مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال چهاردهم پاییز 1398 شماره 49 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

شناسایی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در زنجیره تأمین تاب آور صنعت خودروسازی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۲۹
هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در زنجیره تأمین تاب آور صنایع خودروسازی ایران با تکنیک دلفی فازی، وزن دهی و اولویت بندی هریک با تکنیک بهترین - بدترین و ارزیابی و رتبه بندی صنایع ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در خصوص میزان عملکرد بهره گیری از تاب آوری در زنجیره تأمین خود با تکنیک های مپک و کوالیفلیکس و تجمیع نتایج با تکنیک بُردا می باشد. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر را 10 نفر از مدیران ارشد حوزه لجستیک در شرکت های خودروسازی تشکیل می دهند. نتایج حاصل از غربال سازی مؤلفه ها با دلفی فازی نشان داد، الگوی بومی در شش بعد و چهل و دو شاخص شناسایی شدند. نتایج حاصل از وزن دهی به ابعاد تاب آوری زنجیره تأمین با تکنیک بهترین - بدترین نشان داد، بعد مدیریت جهادی مهم ترین بعد تاب آوری زنجیره تأمین و بلوغ شایستگی رتبه دوم و چابکی، افزونگی، انعطاف پذیری و فرهنگ مدیریت ریسک به ترتیب رتبه های سوم تا ششم را کسب نمودند. همچنین شاخص های هر بعد نیز وزن دهی و رتبه بندی شدند. سپس شرکت های خودروسازی با مدل پیشنهادی ارزیابی و با تکنیک های مپک و کوالیفلیکس رتبه بندی گردیدند. نتایج حاصل از تجمیع تکنیک ها با روش بردا نشان داد؛ ایران خودرو رتبه اول؛ سایپا رتبه دوم و پارس خودرو رتبه سوم را ازنظر میزان بهره مندی از تاب آوری زنجیره تأمین کسب نمودند.
۲.

برنامه ریزی هم زمان نگهداری و تعمیرات و کنترل موجودی انبار قطعات یدکی: مطالعه موردی ربات شاتل پیش رنگ شرکت خودروسازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۳۷
برنامه ریزی نگهداری و تعمیر (نت) ماشین آلات کارخانه یکی از ابزار مهم در کاهش هزینه های عملیاتی است؛ مدیریت کنترل موجودی قطعات یدکی نقش پررنگی در عملکرد سیاست های نت دارد. در این تحقیق مدلسازی یکپارچه موجودی قطعات یدکی و برنامه ریزی نت جهت تعیین سطح بیشینه موجودی و دوره بازپرسازی در سیستم (S,T) به همراه تعیین زمان بهینه تعویض پیشگیرانه ارائه می شود. مجموع هزینه های مرتبط با نظام نت، نظیر هزینه سفارش دوره ای و اضطراری و هزینه های امور بازرسی و تعمیرات در تابع هدف مدل کمینه می شوند. برای نشان دادن توانمندی و کارایی مدل، نتایج مطالعه موردی در خطوط پیش رنگ یک شرکت خودروسازی برای تعیین سیاست های مدیریت موجودی قطعه ای پرمصرف و بحرانی پیاده سازی شده است. همچنین به منظور تحلیل پایداری نتایج تحقیق، حساسیت نتایج به تغییرات پارامترهای ورودی بررسی شده است. براساس نتایج، هزینه کل متاثر از نرخ خرابی، مدت زمان تأمین قطعه و هزینه تعویض قطعات معیوب است و در این خصوص بیشترین حساسیت را به مقادیر نرخ خرابی و مدت زمان تأمین قطعه دارد. استفاده از نتایج تحقیق در مواردی که نرخ خرابی نسبتا ثابت است توصیه می شود.
۳.

اولویت بندی شاخص ها و اهداف استراتژیک بر اساس کارت امتیازی متوازن در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و ارائه مدل پویایی سیستم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۳۹
تحقق اهداف استراتژیک، شرط لازم برای رسیدن به چشم انداز است. از آنجا که بحث اولویت بندی در تمامی سیستم های استراتژیک اهمیت دارد، باید در مرحله اول اولویت ها مشخص باشند تا بتوان برخی اهداف را به نفع برخی دیگر کنار گذاشت و سپس در مرحله دوم موانع پیش روی این اهداف را بررسی و سپس جهت رفع این موانع راهکارهایی ارائه نمود. پژوهش حاض ر ب ا ه دف شناسایی و الویت بندی اهداف استراتژیک بر اساس وجوه کارت امتیازی متوازن در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت اصفهان و ارائه راهکارهایی برای رفع موانع پیاده سازی آنها ص ورت پذیرفت ه اس ت. در مرحل ه اول اهداف با روش های تصمیم گیری چند معیاره AHP وزن دهی و اولویت بندی شدند. نتای ج نش ان داد ک ه در می ان ش اخص های ارزیاب ی عملک رد، منظ ر فرآینده ای داخل ی در اولوی ت اول و مناظ ر مش تری، رش د و یادگی ری، و مال ی ب ه ترتی ب در اولویت های بع دی ق راردارد. نتایج حاصل از رتبه بندی واحدهای مختلف شرکت با استفاده از روش تاپسیس بیان می کند واحد تعمیرات ابزار دقیق دارای رتبه اول و پس از آن واحد تعمیرات خط و واحد تعمیرات مکانیک به ترتیب دارای رتبه دوم و سوم هستند. در پایان یک مدل پویایی سیستم ترسیم گردید و متغیرهای کلیدی در یک بازه زمانی 60 ساله مورد شبیه سازی قرار گرفتند.
۴.

توسعه یک مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای مضربی جهت بررسی ساختار درونی واحد های تصمیم گیرنده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۸
تحلیل پوششی داده ها به دلیل عدم نیاز به تابع تولید، از زمان ارائه موردتوجه محققین جهت ارزیابی عملکرد بوده است. اما مدل های اولیه تحلیل پوششی داده ها جهت بررسی ساختار درونی واحدها ناتوان هستند و دیدگاه جعبه سیاه دارند. از جمله متداول ترین ساختارهای شبکه ای، دومرحله ای متوالی است. مدل های موجود جهت ارزیابی این ساختار عمدتا دارای رویکرد تجزیه می باشند، به عبارت دیگر اولویت آن ها کارایی کل است و از تجزیه کارایی کل، کارایی مراحل بدست می آید. در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل چندهدفه مضربی که همزمان کارایی کل و کارایی مراحل را مدنظر قرار می دهد توسعه داده شود. همچنین برای حالت جواب چندگانه، مدل هایی جهت محاسبه کارایی ها ارائه و اثبات شد که در تمامی مدل ها نمرات کارایی بین صفر تا یک می شود و تنها در صورتی یک واحد کارای شبکه ای می شود که در هر دومرحله کارا باشد. مدل های توسعه داده شده به ساختار دومرحله ای با ورودی و خروجی مازاد نیز تعمیم داده شد. از مدل ارائه شده در یک مثال کاربردی استفاده شد و نتایج نشان داد که مدل موجود نسبت به مدل های سنتی ارزیابی واقع بینانه تری انجام می دهد.
۵.

طراحی مدل زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط عدم اطمینان با در نظر گرفتن انبارهای واسطه ای (بررسی موردی: شرکت خودرنگ)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۱۸۷
مدیریت زنجیره تامین، فرآیند برنامه ریزی، اجرا و کنترل کارآمد جریان مواد اولیه، موجودی های در جریان ساخت، محصولات نهایی و همچنین جریان اطلاعات مرتبط با آن از تامین مواد اولیه تا تحویل به مصرف کننده نهایی می باشد. هدف این تحقیق طراحی یک مدل زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط عدم اطمینان با در نظر گرفتن انبارهای واسطه ای در شرکت خودرنگ می باشد تا با تاثیرآن بر روندتولید و توزیع، برلزوم شناخت هرچه بیشتر این مفهوم و جایگاهی که می تواند در توسعه شرکت خودرنگ داشته باشد تاکیدکند. در این تحقیق پس ازجمع آوری اطلاعات ومشاوره با کارشناسان شرکت خودرنگ، تا حد امکان بدون لطمه زدن به اصل داده ها مدل ساده سازی گردید و با استفاده ازتکنیک های برنامه ریزی غیرخطی ، شبکه های عصبی و با نرم افزار های متلب و گمز کدگذاری گردید. نتایج این پژوهش در یک محیط بسته و بدون دخالت متغیرهای خارج از مدل، در شرکت خودرنگ نشان می دهد مدیران این شرکت توانسته اند با پیاده سازی معیارهای مربوط به زنجیره تامین حلقه بسته وپیش بینی میزان تقاضا و برگشت محصول، رضایت مشتریان و تامین کنندگان عمده خود را فراهم سازند.
۶.

شناسایی بحران مالی بنگاه های اقتصادی بر اساس شاخص Z-Score Toffler و بررسی اثر چرخه عمر آنها بر معیارهای ریسک و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(با تاکید بر الگوی دیکینسون 2005)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۲۴۰
بحران مالی و عدم توفیق مدیران شرکت ها، همواره برای محققان مشکلی در خور تامل بوده که به فکر یافتن روش هایی جهت پیش بینی آن و بهبود وضعیت بنگاه های اقتصادی باشند. پدیده ریسک نیز یکی از کلیدی ترین مشخصه های شکل گیری تصمیم در حوزه سرمایه گذاری، مالی و اقتصادی است. در این راستا ضرورت شناسایی بحران مالی و بررسی اثر متغیر های مختلف بر معیارهای ریسک و عملکرد برجسته می گردد. جامعه آماری پژوهش شرکت های بورس تهران در بازه زمانی 1394-1384 می باشد. در این پژوهش، نخست، شرکت های عضو نمونه آماری از روش حذفی انتخاب شدند. برای شناسایی شرکت های بحران زده از Z-score Toffler استفاده شد. سپس تفکیک شرکت ها با استفاده از الگوی جریانات نقدی دیکینسون(2005) صورت گرفته، پس از آن اثر دوره های مختلف چرخه عمر در هر مرحله بررسی شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی و روش رگرسیون لاجیت استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق نرم افزار Eviews9 می باشد. نتایج حاصل از آزمون 406 سال - شرکت نشان می دهد که تاثیر دوره های مختلف چرخه عمر بر مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد تفاوت معنی داری دارند. تاثیر دوره های تولد و افول نسبت به سایر دوره ها بیشتر است. همچنین قدرت توضیحی فزاینده معیارهای ریسک در مراحل مختلف چرخه عمر تفاوت معنی داری دارند. بیشترین توان توضیحی مربوط به دوره افول می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد تاثیر بحران مالی در دوره های مختلف چرخه عمر با یکدیگر تفاوت معنی داری دارد.
۷.

چارچوبی جهت تبیین نظام مدیریت عملکرد مبتنی بر حکمرانی خوب در دیوان محاسبات کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۴۴
در نگرش نوین،مدیریت عملکرد به عنوان ابزاری جهت اجرای استراتژی ها،خط مشی ها و تحقق اهداف سازمانی در مسیر حکمرانی خوب است.تحمیل ناخواسته پارادایم حکمرانی خوب بر بخش دولتی،ضرورت وجود الگویی،که نظام مدیریت عملکرد را همسو با این شاخص ها کارا و اثربخش سازد را به خوبی نمایان می سازد.هدف اصلی پژوهش ارائه چارچوب نظام مدیریت عملکرد بر مبنای مؤلفه های حکمرانی خوب در سازمان های دولتی است. رویکرد پژوهش، روش ترکیبی و از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی از تکنیک دلفی و در بخش کمی به منظور تأیید مدل از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری، خبرگان دانشگاهی و حسابرسان دیوان محاسبات می باشند. در بخش کیفی 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی نیز جامعه آماری مدیران و حسابرسان دیوان محاسبات بودند که با استفاده از فرمول کوکران 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این تحقیق مدل مدیریت عملکرد سلوما به عنوان مبنا بررسی و ارزیابی شد و درنهایت سطح نهادینگی ارزش ها به عنوان نتیجه کلی تحقیق به چارچوب اضافه و مدل نهایی ارائه گردید. یافته های تحقیق مبین تأیید تمامی مؤلفه های احصائی سطوح راهبردی، عملیاتی، منابع انسانی و سطح نهادینگی ارزش های مدیریت عملکرد به عنوان متغیرهای حائز اهمیت و تأثیرگذار در ارائه چارچوب نظام مدیریت عملکرد مبتنی بر حکمرانی خوب است. نتایج بارهای عاملی بزرگ تر از 5/. درصد به دست آمده در حالت استاندارد و قدر مطلق آماره t و همچنین معیار GOF=./69 نشان از تأیید روابط و برازش قوی مدل نهائی است.
۸.

ارائه مدل کاربردی انتخاب و اولویت بندی پیمانکاران در شرکتهای پروژه محور( مطالعه موردی:مپنا)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۷۸
تصمیم گیری دقیق برای انتخاب پیمانکاران در راستای مدیریت یک پروژه، از مهمترین عوامل موفقیت و افزایش بهره وری یک پروژه می باشد. به نحویکه استخراج یک مدل کاربردی از مجموعه عوامل موثر بر انتخاب پیمانکاران، می تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد پروژه داشته باشد، بنابراین، ارائه مدل مذکور، هدف اصلی این تحقیق بنیادین – کاربردی می باشد. رویکرد این تحقیق، تلفیق پژوهش های کیفی وکمی بوده وجامعه آماری آن، خبرگان مدیریت پروژه می باشند. درگام نخست ساختار مدل، با تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از رویکرد تئوری داده بنیاد، شکل گرفته است. درگام بعدی جهت آزمودن مدل مفهومی تحقیق و فرضیه ها از روش تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس با استفاده از متد حداقل مربعات جزئی استفاده شده و پردازش داده های تحقیق به کمک نرمافزار اسمارت پی ال اس انجام گردیده است. در گام آخر جهت بهبود و کاربردی کردن مدل، از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی، وزن معیارها سنجش شده و اولویت بندی آنها تعیین گردیده است. درنهایت با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی، یک نمونه کاربردی از انتخاب پیمانکار، پیاده سازی شده است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد؛ برای انتخاب کارآ یک پیمانکار، می توان بااستفاده از مدل ارائه شده و براساس ضرایب تعیین شده و اولویت بندی زیرمعیارهای توانمندی رفتاری و فنی، امکانات شرکت واهداف برونسپاری ، به شرایط تصمصیم گیری مطلوبی دست یافت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹