رسول ثانوی فرد

رسول ثانوی فرد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

بررسی نقش تکنولوژی، مردم و سازمان ها بر برندسازی مقاصد گردشگری (مورد مطالعه: هتل ها و آژانس های مسافرتی تهران(مرکز تهران))

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۹
امروزه گردشگری به یکی از صنایع درآمد زا برای بیشتر کشورها تبدیل شده و کشورهایی که توان بالقوه ای در این صنعت دارند، در تلاش برای رشد هرچه بیشتر در این زمینه می باشند. مقاصد گردشگری مولفه اصلی در توسعه صنعت گردشگری بحساب می آیند. هرچه مقاصد گردشگری برای گردشگران جذاب تر باشند، امکان جذب گردشگران برای آن کشور بیشتر خواهد بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیماشی می باشد. جامعه آماری آنرا مدیران و کارشناسان آژانس های مسافرتی و هتل های تهران(مرکز تهران) و خبرگان صنعت گردشگری تشکیل دادند که به ترتیب تعدادشان 30، 350 و 15 نفر بود. جهت گرد آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته براساس متغیرهای تحقیق استفاده شد جهت تحلیل فرضیه ها و داده های گردآوری شده از نرم افزار SPSS و Smart PLS و برای سنجش معناداری روابط نیز آماره t با تکنیک بوت استراپینگ استفاده شد. نتایج حاصله به شرح زیر است؛ تکنولوژی، مردم و سازمان ها بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارند. واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و برنامه های تلفن همراه بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارند. مردم محلی، راهنمایان تور و افراد مشهور بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارند. آژانس ها، هتل ها و سازمان میراث فرهنگی بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارند
۲.

استراتژی طراحی مدل تولید پایدار صنایع

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۲
شرکت های تولیدی صنایع مختلف برای اندیشیدن به اقدامات کسب وکار پایدار در حوزه تولید و خدمات، تحت فشار بالا قرار گرفته اند؛ که این فشارها باعث ارتقای پایداری در زمینه خارجی و داخلی شده است. بررسی مدل های تولید پایدار و شناسایی شاخص های مربوط به آن، پاسخی مناسب جهت کاهش اثرات زیان بار عملیات صنعتی است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل کیفی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه استراتژی های تولید پایدار است. بدین منظور، با به کارگیری روش فرا ترکیب 33 مقاله موردبررسی قرار گرفت. پیش از کدگذاری متون، با بهره گیری از متدولوژی کسپ، اسناد فیلتر شدند. در پژوهش حاضر 228 کد ارجاعی شناسایی شد، لازم به ذکر است برخی از کدهای شناسایی شده دارای چندین فراوانی بود، از این حیث با در نظر گرفتن فراوانی، درمجموع 714 کد با فراوانی استخراج شد. در میان کدهای شناسایی شده، بعد (مقوله) اجتماعی با 82 کد ارجاعی و با در نظر گرفتن فراوانی 217 کد در زمره مهم ترین بعد شناسایی شد. از جمله نوآوری های پژوهش حاضر، شناسایی شاخص ها و ابعاد استراتژی تولید پایدار با بهره گیری از روش پژوهش کیفی فرا ترکیب و در حوزه استراتژی های تولید پایدار است.
۳.

نقش راهبردهای خودباوری و کاهنده استرس در کامیابی سازمان

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۲۷
 به عقیده بسیاری از پژوهشگران حوزه مدیریت سازمان، اهمیت به سرمایه های سازمانی باید نقش بیشتری در تدوین راهبرد و سازماندهی نیروها در راستای اهداف سازمان داشته باشد. باید تلاش شود تا شرایط کارکنان با راهبردهای کلی سازمان هماهنگ شود؛ بنابراین پژوهش پیش رو با مطالعه نقش استرس در کارکنان و نیز راهبردهای خودباوری در بخش کارکنان مالی کارگزاران فعال دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جهت سنجش
۴.

بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری سازمانی،استراتژی تمایز،استراتژی رهبری هزینه و عملکرد کسب و کار

کلید واژه ها: یادگیری سازمانی انعطاف پذیری سازمانی استراتژی های رقابتی و عملکرد کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۰۲
هدف از تحقیق حاضر تاثیر یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری سازمانی، استراتژی رقابتی و عملکرد کسب و کار در شرکت های تولیدی منطقه جنوب ایران می باشد. با توجه به اهمیت عملکرد کسب و کار به منظور موفقیت در بازارهای رقابتی کنونی، در این مقاله تلاش شده است به بررسی ابعاد و مؤلفه های مؤثر در گسترش و بهینه سازی عملکرد کسب و کار و تعیین سطوح کنونی نفوذ در بازار در منطقه جنوب ایران پرداخته شود. در این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی یک نمونه 150 تایی از شرکت های تولیدی که در منطقه جنوب فعالیت دارند پرداخته شده است. بر اساس ادبیات تحقیق مدلی برای نشان دادن تاثیر متغیرها انتخاب شد که با استفاده از نرم افزار لیزرل و20SPSS مورد آزمون قرار گرفت. رابطه مثبت بین متغیرها از طریق همبستگی و ضریب مسیر آزمون تی تائید شد سپس با استفاده تحلیل عاملی و معادلات ساختاری به آزمون مدل پرداخته شد که نهایتا مقادیر شاخص های برازندگی نشان داد مدل از برازش مناسبی برخوردار است .طبق بررسی های انجام شده و تایید فرضیه ها مشخص شد که یادگیری سازمانی،انعطاف پذیری و استراتژی رقابتی مایکل پورتر(استراتژی تمایز و رهبری هزینه)از جمله فاکتور های مهم و تاثیر گذار بر عملکرد کسب و کار می باشند که باعث بهبود و ارتقاء عملکرد کسب و کار شرکت های تولیدی منطقه جنوب ایران می شوند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان