مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال سیزدهم تابستان 1397 شماره 44 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارائه مدلی جهت اعتبارسنجی مدل بهینه سازی سبد سرمایه گذاری چند دوره ای با رویکرد کنترل ورشکستگی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارزش مورد انتظار سرمایه گذار بهینه سازی پرتفوی چند دوره ای ریسک انباشته عدم قطعیت بازده پرتفوی کنترل ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۳۳۷
در این پژوهش به ارائه یک مدل ریاضی برای بهینه سازی سبد اوراق بهادار چند دوره ای با رویکرد کنترل ورشکستگی پرداخته شده است. اهداف بهینه سازی سبد اوراق بهادار چند دوره ای:1- بیشینه سازی ارزش خروجی مورد انتظار سرمایه گذار 2- کمینه کردن ریسک انباشته 3- کمینه کردن عدم اطمینان بازده های سبد اوراق بهادار در طول دوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است که دستیابی به این سه هدف تحت تأثیر دو محدودیت کنترل ورشکستگی و حداکثر و حداقل تعدیلات مقادیر سرمایه گذاری در طول دوره سرمایه گذاری بررسی شده است. الگوریتم ترکیبی بهینه سازی ازدحام ذرات ، به عنوان راه حل پیشنهادشده برای حل مدل در نظر گرفته شده است و نمونه ای عملی برای نشان دادن کاربرد مدل پیشنهادشده، ارائه گردیده است که شامل سبد اوراق بهاداری با 17 نوع سهام مختلف از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است که برای یک دوره سه ساله از سال 1393 تا سال 1395 بازده روزانه سهام این شرکت ها به عنوان ورودی مدل مورداستفاده قرارگرفته است. با استفاده از جدول تحلیل حساسیت، 3 حالت مختلف برای وزن های اهداف بهینه سازی سبد اوراق بهادار چند دوره ای تعیین شده است. درنهایت حالتی از سرمایه گذاری که سرمایه گذار به هر سه هدف بهینه سازی وزن برابر می دهد، مناسب ترین حالت برای بهینه سازی سبد اوراق بهادار چند دوره ای بوده است. به منظور اعتبار سنجی الگوریتم طراحی شده برای حل مدل، نتایج به دست آمده با دو الگوریتم دیگر مقایسه شده است. نتایج تجربی نشان داده است که الگوریتم پیشنهادشده توسط این پژوهش برای حل مدل، نسبت به دو الگوریتم مقایسه ای، مناسب تر بوده است.
۲.

ارائه مدل دو هدفه تصادفی کاهش هزینه و زمان در زنجیره تامین دارو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: طراحی شبکه زنجیره تامین دارو مدل سازی ریاضی مدل دو هدفه مکان یابی- تخصیص چند دوره ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۲۳۹
در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط (BOMILP) برای یک مساله طراحی شبکه زنجیره تامین دارویی توسعه داده می شود. این مدل کمک می کند تا تصمیمات متفاوتی در باره موضوعات استرتژیک زنجیره از قبیل افتتاح مراکز تولید دارویی و مراکز توزیع اصلی یا محلی همراه با جریان های مواد بهینه در طول یک افق برنامه ریزی میان مدت به عنوان تصمیمات تاکتیکی اتخاذ کنیم. این مدل کمک می کند تا هزینه های کل و مدت زمان های حمل و نقل به ترتیب به عنوان توابع هدف اول و دوم به طور همزمان مینیمم گردند. با توجه به اینکه پارامترهای بحرانی مساله با درجه بالایی از عدم قطعیت ناشی از دانش بشر همراه می باشند، یک رویکرد برنامه ریزی استوارربه کار می بریم تا پارامترهای غیر قطعی مدل را کنترل کنیم. برای اینکه از صحت مدل توسعه داده مطمعن شویم، آن را بر روی یک مطالعه موردی واقعی (کپسول آموکسی سیلین 500 میلی گرم براساس داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از سازمان غذا و داروی ایران) تست می کنیم.
۳.

تست و اعتبارسنجی روش مدلسازی گروهی با مدل مرجع(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدلسازی گروهی رویکرد پویایی شناسی سیستم های کیفی مدل مرجع اعتبارسنجی مدل رویکرد نسبت فاصله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۲۶۳
در سال های اخیر در جامعه سیستم داینامیک توجه به رویکردهای سیستم داینامیک کیفی افزایش یافته است. یکی از روش های استخراج مدل های سیستم داینامیک که در رویکردهای کیفی نیز استفاده فراوانی از آن شده است روش مدلسازی گروهی است که در آن مشتریان و صاحب نظران در فرایند مدلسازی مشارکت داده شده و مبتنی بر مدل های ذهنی افراد مشارکت کننده به استخراج متغیرها و ساختارهای کلیدی و نهفته در سیستم می پردازند. در این میان بررسی و مقایسه مدل های حاصل از جلسات گروهی با مدل های مرجع حاصل از ادبیات موضوع می تواند روشی برای تست و ارزیابی مدل گروهی باشد و بینش های جدیدی را ایجاد کند. در این مقاله به ارزیابی و مقایسه مدل های استخراج شده از جلسات مدلسازی گروهی پروژه "طراحی پارک فناوری هوایی" با مدل مرجع حاصل از مطالعات ادبیات موضوع؛ با استفاده از رویکرد نسبت فاصله در سه سطح عناصر، سطح حلقه های علت و معلولی و سطح مدل کامل به منظور اعتبار سنجی مدل حاصل از مدلسازی گروهی می پردازیم. همانطور که از نتایج حاصل از رویکرد نسبت فاصله مشخص شد مقدار 84/6 MDR= بود که بیانگر این است که مدل حاصل از مدلسازی گروهی با مدل مرجع مطابق و همانند بودند. مقادیر EDR و LDR نیز بیانگر تشابه مدل در سطح عناصر و حلقه ها بودند. در نتیجه می توان گفت مدل حاصل از مدلسازی گروهی دارای اعتبار و با مطالعات ادبیات موضوع و مدل حاصل از آن تطابق دارد.
۴.

طراحی مدل موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در سطح سازمانی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) مورد مطالعه: بانک تجارت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت دانش استراتژی سازمانی حمایت مدیریت ارشد مدلسازی ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۶۸۴
ادبیات گسترده ای در زمینه پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها ارائه شده است و هر یک از محققان این حوزه به یکی از ابعاد پیاده سازی مدیریت دانش اشاره کرده اند، ولی تاکنون یک مدل جامع و فراگیر از ابعاد و شاخص های پیاده سازی مدیریت دانش و ارتباط بین آنها ارائه نشده است. در این تحقیق، ابتدا با بررسی ادبیات در زمینه پیاده سازی مدیریت دانش، ابعاد و شاخص های آن شناسایی و سپس با استفاده از یک متدلوژی تحلیلی نوین تحت عنوان مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) روابط بین ابعاد و شاخص های پیاده سازی مدیریت دانش تعیین و بصورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است. نتیجه منجر به طراحی مدل پیاده سازی مدیریت دانش در بانک تجارت شده است. پرسشنامه تحقیق، توسط 16 نفر از خبرگان بانکی پر شده است که نتایج تحقیق نشان می دهد مدل یکپارچه پیاده سازی مدیریت دانش شامل استراتژی سازمانی، حمایت مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی، مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار، معماری دانش، فناوری اطلاعات و شبکه های خبرگی است که این ابعاد با یکدیگر در ارتباط هستند و بعد حمایت مدیریت ارشد بعنوان اساس مدل پیاده سازی مدیریت دانش می باشد.
۵.

تاثیر مدیریت کیفیت زنجیره تأمین بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش متغیرهای میانجی مدیریت کیفیت و مدیریت زنجیره تأمین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت کیفیت مدیریت زنجیره تامین مدیریت کیفیت زنجیره تامین عملکرد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۳۱۲
پژوهشگران در سال های اخیر مفهومی را با عنوان «مدیریت کیفیت زنجیره تامین» معرفی و توسعه داده اند و از آن به عنوان آخرین مرحله در حرکت به سوی «مدیریت کیفیت فراگیر» نام می برند و به عنوان یک رویکرد سیستمی برای بهبود عملکرد سازمان ها تعریف می شود که فرصت های ایجاد شده به وسیله ارتباطات پایین دست و بالادست با تامین کنندگان و مشتریان را در سازمان جاری می سازد. مقاله حاضر با هدف تعیین تاثیر مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش متغیرهای میانجی مدیریت کیفیت و مدیریت زنجیره تامین به رشته تحریر درآمده است و تلاش می کند پنج فرضیه را به آزمون بگذارد. این پژوهش با روش توصیفی- پیمایشی صورت گرفته و جامعه آماری آن به صورت هدفمند انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 27 سوال استفاده شد که 150 نفر به سوالات آن پاسخ دهند و  پایایی آن نیز توسط نرم افزار SPSS، 990/0 محاسبه و از آنجائی که داده ها نرمال بودند، برای تجزیه و تحلیل آن ها از تحلیل عاملی تائیدی با استفاده از نرم افزار LISREL بهره جویی شده است. عمده ترین نتایج پژوهش به این قرار است: متغیر زمینه ای 92% بر مدیریت کیفیت و 90% بر مدیریت زنجیره تامین تاثیرگذار است. مدیریت کیفیت 83% بر کیفیت زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین نیز 90% بر کیفیت زنجیره تامین تاثیرگذار است. کیفیت زنجیره تامین نیز 98% بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار است.
۶.

رتبه بندی انواع قرارداد در پروژه های عمرانی با رویکرد برنامه ریزی سناریو و روش Max-Min (مورد مطالعه: گروه تخصصی قائم)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت پروژه تصمیم گیری چندشاخصه سناریو برنامه ریزی سناریو عدم قطعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۷۳
با توجه به سیاست حرکت کشور به سمت توسعه همه ساله درصد بالایی از بودجه سالیانه کشور در پروژه های عمرانی هزینه می گردد. اجرای این پروژه ها نیازمند صرف زمان، هزینه و سایر منابع می باشد. عدم تنظیم مناسب قراردادهای پیمانکاری و توزیع ناعادلانه مسئولیت ها و اختیارها باعث چالش های بسیاری میان کارفرمایان و پیمانکاران پروژه ها گردیده است. از طرفی پروژه های عمرانی در دستیابی به اهداف تعیین شده با تهدیدها و فرصت هایی در رابطه با عناصر کلیدی پروژه شامل زمان، هزینه و کیفیت مواجه هستند. ریشه بیشتر این تهدیدها و فرصت ها را می توان در مجموعه ای از شرایط عدم قطعیت جستجو کرد که با توجه به شرایط متغیر و بی ثبات کشور تأثیر بسیاری در روند انجام پروژه ها دارند که می بایست نسبت به شناسایی آن ها و پیش بینی شرایط محتمل اقدام کرد.<br /> بوسیله تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه و رویکرد برنامه ریزی سناریو انواع قرارداد پروژه های عمرانی صورت گرفته شد. ابتدا انواع قرارداد قابل انعقاد در سازمان شناسایی گردید سپس شاخص های رتبه بندی گزینه ها با مطالعه سند استراتژی سازمان مشخص شد همچنین به منظور مشخص کردن عدم قطعیت ها، با مرور ادبیات عوامل موثر بر شاخص ها شناسایی و در دو دسته بندی خارج از کنترل و تحت کنترل دسته بندی گردید که از طریق عوامل خارج از کنترل عدم قطعیت ها شناسایی شدند و سناریوها توسعه یافتند. در نهایت از طریق روش Max-Min گزینه های استراتژیک به ترتیب روش ]چهار عاملی، E.P.C، روش طرح و ساخت، P.E، روش 3 عاملی و روش کلید چرخان رتبه بندی شدند.
۷.

پیشبینی رویگردانی مشتریان بانک با استفاده از روش داده کاوی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مشتری رویگردان شبکه عصبی نقشه خود سازمان ده ماشین بردار پشتیبان درخت تصمیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۳۸۹
شدت رقابت درفضای صنعتی ، باعث شده است که تمایل بنگاه های اقتصادی به جذب مشتریان بیشتر کم و، تمایل به فعالیت در زمینه های خدماتی و تولیدی افزایش یافته است. به همین منظور، توسعه روش هایی به منظور شناسایی مشتریان رویگردان و پیش بینی رویگردانی، از مهمترین فعالیت های حوزه فروش به حساب خواهد آمد. در صورتی که بانک فرصت کافی برای پیش بینی رویگردانی مشتریان داشته باشد؛ می تواند به اصلاح ساختارها و خدمات خود به منظور جلوگیری از ریزش تعداد بیشتری از مشتریان بپردازد. تحقیق حاضر، به منظور توسعه چنین مدلی برای بانک شهر صورت گرفته است. به همین منظور، از یک الگوریتم دو مرحله ای خوشه بندی، دسته بندی داده کاوی استفاده شده. به منظور خوشه بندی مشتریان، از نقشه های خودسازمان ده شبکه عصبی که یک روش یادگیری نظارت نشده است؛ استفاده و برای دسته بندی از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم استفاده شده است. روش استفاده از این ابزارها به این صورت است که ابتدا از دو مشخصه میانگین موجودی و میانگین تراکنش مشتریان در دوره سه ماهه پایانی استفاده شده و به عنوان ورودی شبکه عصبی در خوشه بندی مورد استفاده قرار گرفته است. پس از آن، در مرحله کلاس بندی، از داده های مربوط به تراکنش های نقدی و اعتباری به منظور کلاس بندی و پیش بینی استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدل پیشنهادی بیش از 80% توانایی پیش بینی رویگردانی مشتری را داشته و ماشین بردار پشتیبان عملکرد بهتری از درخت تصمیم نشان داده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷