مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال چهاردهم بهار 1398 شماره 47 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

مقوله شناسی توسعه محصول جدید با استفاده از تحلیل محتوا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۳۴
بسیاری از تولید کنندگان برای انجام موفق فرایند توسعه محصول جدید خود با چالش مواجه هستند. این چالش عموماً طبیعی است اما پاسخ قطعی و مشخص برای آن وجود ندارد. چرا که هر خوشه صنعتی، هر بازار، هر سیستم تولید، هر جامعه و هر سطحی شرایط خاص خود را دارد. لذا می بایست برای هر مجموعه تولیدی و شاید هر شرکت منحصر به فرد، الگوی خاص را در نظر گرفت. این الگوها می توانند از نظر ماهیت و نوع عناصر با یکدیگر مشابه باشند اما از نظر کیفیت عناصر و عملکرد کاملاً متفاوت باشند. به همین منظور در این مقاله به نتایج شناسایی مؤلفه های توسعه محصول جدید، خاصه در صنایع غذایی استان فارس، ارائه شده است. پژوهش مربوطه یک تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتوا است که در ابتدا سنجه های مؤثر در فرایند توسعه محصول جدید از طریق بازنگری جامع ادبیات استخراج و سپس بر اساس نظر 11 خبره در قالب مصاحبه های نیمه هدایت شده مورد ارزیابی و اصلاح قرار گرفت. سپس در فرایند شش مرحله ای تحلیل محتوا با رویکرد مقوله ای با استفاده از نرم افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که چهار مؤلفه اصلی توسعه محصول جدید در صنایع غذایی را تحت تأثیر قرار می دهد: توسعه فنی، توسعه مفهومی، توسعه بازار و توسعه منابع. این چهار مؤلفه از 13 مؤلفه فرعی، 34 کد گزینشی و نهایتاً 73 کد اولیه به دست آمده است. بر این اساس توصیه می شود هر نوع توسعه محصول در صنایع غذایی استان فارش با در نظر گرفتن تمامی ابعاد این مجموعه صورت گیرد.
۲.

مدلی برای تعیین بهینه تعداد ایستگاه های کاری و متعادل سازی خطوط مونتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شرکت سایپا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۴۶
باتوجه به اهمیت و جذابیت مسئله بالانس خطوط موازی در شرایط حضور کارکنان و در این پژوهش به پیاده سازی دو مدل ریاضی یک هدفه برای بالانس خطوط مونتاژ موازی محصول ، از آنجا که مسئله مورد نظر از نظر پیچیدگی در کلاس مسائل برنامه ریزی غیرخطی سخت قرار دارد، مدل ریاضی را نمی توان برای ابعاد واقعی موجود در صنعت حل کرد، لذا از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک برای حل این مسئله استفاده شد و در ادامه، کد گذاری و طراحی مسئله به کمک نرم افزار متلب انجام شده است. صحت و اعتبار سنجی مدل، با مجموعه داده های ارائه شده در این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج حاصله حاکی از کارائی مدل و بهبود اهداف است. با نگاه دو جانبه به اهداف مسئله و مطابق با خروجی مدل مذکور، مدل ارائه شده، قادر به کاهش تعداد ایستگاه های مورد نیاز خطوط و به حداقل رساندن هزینه کل نیروی انسانی در خطوط مونتاژ موازی مدل مختلط است.
۳.

نقش رهبری دانش محور بر عملکرد نوآوری در شرکتهای تولیدی کابل استان تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۳۵
امروزه کاملاً محتمل است که هیچ عاملی به اندازه ارزش آفرینی نمی تواند منشأ تغییرات و تحولات بنیادین در یک سازمان گردد. شاهد و مبنای چنین ادعایی تمایل روز افزون سازمان ها به یافتن راههای جدیدی است که می توانند به وسیله آنها ارزش بیشتری را عاید سازمان نمایند. اگر تا چندی پیش مدیریت دانش موضوع جالب توجهی در کانون های تفکر بود، اکنون سخن از رهبری دانش به میان آمده است و توجه اندیشمندان فعال در قلمروهای مدیریت و اطلاع رسانی را به خود جلب نموده است. <br /> تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش رهبری دانش محور بر عملکرد نوآوری در شرکتهای تولید کابل استان تهران از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی می باشد. بدین منظور از پرسشنامه هی و وانگ(2004) برای رهبری دانش محور و پرسشنامه دونت و همکاران(2014) برای سنجش عملکرد نوآوری سازمانها استفاده شده است. از بین کارکنان و مدیران شرکتهای تولیدی کابل به روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد 280 پرسشنامه جمع آوری و تحلیل شد. به منظور ارزیابی روایی، تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار لیزرل و پایایی از طریق آلفای کرونباخ ب محاسبه شد که مقادیر نشان از قابل قبول بودن آنها می باشد. یافته های تحقیق از طریق معادلات ساختاری تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل نشان می دهد که بعد هماهنگی و اعتماد بر ابعاد دوگانه عملکرد نوآوری(هزینه تحقیق و توسعه، عملکرد سازمانی) تاثیرگذار می باشد. ابعاد مهارتهای رهبری و دانش نوآوری فقط بر بعد هزینه تحقیق و توسعه تاثیر دارند.
۴.

بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری سبز در صنایع خودروسازی ایران با رویکرد دی متل خاکستری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۳۱۲
هدف تمامی تولیدات، ارائه ی محصولاتی است که به نوعی دوستدار محیط زیست باشد. از طرف دیگر در این راستا سازمان ها به دنبال رسیدن به محصولات دوستدار محیط زیست در کنار بهره وری هستند. با توجه به این امر می توان گفت که هدف اصلی بهره وری سبز افزایش حفاظت محیط زیست است به نحوی که موجب افزایش سودآوری تجاری گردد، به طرف موضوع اصلی محیط، کیفیت و سودآوری تأکید دارد و در سطوح مختلف منطقه ای، فرا منطقه ای، ملی و سازمانی قابل به کارگیری است و رویکرد اصلی آن ارتقای کیفیت زندگی است. با توجه به این موضوع یافتن عوامل مؤثر در بهره وری سبز می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. از اینرو در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری سبز در صنایع خودروسازی با رویکرد دی متل خاکستری پرداخته می شود. جامعه آماری تحقیق 40 فر از خبرگان صنایع خودروسازی می باشد. ابتدا 23 عامل مؤثر در بهره وری سبز و در قالب 6 گروه اصلی فرهنگی، سازمانی، فنی و تکنولوژیک، مدیرینی، برنامه ریزی و فرآیند تقسیم بندی شدند. سپس با استفاده از روش دی متل خاکستری اثرات متقایل عوامل با هم سنجده شد. نتایج یافته ها نشان داد که مهم ترین عامل های علی در بهره وری سبز، عامل های فنی و تکنولوژیک، فرهنگی و مدیریتی می باشند. در این راستا پیشنهاد می شود که با در نظر گرفتن روابط علی و معلولی موجود در این تحقیق برنامه ریزی های آتی جهت مدیریت بهتر زمان و هزینه در صنایع خودروسازی انحام شود.
۵.

ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده های فازی و کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی : شعب بانک تجارت استان یزد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۰
با افزایش رقابت در عرصه تولید و خدمات، سازمان ها به شاخص ها و الگوهایی برای بررسی عملکرد خود نیاز پیدا کردند. یکی از ابزارهای موفق در زمینه پیاده سازی برنامه های راهبردی سازمان سیستم کارت امتیازی متوازن است. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان یزد و رتبه بندی آنها بر اساس میزان کارایی می باشد. کارت امتیازی متوازن ابزاری مناسب جهت طراحی ارزیابی عملکرد و سنجش آنها از چهار دیدگاه: مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و نوآوری می باشد. این پژوهش با استفاده از مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده های فازی در ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان یزد انجام شده است. روش این تحقیق توصیفی و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای اجرای پژوهش از انواع روش های میدانی، کتابخانه ای، مشاهده و بعضا مصاحبه استفاده شده است. پس از بررسی نتایج پژوهش مشخص شد که از 26 شعبه تحت بررسی در مدل CCR فازی تعداد 11 شعبه دارای کارایی یک بوده اند. همچنین برای رتبه بندی کامل از روش رتبه بندی کارایی متقاطع استفاده شده است. در نهایت نتایج به دست آمده از تحلیل حساسیت حاکی از آن است که ATM بیشترین تاثیر را بر کارائی واحدها دارد، و همچنین موقعیت و تعداد کارکنان نیز به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند. از سوی دیگر جمع سپرده بانکی کمترین تاثیر را بر کارائی بانک ها دارد.
۶.

برآورد مدل قیمت فرآورده های نفتی در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۲
از عوامل بسیار مهم در تعیین قیمت فرآورده های نفتی می توان به قیمت نفت خام و نرخ ارز اشاره کرد. نفت خام نهاده اصلی پالایشگاهها در تولید فرآورده های نفتی است و تغییرات نرخ ارز هم قیمت مورد انتظار تولیدکنندگان و تقاضا کننده ها و در نهایت فرآورده های نفتی را تحت تاثیر قرار می دهد، در این مقاله با بهره گیری از عوامل تاثیر گذار، با استفاده از روش همگرایی(FMOLS, CCR, DOLS) و برای دوره زمانی۱۳۹۲-۱۳۷۶ مدل قیمت فرآورده های نفتی مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج برآورد نشان داد که در سه مدل( غیر از مدلی که نفت کوره به عنوان متغیر وابسته قرار می گرفت) قیمت نفت خام اثرات مثبت و معنی داری بر قیمت فرآورده های نفتی در بلند مدت دارد و در هر چهار مدل نرخ ارز اثرات مثبت معنی داری بر قیمت فرآورده های نفتی در ایران دارد. نتایج کوتاه مدت نیز نشان می دهد که روند حرکت متغیرها به سمت تعادل بلند مدت رضایت بخش می باشد. از نکات دیگر مورد بررسی در مقاله مقایسه اثر نسبی این دو متغیر بر قیمت فرآورده های نفتی می باشد که نتایج نشان می دهد ضریب نرخ ارز در مدلها بزرگتر از ضریب قیمت نفت خام است یعنی هر افزایشی در قیمت نفت خام، قیمت فرآورده ها را نسبت به نرخ ارز، بیشتر افزایش می دهد. بنابراین برای اقتصاد ایران تثبیت نرخ ارز و کاهش نوسانات آن، روند با ثبات تری در قیمت فرآورده های نفتی ایجاد خواهد کرد.
۷.

سنجش آمادگی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط جهت ورود به تجارت الکترونیکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۲۶۸
با توجه به اهمیت و نقش فزاینده صنایع کوچک و متوسط و نقشی که آمادگی الکترونیکی و گسترش تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه و بسط فعالیت این صنایع دارد، بررسی وضعیت آمادگی الکترونیکی جهت ورود به بازار تجارت الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط بسیار مهم است. از این رو طراحی الگوهای ارزیابی آمادگی متناسب با شرایط داخلی و محیطی سازمان ها و جوامع با هدف سنجش سطح آمادگی الکترونیکی آن ها ضروری است و بدون ارزیابی آمادگی سازمان ، فعالیت در دنیای شبکه ای غیرممکن و یا موانع آن بسیار زیاد خواهد بود. <br /> در این مقاله ضمن معرفی اجمالی مدل های ارائه شده برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی و طبقه بندی آن ها، عوامل مؤثر در ارزیابی آمادگی صنایع تولیدی کوچک و متوسط جهت ورود به بازار تجارت الکترونیک با رویکرد ترکیبی فراتلفیق بررسی و شناسایی شده است. سپس به منظور شناخت بهتر متغیرهای تأثیرگذار بر این رابطه و درک دینامیزم های موجود، با استفاده از رویکرد مدل سازی پویایی های سیستم و ترسیم نمودارهای علّی- حلقوی(CLD)، یک مدل ارزیابی آمادگی صنایع کوچک و متوسط جهت ورود به بازار تجارت الکترونیک ارائه و در نهایت شبیه سازی توسط نرم افزار ونسیم انجام شده است. دو سناریوی اساسی افزایش تبلیغات و کیفیت سیستم، به عنوان اهرم های مدل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج شبیه سازی، حاکی از تأثیر مثبت کیفیت سیستم و تبلیغات بر روی آمادگی الکترونیکی صنایع است با این تفاوت که تأثیر کیفیت سیستم نسبت به تبلیغات بر افزایش آمادگی الکترونیکی بیشتر است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹