مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال دهم تابستان 1394 شماره 32 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

اولویت بندی موانع پیاده سازی سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات در سازمان (مطالعه موردی: شرکت نفت فلات قاره)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

ارائه مدل تلفیقی مدیریت عملکرد استراتژیک با استفاده از کارت امتیازی متوازن، AHP و QFD فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر اجرای لجستیک معکوس در صنعت خودروسازی ایران با رویکرد تحلیل شبکه ای فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

بررسی تأثیر نقش استراتژی سیستم های اطلاعاتی بر عملکرد زنجیره تأمین و عملکرد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

مدل تاپسیس فازی ارزیابی ریسک های اقتصادی برای پروژه های EPC نفت و گاز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

مطالعه تطبیقی نحوه اجرای مهندسی ارزش در پروژه بیمارستان بین المللی تبریز و پروژه های تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

بررسی حسابداری اسلامی (با تاکید بر اهداف، ویژگیها، استفاده کنندگان و اطلاعات اجتماعی و مذهبی محور)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷