مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال چهاردهم زمستان 1398 شماره 50 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

مدل های تصمیم برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در حضور داده های اصلی و ترتیبی، محدودیت های وزنی و عوامل غیرقابل کنترل: یک رویکرد مبتنی بر DEA با مرز دوگانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها انتخاب تأمین کنندگان محدودیت وزنی عوامل غیرقابل کنترل و داده های اصلی و ترتیبی کارآیی های خوشبینانه و بدبینانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 444 تعداد دانلود : 180
انتخاب تأمین کننده ی مناسب برای برون سپاری اکنون یکی از مهم ترین تصمیمات بخش خرید است. این تصمیمات بخش مهمی از مدیریت تولید و تدارکات برای بسیاری از بنگاه ها هستند. بعلاوه، تأمین کنندگان را می توان به صورت نسبی از دیدگاه های خوشبینانه و بدبینانه ارزیابی و انتخاب کرد. روش تحلیل پوششی داده ها برای اندازه گیری کارایی سیستم های تولیدی به کار می رود که ورودی های متعددی را مصرف می کنند و خروجی های متعددی را تولید می نمایند. در شرایط نرمال، مطلوب این است که ورودی های کمتری مصرف شوند و خروجی های بیشتری تولید شوند، زیرا این کار منجر به کارایی بالاتری می شود. این مقاله یک رویکرد جدید «تحلیل پوششی داده ها با مرز دوگانه» را برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان پیشنهاد می کند. رویکرد تحلیل پوششی داده ها با مرز دوگانه، می تواند بهترین تأمین کننده را در حضور محدودیت های وزنی، عوامل غیرقابل کنترل، و داده های اصلی و ترتیبی شناسایی کند. در این رویکرد، پیشنهاد می شود که هر دو کارایی خوشبینانه و بدبینانه نسبی را در قالب یک کارایی میانگین هندسی ادغام کنیم. کارایی میانگین هندسی نشان دهنده ی عملکرد کلی هر تأمین کننده می باشد. مشاهده می شود که کارایی میانگین هندسی قدرت افتراق بیشتری نسبت به هر کدام از دو کارایی خوشبینانه و بدبینانه دارد. یک مثال عددی کاربرد روش پیشنهادی را نشان می دهد.
۲.

بررسی کارآیی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کارایی تحلیل پوششی داده ها مدل جمعی مدل جمعی وزندار شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 955 تعداد دانلود : 25
انسان همواره به دنبال راههای مناسب برای استفاده درست و بهینه از منابع در دسترس خود بوده است، لذا با توجه به محدودیت های سرمایه، زمان، مکان، انرژی و... مدیران از ابتدا به دنبال روش های علمی برای استفاده بهینه از این محدودیت ها بوده اند. یکی از مهمترین راهها برای رسیدن به بهینه سازی، ارزیابی عملکرد واحد هاست. ما در این مقاله، به موضوع بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت استان کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر آمار ارائه شده در مورد کارگاههای صنعتی با ده کارکن و بیشتر می پردازیم، از آنجائیکه در محاسبه کارایی انرژی چندین نهاده و چندین ستانده در قالب تئوری تابع تولید باید مورد استفاده قرار گیرد لذا با استفاده از تحلیل پوششی داده ها به بررسی وضعیت کارایی انرژی در واحد های صنعتی استان می پردازیم و سپس نتایج کارایی و موانع موجود و اقدامات عملی مورد نیاز را شرح می دهیم. نتایج حاصل از مدل کارایی نشان می دهد که مهمترین عامل عدم کارآیی صنعت استان را براساس نتایج حاصل شده نیروی انسانی و آنهم بدلیل جمعیت زیاد جویای کار و عدم بهره برداری بهینه از نیروی کار شاغل در صنعت استان می باشد
۳.

بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان با در نظر گرفتن اثرات واسطه ای مشتری محوری (مورد مطالعه: بانک توسعه تعاون)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بازاریابی داخلی فناوری مدیریت دانش مشتری مشتری محوری موفقیتecrm

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 433 تعداد دانلود : 691
این پژوهش با هدف مدلسازی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان در بانک توسعه تعاون صورت گرفته است. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این مطالعه روسا، معاونین و کارکنان با سابقه شعب بانک توسعه تعاون در شهر تهران می باشند و در نهایت 115 پرسشنامه صحیح گردآوری شد. پرسشنامه پژوهش شامل 30 پرسش تخصصی با طیف لیکرت پنج درجه است. روایی پرسشنامه از دیدگاه خبرگان امر از نظر اعتبار محتوا تائید شده است و اعتبار سازه نیز با مدل اندازه گیری، روایی همگرا و روایی واگرا صورت گرفته است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 944/0 و ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تک تک ابعاد نیز بزرگتر از 7/0 بدست آمده است که نشان دهنده پایائی مطلوب پرسشنامه است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک حداقل مجذورات جزیی استفاده شده است. پس از تحلیل داده ها، نتایج نشان داده است مدیریت دانش مشتری، فناوری و بازاریابی داخلی بر مشتری محوری تاثیر دارند. از سوی دیگر مدیریت دانش مشتری، بازاریابی داخلی، فناوری، مشتری محوری و مدیریت هزینه بر موفقیت مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان تاثیر دارند.
۴.

طراحی مدل هوش تجاری چابک با استفاده از تحلیل مضمون و رویکرد فازی در هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هوش تجاری چابک تحلیل مضمون رویکرد فازی فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 20 تعداد دانلود : 93
اطلاعات و دانش در هزاره سوم به ثروت اصلی سازمانها تبدیل شده و بنگاه های تجاری و واحدهای تولیدی برای کسب مزیت رقابتی به دنبال استفاده هر چه بیشتر از این ثروت در تصمیمات خطیر خود در محیط پویای امروز میباشند. با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی ارکان کسب و کار نیز، سیستمها و نرم افزارهای سازمانی، بستر فعالیت های کسب و کار را شکل داده و تبدیل به مخزن نوینی برای داده های سازمانی شده اند. یکی از این ابزارهای کارآمد در فرایند تصمیم گیری در هر سازمان هوش تجاری چابک است.در این تحقیق بعد از بررسی ادبیات موضوع و استخراج کدها، مضمون های پایه و مضمون های ساختاریافته، با استفاده از روش گروه کانونی با خبرگان و متخصصین، مؤلفه های مؤثر در طراحی مدل هوش تجاری چابک شناسایی شده اندو سپس مدل نهایی با استفاده از تکنیک ویکور فازی در هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفت.
۵.

انتخاب طرح جانمایی با استفاده از رویکرد فازی و روش PROMETHEE II(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: جانمایی Aldep Plannet Micro Craft PROMETHEE II

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 743 تعداد دانلود : 249
جانمایی بخش ها مسئله ای است که به نحوه ی چیدمان دپارتمان ها در منطقه کاری، با درنظر گرفتن مساحت مورد نیاز و میزان ارتباط بخش ها بایکدیگر، می پردازد. مسئله جانمایی بخش ها به عنوان یک اصل کلیدی برای بهبود بهره وری کارخانه در نظر گرفته می شود، می دانیم طرح های نامناسب چیدمان بخش ها، همراه با معضلات متعدد و هزینه های عملیاتی سیستم های جابجایی مواد می باشد. روش های گوناگونی برای جانمایی بخش های کارخانه وجود دارند که نمی توان گفت کدام یک از آن ها نسبت به دیگری برتری مطلق دارد، بنابر این بایستی با اتخاذ رویکردی مناسب بهترین چیدمان ممکن را از میان طرح های مختلف بدست آورد. در این پژوهش پس از ارائه چیدمان های مختلف با روش مارپیچی و روش های سیستماتیک جانمایی با کمک نرم افزارهایAldep , Micro Craft, Plannet و بررسی معیار های موثر بر طرح های چیدمان با رویکرد فازی برای داده های کیفی، و تعیین وزن معیار ها، رتبه بندی نهایی با استفاده از روشPROMETHEE II و نرم افزار lab Decision دریک نمونه مطالعه موردی انجام شده است. پس از بررسی طرح های چیدمان، طرح ایجاد شده با کمک نرم افزار Plannetکه از لحاظ هزینه جابجایی مواد در رتبه دوم قرار داشت؛ در مجموع با در نظر گرفتن معیار های کیفی ماتریس تصمیم رتبه نخست را در رتبه بندی نهایی به خود اختصاص داد.
۶.

ارائه مدل ریاضی جدید MILP جهت بهینه سازی خطوط مونتاژ مختلط با رویکرد فراابتکاری روش ABC-PSO(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: الگوریتم فراابتکاری زنبورعسل بالانس خطوط مونتاژ بهینه سازی روش MILP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 63 تعداد دانلود : 85
مسئله متعادل سازی خطوط مونتاژ از جمله مسائل بهینه سازی است که توسط محققین مختلف بسیاری مورد مطالعه قرارگرفته است. با این وجود و پس از شش دهه تحقیق و توسعه، وجود شکافی عمیق بین مطالعات دانشگاهی انجام شده در این زمینه با کاربردهای عملی مسئله متعادل سازی خط مونتاژ در محیط واقعی صنعت محسوس می باشد. به همین دلیل این تحقیق با هدف ایجاد تعادل در خطوط مونتاژ مختلط در جهت کاهش هزینه نیروی انسانی و کاهش تعداد ایستگاه های کاری انجام شده است. برای حل مساله از مجموعه داده شامل 7 ایستگاه کاری و 70 وظیفه و زمان حل 500 ثانیه و زمان انجام هر فعالیت شامل 260 فعالیت مشخص، با روابط پیش نیازی تعیین شده دو رویکرد کلی به کار گرفته می شود، ابتدا مساله با روش دقیق از طریق نرم افزار گمز مدل حل شده است. سپس یک بار دیگر مساله با الگوریتم فراابتکاری زنبورعسل تغییر یافته در نرم افزار متلب حل شده است و در نهایت با استفاده از روش جدید و تلفیقی الگوریتم زنبورعسل هیبریدی با روش PSO نیز حل شده است و در آخر مقادیر بدست آمده تابع هدف هر دو روش باهم مقایسه شده است و نتایج نشان می دهد که الگوریتم زنبورعسل هیبریدی در همان مراحل اولیه بهینه سازی به جواب بهینه رسیده است و مقدار تابع هدف آن به مینیمم مقدار خود رسیده است و کمترین مقدار تخطی قیود را نیز بدست آورده است و نشان از کاهش هزینه و کاهش ایستگاه های کاری به 3 ایستگاه دارد.
۷.

ارائه الگوی مناسب تبلیغات اثربخش شرکت های دارای واحد طراحی صنعتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تبلیغات مشتری بازاریابی محصولات و خدمات طراحی صنعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 354 تعداد دانلود : 485
امروزه طراحی صنعتی در عرصه بازاریابی و توسعه محصولات، چه در سطوح ملی و چه بین المللی، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است؛ تبلیغات می تواند پل ارتباطی بین شرکت و مشتریان باشد که که با شناسایی کامل مشتریان ، پیغامهای شرکت را به طور موثر به آنها منتقل کند. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تبلیغات اثربخش برای شرکت های دارای واحد طراحی صنعتی است. بنابراین پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی با رویکرد استقرائی بوده و گردآوری اطلاعات مورد نیاز بر اساس مطالعه کتابخانه ای اسنادکاوی و همچنین با توجه به مقایسه تطبیقی چهار شرکت طراحی صنعتی داخلی و چهار شرکت طراحی صنعتی خارجی بدست آمد. بر اساس این مقایسه 82 شاخص تبلیغات اثربخش شناسایی شد. با استفاده از روش تحلیل محتوا، به شناسایی وجوه شباهت و اختلاف آنها پرداخته و با استفاده از نرم افزار مکس. کیو. دی. ای. اختلاف و تشابه، ادله و مبانی هر یک از پدیده های مورد نظر، تبیین گردیده و 40 شاخص که بیشترین فراوانی را داشته و تاکنون در شرکت های طراحی صنعتی ایرانی مورد استفاده قرار نگرفته بودند در 4 مقوله از جمله ارتباط با مشتری، بازاریابی، محصولات و خدمات و اعلان ها طبقه بندی و الگویی مبتنی بر آنها طراحی شد. نتیجه اینکه تبلیغات پویا و اثربخش شرکت های طراحی صنعتی ایران برای رقابت و حتی پیشروی در بازار، نیازمند به کارگیری رویکردهای نوینی است که در اغلب شرکت های برتر طراحی صنعتی استفاده می شود؛ که در این راستا پیشنهادهایی ارائه شده است.
۸.

بررسی رابطه زنجیره تامین سبز با نوآوری سبز و عملکردسبز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: زنجیره تامین سبز نوآوری سبز عملکرد سبز مدل معادلات ساختاری شرکت گلدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 26 تعداد دانلود : 33
مدیریت زنجیره تامین سبز به توسعه پایدار اقتصاد، محیط اجتماعی و طبیعی توجه می کند.افزایش نگرانی های زیست محیطی از مشتریان، خریداران، جوامع و مقررات دولتی باعث شده است شرکت ها برای زنجیره تامین سبز (GSC) و نوآوری سبز اقدام کنند . زنجیره تامین سبز و نوآوری سبز دارای همکاری استراتژیک در توسعه محصول جدید سبز هستند. این پژوهش تجربی روابط بین زنجیره تامین سبز، نوآوری سبز و عملکرد سبز در شرکت گلدایران را مورد مطالعه قرار می دهد. برای این هدف ما داده های 185 نمونه شرکت گلدیران را جمع آوری کردیم. و برای آزمون فرضیه های تحقیق، یک مدل معادلات ساختاری (SEM) به کار برده ایم. ما تأیید می کنیم که زنجیره تامین سبز بر نوآوری سبز و عملکرد سبز تاثیر مثبت دارد. هدف از این مقاله بررسی ادبیات اخیر است که در مورد رابطه بین زنجیره تامین سبز ، نوآوری سبز و عملکرد سبز بحث می کند.یافته های این مقاله نشان می دهد که زنجیره تامین سبز منجر به نوآوری سبز و عملکرد سبز می شود
۹.

مطالعه تطبیقی شناسایی و اولویت بندی ابعاد فرصت ها و چالش های مدیریت کیفیت در صنعت 4 با استفاده از تکنیک BWM(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت کیفیت صنعت نسل4 BWM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 740 تعداد دانلود : 149
رشد بهره وری صنعتی همیشه تحت تأثیر رشد تکنولوژی ها بوده است. این ادعا را می توان بر اساس انقلاب صنعتی که اولین بار با استفاده از موتور بخار در کارخانه تولید آغاز شد، نشان داد. در حال حاضر، انقلاب صنعتی چهارم حتی قبل از اینکه به طور کامل اجرا شود، به تصویر تبدیل شد و بسیاری از متخصصان و سازمان ها به شدت تلاش می کنند تا مفهوم انقلابی را پیاده سازی کنند. مفاهیم کارخانه هوشمند، سیستم فیزیکی سایبری و اینترنت اشیا و خدمات، فرصت های بسیار توانا و همچنین چالش های پیشرو در مدیریت کیفیت در بخش های تولید را ارائه می دهد. بنابراین، در این مقاله، به بررسی فرصت ها و چالش ها در زمینه اجرای صنعت 4 برای مدیریت کیفیت پرداخته شده است. بدین منظور، ابتدا شاخص های فرصت ها و چالش های مدیریت کیفیت در صنعت 4 شناسایی شدند. سپس با استفاده از روش تصمیم گیری چندشاخصه بهترین- بدترین که به عنوان یکی از نوین ترین روش های وزن دهی در ادبیات تصمیم گیری چندشاخصه مطرح است، این شاخص ها با نظرات خبرگان وزن دهی شدند. نتایج پژوهش نشان دهنده این بود که شاخص های کاهش هزینه ها و زمان تولید، افزایش خدمات رسانی و رضایت مشتری و افزایش مهارت و شایستگی ها به ترتیب به عنوان مهم ترین فرصت ها و شاخص های ادغام عمودی، ادغام افقی و تجربه و متخصصان به ترتیب به عنوان مهم ترین چالش ها معرفی شدند. در انتها بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهاد ها اجرایی و پژوهشی ارائه گردید.
۱۰.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین مالی(FSCM) با استفاده از از رویکرد آمیخته در صنایع تولید فولاد اصفهان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: زنجیره تأمین مدیریت زنجیره تأمین مالی فولاد اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 794 تعداد دانلود : 673
در سال های اخیر با توجه به اهمیت مسایل مالی، ذینفعان زنجیره تأمین انتظار دارند که مسایل مالی نیز در زنجیره تأمین مورد توجه قرار گیرد. بنابراین هدف پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین مالی در صنایع تولید فولاد اصفهان بود. پژوهش حاضر کاربردی بوده و بصورت آمیخته انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 12 خبره آشنا به پژوهش تعیین گردید. در بخش کیفی برای کدگذاری و شناسایی عوامل از تحلیل مضمون با به کارگیری نرم افزار مکسکیودا استفاده گردید. برای اولویت بندی عوامل در بخش کمی تحلیل سلسه مراتبی با استفاده از نرم افزار سوپردسیژن به کار گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد که عوامل موثر بر ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین مالی شامل 8 مضمون کلی سرعت تحویل، رعایت قوانین، کارایی زنجیره تأمین، حمایت مدیران ارشد، پاسخگویی، فناوری اطلاعات، هزینه های زنجیره تأمین و قابلیت اطمینان می باشند. که حمایت مدیران ارشد با وزن 275/0 در اولویت اول و قابلیت اطمینان با وزن 021/0 در اولویت آخر قرار دارد. این پژوهش از اولین مطالعاتی می باشد که عوامل موثر بر ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین مالی در صنایع تولید فولاد اصفهان را شناسایی کرده و به شرکت های مربوطه برای به کارگیری مدیریت زنجیره تأمین مالی کمک می کند.
۱۱.

ارائه مدلی جهت ارزیابی ریسک پروژه هایEPC در صنعت پتروشیمی مبتنی بر تکنیک های FMEA و ANP(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارزیابی ریسک پروژه هایEPC تکنیکFMEAوANP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 88 تعداد دانلود : 952
امروزه ریسک یکی از مهم ترین جنبه ها در مدیریت پروژه های مهندسی، تدارکات و ساخت (EPC) به حساب می آید. از سوی دیگر با توجه به تعداد و تنوع ریسکها در پروژه های EPC، تعیین وزن و رتبه بندی آنها از اهمیت وِیژه ای برخوردار است. همچنین ارتباط و اثرگذاری میان ریسکها در بسیاری از پژوهشهای این حوزه تاکنون در نظر گرفته نشده است. پژوهش حاضر به ارزیابی و تعیین ضریب اهمیت ریسکها به کمک روشهای تجزیه تحلیل حالات بالقوه خرابی (FMEA) و فرآیند تحلیل شبکه (ANP) می پردازد. بعنوان مورد کاوی صنعت پتروشیمی به دلیل وجود حجم عظیمی از سازه ها، تأسیسات و فرآیندها با ریسک ها و خطرات اجتناب ناپذیر انتخاب شده است. خبرگان این پژوهش که مرجع اصلی داده ها شمرده می شوند شامل کارشناسان واحد آموزش و امور قراردادها (پیمان های مدیریت طرح ها) هستند. ریسک های بحرانی به دست آمده با استفاده از روش تحلیل فرآیند شبکه ای (ANP)، به کمک نرم افزار سوپردسیژن وزن دهی و رتبه بندی شده اند. براساس نتایج پژوهش، ریسک های بخش برآورد قرارداد کمترین اهمیت و ریسک های بخش مهندسی بیشترین اهمیت را داشته اند. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد، ریسک های بخش تدارکات، ریسک های موجود در برآورد (مقادیر و بها) قرارداد، ریسک های بخش مالی و در نهایت ریسک های بخش مهندسی (طراحی) به ترتیب دارای بالاترین اهمیت هستند. در انتهای این مقاله، استراتژی های پاسخ به ریسک، اقدامات اصلاحی و همچنین تحلیل های حساسیت لازم در این حوزه ارائه شد.
۱۲.

طراحی مدل تکانه های حسی به منظور ایجاد تصویر مثبت برند (مورد مطالعه: صنعت لبنیات)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بازاریابی حسی تکانه ی حسی تصویر برند تجربه ی حسی صنعت لبنیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 205 تعداد دانلود : 735
هدف پژوهش طراحی مدل علی تکانه های حسی به منظور ایجاد تصویر سالم، خوشمزه، سبز برند در صنعت لبنیات می باشد. این پژوهش از نظر هدف و نتیجه توصیفی و کاربردی، با روش جمع آوری پیمایشی، داده های کمی به صورت مقطع زمانی می باشد. برای سنجش نظر خبرگان و مصرف کنندگان از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه استفاده شده است. خبرگان با روش نمونه گیری گلوله برفی و مصرف کنندگان با نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شده است. برای بررسی رابطه علی بین متغیرها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده گردید. نتایج نشان داد حس بویایی و لامسه بر تصویر مثبت برند اثر معنادار و مثبت دارند. بنابراین برای ایجاد تصویر سالم باید جنس بسته-بندی نرم و منعطف، دمای محصول خنک فرم محصول نه غلیظ نه رقیق، فرم بسته بندی نه تکراری نه منحصر به فرد، بوی ملایم و تند، جنس بو ترکیبی از زنانه و مردانه باشد. برای ایجاد تصویر خوشمزه باید جنس بسته بندی نرم و منعطف،دمای محصول خنک، فرم محصول نه رقیق و نه غلیظ و فرم بسته بندی منحصر به فرد، بوی محصول تند و جنس بو ترکیبی از زنانه و مردانه باشد. برای ایجاد تصویر سبز باید جنس بسته بندی نرم و سفت به طور ترکیبی، دمای محصول خنک، فرم محصول نه رقیق نه غلیظ، فرم بسته بندی نه تکراری و نه منحصر به فرد، بوی محصول ترکیبی ملایم و تند و جنس بو ترکیبی از بوی زنانه و مردانه استفاده شود.البته از تاثیر اندک سایر تکانه نیز نباید غافل شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴