مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال دوازدهم پاییز 1396 شماره 41 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارایه یک رویکرد جدید به منظور افزایش اثربخشی و انتخاب بحرانی ترین تجهیز به کمک رویکرد تلفیقی Data Mining, Fuzzy DEMATEL, FMEA و FTA (مطالعه موردی: پتروشیمی شازند)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۲۲۵
طی دهه های اخیر به دلایل زیادی، شاهد توجه رو به رشدی به مقوله قابلیت اطمینان و مدیریت نگهداری و تعمیرات بوده ایم. مقاله حاضر با هدف معرفی و تلفیق رویکردهای داده کاوی، دیمتل فازی، تجزیه و تحلیل حالات خطا و درخت خطا به منظور بهبود قابلیت اطمینان و افزایش اثربخشی برنامه ریزی تعمیرات در مجتمع پتروشیمی شازند انجام شده است..نخست با استفاده از تکنیک داده کاوی بحرانی ترین خوشه از میان خوشه های تشکیل شده توسط نرم افزار مربوطه مشخص می شود، سپس با بهره گیری از رویکرد دیمتل فازی مجموعه ای از بحرانی ترین و تاثیر گزار ترین تجهیزات در خوشه بحرانی، تحت شرایط فازی  شناسایی میشوند،  در نهایت توسط تکنیک های FMEA وFTA  عدد ریسک و علل اصلی خرابی شناسایی خواهد شد و راهکار های مریوطه برای حل مشکلات و بهبود سیستم پیشنهاد خواهد شد.
۲.

اولویت بندی سطح عملکرد تکنولوژی شرکت های خودروسازی ایران با استفاده از رویکرد (PANDA-FANP-FVIKOR(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۳
آشکار شدن اهمیت روزافزون تکنولوژی به ویژه پس از جنگ های جهانی اول و دوم و نقش آن به عنوان یکی از عوامل مهم کسب قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و تولید ثروت، باعث گردید توجه زیادی به ابعاد مختلف تکنولوژی جلب شود. در خصوص ارزیابی تکنولوژی در بنگاه ها بررسی های اندکی به عمل آمده است. هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی جهت ارزیابی عملکرد سطح تکنولوژی صنایع خودروسازی ایران با استفاده از تکنیک VIKOR-ANP فازی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را 25 نفر از مدیران ارشد تولید و فناوری اطلاعات و تکنولوژی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تشکیل می دهند. ابتدا به بررسی ادبیات موضوع و پیشینه ی پژوهش پرداخته سپس با استفاده از تکنیک دلفی و مصاحبه به غربال سازی ابعاد و شاخص های ارزیابی سطح تکنولوژی صنایع خودروسازی ایران پرداخته شد. نتایج حاصل از وزن دهی به ابعاد با تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای فازی نشان می دهد که شاخص توانمندی خلاقیت رتبه اول و شاخص های: توانمندی طراحی مهندسی، توانمندی ساخت، توانمندی تولید، توانمندی های بازاریابی و فروش، توانمندی خدمات رسانی، توانمندی اکتساب و توانمندی پشتیبانی به ترتیب، رتبه های دوم تا هشتم را کسب نمودند. نتایج این تحقیق می تواند دید جامعی به تصمیم سازان خصوصاً مدیران و کارشناسان خودروسازی ارائه نماید. همچنین در بررسی عملکرد تکنولوژی آن ها را یاری رساند.
۳.

ارائه یک روش ترکیبی از تحلیل پوششی داده ها و داده کاوی جهت ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۰۵
کارایی از موضوع های مهمی است که علاوه بر مدیران شرکت ها و سازمان های مختلف، مشتریان استفاده کننده از خدمات این شرکت ها و سازمان ها نیز به آن علاقه مند هستند. هدف این پژوهش، بررسی کارایی شرکت های داروسازی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و سپس ارائه قواعدی با استفاده از داده کاوی است. شاخص مالم کوئیست با امکان پذیر ساختن ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، تا حدودی مشکل ناکافی بودن مشاهدات را برطرف می کند و برای یافتن روندهای عملکرد یک واحد در طول زمان مفید است. در این پژوهش، ارزیابی کارایی 22 شرکت داروسازی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار با توجه به ورودی ها و خروجی ها و با استفاده از شاخص مالم کوئیست ورودی محور در طول سال های 1395-1391 صورت گرفته است و سپس نتایج حاصل از آن به عنوان برچسب دسته واحدهای تصمیم گیرنده که در واقع ورودی روش درخت تصمیم است، مورد استفاده قرار می گیرند. درنهایت، با استفاده از درخت تصمیم، قواعد مستتر در داده ها استخراج می شود.
۴.

ارزیابی و بهبود عملکرد سیستم های دو مرحلهای با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(مطالعه موردی: پروژه های شرکت سورنا سیستم شرق)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۷۷
در این تحقیق، ضمن بهبود مدل های قبلی موجود وبررسی تشابهات ساختاری بین آنها، مدل کارآمدتری ارائه می گردد که قادر است ضمن ارزیابی همزمان عملکرد DMU یک سیستم دو مرحله ای و به تبع آن ارزیابی عملکرد کل سیستم، راه حل ها و راه کارهای بهبود وضعیت را به گونه ای ارائه دهد که با پیروی از آنها بتوان وضعیت عملکرد را به حد ایده آلی تصویر نمود. مدل مطرح شده ، مشکلات مدل های پیشین را که منجر به ارائه مجموعه جواب نشدنی ونامعتبر می گردید نیز مرتفع می نماید . ازنتایج کاربردی ویژه این تحقیق مدل مفهومی ارزیابی عملکرد پروژه های بازرسی وحفاظت الکترونیکی شرکت سورناسیستم می باشد ایجاد روشی برای بهینه نمودن کارایی واثربخشی باتوجه به میزان تاثیرهریک ازمولفه ها ورودی های اولیه ومیانی برخروجی نهایی وعملکرد اجماعی پروژه ها می باشد. هزینه های ریالی برنامه های تبلیغاتی وپرسنلی وتجهیزات (به عنوان سه مولفه های ورودی)، ارزش ریالی هزینه ها یارائه خدمات (خصوصی وعمومی ) پروژه های بازرسی وحفاظت الکترونیکی(به عنوان دو مولفه های خروجی میانی) وشاخص ومیزان ریالی کارهای انحرافی وارزش ریالی پروژه های بازرسی وحفاظت الکترونیکی (به عنوان دو مولفه های خروجی نهایی،اهداف) موردتحلیل وبررسی قرارخواهندگرفت.
۵.

مدل های تحلیل پوششی داده های بازه ای مبتنی بر TOPSIS(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۱۹۳
تحلیل پوششی داده ها (DEA) روشی برای سنجش عملکرد گروهی از واحدهای تصمیم گیری (DMUها) است که از ورودی های متعدد برای تولید خروجی های متعدد استفاده می کنند. این مقاله دو DMUی مجازی به نام DMUی ایده آل و DMUی آنتی ایده آل را وارد DEAی بازه ای می کند. مدل های DEAی بازه ای به دست آمده به ترتیب DEAی بازه ای با DMUهای ایده آل و آنتی ایده آل نامیده می شوند. یکی از آنها DMUها را از دیدگاه کارآیی خوشبینانه ارزیابی می کند، در حالی که دیگری آنها را از دیدگاه کارآیی بدبینانه ارزیابی می کند. این دو کارآیی بازه ای متمایز با هم ترکیب می شوند و یک شاخص جامع به نام نزدیکی نسبی به DMUی ایده آل را درست مانند رویکرد روش ترجیح ترتیب بر اساس شباهت به جواب ایده آل در تصمیم چندشاخصی تشکیل می دهند. سپس از شاخص نزدیکی نسبی به عنوان سنجش کلی هر DMU استفاده می شود و بر مبنای آن یک رتبه بندی کلی برای همه ی DMUها به دست می آید. یک مثال نیز در زمینه ی ارزیابی عملکرد بیست شعبه ی بانک ارائه خواهد شد که نشان می دهد که رویکرد DEAی بازه ای پیشنهادی یک روش ساده، مؤثر و عملی برای اندازه گیری عملکرد در موقعیت های زندگی واقعی است.
۶.

رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی ترکیبی برای مدیریت اقلام موجودی (موردمطالعه: شرکت مپنا)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۶
مدیریت موجودی یکی از مهم ترین قسمت های فرآیند برنامه ریزی تولید برای کسب وکارها می باشد که دربرگیرنده تصمیماتی در مورد تعیین زمان و تعداد دفعات خرید یا ساخت بوده که می توان با استفاده از رتبه بندی اقلام موجودی انجام داد. هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی ترکیبی به منظور مدیریت اقلام موجودی با استفاده از روش های دیمتل فازی و ویکور فازی می باشد. در این پژوهش از روش دیمتل فازی برای تعیین اوزان معیارهای تصمیم گیری و هم چنین از روش ویکور فازی برای ارزیابی و رتبه بندی اقلام موجودی بهره گیری شده است. به کارگیری هم زمان این روش ها نوآوری این پژوهش در میان ادبیات مرتبط با این حوزه می باشد. برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی از یک مطالعه موردی در شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) استفاده گردید. نتایج نشان دهنده اثربخشی چارچوب پیشنهادی برای مدیریت اقلام موجودی بوده است. در انتها نتایج و پیشنهاد هایی در راستای مسئله تحقیق ارائه گردیده است.
۷.

بررسی نگرش مؤدیان مالیاتی نسبت به سیستم ابراز و پرداخت مالیات الکترونیکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۰۲
بی شک یکی از اساسی ترین تحولات در حیطه مالیات ستانی ورود فنّاوری به این حوزه است. به عبارت دیگر الکترونیکی شدن امر مالیات ستانی، اثرات بسیاری بر مدیریت و اجرای فرآیند اخذ و برنامه ریزی مالیات داشته است. در ایران طرح تحول نظام مالیاتی که به نام طرح جامع مالیاتی (ITS) شناخته می شود، منجر به مکانیزه شدن فرآیند ابراز مالیات توسط مؤدیان و تشخیص و وصول مالیات توسط ادارات امور مالیاتی گردیده است؛ اما این مسئله تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نگرش مؤدیان مالیاتی نسبت به فرآیند الکترونیکی ابراز و وصول مالیات است. به همین منظور این پژوهش به دنبال بررسی نگرش مؤدیان مالیاتی نسبت به سیستم الکترونیک مالیات ستانی در استان فارس بوده است. برای دست یابی به این منظور پرسش نامه ای حاوی 17 سؤال تخصصی طراحی و بین 317 نفر از مؤدیان مالیاتی توزیع گردید. 279 پرسش نامه بازگشت شد و از طریق به کارگیری مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که دانش فن آوری اطلاعات و آسان بودن سیستم های الکترونیکی مالیات در کنار اعتماد به این سیستم اثرات مثبتی بر نگرش مؤدیان مالیاتی بر سیستم مکانیزه مالیات ستانی دارد.
۸.

تحلیل بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت با رویکرد اقتصاد مقاومتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۳۷
بخش صنعت در سطح دنیا یکی از  پیچیده و حیاتی ترین ارکان اقتصاد یک کشور است است از طرفی منابع انسانی، سرمایه های اصلی و بی بدیل سازمان هستند که موفقیت و بقاء سازمان به آنها بستگی دارد  این تحقیق به بررسی رویکرد مؤلفه های اقتصاد مقاومتی بر بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت می پردازد. روش شناسی تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت گردآوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد تحقیق کارکنان شاغل شهرک های صنعتی استان کردستان و در طبقات مختلف شغلی هستند که تعداد کارکنان شاغل در سازمان 300 نفر می باشند. در این تحقیق از شیوه نمونه گیری تصادفی استفاده شد. حجم نمونه پژوهش حاضر، تعداد 170 نفر از افراد جامعه آماری می باشد. که با توجه به فرمول کوکران انتخاب شدند. برای تحلیل اطلاعات، در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهای جمعیت شناختی، شاخص های گرایش مرکزی (میانگین، میانه، فراوانی، مد) و شاخص های گرایش پراکندگی (واریانس، انحراف معیار) و در بخش آمار استنباطی نیز از تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نرم افزار SPSS 23 استفاده شد. یافته ها حاکی از این است که بین مولفه های اقتصاد مقاومتی ؛ نواوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، کار جهادگونه، حمایت از تولید داخلی و عوامل تولید داخلی و بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.
۹.

بهبود عملکرد موجودی مبتنی بر پیش بینی تقاضا با خوشه بندی مشتریان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۲۴۱
مدیریت صحیح و کنترل بهتر موجودی اقلام فروشگاه مواد غذایی، یکی از ضروری ترین و مهم ترین اهداف مدیران فروشگاه های مواد غذایی می باشد. در این مطالعه تلاش می شود تا دانش تقسیم بندی مشتریان را بر اساس ویژگی های مختلف به عنوان ورودی در پیش بینی تقاضای یک خرده فروشی ارائه دهد. هدف این مقاله ارائه یک مدل پیش بینی برای خرده فروشان بر اساس خوشه بندی مشتریان، به منظور بهبود عملکرد موجودی می باشد. خوشه بندی مشتریان با الگوریتم ژنتیک در نرم افزار MATLAB R2016a صورت گرفته است. مدل ارایه شده برای پیش بینی تقاضای پنج قلم کالای یک سوپرمارکت در شهر گرگان به کار گرفته شده است. در این مقاله، جهت پیش بینی از مدل های ARIMA، ARIMA فصلی، شبکه عصبی پیشخور Mlp و شبکه عصبی GMDH استفاده شده است. مدلسازی این مدل ها در نرم افزار متلب صورت گرفته است. نتایج نشان داد که شبکه عصبی GMDH با خوشه بندی مشتریان کمترین خطای پیش بینی را دارد. مدل پیش بینی ارایه شده با سیاست کنترل دوره ای سطح موجودی منجر به کاهش روزهای مواجه با کمبود و افزایش سطح خدمت به مشتری می شود. خرده فروشان می توانند مدل ارایه شده را برای پیش بینی تقاضای اقلام گوناگون به منظور بهبود عملکرد موجودی و سودآوری عملیات مورد استفاده قرار دهند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹