مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی سال 17 زمستان 1401 شماره 62 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بهینه سازی هزینه های زنجیره تأمین با در نظر گرفتن کیفیت و طول زمان سفارش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : 940 تعداد دانلود : 902
در عصر کنونی با توجه به رقابتی بودن بازار، نگرانی تولید کننده ها تسخیر بیشتر سهم بازار می باشد، برای این کار رضایت مندی مشتریان در اولویت قرار دارند. با بررسی مطالعات پیشین فاکتورهای کیفیت، هزینه و زمان تحویل نقش اساسی در رضایت مندی مشتریان را بازی می کنند. بنابراین برای تحقق این هدف ارائه مدل ریاضی جهت بهینه کردن هزینه های زنجیره تأمین با در نظر گرفتن کیفیت و زمان سفارش می تواند بسیار مفید باشد. دراین تحقیق یک مدل ریاضی جامع ارائه شده است که هزینه های مربوط به شبکه زنجیره تامین از جمله: هزینه های تولید، حمل ونقل، گارانتی، دوباره کاری محصولات معیوب، نگهداری مواد اولیه و محصولات، قراضه آلات، و همچنین هزینه های ناشی از افزایش طول زمان سفارش و هزینه های کیفیت را کمینه می کند. برای حل مدل پیشنهادی از نرم افزار بهینه ساز گمز استفاده گردید. نتایج نشان داد که با افزایش کیفیت هزینه های کل و همچنین طول زمان سفارش کاهش یافت. همچنین بمنظور اعتبار سنجی، مدل پیشنهادی در شرکت کابل باختر برای محصول ACSR MINK در 5 دوره پیاده سازی گردید. نتایج بدست آمده از پیاده سازی این مدل در شرکت مذکور نشان داد که با بکارگیری این مدل هزینه های شرکت به اندازه 6.7% کاهش یافت.
۲.

ارائه مدلی برای ارزیابی کارایی پایداری زنجیره تامین با درنظرگیری موازنه نسبی میان اهداف پایداری با استفاده از نظریه بازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : 281 تعداد دانلود : 686
پایداری زنجیره تامین یک ضرورت برای کسب و کارها در دنیای امروز است تا سازمان ها علاوه بر هدف اقتصادی به اهداف اجتماعی و زیست محیطی نیز توجه داشته باشند. از این رو و بمنظور حصول اطمینان از تحقق این اهداف، اندازه گیری عملکرد پایداری زنجیره تامین امری اجتناب ناپذیر محسوب می شود. مساله ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره تامین از یک سو تحت تاثیر تعارضات منافع ذاتی میان اهداف پایداری است که باعث تشدید پیچیدگی این مساله می شوند و از سوی دیگر می بایست بگونه ای برنامه ریزی شده باشد تا قابلیت ارائه دانش کافی از وضعیت عملکرد هم پایداری زنجیره تامین و هم عملکرد در هر یک از اهداف پایداری را داشته باشد. در این مطالعه یک مدل ریاضی ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و تئوری بازی برای ارزیابی کارایی زنجیره تامین پایدار و کارایی اهداف پایداری با در نظرگرفتن موازنه نسبی میان اهداف پایداری ارائه شده است. موازنه نسبی میان اهداف پایداری با بازی چانه زنی نش در مدل پیشنهادی بگونه ای فرموله بندی شده است که قابلیت ارائه نتایج همزمان مربوط به عملکرد سراسری پایداری زنجیره تامین و همچنین عملکرد هر یک از اهداف پایداری فراهم شود. همچنین عملکرد مدل ارائه شده تحت یک مطالعه موردی برای محصولات یک شرکت داروسازی ایرانی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج اجرای مدل حاکی از آن است که مدل پیشنهادی اولا قابلیت ارائه مقادیر کارایی در سطوح مورد انتظار را دارد و ثانیا دانش لازم و کافی را در مقایسه میان کارایی پایداری زنجیره تامین و کارایی اهداف پایداری در محصولات کارا و ناکارا ایجاد می نماید.
۳.

انتخاب سبد پروژه های ساخت و ساز با رویکرد چرخه حیات با استفاده از تکنیک دیمتل و تاپسیس فازی (شرکت سرچشمه مهر کریمان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 153
انبوه پروژه ها و پیچیدگی تصمیم گیری در مورد آن ها، همچنین برنامه ریزی و تخصیص منابع محدود سازمان به پروژه های انتخاب شده چالش اساسی است که بسیاری از سازمان های پروژه محور با آن مواجه هستند. در نظر گرفتن همه جنبه های سازمانی در اخذ پروژه ها کلیدی ترین نکته در موفقیت سازمان های پروژه محور است. به همین جهت، انتخاب سبدی از پروژه ها به نحوی که بتواند علاوه بر در نظر گرفتن محدودیت های سازمانی، اهداف و استراتژی سازمان را برآورده سازد، بسیار حیاتی می باشد. به همین جهت در این پژوهش ضمن تاکید بر پیاده سازی فرآیند مدیریت سبد در سازمان ها، مدلی دو مرحله ای برای ارزیابی و اولویت بندی پروژه ها جهت تشکیل سبد بهینه ارائه می شود. با بررسی چرخه حیات پروژه ها، ابتدا 12 شاخص تاثیرگذار در ارزیابی پروژه ها به کمک تحقیقات پیشین استخراج و بعد از تایید 8 شاخص مهم توسط خبرگان، به کمک تکنیک دیمتل فازی تجزیه و تحلیل می شوند و وزن هر شاخص تعیین می گردد. در گام بعدی با بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی پروژه های پیشنهادی ارزیابی و اولویت بندی می شوند. در نهایت با در نظر گرفتن توانایی ها، دارایی ها و محدودیت های سازمان، سبد بهینه از پروژه ها تشکیل و به تصویب تصمیم گیرندگان می رسد. با پیاده سازی مدل فوق در یک شرکت عمرانی فعال در پروژه های دولتی و خصوصی مشخص شد که تجزیه و تحلیل روابط میان شاخص ها کمک فراوانی به انتخاب سبد بهینه می کند و زمینه را برای دستیابی به اهداف تعیین شده مهیا می سازد.
۴.

طراحی مدل هوشمند نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در صنعت نساجی و پوشاک به کمک تجزیه و تحلیل آماری (مطالعه موردی: کارخانجات نساجی بروجرد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : 962 تعداد دانلود : 306
در پژوهش حاضر تعیین مهمترین عوامل تاثیر گذار بر نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه هوشمند در صنعت نساجی و پوشاک در تعامل با تولید به کمک نرم افزار Spss25 پرداخته شد. دیتاست تحقیق بر اساس یک نمونه ۲۰۰۰ تایی از داده ها و گزارش های مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت ، معدن و تجارت کشور و کارخانجات صنعت نساجی بروجرد به عنوان محل اجرای طرح طی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ به صورت نیم سال تنظیم شده است. این تحقیق با جمع آوری این حجم از اطلاعات با همکاری متخصصان نگهداری و صنعت نساجی (جمع آوری اطلاعات ۲۴۰ واحد صنعتی از۶۳۰ واحد ریسندگی و بافندگی کشور) کم نظیر است. حجم نمونه تحقیق شامل اساتید، مدیران و کارشناسان صنایع نساجی بوده که پس ازتکمیل پرسش نامه قبل از اجرای تحقیق (وضعیت عملکردی) و مقایسه آن با پرسش نامه بعد از اجرای تحقیق (وضعیت ایده آل) و انجام محاسبات تجزیه و تحلیل آماری نتایج زیر حاصل شده است. با بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق وکلاس بندی عوامل موثر در نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه به ترتیب عبارتند ازعامل استراتژی با امکان تعیین 34 درصد، عامل فن آوری 30 درصد، عامل محیط کار 16 درصد، عامل کارکنان 10 درصد، عامل کیفیت 10 درصد مهمترین عوامل بهبود نگهد ا ری و تعمیر ات پیش گیرانه در تعامل با تولید در صنعت نساجی و پوشاک تعیین شدند.
۵.

شناسایی و بررسی روابط علی-معلولی معیارهای تاثیر گذار بر قیمت فروش در شبکه توزیع امنی-چنل با استفاده از روش دیمتل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : 649 تعداد دانلود : 923
امنی-چنل یک مدل کسب و کار بر اساس کانال متقابل است که شرکت ها برای افزایش و بهبود ارتباط با مشتری استفاده می کنند. شرکت هایی که از امنی-چنل استفاده می کنند، بر این باورند که ارزش های مشتری، توانایی تماس مداوم آن با شرکت از طریق راههای متعدد در یک زمان است (کانالهای متعدد ارتباطی به صورت همزمان و با اطلاعات یکسان). در امنی-چنل کلیه رفتارهای مشتری در تمامی کانال های ارتباطی و نقاط تماس کاملاً پیش بینی و حمایت می شود به طوری که اگر در طی پروسه خرید، مشتری از یک کانال به کانال ارتباطی دیگری تغییر مسیر دهد هیچ تأثیر و کاستی در نتیجه خریدش شاهد نخواهد بود. در این پژوهش به دنیال بررسی روابط علی-معلولی معیارهای تاثیر گذار بر قیمت فروش در شبکه توزیع امنی-چنل با استفاده از روش دیمتل می باشیم. لذا با استفاده از روش دیمتل روابط علی-معلولی معیارهای تاثیرگذار بر آن، انجام می شود تا علاوه بر فرایند برنامه ریزی بلندمدت، توانایی مقابله با عدم قطعیت های آتی را داشته باشد. نتایج نشان داد که مهم ترین عامل موثر در فرآیند قیمت گذاری در توزیع امنی چنل می توان به عامل موجودی محصول اشاره نمود. همچنین عامل ظرفیت توزیع نیز تاثیر بسزایی بر روی قیمت گذاری در سیستم توزیع امنی-چنل دارد.
۶.

ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با روش های BSC-FDEA و BSC-RDEA در صنایع خودرو سازی تبریز (مطالعه موردی: پنج شرکت تولید موتورهای دیزلی در صنایع خودروسازی تبریز)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : 168 تعداد دانلود : 25
با توجه به اهمیت موضوع کارایی در پیشبرد جوامع و جایگاهی که در سازمان های امروزی به خود اختصاص داده است، استفاده از ارزیابی عملکرد به ضرورتی گریز ناپذیری تبدیل شده است. در پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد پنج زنجیره تأمین فعال با ساختار یکسان با هدف مقایسه نتایج مدل های ترکیبیRDEA-BSC و FDEA-BSC در صنایع خودروسازی تبریز اجرا و داده های ورودی و خروجی به صورت اعداد فازی مثلثی متقارن و مجموعه اعداد ناهموار به مدل وارد شده و خروجی مدل ها نشان دهنده عملکرد زنجیره تأمین می باشد. از روش کارت امتیازی متوازن (BSC) به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد در چهار جنبه؛ مالی، فرآیندها، مشتری و یادگیری و رشد نیروی انسانی استفاده شده است و همچنین نوع تحقیق کاربردی-توصیفی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه، اسناد مالی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز، مدل ریاضی FDEA،RDEA،BSC و تحلیل حساسیت می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان کارایی شرکت آمیکو در هر مدل از سایر شرکت های مورد مطالعه بیشتر می باشد
۷.

مطالعه نقش استراتژی و جو سازمانی در رهبری اثربخش و بهبود عملکرد سازمان های دولتی (مورد مطالعه: اداره کل شهرداری های سلیمانیه)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : 514 تعداد دانلود : 178
امروزه رهبری اثربخش و بهبود عملکرد سازمانی نقش تعیین کننده ای در موفقیت  و دوام کسب و کارها دارند. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و بررسی نقش استراتژی و جو سازمانی در رهبری اثربخش و بهبود عملکرد سازمان های دولتی با رویکرد AHP فازی می باشد. برای دستیابی به این هدف از تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد تحلیل عاملی و نرم افزار SmartPLS، و سپس در مرحله کیفی، با اعتبارسنجی داده ها از لحاظ آماری و کمی استفاده شده است. نمونه آماری این بخش که پرسشنامه های تحلیل عاملی را تکمیل نمودند، طبق فرمول کوکران، 280 نفر از روسا و کارشناسان بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. همچنین در بخش دوم بررسی میزان اثرگذاری متغیرها، از رویکرد AHP فازی استفاده شده است که پرسشنامه این بخش با استفاده از روش نظری توسط 14 خبره تکمیل شده است. در این تحقیق استراتژی های سازمانی و جو سازمانی از ابعاد مختلف بررسی و عوامل تاثیر گذار مربوطه شناسایی شده که این عوامل در 2 بخش دسته بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند این مطالعه نقش استراتژی و جو سازمانی در رهبری اثربخش و بهبود عملکرد سازمان های دولتی از طریق نقش میانجی جو سازمانی و استراتژی را تایید می کند. همچنین نمونه های آماری مورد مطالعه بعد از برگزاری 3 پنل، نقش و تاثیرگذاری استراتژی در رهبری اثربخش و بهبود عملکرد سازمان های دولتی را به مراتب بیشتر از عامل جو سازمانی نشان می دهد.
۸.

ارائه مدل ارزیابی مدیریت عملکرد هلدینگ شرکت های نفت و گاز با رویکرد تئوری بازی ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : 921 تعداد دانلود : 246
با توجه به افزایش روزافزون رقبا، سازمان ها بیش از پیش به دنبال یک سیستم ارزیابی عملکرد، اثر بخش و پویا می باشند، از این رو ارزیابی و مدیریت عملکرد هر سازمان، علاوه بر روشن ساختن وضعیت موجود آن می تواند برنامه استراتژیک و راه گشایی را برای بهبود عملکرد و موفقیت های آتی آن سازمان تدوین نماید، هدف مقاله حاضر ارائه یک مدل ارزیابی مدیریت عملکرد هلدینگ شرکت های نفت و گاز با رویکرد تئوری بازی ها می باشد. تحقیق حاضر کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی و از شاخه پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق، شامل کلیه شرکت های فعال در حوزه نفت و گاز می باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل 280 نفر می باشد که به صورت تصادفی انتخاب شده است، در مطالعه حاضر جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار تحلیل آماری چند متغیره در دو بخش توصیفی، استنباطی و از مدلسازی ریاضی و ارزش شاپلی استفاده شده است، نتایج نشان داد که توجه به منظر مشتری بیشترین مطلوبیت را در راستای رسیدن به چشم انداز ایجاد خواهد نمود و نفوذ در بازارهای جدید با ضریب بتای 0.774 بر روی افزایش درآمد تأثیر مستقیم دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷