مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال نهم تابستان 1393 «ویژه نامه مدیریت دانش»

مقالات

۲.

بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر تمایل به خرید اینترنتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه سمنان)

۳.

بررسی میزان تاثیر ابعاد مدیریت دانش در ارتقا قدرت رقابت پذیری سازمان های کوچک و متوسط

۷.

ارزیابی سرمایه گذاری در مدیریت دانش با روش شبیه سازی مونت کارلو فازی

۸.

رابطه بین بدبینی سازمانی و تسهیم دانش (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱