مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال نهم تابستان 1393 «ویژه نامه مدیریت دانش» (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۲.

بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر تمایل به خرید اینترنتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه سمنان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

بررسی میزان تاثیر ابعاد مدیریت دانش در ارتقا قدرت رقابت پذیری سازمان های کوچک و متوسط(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

شناسایی ابزارهای دانشی موثر بر تسهیم دانش در مراحل مختلف مدل Vee برای توسعه محصولات و سیستم های پیچیده CoPS(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۳۶۶
۷.

ارزیابی سرمایه گذاری در مدیریت دانش با روش شبیه سازی مونت کارلو فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

رابطه بین بدبینی سازمانی و تسهیم دانش (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۹.

ساختاریابی روابط « گرایش یادگیری بازاریابی»، «مدیریت دانش»، «داده کاوی بازاریابی» و «بازاریابی مبتنی بر دانش»(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۴۱۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹