مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال یازدهم زمستان 1395 شماره 38 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارزیابی عملکرد واحدهای کارگزینی مدیریت شعب بانک ملت با رویکرد ترکیبی مدل های تحلیل پنجره ای و شاخص مالم کوئیست(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها کارایی شاخص مالم کوئیست تحلیل پنجرهای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۲۶۵
هدف اصلی این مقاله ارزیابی عملکرد واحدهای کارگزینی 5 منطقه تهران بانک ملت و بررسی کارایی و بهره وری آن ها با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها همچنین با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست می باشد. دوره زمانی موردمطالعه سال های 1390-1394 است. در این تحقیق عملکرد هر واحد تصمیم گیری را در طول زمان ردیابی می کنیم و برای تجزیه وتحلیل تغییرات در کارایی و بهره وری در طی زمان و همچنین تفکیک بهره وری به دو جزء عمده آن یعنی تحولات تکنولوژیک و تغییرات در کارایی از روش تحلیل پنجره ای و شاخص مالم کوئیست استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که ادارات کارگزینی مناطق 4 و 5 به ترتیب با میانگین نمرات کارایی فنی 97% و 93% در رتبه اول و دوم قرارگرفته و ادارت مناطق 4 و 5 با میانگین کارایی مقیاس تقریباً 95% دارای کارایی مناسبی است و همچنین ادارات کارگزینی تمام مناطق با میانگین کارایی مدیریت بالای 95% در سطح مطلوبی و مناسبی هستند. با توجه به مقادیر شاخص مالم کوئیست در میان مناطق، منطقه 3(023/1) بهبود بهره وری در طی دوره موردبررسی داشته و بررسی تغییرات بهره وری کل نشان می دهد که سال 91(033/1)، در دوره موردبررسی دارای بیشترین رشد بهره وری داشته است.
۲.

ارزیابی و شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی در شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیک با استفاده از تکنیک AHP فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مشتری وفاداری الکترونیکی شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیک فرآیند تصمیم گیری سلسله مراتبی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۷۷
اینترنت یک بستر زیرساختی کسب وکار را برای تجارت الکترونیک فراهم کرده است به طوری که آمارها نشان دهنده روند رو به رشد خرید اینترنتی هستند. یکی از کاربردهای مورد توجه در فضای مجازی، تجارت الکترونیک است که موجب تحولی شگرف در روابط کسب وکار و مشتریان شده و سهم عمده ای از تعاملات تجاری را به خود اختصاص داده است. از شیوه های نوین خرید که از مزایای گسترده ای بهره مند است، خرید اینترنتی است. در حال حاضر، بسیاری از خرید و فروش ها در سراسر دنیا به این شیوه صورت می گیرند؛ ازاین رو، شناسایی صحیح نیازمندی های مشتریان و خرید اینترنتی که انجام می دهند و پاسخ سریع به این نیازمندی ها، کلید موفقیت تجاری و افزایش وفاداری مشتریان محسوب می شود. به منظور بررسی عوامل ایجاد وفاداری الکترونیکی برای سازمان های ارائه دهنده خدمات خرید الکترونیکی، این تحقیق عوامل تأثیرگذار بر وفاداری مشتریان در خرید اینترنتی را شناسایی و بررسی می نماید و با تهیه پرسش نامه و با استفاده از فرآیند تصمیم گیری سلسله مراتبی فازی، وزن یا درجه اهمیت هریک از شاخص ها را به دست می آورد و درنهایت آنها را رتبه بندی می نماید. با کمک نتایج به دست آمده نشان خواهیم داد که کدام شاخص برای مشتریان، مهم ترین عامل در ایجاد وفاداری الکترونیکی خواهد بود.
۳.

ارزیابی کیفی و انتخاب بهینه ی پیمانکاران EPC در مناقصات تک مرحله ایی با استفاده از تکنیک FAHP(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: EPC FAHP ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصات تک مرحله ایی پیمانکاران طرح وساخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۴۲۵
موضوع ارزیابی کیفی پیمانکاران EPC در مناقصات تک مرحله ایی به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، برای اولین بار انجام می پذیرد و سایر تحقیقات انجام شده مشابه با این موضوع، جامعیت انتخاب پیمانکار EPC را ندارند. تحقیقات انجام شده تا کنون، در خصوص پیمانکاران تک منظوره بوده است (منظور پیمانکاران اجرا یا تأمین کنندگان و فروشندگان تجهیزات و لوازم مورد نیاز پروژهها) در حالی که در این تحقیق ارزیابی کیفی پیمانکاران EPC به روش FAHP مورد بررسی قرار گرفته است. پیمانکاران EPC پیمانکارانی هستند که به طور همزمان فازهای اصلی پروژه شامل مهندسی Engineering، تامین تجهیزات داخلی و خارجی Procurement، و فعالیتهای ساختمانی و اجرایی Construction را به انجام رسانند و پروژه را در مدت زمان مشخص به ظرفیت رسانده و برای دوره زمانی تعیین شده گارانتی نمایند) تحقیق حاضر از سه بخش کلی ا- جمعآوری اطلاعات پیمانکاران، 2- مقایسه ویژگیهای پیمانکاران، 3- رتبه بندی پیمانکاران تشکیل شده است. در این تحقیق، جهت امتیاز دهی به معیار و زیر معیارها از نظرات و نتایج ارزیابی-های کارشناسان خبره (12نفر) و صاحب نظر در زمینهی انتخاب پیمانکاران و مناقصات انتخاب پیمانکارانEPC با استفاده از پرسشنامه استفاده شده است و جهت اولویت بندی عوامل روشFAHP به کار گرفته گرفته شده و جهت کاهش خطای محاسباتی و زمان فرآیند ارزیابی و جلوگیری از محاسبات پر حجم و دستی از نرم افزار Expert Choice بهره برده شده است.
۴.

اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر عدم توسعه شهرکهای صنعتی تهران با رویکرد فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تحلیل سلسله مراتبی شهرک های صنعتی عوامل عدم توسعه شهرک های صنعتی شهرک های صنعتی تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۳۶۵
شهرک های صنعتی در مناطق مختلف یک کشور به دنبال حداکثر بهرهمندی از مزیتهای جغرافیایی، منطقهای، اقتصادی و اجتماعی با حداقل هزینههای اقتصادی و اجتماعی ممکن میباشد و بر اساس این منطق، این شهرکها راه حلی برای کاهش مشکلات فعلی شهرهای صنعتی و بالقوه شهرهای در حال صنعتی شدن نیز محسوب میگردد. بطور خلاصه تجارب کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که اگر تجمع های صنعتی درست بکار گرفته شود، با همراهی سایر اقدامات منجر به تشویق و ترغیب صنعتی شدن و هدایت صنایع از نظر مکان استقرار گردیده و بطور اساسی به هدفهای برنامه ریزی شهری و منطقه ای و توسعه صنعتی و اقتصادی کمک می نماید. بر همین اساس این تحقیق بدنبال، شناسایی عوامل تاثیر گذار بر عدم جذب و توسعه سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی تهران و تعیین وزن این عوامل با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی می باشد. در این پژوهش،گردآوری دیدگاه خبرگان با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و با استفاده از مقیاس فازی مثلثی لین، فازی سازی شده است. و در نهایت با استفاده از نرم افزار سوپردسیژن اوزان نهایی مشخص گردیده است. بر اساس نتایج بدست آمده، عوامل شناسایی شده به ترتیب درجه اهمیت عبارت بودند از سیاست های کلان اقتصادی، فقدان امکانات زیربنایی، عدم وجود سازمان اجرایی مدیریتی، موانع نهادی و عدم مکان یابی بهینه. در پایان نیز راهکارهایی جهت افزایش و توسعه سرمایه گذاری صنعتی در شهرک های صنعتی تهران ارائه شده است.
۵.

اولویتبندی معیارهای ارزیابی عملکرد پروژه های کلان مشارکتی مدیریت شهری با BSC و FANP(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد MADM BSC FANP پروژههای مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۳۹
مشارکت عمومی- خصوصی به معنی ارائه منابع مالی توسط بخش خصوصی برای کمک در انجام پروژه های زیربنایی دولت در مقیاس بزرگ میباشد. پروژههای مشارکتی مدیریت شهری که نیاز به سرمایهگذاری بالا داشته و از لحاظ تکنولوژی و طراحی از پیچیدگی ویژه ای برخوردار هستند، عموماً از نوع پروژههای مشارکتی کلان هستند که لذا ارزیابی عملکرد این نوع پروژهها با توجه به تاثیرگذاری منطقهایشان ضروری است. این پژوهش به شناسایی و اولویتبندی معیارهای ارزیابی عملکرد پروژههای مشارکتی مدیریت شهری و استفاده از این معیارها برای ایجاد یک رویکرد جامع ارزیابی عملکرد می پردازد. معیارهای ارزیابی عملکرد برای دو پروژه سرای محله و مجموعه فرهنگی- ورزشی، از پروژههای اصلی مدیریت شهری تهران بهکمک سه پرسشنامهای که دارای ضریب آلفای کرونباخ 97% بود شناسایی شد و سپس این معیارها با توجه به ابعاد کارت امتیازی شامل مالی، مشتریان، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری گروهبندی شد. سپس با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه فازی، ساختار شبکهای برای نمایش و محاسبه وزن ارتباط معیارها و زیرمعیارها طراحی شد و به کمک روشهای TOPSIS، VIKOR و SAW دو پروژه سرای محله و مجموعه فرهنگی- ورزشی ارزیابی و رتبه بندی شدند. در ابعاد مالی، مشتریان، فرآیندهای داخلی پروژه سرای محله نسبت به مجموعه فرهنگی- ورزشی عملکرد بهتری را نشان داد ولی در بعد رشد و یادگیری نتیجه برای دو پروژه تقریبا یکسان بود.
۶.

تحلیل تطبیقی رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره خاکستری در اولویت بندی تأمین کنندگان (فولاد مبارکه اصفهان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: انتخاب تأمین کننده تصمیم گیری چند معیاره خاکستری عدد خاکستری کوپراس خاکستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۶۹۳
زنجیره تأمین اخیراً نظر بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. هدف این مقاله، شناسایی تأمین کنندگانی است که بیشترین توان بالقوه را در برآورده ساختن نیازهای شرکت با صرف هزینه معقولانه، داشته باشند و همچنین کاهش ریسک و حداکثر کردن ارزش کلی برای خریداران است. ازآنجایی که تأمین کنندگان ازلحاظ نقاط قوت و ضعف و شرایط عمومی محصولاتشان متفاوت هستند، نیازمند ارزیابی دقیق به وسیله خریداران می باشند. جهت انجام این فعالیت ها در شرکت ها، مشکلات فراوانی وجود دارد که یکی از آن مشکلات مربوط به تعیین معیارهای مناسب جهت ارزیابی تأمین کننده است. این موضوع به این دلیل است که غالباً نیازها در قالب مفاهیم کیفی اظهار می شوند درحالی که باید به صورت کمی مورد ارزیابی قرار گیرند. علاوه بر این، ازنظر تصمیم گیرنده، معیارها نسبت به یکدیگر از اهمیت و اولویت متفاوتی برخوردار می باشند و این موضوع یکی از دلایل اصلی است که نگارندگان را بر آن داشت که به دنبال ارائه الگویی باشند تا به وسیله آن بتوان انتخاب تأمین کننده را بر اساس معیارهای مناسب و با تأکید بر میزان اهمیت هر یک از آن ها در فرآیند تصمیم گیری انجام داد. بدین منظور ابتدا بامطالعه ادبیات موضوع، معیارهای مؤثر در انتخاب تأمین کنندگان شناسایی شدند، سپس با استفاده از پرسشنامه ای که توسط گروهی از کارشناسان تکمیل شد به غربالگری شاخص ها پرداخته شد. داده های کمی و کیفی شاخص های انتخاب شده جمع آوری شدند و توسط روش AHP درجه اهمیت معیارهای مؤثر در انتخاب تأمین کنندگان مشخص شد و درنهایت تأمین کنندگان شرکت با روش کوپراس خاکستری رتبه بندی شدند. مهم ترین معیار جهت ارزیابی تأمین کنندگان دارایی و زیرساخت (275/0) و تأمین کننده بهران به عنوان بهترین تأمین کننده شناسایی شد.
۷.

رویکردی نوین در حل مدل های مکانیابی چند لایه ای تسهیلات در شرایط عدم قطعیت با استفاده از شبیه سازی فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تصمیم گیری چند هدفه سیستم های فازی تئوری صف مکان یابی تسهیلات شبیه سازی گسسته - پیشامد فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۶۸
سیستمهای مختلف دارای رفتارهای پیچیده همراه با مباحث عدم قطعیت میباشند. تلفیق سیستمهای شبیهسازی گسسته پیشامد با تئوری مجموعههای فازی به منظور گنجاندن عدم قطعیت ارائه شده است.از جمله سیستمهای دارای رفتار پیچیده، مدلهای مکانیابی تسهیلات چند لایهای میباشد. در این مدل مشتریان در لایههای مختلف نوع خدمات مختلفی را دریافت میکنند. در این تحقیق یک مدل مکان یابی تسهیلات چند لایه خدمت دهی با توجه به تراکم سیستم ارائه شده است. مدل ارایه شده به صورت یک مدل برنامه ریزی غیرخطی فازی بوده و در دسته مسائل با پیچیدگی بالا قرار داد. جهت حل مدل ریاضی ارائه شده، از رویکردهای شبیه سازی فازی استفاده گردیده است. در این راستا، توابع هدف شامل کمینهسازی مدت زمان سفر متقاضی به تسهیل مورد نظر و مدت زمان انتظار متقاضی درون صف میباشد. لازم به ذکر است پس از اجرای مدل پایه و سناریوهای ایجاد شده در نرم افزار Arena نتایج بدست آمده در حالت فازی رتبه بندی گردیده است.
۸.

شناسایی متغیرهای نظام حسابرسی عملکردی در دانشگاه های کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کارایی دانشگاهها حسابرسی عملکرد اثربخشی و صرفه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت آموزشی کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابرسی حسابرسی عملکرد
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۳۲۵
دانشگاه ها به عنوان مبدا تحولات جامعه مد نظر هستند. با توجه به محدودیتهای منابع و امکانات در جامعه امروز از سویی و اهداف برنامههای اقتصادی از سوی دیگر در سازمانهای مختلف، نیاز به بهبود عملیات و حسابرسی عملکردی به منظور نظارت بر عملیات و فعالیتهای دانشگاهها، بیش از پیش احساس میشود. حسابرسی عملکرد، فرآیند سیستماتیک ارزیابی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی عملیات تحت کنترل مدیریت و گزارش نتایج همراه با توصیه هایی برای بهبود عملی است. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی متغیرهای نظام حسابرسی عملکرد در دانشگاه های کشور صورت گرفته است. روش اجرای این پژوهش توصیفی-پیمایشی بوده و از نظر هدف، کاربردی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است که اعتبار آن با روش آلفای کرونباخ به میزان (936/0) تعیین شد. برای بررسی فرضیات پژوهش از روشهای آمار استنباطی (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونهای، آزمون فریدمن) بر اساس نرم افزار 20 SPSSاستفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه حسابرسانی است که دارای سابقه انجام امور حسابرسی عملکرد بوده که تعداد 185 نفر بوده اند و البته 121 پرسشنامه واصل گردید. و در سال 1394 مورد بررسی قرارگرفته اند. فاکتورهای استقرار نظام حسابرسی عملکرد مبتنی بر سه عامل توانمندی، اختیار و پذیرش در این رابطه به تعداد 16 مورد شناسایی گردید.
۹.

طراحی و رتبه بندی پارادایم های لارجس در مدیریت زنجیره تامین رقابتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: عوامل عملکردی زنجیره تامین رقابتی پارادایمهای لارجس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۲۶
امروزه شرکت ها به علت تغییرات سریع محیطی، انتظارات مشتری و رقبا، به ناچار با استفاده از تکنیکهای جدید بهبود دهنده، به بازنگری در الگوی کاری و فرایندی زنجیره تامین می پردازند. مدیریت زنجیره تامین با رویکرد پنج گانه تلاش دارد رویکردهای ناب، چابک، تاب اور،سبز و پایدار را در فضای مدیریت زنجیره تامین کنار هم بنشاند تا از مزایای تک تک آنها بهره مند شده و همزمان کاستی های آنها را بپوشاند. از این رو طراحی مدل زنجیره تامین با رویکرد پارایم های پنج گانه در ارائه ی محصولات و خدمات می تواند مؤثر باشد. این پژوهش با هدف طراحی مدل ترکیبی زنجیره تأمین با رویکرد پارایم های پنج گانه در شرکت لاستیک سازی دنا-شیراز صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش حداقل مجذورات جزئی (VIKOR, FAHP & PLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که پارادایمهای پنجگانه، در موفقیت عملکرد زنجیره تامین نقش بسزایی دارند. بنابراین ادعای توسعه مدل لارج به لارجس از اعتبار بالایی برخوردار است. همچنین نتایج مدل کلی حاکی از این است که ابعاد عملکرد در کسب مزیت رقابتی نقش تعیین کننده دارند. در نتیجه بر اساس یافته های این پژوهش می توان دریافت که استفاده از مدل ترکیبی پارادایم پنجگانه لارجس می تواند تاثیر مثبتی برعوامل عملکردی جهت کسب مزیت رقابتی داشته باشد. این مدل توسعه یافته می تواند الگو و راهکاری برای شرکت مذکور و شرکت های مشابه، و حتی برای دیگر صنایع هم کارامد باشد.
۱۰.

مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر فن آوری اطلاعات، عملکرد زنجیره تامین و موقعیت رقابتی ایران خودرو دیزل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: زنجیره تامین عملکرد تکنولوژی اطلاعات موقعیت رقابتی ایران خودرو دیزل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت زنجیره تامین
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۴۹۴
شرایط رقابت، مدیریت زنجیره تامین را به عنوان یک عامل استراتژیک در موفقیت سازمان ها مطرح می کند. کارکرد فن آوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین با سه رویکرد ادغام، حمایت شرکا و مهارت مدیران، مدنظر می باشد. هدف تحقیق، بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر فن آوری اطلاعات بر عملکرد زنجیره تامین و موقعیت رقابتی ایران خودرو دیزل می باشد. تحقیق از حیث روش توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق، کارکنان شرکت ایران خودرو دیزل می باشد. روش نمونه گیری در دسترس و حجم نمونه آماری 368 نفر می باشد. ابزار اندازه گیری متغیرهای تحقیق، پرسشنامه است که دارای روایی و اعتبار تایید شده می باشد. به منظور تحلیل استنباطی داده ها از تحلیل عاملی تاییدی و برای آزمون فرضیه ها به طور اخص از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد ادغام رو به عقب مبتنی بر فناوری، مهارتهای مدیریتی و حمایت شرکاء بر عملکرد زنجیره تأمین تاثیر مثبت دارد؛ همچنین عملکرد زنجیره تامین بر موقعیت رقابتی شرکت تاثیر مثبت دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹