مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال شانزدهم تابستان 1400 شماره 56 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

قیمت گذاری کاهشی محصولات فسادپذیر در شرایط وابستگی تقاضا به قیمت و موجودی در معرض نمایش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۱۷۶
در این مقاله برای دستیابی به حداکثر سود حاصل از فروش محصولات فسادپذیر سیاست کاهش قیمت یا تخفیف به کار گرفته شده است. به دلیل اینکه محصولات فسادپذیر پس از یک بازه زمانی دچار افت کیفیت شده و فساد در آنها شکل می گیرد ، بنابراین نزد مشتری از جذابیت لازم برخوردار نیستند و تقاضا برای خرید این محصولات کاهش می یابد، با سیاست کاهش قیمت می توان تقاضا را افزایش داد همچنین با بالارفتن میزان فروش، ضایعات نیز کاهش خواهد یافت و کاهش هزینه خواهیم داشت ؛بنابراین سود کل افزایش خواهد یافت. حال مسأله اینست که اگر تخفیف در زمان مناسب و مقدار بهینه ارائه نشود به هدف رسیدن به حداکثر سود نخواهیم رسید. لذا، در این مقاله به دنبال تعیین زمان بهینه تخفیف و مقدار بهینه تخفیف هستیم با هدف ماکزیمم کردن سود کل بنگاه مفروضات این مقاله تابع تقاضا وابسته به دو عامل قیمت فروش و موجودی در معرض نمایش، سطح موجودی نهایی غیر صفر و نرخ فساد ثابت می باشد. پس از حل مدل از رویکرد دقیق و مثال عددی، مثال با استفاده از الگوریتم ژنتیک، الگوریتم تبرید شبیه سازی شده حل شده و نتایج مقایسه شد و سپس تحلیل حساسیت پارامترهای اصلی سیستم انجام گردید.
۲.

شناسایی، ارزیابی و تحلیل موانع و چالش های توسعه نوآوری در صنایع ایران (مورد مطالعه : صنایع قطعه سازی، ماشین سازی و خودرو سازی تبریز)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۰
در عصر حاضر سازمان ها دریافته اند که برای رشد و بقا در محیط پرتلاطم باید توجه خاصی به مقوله توسعه نوآورانه صنایع داشت. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی و تحلیل موانع و چالش های توسعه نوآوری در صنایع قطعه سازی، ماشین سازی و خودروسازی تبریز با رویکرد AHP فازی می باشد. جهت رسیدن به این هدف، با استفاده از روش ترکیبی اکتشافی، داده های مورد نظر در دو مرحله کیفی و کمی جمع آوری و از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 21 نفر از مدیران و خبرگان صنعت مورد مطالعه (که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده) مولفه های مورد نظر شناسایی شدند. خبرگان مطالعه بعد از برگزاری 3 پنل خبرگان، در خصوص موانع و چالش های توسعه نوآوری در صنایع قطعه سازی و ماشین سازی به اتفاق نظر دست یافتند. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کمی، در دو بخش انجام گرفته است. نخست با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی و نرم افزار SmartPLS، مولفه های شناسایی شده در بخش کیفی، از لحاظ آماری و کمی اعتبارسنجی شدند. نمونه آماری این بخش که پرسشنامه های تحلیل عاملی را تکمیل نمودند، طبق فرمول کوکران، 356 نفر بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. هم چنین در بخش دوم اولویت بندی موانع توسعه فناوری، از رویکرد AHP فازی استفاده شده است که پرسشنامه این بخش را 21 خبره تکمیل کرده که با استفاده از روش نظری انتخاب شدند. در این مطالعه 25 مانع شناسایی و نهایی شده که در 5 بخش، دسته بندی شدند که موانع حکومتی، موانع مدیریتی و سیاست گذاری، اعتبار ناکافی صندوق های سرمایه گذاری دولتی و ابهام جایگاه نوآوری در صنایع مهم ترین عوامل می باشند.
۳.

پیشایندها و پسایندهای نظام مدیریت دانش در سازمان هلال احمر غرب کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۲۴
در سال های اخیر مدیریت دانش به موضوعی مهم و حیاتی تبدیل شده است. مدیریت دانش مهم ترین ابزار توسعه سازمان است و هر سازمانی باید قادر باشد تا به سرعت روش ها و شیوه های بنیادین و نوین مدیریت دانش را بیابد و آن ها را به کار گیرد. هدف این پژوهش شناسایی و بررسی پیشایندها و پیامدهای مدیریت دانش در سازمان های هلال احمر غرب کشور است. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای - کاربردی و از لحاظ ماهیت پژوهش کیفی- کمی می باشد. جامعه آماری شامل مدیران و معاونان سازمان های هلال احمر که با روش نمونه گیری از نوع هدفمند و گلوله برفی، که با توجه به اصل کفایت داده ها، در مجموع با 16 نفر مصاحبه شد. روش تجزیه وتحلیل، تحلیل محتواست است که از طریق مصاحبه عمیق گردآوری شدند. برای بررسی اعتبار پیشایندها و پیامدهای استخراج شده از روش دلفی و برای بررسی روابط بین پیشایندهای استخراج شده با مدیریت دانش و مدیریت دانش با پیامدها از روش تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. پیشایندها شامل: همکاری درون و برون سازمانی، تفکرات و تصمیمات مدیران سازمان، ایجاد انگیزه در سازمان، توانمندسازی اعضا، تخصصی سازی و پیامدها شامل عوامل وظیفه ای، عوامل فرا وظیفه ای، عوامل ارزشی است.
۴.

الگوریتم پرندگان فاخته توسعه یافته جهت حل یک مدل جدید زمان بندی ماشین و وسیله حمل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۱۴
در این مقاله یک مدل جدید زمان بندی ماشین با در نظر گرفتن امکان پذیری حمل، وابستگی زمان حمل به نوع کار، در نظر گرفتن زمان توقف ماشین و زمان تعمیر آن، که انطباق با محیط صنعت داشته باشد، توسعه داده شده است. برای یافتن جواب الگوریتم پرندگان فاخته چند هدفه توسعه داده شده است و جهت مقایسه و تست کارایی آن از دو الگوریتم دیگر با همان ساختار جواب استفاده شده است. نتایج بدست آمده که توسط الگوریتم جدید پرندگان فاخته چند هدفه توسعه داده شده استخراج شده است را با الگوریتم های دیگر مقایسه گردید و نتایج بدست آمده نشان دهنده برتری کیفیت جوابهای الگوریتم پرندگان فاخته چند هدفه توسعه داده شده برای حل این نوع مساله می باشد. لذا بکارگیری این مساله جدید با روش حل پیشنهادی در محیط صنعت باعت کاهش همزمان هزینه ها و افزایش سطح کیفیت و افزایش سطح خدمت رسانی به مشتریان می گردد.
۵.

تحلیلی بر شاخص هزینه تولید انرژی تجدید پذیر در ایران (مورد مطالعه: نیروگاه فتوولتائیک مقیاس خانگی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۹
انرژی تجدیدپذیر نقش مهمی در دستیابی به صرفه جویی در انرژی و کاهش انتشارآلاینده ها ایفا می کند. به عنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر پایدار و سازگار با محیط زیست ، سامانه های انرژی فتوولتائیک برای تحقیق و توسعه مورد توجه سیاستمداران بخش انرژی کشور است. با این حال ، محاسبه هزینه تولید انرژی فتوولتائیک و تعیین قیمت برق تضمینی بر اساس آن عاملی است که مانع تجاری سازی این صنعت نو ظهور می شود. در این مقاله یک مدل ریاضی برای محاسبه هزینه تولید برق پروژه های فتوولتائیک بر اساس تجزیه و تحلیل دوره عمر نیروگاه به کارگرفته شده است. حداقل مبلغ خرید برق تضمینی توسط آن محاسبه شده است.تجزیه و تحلیل حساسیت برای بررسی تأثیر متغیرهای مختلف بر LCOE پروژه های PV انجام شده است. نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که فاکتور ظرفیت تاثیرگذارترین متغیر در تعیین مقدار LCOE است. این تحقیق از دولت برای تدوین سیاست های تشویقی برای صنعت پشتیبانی می کند .
۶.

بررسی تاثیر برند سازی کارفرما بر رضایت شغلی کارکنان در صنعت بیمه خصوصی کشور با توجه به نقش میانجی مدیریت استعداد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۷
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر برندسازی کارفرما بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجی مدیریت استعداد در صنعت بیمه خصوصی کشور است. مطالعه حاضر بر اساس هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مطالعه حاضر را مدیران ستادی و شعب شرکت های بیمه خصوصی کشور تشکیل می دهند که به منظور جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. برآورد اولیه تعداد اعضای جامعه آماری را 1299 نشان داد که با توجه به تعداد بالای جامعه آماری به منظور تعیین اندازه نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 297 نفر به عنوان اندازه نمونه انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد مولفه های برندسازی کارفرما تاثیر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی کارکنان دارد همچنین نتایج نشان داد مدیریت استعداد در صنعت بیمه خصوصی کشور نقش میانجی میان برندسازی کارفرما و رضایت شغلی دارد و بر همین اساس می توان گفت که به کارگیری ابعاد و مولفه-های برندسازی کارفرما بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر بسزایی داشته و در این میان نقش مدیریت استعداد کارکنان بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده است.
۷.

تحلیل ابعاد پایداری زنجیره تأمین شرکت های تولیدی سیمان مبتنی بر استراتژیهای رقابتی زنجیره تأمین LARG(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
شناسایی اهمیت و جایگاه استراتژی های مرتبط به زنجیره تأمین و ابعاد پایداری زنجیره تامین در راستای افزایش توان رقابتی، بهبود عملکرد و بهره وری در سرتاسر عملیات یکی از چالش های عمده شرکت های تولیدی سیمان می باشد. بدین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل ابعاد پایداری زنجیره تأمین شرکت های تولیدی سیمان مبتنی بر استراتژی های رقابتی زنجیره تأمین LARG در استان بوشهر می باشد. با مرور پیشینه پژوهش، استراتژی های رقابتی زنجیره تأمین LARG شامل: ناب، چابک، تاب آوری و سبز و ابعاد پایداری زنجیره تأمین شامل: اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شناسایی گردیدند. در این پژوهش از دو نوع پرسشنامه مربوط به تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره سوارا جهت گردآوری داده و بمنظور رتبه بندی استراتژی های رقابتی زنجیره تأمین LARG و ابعاد پایداری زنجیره تأمین استفاده گردید. جامعه آماری شامل 15 نفر از کارشناسان و متخصصین شرکت های تولیدی سیمان در استان بوشهر می باشد که با توجه به سوابق و تجربیات آن ها 10 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. با بکارگیری تکنیک تصمیم-گیری چندمعیاره سوارا، نتایج نشان داد که برای شرکت های تولیدی سیمان استان بوشهر استراتژی سبز به عنوان مهمترین استراتژی زنجیره تأمین LARG دارای وزنی معادل با 41/0 استراتژی ناب با وزن 28/0، استراتژی چابک با وزن 18/0 و در رتبه آخر، استراتژی تاب آور با وزن تقریبی 13/0 قرار دارد. همچنین، بعد زیست محیطی به عنوان مهمترین بعد پایداری در زنجیره تأمین شرکت های تولیدی سیمان استان بوشهر دارای وزنی معادل با 50/0 را بدست آورده است و پس از آن ابعاد مسئولیت اجتماعی با وزن تقریبی 30/0 و بعد اقتصادی با وزن 20/0 به ترتیب دارای رتبه های دوم و سوم بوده اند.
۸.

مطالعه و تحلیل متغیرهای جمعیتی تأثیر گذار بر نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی ایران با استفاده از پویایی های سیستم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۴۷
ارزیابی و اصلاح سیستمهای بازنشستگی از جمله مسائل پیچیده ای میباشند که به دلیل تعدد متغیرهای تاثیرگذار و تغییر متغیرها در افقهای زمانی بلندمدت، نمیتوان آنها را به سادگی بررسی و تحلیل نمود. هدف این مقاله مطالعه و تحلیل متغیرهای جمعیتی بر نسبت پشتیبانی (تعداد بیمه شدگان بر تعداد مستمری بگیران) در سازمان تأمین اجتماعی است. این نسبت تا حدودی نسبت ورودی به خروجی صندوق را نمایش داده و بر اساس آن میتوان با توجه به میزان حق بیمه های جاری و مبالغ مستمری فشار موجود بر صندوق را تخمین زد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات و آمارهای سازمان مذکور و مرکز آمار ایران در سالهای 98-95، مدلی بر پایه پویایی های سیستم طراحی و بعد از تست و اعتبارسنجی مدل، سیاستهای مختلف بررسی و تحلیل گردیدند. یافته ها نشان می دهند تا سال 1412 جمعیت سالمند کشور دو برابر و جمعیت سن کار 12درصد رشد خواهد داشت. همچنین نسبت پشتیبانی صندوق ظرف همان مدت به عدد 2.19 خواهد رسید. مشارکت مشاغل غیر رسمی، اشتغال جوانان، مشارکت اقتصادی زنان و نرخ باروری مهمترین متغیرهای تاثیرگذار جمعیتی می باشند که با اعمال سیاستها و برنامه ریزی های مناسب میتوانند میزان نسبت پشتیبانی را به ترتیب به میزان 3، 1/2 ، 1/4 و 0/5 واحد افزایش دهند.
۹.

ارائه مدل ریاضی استوار برای طراحی بهینه شبکه زنجیره تأمین روبه جلو و عقب با استفاده از طراحی آزمایشات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۹۷
توجه روزافزون به زنجیره تأمین های حلقه بسته و در نظرگیری جریان های رو به عقب در در این دسته از مدل های زنجیره تأمین، موجب ارائه مدل های ریاضی مختلفی در این حوزه شده است. این مقاله ابتدا مدلی استوار برای یک شبکه زنجیره تأمین با رویکرد جریان روبه جلو و عقب ارائه می نماید، و سپس با استفاده از روش طراحی آزمایشات میزان اثر هر یک از پارامترهای مدل سازی استوار و پارامترهای هزینه، نرخ تولید، و برگشت محصولات در زنجیره تأمین روبه جلو و عقب محصولات در حد بالا و پایین را تعیین می نماید. درنهایت این مقاله یک مدل جدید استوار بهینه شده را برای شبکه زنجیره تأمین حلقه بست ارائه می نماید. استفاده از طراحی آزمایشات و مدل سازی ریاضی استوار به صورت هم زمان که در این مقاله برای اولین بار انجام می شود، باعث شده است که: 1) سرعت رسیدن به جواب های بهینه افزایش پیدا کند ، 2) تصمیم گیرنده را در انتخاب مناسب پارامترهای مدل بصورت ساخت یافته یاری نماید. گزارش و نتایج ارائه شده، با توجه به اطلاعات صنعت آهن و فولاد کارا بودن استفاده از طراحی آزمایشات به منظور کاهش زمان حل مدل ریاضی و ارائه خطوط راهنما به تصمیم گیرنده در حوزه استراتژیک زنجیره تأمین را نشان می دهد.
۱۰.

شناسایی و اولویت بندی ریسک های پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر مبنای FMEA و AHP ابتکاری در شرکت اسنوا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۴۰
هدف و نوآوری پژوهش حاضر علاوه بر ارزیابی ریسک استقرار پروژه ERP ، مقایسه رتبه ریسک ها در هر دو فاز قبل از استقرار و حین استقرار است. همچنین روش AHP ابتکاری در نظر گرفته شده در فاز حین استقرار که با FMEA تلفیق شده نتایج دقیق تری ارائه می کند. لذا، در این پژوهش در ابتدا ریسک های پیاده سازی ERP مطابق چهار دسته کارت امتیازی متوازن (BSC) شامل ذینفعان، رشد و یادگیری، فرایند و مالی شناسایی و تقسیم بندی شده است. سپس در دو فاز پیش از استقرار با روش تخصیص خطی و فاز حین استقرار با تلفیق روش FMEA و AHP ابتکاری و ابتدا مؤلفه های کارت امتیازی متوازن به صورت کلان و در ادامه زیر ریسک های هر دسته به صورت مجزا در شرکت اسنوا اولویت بندی گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل هفت نفر از خبرگان می باشد که در حوزه پیاده سازی ERP نقش داشته اند می باشد. نتایج تحلیل نشان می دهد که در مرحله پیش از استقرار ریسک مالی پرخطرترین و در مرحله حین استقرار ریسک مرتبط به فرایند در رتبه اول قرار گرفت. این امر نشان دهنده ویژگی بالقوه بودن ریسک است زیرا با توجه به اینکه در مرحله ی قبل از استقرار در جایگاه سوم قرار داشت، در مرحله حین استقرار ریسک های فرایندی بروز خواهد کرد که نشان از اهمیت ریسک های مرتبط با فرایند جهت پیاده سازی ERP در سازمان است.
۱۱.

شناسایی و رتبه بندی محرک های ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر مبنای رویکرد تلفیقی SWARA و ARAS خاکستری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۸۶
ارتباطات یکپارچه بازاریابی از طریق ایجاد انسجام، هماهنگی، همگرایی و هم افزایی در پیام ها، رسانه ها و ابزارهای ارتباطی، به استحکام تعاملات آشکار و پنهان کسب وکار با ذی نفعان و توسعه ارتباطات ارزش آفرین با مشتریان کمک می نماید. هدف اصلی این مطالعه، تعیین و اولویت بندی محرک های ارتباطات یکپارچه بازاریابی در صنعت بانکداری است، که ماهیت خدمات آن مبتنی بر ارتباطات و تعاملات مستمر تعریف می گردد. نمونه آماری این پژوهش، شامل 14 نفر از خبرگان و متخصصان حوزه بازاریابی خدمات مالی بوده و روند انتخاب آن ها به صورت قضاوتی انجام گرفته است. به لحاظ روش شناسی، مبتنی بر تحلیل محتوای نظری و روش دلفی فازی، محرک های موثر بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی شناسایی و غربال سازی شدند. سپس با استفاده از نظر خبرگان و روش سوآرا (SWARA)، معیارهای به دست آمده ارزیابی مجدد و وزن دهی شدند. نهایتاً برای رتبه بندی گزینه ها از روش آراس خاکستری (Gray ARAS) استفاده گردید. بر اساس نتایج پژوهش، چهار معیار اصلی 1. گرایش های راهبردی (استراتژی محوری، تکنولوژی محوری، یادگیری محوری و کارآفرینی محوری)، 2. گرایش های بازار (رقیب محوری، هماهنگی بین بخشی، هوشمندی بازار و قابلیت بازاریابی)، 3. گرایش های هویتی (هویت یکپارچه برند، جایگاه مشترک برند، قابلیت های برند) و 4. گرایش های محیطی (شرایط اقتصادی، گرایش های اجتماعی، توسعه تکنولوژیک، عوامل زیست محیطی و وضعیت قوانین و مقررات) شناسایی گردید، که در این بین گرایش های راهبردی وزن و اولویت بالاتری را به خود اختصاص داده است.
۱۲.

عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مدیران سازمان های دولتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۱۷
اغلب سازمان های دولتی یا فاقد مدلی برای نظام تصمیم گیری در سازمان هستند و یا مدل طراحی شده با توجه به تغییرات سیاستی، اجتماعی و فرهنگی تعدیل نشده است. لذا، بیشتر سازمان ها بر اساس آزمون و خطا و یا با تکیه بر دیدگاه فردی مدیران اداره می شوند. این مسئله باعث گردیده تا موفقیت و عدم موفقیت سازمان های دولتی به شدت تابع سلیقه ی فردی مدیران گردد. این مسئله به عنوان یکی از مسائل تعیین کننده موفقیت سازمان های دولتی مطرح بوده و به دلیل عدم اهتمام کامل به آن و یا نبود مطالعه ای جامع در این زمینه امکان تحقق اهداف سازمانی میسر نگشته است. از این رو، هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت تبیین نظام تصمیم گیری در سازمان های دولتی است. با توجه به اینکه این پژوهش از نوع کیفی می باشد پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری ادبیات موضوعی پژوهش مصاحبه های عمیق با خبرگان انجام شد و خروجی های به دست آمده با استفاده از روش دلفی تحلیل گردید. برای این کار 93 شاخص برای تبیین نظام تصمیم گیری شناسایی شدند که پس از بررسی خبرگان 76 شاخص مناسب تشخیص داده شدند. طبق نتایج کسب شده این مدل پژوهشی مشخص شد که مهم ترین مؤلفه ها در تصمیم گیری مدیران، به ترتیب اولویت به مؤلفه های «تعریف درست مسئله»، «انگیزه و اعتمادبه نفس بالا»، «میزان دانش و تجربه فردی»، «وجود مکانیزم های مؤثر زمان بندی، طراحی و پیاده سازی به موقع و کامل تصمیمات» و «اجرای آزمایشی (محدود) تصمیم ها قبل از اجرای نهایی (عمومی) تصمیمات» می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹