مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی سال 18 بهار 1402 شماره 63 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارائه مدل تعاملی عوامل مؤثر بر موفقیت سیستم مدیریت سلامتی، ایمنی و محیط زیست ( مورد مطالعه : شرکت نفت پاسارگاد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ایمنی و محیط زیست سیستم مدیریت سلامتی شرکت نفت پاسارگاد مدل تعاملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۷
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تعاملی عوامل مؤثر بر موفقیت سیستم مدیریت سلامتی، ایمنی و محیط زیست در شرکت نفت پاسارگاد انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، توسعه ای و از نظر روش انجام تحقیق، از نوع توصیفی- تحلیلی و از گونه ی مدل سازی می باشد. با استفاده از منابع در دسترس عموم (149 نفر) و همچنین نظرات خبرگان (20 نفر)، با استفاده از 2 نوع پرسشنامه که از طریق تحلیل عامل اکتشافی ماتریس همبستگی، روایی و پایایی پرسشنامه ارزیابی شده و 24 عامل در 4 حوزه سازه، فردی- سازمانی، مکانیکال و الکتریکال شناسایی گردیده است. سپس با استفاده از روش دیماتل و رویکرد ساختاری تفسیری اقدام به تعیین روابط بین آنها و رتبه بندی آنها گردیده و با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (ISM) اقدام به سطح بندی معیارها شده است. همچنین به کمک تکنیک دیمتل فازی شدت روابط، اثرگذاری و اثرپذیری معیارها بررسی گردید. یافته های تحقیق با رویکرد FDEMATEL نشان داد، ایمنی سازه، ایمنی الکتریکال و صرفه جویی در مصرف انرژی در مکانیکال به ترتیب اثرگذارترین عوامل و وجود اقدامات کنترلی، صرفه جویی در مصرف انرژی و توجه به ملاحظات منطقه ای از کم اهمیت ترین عوامل اثرگذار می باشند. از طرفی یافته های تحقیق با رویکردISM نشان میدهد ملاحظات منطقه ای مکانیکال و رفاه الکتریکال در گروه وابسته، عواملی هستند که دارای قدرت نفوذ کم ولی وابستگی شدید میباشند و عوامل حفاظت از محیط زیست مکانیکال، صرفه جویی در انرژی الکتریکال و سلامتی مکانیکال در آینده نگری، عواملی هستند که دارای قدرت نفوذ قوی ولی وابستگی ضعیف میباشند.
۲.

بهبود پیش بینی عملکرد پروژه ها با رویکرد یکپارچه ارزش کسب شده و تحلیل ریسک فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزش کسب شده تحلیل ریسک تئوری فازی حالات شکست شاخص عملکرد آتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۴۸
با وجود قابلیت هایی که تکنیک مدیریت ارزش کسب شده در ارزیابی عملکرد هزینه و زمان پروژها دارد، قادر به تخمین عملکرد آتی آن ها نیست. در واقع مدیریت ارزش کسب شده عملکرد آینده پروژه را صرفا براساس عملکرد گذشته آن تخمین می زند و تغییر شرایط محیطی یا دیگر عوامل موثر بر عملکرد آینده پروژه را در نظر نمی گیرد. تکنیک مدیریت ریسک بر خلاف مدیریت ارزش کسب شده به افق های دورتر نظر داشته و با شناسایی حالات شکست به ارزیابی عملکرد پروژه ها می پردازد. بدین ترتیب با توجه به گذشته نگر بودن تکنیک مدیریت ارزش و آینده نگر بودن تکنیک مدیریت ریسک در پیش بینی عملکرد آینده پروژه، می توان با یکپارچه نمودن آن ها به هم افزایی قابل توجه ای در مدیریت بهتر پروژه ها دست یافت. در این مقاله پس از شناسایی و تحلیل شاخص های ریسک بکمک تکنیک FMEA، با استفاده از تکنیک مدیریت ریسک شاخص عملکرد آینده پروژه محاسبه و با شاخص های کنونی مدیریت ارزش کسب شده ترکیب و با شاخص هایی جدید به پیش بینی بهتر عملکرد آینده پروژه ها می پردازیم. این شاخص های جدید، تحت شرایط عدم اطمینان و با استفاده از رویکرد فازی تعیین شده است. در پایان، یک مثال کاربردی برای نشان دادن عملکرد رویکرد پیشنهادی ارائه می شود. نتایج نشان می دهد که در نظر گرفتن شاخص ارزیابی ریسک، عملکرد پیش بینی هزینه و زمان تکمیل پروژه را در مدل مدیریت ارزش کسب شده بهبود می دهد.
۳.

تعیین سطح و تحلیل فرآیندهای سیستم لجستیک متناسب با نسل 4 صنعت (مورد مطالعه: مراکز لجستیک در ایران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اجزای فرایند تکامل صنعت نسل 4 لجستیک مراکز لجستیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۱
برای ارتقاء سطح اجزای لجستیک، متناسب با صنعت نسل 4 لازم است وضعیت فرایندهای لجستیک، اندازه گیری شود. برای اندازه گیری، اولین گام تعیین سطح مورد نیاز تکامل اجزاست و لازم است، ابتدا فرایندها و اجزای لجستیک تعیین گردند، سپس مراحل تکامل مشخض شده و در انتها اندازه تکامل مورد نیاز آنها بدست آید. هدف این مقاله تعیین سطح مورد نیاز اجزای سیستم لجستیک در مراکز لجستیک ایران متناسب با صنعت نسل 4 است. روش تحقیق توصیفی-کاربردی و گردآوری داده ها، میدانی است، جامعه آماری دوگروه است، گروه اول ده تن از خبرگان لجستیک هستند که نظر آنها برای تعیین فرایندها و اجزای لجستیک استفاده شده، گروه دوم مدیران در مراکز لجستیک ایران به تعداد 102 نفر هستند، که با روش سرشماری نظرات تعداد 63 نمونه مورد استفاده قرار گرفته است. با ابزار مصاحبه تخصصی از خبرگان، فرایندها و اجزای لجستیک به تعداد چهار فرایند و سیزده جزء اجرایی شناسایی و دسته بندی شده اند. براساس نظر مدیران لجستیک، وضعیت موجود اجزاء در هر مرکز لجستیک، ارائه شده است. با استفاده از میانگین اجزای سیستم لجستیک و درجه سازگاری با نرم افزارهای SPSS , Excel وضعیت تکامل اجزای لجستیک برای مراکز، سنجش شد. نتایج نشان داد که فرایند حمل و نقل تکامل کمتری نسبت به سایر فرایندها دارد زیرا وابستگی به سیستم های خارجی دارد. فرایند مدیریت اطلاعات بواسطه نرم افزاری بودن و وابستگی کمتر به سیتم های خارجی، سطح تکامل بیشتری دارد. براساس تحلیل های انجام شده، پیشنهادات به مراکز لجستیک بعنوان بهره وران خاص و تحقیقات آتی ارائه شده اند.
۴.

چرخه توسعه و بخش بندی تامین کننده با استفاده از سیستم استنتاج عصبی- فازی انطباقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توسعه ی تامین کننده بخش بندی تامین کننده صنعت خودرو سیستم استنتاج عصبی-فازی انطباقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۱
تتولیدکنندگان، بمنظور توسعه ی تامین کنندگان استراتژیک خود، آنها را بخش بندی می کنند. بخش بندی تامین کننده موجب ایجاد ارزش و هم افزایی در ارتباط با تامین کننده می شود. هدف این مقاله، ارتباط توسعه ی تامین کننده و بخش بندی تامین کننده با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی انطباقی در صنعت خودروسازی ایران است. برای تحقق این هدف، ابتدا برای مقوله های توسعه ی تامین کننده، با استفاده از سه روش، سه سیستم عصبی-فازی طراحی می شوند. سپس با استفاده از دو روش کلاسیک و چهار الگوریتم تکاملی، آنها را بهینه سازی و مناسبترین سیستم عصبی-فازی انتخاب می شود. در مرحله بعد نمره ی توسعه برای 53 تامین کننده از تامین کنندگان استراتژیک صنعت خودرو در چهار مقوله پیش بینی می شود، براساس نمره های بدست آمده، تامین کنندگان بخش بندی می شوند. در نهایت، فعالیتهای لازم برای توسعه ی هرکدام از تامین کنندگان پیشنهاد می شوند. نتایج نشان می دهدکه صنعت خودروسازی ایران در توسعه ی مقوله های ناملموس و محیطی، عملکرد قابل قبولی داشته اما، در توسعه-ی مقوله های ملموس و روابط ضعیف عمل کرده است. بر این اساس، تولیدکنندگان صنعت خودروسازی ایران، باید بترتیب اولویت بکارگیری فعالیتهای مرتبط با توسعه ی روابط، قابلیتهای ملموس، قابلیتهای ناملموس و قابلیتهای محیطی را رعایت کنند. با توجه به اینکه در این حوزه، مطالعات اندکی صورت گرفته است، در پایان، ضمن مقایسه ی این مطالعه با یکی از مطالعات خارجی انجام گرفته، پیشنهاداتی برای صنعت خودروسازی ایران و همچنین پژوهشهای آینده ارائه می شود.
۵.

شناسایی و ارزیابی مولفه های برند کارفرما در صنایع کوچک ایران (مطالعه موردی شرکتهای فعال شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: برند کارفرما مدیریت استعداد شرکت شهرکهای صنعتی صنایع کوچک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۱
امروزه در سازمان ها تنها جلب رضایت مشتری یا تکریم ارباب رجوع و تمرکز بر فروش موفق و ارایه خدمات با کیفیت بالا برای ارتقاء دارایی های سازمان و حفظ جایگاه رقابتی در بازار کافی نبوده و از این رو سازمان ها باید تدابیر و استراتژی های لازم برای جذب و حفظ منابع انسانی کارآمد و اثرگذار را اتخاذ نمایند. بدیهی است بدون در اختیار داشتن منابع انسانی کارآمد، سازمان قادر به ایجاد تحول، توسعه و تعالی و نیل به اهداف تعیین شده نخواهد بود. راه دسیابی به این امر، توسعه مدیریت و راهبری سازمان و ایجاد ساختار اثربخش برای مدیریت برندکارفرما می باشد. این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی متغیرهای برند کارفرما در شرکتهای فعال شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی و اثرسنجی هر یک از مولفه ها در این شرکتها شکل گرفته است. پژوهش حاضر از نوع کمی و کیفی می باشد که ابتدا متغیرها بوسیله روش دلفی مورد غربالگری و تدقیق قرار گرفته و سپس در مرحله کمی با استفاده از نرم افزار جی ام پی (JMP) و روش علی-مقایسه ای و بهره گیری از آماره های توصیفی و استنباطی اثرسنجی عاملی متغیرهای برند کارفرما انجام شده است. نتایج نشان داد که مولفه آموزش برای بهبود کیفیت با مقدار ضریب تعیین (246/0) کمترین سهم عاملی را داشته و بیشترین سهم عاملی مربوط به استفاده از مدیریت مشارکتی با مقدار(000/1) می باشد. همچنین بیشترین همبستگی با دیگر مولفه ها مربوط به شاخصه آموزش متناسب با نیاز کارکنان با مقدار880/0 و کمترین همبستگی مربوط به استفاده از مدیریت مشارکتی با مقدار246/0 است.
۶.

مکان یابی و مسیریابی زنجیره تأمین پایدار در فروشگاه های آنلاین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اسلات زمانی زنجیره تأمین پایدار فروشگاه آنلاین مسیریابی مکان یابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۸
یکی از مهم ترین مشکلات شرکت های توزیع (بالاخص فروشگاه های آنلاین بزرگ)، طراحی موقعیت بازاندازها، مسیریابی وسایل نقلیه و بهینه سازی شبکه توزیع تأمین است. در این پژوهش به مکان یابی مراکز توزیع فروشگاه آنلاین دیجی کالا پرداخته شده است. یک مسأله مکان یابی - مسیریابی چندهدفه با در نظر گرفتن اصل پایداری و محدودیت زمانی با روش های فراابتکاری توسعه داده شده است. براساس نتایج مدل پیشنهادی اثر تقاضا بر سه هدف زمان، هزینه و مسائل زیست محیطی و اجتماعی بررسی گردید و نشان داده شد که اگر تقاضا افزایش یابد اثر بیشتر بر زمان به وجود می آید. به عبارت دیگر افزایش تقاضا می تواند خلل هایی را ایجاد کند که در نتیجه آن زمان تحویل افزایش یافته و لذا این امر می تواند در بلندمدت منجر به نارضایتی مشتری شود. افزایش میزان اشتغال نیز منجر به بهتر شدن مسائل زیست محیطی می شود اما اثری بر هزینه و زمان ندارد. همچنین هزینه حمل کالا اثری بر مسائل زیست محیطی و زمان ندارد اما منجر به افزایش هزینه می شود.
۷.

دیدبانی متغیرهای تاثیرگذار «در سطح صنعت» به منظور ارزش آفرینی شرکت های دانش بنیان مادری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سازمان دانش بنیان دیدبانی داده بنیاد شرکت های تابعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۳
این پژوهش با هدف نشان دادن ارزش و اهمیت دیدبانی و استفاده از داده ها و اطلاعات در سطح صنعت و تاثیر آن در خلق ارزش و جلوگیری از نابودی ارزش در بنگاه مادر تخصصی صنایع پتروشیمی، به عنوان یک شرکت دانش بنیان می باشد. این پژوهش از نوع کیفی می باشد که از مدیران با تجربه صنعت پتروشیمی به روش نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه شده است و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری که 23 مصاحبه را شامل می شود ادامه یافته است. گزاره های این پژوهش به کمک روش داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA تحلیل گردیده است. براساس نتایج تحلیل اطلاعات بدست آمده از خبرگان مشارکت کننده در پژوهش، مدل دیدبانی متغیرهای تاثیرگذار در ارزش آفرینی شرکت های دانش بنیان مادری «در سطح صنعت»؛ شامل 194 کد باز می باشد که در قالب 34 گزاره مشترک تقسیم بندی شده است. گزاره های مدل در این سطح در قالب 5 مفهوم اصلی تقسیم بندی شده که شامل مفاهیم؛ رقبا 10 گزاره (29 درصد)، مشتریان و بازارها 8 گزاره (24 درصد)، تامین کنندگان 4 گزاره (5/11 درصد)، محصولات و کالاهای جایگزین 4 گزاره (5/11 درصد) و علوم و فناوری 8 گزاره (24 درصد) می شود. بنابراین بنگاه مادری صنعت پتروشیمی به عنوان یک مجموعه دانش بنیان عظیم در سطح کشور به منظور ارزش آفرینی بیشتر، می تواند به کمک این مدل، نسبت به شناسایی متغیرهای تاثیرگذار (در سطح صنعت) اقدام و با در نظر گرفتن آینده های ممکن، محتمل و مرجح و همچنین تحلیل اطلاعات بدست آمده، جهت برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات راهبردی مورد توجه مدیران و کارشناسان سازمان قرار گیرد.
۸.

توسعه و اعتبارسنجی پیش بین های برون سپاری منابع انسانی در بخش کشاورزی ایران: رهیافت فرا ترکیب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: برون سپاری منابع انسانی جذب آموزش سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۵
هدف این پژوهش شناسایی پیش بین های برون سپاری منابع انسانی در بخش کشاورزی ایران با استفاده از رویکرد فراترکیب بود. روش تحقیق توسعه ای و از نظر ماهیت داده ها در گروه تحقیقات ترکیبی( کیفی- کمی) و بر مبنای روش جمع آوری داده ها، اسنادی و همبستگی است. جامعه موردبررسی تحقیق در مرحله اول شامل تمامی تحقیقات در حوزه برون سپاری از سال 2000 تا 2020 و در مرحله دوم شامل تعداد 750 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی بودند . روش نمونه گیری تصادفی ساده و مطابق فرمول کوکران حجم نمونه به دست آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 93/. بدست آمد. پس از پالایش مقالات، در نهایت تعداد 44 مقاله علمی که بطور مستقیم به موضوع برون سپاری منابع انسانی پرداخته بودند وارد مرحله تحلیل در نرم افزار MAXQDA شدند. پس از مرحله تلفیق تعداد 44 کد متمایز شناسایی و کدهای استراتژی کاهش هزینه ها با 8 ارجاع، تدوین معیارهای انتخاب تامین کنندگان با 6 ارجاع، خلق ظرفیت درون سازمانی با 4 ارجاع، فرهنگ سازمانی با 4 ارجاع، پایش و ارزشیابی تامین کنندگان با 4 ارجاع، مدیریت دانش با 3 ارجاع اصلاح نظام استخدامی، آموزش و بهسازی نیروی انسانی با 3 ارجاع، مهندسی مجدد فرآیندهای منابع انسانی با تاکید بر ارتقای کیفیت با 3 ارجاع ، ارتقا بهره وری با 3 ارجاع ، شبکه سازی (همکاری های برون سازمانی) با 3 ارجاع، سیاستها و اسناد بالادستی با 2 ارجاع و پشتیبانی مدیریت ارشد با 1 ارجاع بالاترین تعداد ارجاعات را در متون پژوهشی داشتند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷