آزمون T استفاده شده و در اولویت بندی متغیرهای شناسایی شده نیز با اعمال روش های AHP و ANP و با استفاده از نرم افزارهای اکسپرت چویز و سوپر دسیژن، یازده مورد از بیشترین عوامل تأثیرگذار در تأخیر زمانی پروژه ها شناسایی شدند که با توجه به نتیجه آزمون ها، بروز تأخیر زمانی ناشی از عدم تأمین بودجه کافی برای طرح در زمان مناسب در اولویت اول قرار گرفته است.
۲.

ارزیابی ریسک های زنجیره تأمین با بهره گیری از فرایند تحلیل شبکه ای(مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی زاگرس واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ریسک مدیریت زنجیره تأمین زنجیره تأمین فرایند تحلیل شبکه ای ریسک زنجیره تأمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۴۴۶
از آنجایی که پویایی های تدارکات و بازار های فروش و بنابراین عدم قطعیت برنامه ریزی افزایش یافته است، شرکت ها می بایست قادر باشند تا تصمیمات آگاهانه تحت ریسک اتخاذ کنند. خصوصیت کلیدی ریسک زنجیره تأمین این است که ریسک ماوراء مرزهای یک شرکت گسترش می یابد و به علاوه، جریان های گسترش یافته مرز ها خود می تواند منبعی از ریسک های زنجیرة تأمین گردد. هدف از مطالعه حاضر شناسایی ریسک های زنجیره تأمین در شرکت پتروشیمی زاگرس، اولویت بندی ریسک ها و ارائه پیشنهادهایی برای مدیران جهت مقابله با آن ها است. به منظور تحقق این اهداف، پس از دسته بندی ریسک های زنجیره تأمین، داده های تحقیق با نظرسنجی از مدیران شرکت، از طریق پرسشنامه جمع آوری و 20 عامل در قالب 6 گروه به عنوان ریسک های زنجیره تأمین در شرکت پتروشیمی شناسایی شدند. برای اولویت بندی ریسک های زنجیره تأمین از تکنیک تحلیل شبکه ای استفاده گردیده و نتیجه تحقیق، تحریم را به عنوان مهمترین ریسک زنجیره تأمین شرکت پتروشیمی زاگرس معرفی می نماید. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق، زمینه ای- موردی می باشد.
۳.

استفاده از نمودار علت و معلول جهت بررسی علل وَرشکستگی و اُفت صنایع داخلی به کمک رویکردهای QFD و FMEA(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نمودار علت و معلول ابزار توسعه کیفیت روش تجزیه و تحلیل اثرات و حالات خطا نمودار استخوان ماهی ورشکستگی و افت صنایع داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۹ تعداد دانلود : ۶۰۵
با توجه به اینکه در سالیان اخیر صنایع داخلی با اُفت شدیدی مواجه گردیده اند و بعضی از آنها وَرشکسته شده و برخی نیز در آستانه وَرشکستگی می باشند، وجود تحقیقی که بتواند دلائل وَرشکستگی صنایع داخلی را به صورت ساده و کاربردی به تصویر کشیده و قابل انعکاس به مسؤلینِ محترمِ دولت، نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و سایر ارگانهای دولتی و خصوصی باشد، کمتر به چشم خورده است. از این رو نویسندگان مقاله کوشیده اند تا در مرحله اول بخش عمده ای از دلائل وَرشکستگی و اُفت صنایع داخلی را از نوشته ها و سخنانِ مسؤلینِ کشوری و کارشناسان و متخصصین، استخراج نمایند. در گام دوم نیز این دلائل به رؤیت کارشناسان خبره و مشاورین وزارت صنایع و معادن رسانده شده است. سپس با استفاده از ابزار توسعه کیفیت (QFD) و روش تجزیه و تحلیل اثرات و حالات خطا (FMEA)، بیش از 90 مشکل و مسأله استخراج شده دسته بندی و اولویت بندی، و نتایج حاصل به عنوان ورودی برای ترسیم نمودار علت و معلول (نمودار استخوان ماهی) به کار گرفته شده است. در این مقاله جهت رسم نمودارِ علت و معلول، دلائل وَرشکستگی و اُفت صنایع داخلی به هشت قسمت دسته بندی شده اند: 1. دولت، 2. صنایع داخلی، 3. قاچاق کالا، 4. بانک، 5. قوه قضائیه، 6. مجلس، 7. محیط و8. مردم. این نمودار از یک طرف می تواند به سادگی نشان دهنده مشکلات صنایع داخلی به ترتیب اهمیت باشد و از طرف دیگر ارگان ها و سازمان های مرتبط را برای حل مسائل مشخص نماید. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، پژوهشی عملی است، و از لحاظ ماهیت و روش، تحقیقی توصیفی-کاربردی می باشد که در آن جهت جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است و از قضاوت افراد خبره نیز جهت اعتبار روایی و پایایی آن بهره گرفته شده است.
۴.

انعطاف پذیری زنجیره تأمین و ارتباط آن با عملکرد در شرکت های تولیدی(مورد مطالعه: صنعت پوشاک)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عملکرد زنجیره تأمین انعطاف پذیری معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۱ تعداد دانلود : ۴۸۱
محیط کسب وکار کنونی به شدت نامطمئن و غیرقابل پیش بینی شده است، سازمان ها برای مواجه با این عدم قطعیت ها باید سیستم های انعطاف پذیری داشته باشند. برای دست یابی به این هدف، انعطاف پذیری زنجیره تأمین از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این مقاله مطالعه تجربی ارتباط بین انعطاف پذیری زنجیره تأمین و عملکرد شرکت های فعال صنعت پوشاک در تهران و حومه است.اطلاعات اولیه با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده و سپس به کمک مدل سازی معادلات ساختاری در دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. انعطاف پذیری زنجیره تأمین شامل ابعاد منبع یابی، عملیات، اطلاعات، توزیع و منابع انسانی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که انعطاف پذیری منبع یابی، اطلاعات و توزیع، تأثیر مثبت و معنادار بر عملکرد دارند درحالی که انعطاف پذیری عملیات و منابع انسانی، تأثیر مثبت ولی ناچیز بر عملکرد دارند.
۵.

تحلیل چالش های پیشرو در پروژه های صنعتی با استفاده از نظریه داده بنیاد ( مطالعه موردی: صنعت پتروشیمی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نظریه داده بنیاد مدیریت پروژه پتروشیمی تأخیرات ساخت چالش های صنعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۶۴۶
بررسی و تحلیل عوامل تأخیر در پروژه راهکاری جهت برنامه ریزی و مدیریت زمان و هزینه در اجرای بهتر پروژه است. به دلیل اهمیت کاهش تأخیرات در پروژه های صنعتی در این پژوهش بر آن شدیم تا به برسی عوامل اصلی در ایجاد تأخیرات در صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع سودآور و اشتغال زا بپردازیم. نتایج حاکی از آن است که: تحریم ها، کاهش قیمت نفت و رکود اقتصاد جهانی فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است، این امر به ویژه در نوسانات حجم کاری در صنعت ساخت وساز بیشتر منعکس شده است. ازجمله کشورهای عضو اوپک ( شامل ایران، عراق، کویت ، عربستان، قطر، ونزوئلا و .....) هستند که در معرض این نوسانات قرار دارند و ساخت پتروشیمی و فرآوردهای آن ها یک عامل اشتغال زایی و موقعیت اقتصادی مهم برای این کشورها بشمار می رود. پژوهش حاضر به بررسی علل ایجاد تأخیر در ساخت و راه اندازی پروژه های پتروشیمی به عنوان مهم ترین چالش پیشرو در توسعه این صنعت از چهار منظر: زمانی، مالی، کیفیتی و ساختاری پرداخته است و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با جمعی از کارشناسان و خبرگان صنعت پتروشیمی مفاهیم حاصل از موردکاویها استخراج و در قالب چهار فرضیه و به صورت یک شبکه مفهومی ارائه گردید.
۶.

حل مسأله برنامه ریزی دو سطحی خطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: الگوریتم ژنتیک برنامه ریزی دو سطحی تئوری تصمیم گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۳۷۰
مسأله برنامه ریزی دو سطحی (BLP) یکی از مسائل مهم در تئوری تصمیم گیری می باشد که زیر مجموعه مسائل برنامه ریزی چند سطحی به شمار می رود. این مسأله دارای دو سطح بیرونی و داخلی می باشد که فضای جواب مسأله بیرونی یا سطح اول توسط مسأله داخلی یا سطح دوم معین می شود. با توجه به اینکه BLP یک مسأله NP-hard می باشد، حل آن توسط روشهای سنتی به راحتی امکان پذیر نیست. در این مقاله ابتدا مسأله BLP و کاربردهای آن بررسی و سپس برای یافتن نقطه بهینه مسأله از روش شمارش نقاط رأسی استفاده می شود. در این مقاله برای جستجوی فضای اطراف نقاط رأسی و یافتن جواب بهینه از الگوریتم ژنتیک استفاده می گردد. همچنین با استفاده از یک پارامتر کنترلی، شعاع فضایی را که باید جستجو شود کنترل می شود تا از افزایش زمان حل مسأله اجتناب گردد. نتایج خروجی نشان
۷.

ناب چابک سازی مکانیزم های اداری براساس برهم کنش عوامل در نقشه شناختی فازی(مورد مطالعه: شرکت آبفای تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نقشه های شناختی فازی ناب - چابک سازی مکانیزم های اداری متغیرهای ایستا متغیرهای پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۵۸
هدف از این تحقیق ناب- چابک سازی مکانیزم های اداری شرکت آب و فاضلاب استان تهران براساس نحوه و میزان برهم کنش عوامل ناب- چابکی در مدل نقشه شناختی فازی می باشد. این پژوهش یک رویکرد فازی برای ناب - چابک سازی مکانیزم های اداری ارائه می نماید . روش تحقیق بکار گرفته شده تجربی واز نوع مطالعه موردی می باشد. ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه بوده که با بهره گیری ازنظر اساتید و خبرگان حوزه آبفای تهران طراحی وسپس توزیع و جمع آوری گردید. تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا با استفاده از نرم افزارآماری SPSS و در ادامه کار با استفاده از نرم افزار MATLAB صورت پذیرفت. نتایج احصاء شده از این تحقیق، گروه بندی عوامل ناب- چابک سازی مکانیزم های اداری شامل عوامل با قدرت رابطه ای بالا بعنوان متغیرهای پویا و عوامل با قدرت رابطه ای پائین بعنوان متغیر های ایستا، بر اساس نحوه و میزان برهم کنش آنها می باشد. این گروه بندی متغیرها علاوه براینکه می تواند در تصمیم سازی مدیران شرکت آبفای تهران جهت تمرکز بر ناب- چابک سازی مکانیزم های اداری بسیارحیاتی باشد، بلکه می تواند در شرکت های مشابه نیز کاربرد داشته باشد. همچنین این گروه بندی نیز می تواند در توسعه طرح ناب - چابک سازی مکانیزم های اداری بسیارکارآمد واثربخش باشد.
۸.

ارائه ی مدل ترکیبی از متوسط وزنی فازی مبتنی بر امتیازات چپ و راست و سلسله مراتبی فازی برای مکانیابی انبار کارخانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رتبه بندی مکان یابی وزن دهی سلسله مراتبی فازی متوسط فازی مبتنی بر امتیازات چپ و راست

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT منطق فازی و هوش مصنوعی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی طراحی محیط و مطالعه کار مدیریت کارخانه
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۵۱۲
تعیین محل بخش های مختلف کارخانه، یکی از کلیدی ترین گامهای تأسیس و با مدیریت صحیح جریان مواد و محصولات کارخانجات می باشد . به دلیل ساختار و شرایط موجود، بسیاری از کارخانه های موجود در کشور پس از چند سال ممکن است نیازمند گسترش مساحت و یا افزایش تولید و یا حتی بازنگری در ساختار سنتی گذشته باشند؛ و لذا نیازمند تغییرات در ساختار مکانی و یا ایجاد مکان های جدید می باشد. لذا هدف از این پژوهش ارائه مدلی جدید برای حل مسائل مکانیابی می باشد. به این منظور برای وزن دهی و رتبه بندی روش ترکیبی جدیدی از سلسله مراتبی فازی (AHP فازی ) و متوسط فازی مبتنی بر امتیازات چپ و راست ( FWA ) ارائه گردیده است. که به طور موردی در این پژوهش مکان یابی یک بخش از کارخانه تولید لوازم خانگی مورد بررسی قرار گرفته است. در کارخانه مورد بررسی به دلیل تصمیم مدیریت مبنی بر تولید داخلی برخی از قطعاتی که تا کنون به صورت قطعه نهایی از کشورهای خارجی دریافت می گردیده است ، برخی از سوله هایی که در گذشته به عنوان انبار برای انباشت قطعات مورد استفاده قرار می گرفته است اکنون به عنوان محل نصب دستگاههای جدید مورد استفاده قرار خواهد گرفت و لذا بایستی به دنبال مکانی جدید در کارخانه به منظور انبار کردن قطعات بود. تا هم بتوان از فضای موجود به صورت بهینه استفاده نمود و هم هزینه های مرتبط با آن را به حداقل ممکن کاهش داد .که به این منظور ابتدا جلساتی در سطوح کارشناسان و مدیران به منظور تعیین پارامترهای مهم برای انتخاب، صورت گرفته و سپس با استفاده از مدل ارائه شده به حل مساله مورد نظر پرداخته شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹