مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی سال شانزدهم زمستان 1400 شماره 58 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

رتبه بندی تامین کنندگان تاب آور زنجیره تامین دارو با تلفیق تکنیک های فرایند تحلیل شبکه و دیمتل فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تاب آوری تکنیک فازی زنجیره تامین ANPفازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 810 تعداد دانلود : 458
در یک زنجیره تامین مناسب و کارا، سازمان ها باید ابتدا تامین کنندگان مناسب و با کیفیت را شناسایی کرده و سپس با پایه ریزی روابط و مشارکت های بلندمدت با تامین کنندگان انتخابی، در پی کسب و افزایش توانایی های رقابتی سازمان باشند انتخاب تامین کنندگان بر اساس شاخصه هایی صورت می گیرد که باعث تاب آوری زنجیره تامین می شوند. صورتیکه تامین کنندگان از تاب آوری مناسب برخوردار نباشند، در بازار رقابت امروز کسب و کار نه تنها محکوم به فنا هستند بلکه کل سیستم دچار مشکل خواهد شد لذا در این مقاله انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین تاب آور مطرح میگردد ابتدا به شناسایی شاخص های تاب آوری زنجیره تامین دارو از طریق پرسشنامه از چند نفراز خبرگان صنعت دارویی پرداخته می شود و سپس استفاده از روش DEMATEL فازی روابط بین شاخص ها شناسایی خواهد شد و با استفاده از روشANP فازی وزن عوامل محاسبه و اهمیت آن مشخص می شود .با توجه به نتایج بدست آمده تامین کنندگان چینی، کره ای و ترکیه ای نسبت به سایر تامین کنندگان دارای وزن بالاتری می باشند و از لحاظ معیارهای مورد نظر شرکت در اولویت برتر قرار گرفته اند.
۲.

هوشمند سازی زنجیره تامین با رویکرد اینترنت اشیا (مطالعه موردی: شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: زنجیره تامین مدیریت زنجیره تامین فناوری اینترنت اشیا فناوری اطلاعات استان تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 269 تعداد دانلود : 977
هدف این تحقیق هوشمند سازی زنجیره تامین با رویکرد اینترنت اشیا در شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان تهران است. تحقیق حاضر جزء تحقیقات کاربردی بوده و از نظر فرایند انجام کار، پژوهشی توصیفی- پیمایشی از نوع اکتشافی است. جامعه آماری مورد نظر را خبرگان (مدیران و کارشناسان و اساتید مسلط به موضوع پژوهش) تشکیل دادند که با روش غیر تصادفی و هدفمند تا اشباع نظری مصاحبه با آنها صورت پذیرفته و نمونه آماری با روش گلوله برفی تعیین گردید. در این پژوهش از دو پرسش نامه باز و محقق ساخته به منظور جمع آوری داده های استفاده شده که امتیاز بندی پرسشنامه دوم براساس طیف 5 گزینه ای لیکرت طراحی شده است. برای بررسی روایی از نظرات خبرگان استفاده شد و پایایی با آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر با 79/0 بود و نشان دهنده پایایی مناسب ابزار می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از سوات و مدل سازی پویایی سیستم استفاده شد.کلیه تجزیه و تحلیل ها با نرم افزار ونیسم انجام گرفته است. از طریق مدل سازی و شبیه سازی عوامل م ؤثر ب ر مدیریت زنجیره تامین و با توجه به عوامل، نحوه تأثیر این عوامل بر ه م و چگ ونگی ارتب اط آنها تبین شده و دو سناریو نیز تدوین شد که توجه به بازده زمانی بلند مدت می تواند باعث کارایی مدیریت زنجیره تامین گردد. نتایج نشان داد استفاده از فناوری اینترنت اشیا باعث خواهد شد تا سرعت سازگاری و انطباق پذیری محیطی زنجیره تامین شرکت های مورد بررسی افزایش یابد.
۳.

ارزیابی ظرفیت های کارآفرینانه برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با رویکرد فازی دلفی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ظرفیت های کارآفرینانه برنامه ریزی استراتژیک تکنیک دلفی فازی دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 314 تعداد دانلود : 953
زمینه و هدف: سیاست گذاران و برنامه ریزان استراتژیک در سراسر دنیا به خصوص در اروپا و ایالات متحده اشاره کرده اند که برای دستیابی به سطوح بالاتر رشد اقتصادی و نوآوری ، ارتقاء ظرفیت کارآفرینی یک امر مهم و ضروری است. عقیده بر این است یک فرهنگ کارآفرینی مبتنی بر دانش ، عمل و نوآوری ممکن است با مشکلات ناشی از بحران اقتصادی جهانی کنونی مقابله کند. در واقع می توان گفت یک کشور در حال توسعه مانند کشور ما به طور مداوم نیازمند ارتقاء ظرفیت های کارآفرینانه برای کمک به رشد و توسعه اقتصادی خود است. این تحقیق با هدف ارزیابی ظرفیت های کارآفرینانه برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با رویکرد فازی دلفی انجام شد روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها از نوع تحلیلی – پیمایشی- دلفی است. برای ارزیابی ظرفیت های کارآفرینانه برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از تکنیک دلفی متشکل از 18 نفر از خبرگان حوزه مدیریت کارآفرینی و مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش دلفی فازی نشان داد که درجه پذیرش تمام فرضیات بین۰.۵-۰ قرار دارند. لذا می توان بیان داشت که از مطلوبیت لازم برخودار نیستند. به عبارتی درجه اطمینان تمام ابعاد کوچکتر از۰.۵ قرار دارند، بنابراین فرضیات صفر مبتنی بر مطلوبیت رد می شوند زیرا که فرضیه مطلوبیت ابعاد در وضعیت امکان ضعیف برای پذیرش قرارگرفته است.
۴.

بکارگیری طراحی مبتنی بر بدیهیات و کارت امتیازی متوازن پایدار برای طراحی زنجیره تامین LARG در محیط فازی تردیدی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: زنجیره تامین LARG طراحی مبتنی بر بدیهیات کارت امتیازی متوازن پایدار روش بهترین - بدترین فازی تردیدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 842
تا کنون رویکرد های مختلفی به زنجیره تامین مانند ناب، چابک، تاب آور و سبز وجود داشته است که هر کدام از زاویه های خاصی به آن توجه می کنند. هدف از این پژوهش تحلیل زنجیره تامین LARG در صنعت خودروسازی با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات در قالب کارت امتیازی متوازن پایدار در محیط فازی تردیدی می باشد. این مطالعه در دو مرحله انجام گرفته است. در مرحله اول نیازمندی های عملیاتی و پارامترهای طراحی در زنجیره تامین LARG مبتنی بر مرور پیشینه پژوهش و نظر 10 نفر از خبرگان صنعت خودروسازی مشخص گردیدند. در مرحله دوم با ادغام روش بهترین-بدترین و کارت امتیازی متوازن پایدار در محیط فازی تردیدی، زنجیره تامین صنعت خودروسازی تحلیل گردید. نتایج نشان داد که برای طراحی زنجیره تامین LARG در صنعت خودروسازی می بایستی 21 معیار در هردو بدیهه استقلال و اطلاعات برآورده گردند. نتایج بیانگر این است برای طراحی زنجیره تامین LARG در صنعت خودروسازی، در منظر رشد و یادگیری، تحویل به موقع خودرو به مشتری با وزن 0.15، در منظر ذینفعان، لحاظ کردن آنچه مشتری می خواهد با وزن 0.08، در منظر پایداری، ایجاد فرآیندهای سبز 0.05 و در منظر فرآیندهای داخلی، حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده با وزن 0.05 دارای بیشترین اهمیت بوده اند. همچنین نتایج بیانگر این است در طراحی زنجیره تامین LARG برای صنعت خودروسازی، منظر رشد و یادگیری با وزن0.46 دارای بیشترین اهمیت و منظر فرآیندهای داخلی با وزن 0.09 دارای کمترین اهمیت می باشد.
۵.

مقایسه و رتبه بندی الگوریتم های فراابتکاری با استفاده از روش های تصمیم گیری گروهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: الگوریتم های ازدحامی و تکاملی الگوریتم های فراابتکاری رتبه بندی الگوریتم های فراابتکاری روش های تصمیم گیری گروهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 387 تعداد دانلود : 873
در سالهای اخیر، شاهد ظهور و گسترش الگوریتم های فراابتکاری و استفاده از آنها جهت حل مسائل پیچیده، غیرخطی و NP-hard بوده ایم. هدف از انجام این تحقیق رتبه بندی الگوریتم های فراابتکاری با استفاده از روش های تصمیم گیری گروهی بوده است. در این راستا، پنج الگوریتم شامل: GA، PSO، ABC،SFLA و ICA انتخاب و با بهره گیری از 15 تابع تست استاندارد و هم چنین با در نظر گرفتن دو شاخص «میانگین تابع هدف» و «میانگین زمان محاسباتی» مقایسه ها انجام شد. در ادامه الگوریتم ها بوسیله سه تکنیک تصمیم گیری گروهی شامل:«کوک وسیفرد»، «کندرست» و «دادسون» رتبه بندی گردیدند. علاوه بر این، در این پژوهش برای خروج از گره حاصل از یکسان شدن رتبه برخی از گزینه ها در روش های کندرست و دادسون راه حل هایی پیشنهاد و سپس الگوریتم های تحت بررسی، با روش های پیشنهادی نیز رتبه بندی شدند. در نهایت رتبه بندی کلی با استفاده از یک مدل تخصیص انجام شد، که نتایج آن به صورت زیر است: رتبه یکم PSO ، رتبه دوم ICA ، رتبه سوم GA، رتبه چهارم ABC و رتبه پنجم SFLA .
۶.

ارائه مدل پویایی سیستم برای بهینه سازی چندهدفه تولید– موجودی– مسیریابی در زنجیره تامین سبز تحت شرایط عدم قطعیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدل پویایی سیستم بهینه سازی تولید-موجودی-مسیریابی شرایط عدم قطعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 165 تعداد دانلود : 650
در این تحقیق برای طراحی یک مدل بهینه سازی چند هدفه؛ مولفه های هزینه، رضایت مشتری و حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته شده است. برای بهینه سازی چندهدفه تولید-موجودی-مسیریابی در زنجیره تامین سبز تحت شرایط عدم قطعیت مدل پویایی سیستم ارائه شده است. با تقاضای مشتری برای چند دوره، مدل می تواند با تمرکز بر تصمیم گیری در مورد مواردی مانند انتخاب تامین کننده و خرده فروش با توجه به فاصله میان آن ها، مدل های تولید و سطح نوپایی تکنولوژی حمل و نقل، به تصمیم گیری بپردازد. برای این منظور برای گردآوری اطلاعات ابتدا با استفاده از بررسی مطالعات پیشین، به تعیین متغیرهای تاثیرگذار بر مدل پرداخته شد، سپس با توجه به نظر خبرگان این موضوع، این متغیرها آنالیز شده، سپس روابط بین متغیرهای انتخاب شده با بکارگیری مدل علت و معلولی مشخص شد و پس از آن با طراحی مدل پویایی سیستم و ارزیابی و بررسی آن از طریق آزمون های تعریف شده توسط اجرا در نرم افزار Vensim مدلسازی تحقیق به اتمام رسید. سرانجام، سه سناریو برای تعیین استراتژی های تاثیرگذار بر مدل توسعه داده شد. نتایج حاکی از تأثیرگذارترین استراتژی ها در دستیابی به وضعیت مطلوب، حداکثر رضایت مشتری، حداقل هزینه و موجودی انبار و حداکثر میزان تولید با اجرای مناسب پروژه های در حال اجرای سازمان در راستای تولید سبز با استفاده از دانش فنی مناسب است.
۷.

تدوین نقشه راه تامین و پشتیبانی از ناوگان هوایی کشور با استفاده از رویکرد ترکیبی SSM با ISM(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: صنعت هوایی تامین و پشتیبانی نقشه راه سیستم های نرم ساختاردهی تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 533 تعداد دانلود : 644
صنعت هوایی کشور، متشکل از شرکتهای تولید کننده و پشتیبان در حوزه هوایی، به عنوان اصلی ترین قطب نگهداشت و ساخت مجموعه های هوایی شناخته می شود. شرکت هایی که در داخل کشور در امر نگهداری و تعمیر هواپیما فعالیت می کنند، می توانستند پیش از اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی، با امکاناتی که در دسترس خود بود مشکلات فنی این هواپیماها را حل نموده و پشتیبانی لازم را از ناوگان هوایی کشور داشته باشند، اما پس از اعمال تحریم ها، این شرکت های، با مشکلات مربوط به تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای تعمیر هواپیماها و بالگردها روبه رو شدند که باید اذعان داشت که مشکل مهمی است. همچنین محدودیت در دسترسی به کتابچه ها و اسناد پشتیبان فنی نیز در این امر مهم، تشدید کننده بود. با توجه به اینگه ناوگان هوایی کشور می تواند به عنوان یکی از استراتژیک ترین ارکان اصلی کشور در حوزه های حمل و نقل، دفاعی و ... باشد، پس می بایست برای حل این مشکل راه کار ارائه شود. در این پژوهش، سعی بر آن شده است تا با بررسی مسئله و مدل سازی آن از طریق رویکرد سیستم های نرم، نقشه راهی جهت نیل به این هدف با استفاده از روش ساختاردهی تفسیری ارائه گردد تا بتواند صنعت هوایی کشور را در این برهه از زمان که می بایست به خودکفایی برسد، هدایت و راهبری نماید.
۸.

مدیریت جریان ترافیک هوایی پروازهای ورودی با رویکردMOGWO و NSGAII (مطالعه موردی: فرودگاه بین المللی مشهد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ترافیک هوایی مدیریت جریان MOGWO NSGAII

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 786 تعداد دانلود : 907
زودتر یا دیرتر از زمان مشخص شده هزینه ای را برای هر پرواز به همراه دارد و تکنیک های موجود، فاکتورهای زمانی را اندازه گیری نمی-کنند در نتیجه هزینه جریمه تاخیر بسیار بالا و این در حالی است که تکنیک های فراوانی در جهت کاهش این جریمه وجود دارد بدین منظور در این مقاله مسئله ALP بررسی و سپس به کمک یک تابع بهینه سازی مدلی جهت افزایش کارایی ارائه شده است به طور کلی مشکل توالی وظایف تعیین ترتیب اجرای آنها روی ماشین ها به منظور کاهش (یا افزایش) معیار مورد نظر می باشد در مسئله ی بهینه سازی تعیین ترتیب عملیات ورود، هم در مقررات و هم در نشریات علمی مورد توجه است. در مراحل اولیه توالی ترافیک هوایی از مدیریت ورودی ها و ناوبری مبتنی بر ویژگی به منظور گسترش افق های طراحی استفاده می شود و امکان بررسی ترافیک را در هردو حالت بلند شدن و نشستن هواپیما امکان پذیر می کند.لذا در این مقاله بر توالی فرود هواپیماها متمرکز و این امر را با بررسی پارامترهایی کاهش هزینه های اپرون و پارکینگ، به حداقل رساندن زمان های تاخیر و زودرسی و همچنین حداقل کردن هزینه های مصرف سوخت انجام می دهد. در نهایت این مقاله قصد این است با استفاده از الگوریتم های تایید شده و تطبیق آنها با چالش های موجود در زمینه زمان بندی روشی جهت بهبود کیفیت برنامه های زمان بندی و کاهش زمان انجام آن بدست آورد در این راستا آزمایش های تجربی انجام گرفته روی مجموعه داده های فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد انجام گرفت و نشان داد که می توان با این روش بهتر به اهداف اصلی زمان بندی است
۹.

استفاده از رویکرد تئوری بازی ها و تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه کارایی هزینه در شبکه های دو سطحی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کارایی هزینه کارایی تکنیکی تحلیل پوششی داده ها تئوری بازی ها فرآیند های شبکه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 636 تعداد دانلود : 672
ارزیابی عملکرد در تحلیل پوششی داده ها با استفاده از محاسبه کارایی تکنیکی حاصل می شود. اما آنچه که در این نوع محاسبه مد نظر قرار نمی گیرد قیمت ورودی های مدل است. در محاسبه کارایی تکنیکی مقدار خروجی به ورودی ماکزیمم می شود و با استفاده از مدل می توان واحد-های تصمیم گیری کارا را مشخص کرد در حالی که ممکن است واحد تصمیم گیری ای که در مرز کارایی است و مرجعی برای سایر واحد های تصمیم گیری است با صرف هزینه بالا کارا شده باشد و بتوان واحد تصمیم گیری ای یافت که با هزینه تولید پایینتری در مرز کارایی قرار گرفته باشد. کارایی هزینه به یافتن نقاطی می پردازد که با صرف کمترین هزینه بر روی مرز کارایی باشند. با توجه به اهمیت کارایی هزینه و عدم توجه به این مفهوم در ساختارهای شبکه ای و چند مرحله ای، این پژوهش به بررسی کارایی هزینه در فرآیند دو مرحله ای سری محض می پردازد. در تحقیق حاضر با بکارگیری مفهوم تئوری بازی ها و تحلیل پوششی داده ها در حالت متمرکز و غیر متمرکز به ارزیابی عملکرد فرآیندهای دو مرحله ای محض می پردازیم. به منظور بررسی اعتبار و کارایی مدل ها و نیز کاربردی بودن آنها یک مطالعه موردی در صنعت برق ایران مورد استفاده قرار گرفته است و به برخی از نتایج مدیریتی پرداخته می شود.
۱۰.

مدلسازی ریاضی و روش حل مساله توزیع میلکران در زنجیره تامین داخلی گروه سایپا تحت ملاحظات پنجره های زمانی سفارشات، هزینه برگشت پالت های خالی و محدودیت های بارگیری درون خودرو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سیستم لجستیک میلکران استراتژی ارسال مستقیم بارگیری و بسته بندی برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط الگوریتم استراتژی تکاملی گروه بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 942 تعداد دانلود : 224
در سیستم لجستیک میلکران خودروها برای جمع آوری سفارشات از محل تامین کنندگان و تحویل آنها به خطوط مونتاژ، بر اساس مسیرهای از پیش برنامه ریزی شده، اعزام می شوند. بدین ترتیب که خودرو به محل چندین تامین کننده برای برداشت سفارشات رجوع کرده و سپس برای تحویل آنها به یک یا چند مقصد اعزام می شود. در این سیستم لجستیکی، محموله ها درون خودرو و در گذر از گره های مختلف در شبکه لجستیک تجمیع می شوند. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی عددصحیح مختلط برای مساله لجستیک میلکران معرفی می شود که ملاحظاتی نظیر بارگیری سه بعدی شدنی پالت های سفارشات درون خودروها، اعمال 50 درصد هزینه بیشتر برای برگشت پالت های خالی، پنجره های زمانی سفارشات و ناوگان نامتجانس را در قالب تابع هدف و محدودیت ها مدنظر قرار می دهد. با توجه به ماهیت مسئله، یک الگوریتم مبتنی بر استراتژی تکاملی گروه بندی معرفی می شود که از روش های ابتکاری کارا برای حصول اطمینان از شدنی بودن بارگیری سفارشات درون خودروها و شدنی بودن مسیریابی خودروها استفاده می کند. اثربخشی مدل ریاضی و الگوریتم فراابتکاری معرفی شده با استفاده از داده های جمع آوری شده از گروه خودروسازی سایپا مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج محاسباتی مبین آن است که لجستیک میلکران قابلیت کاهش هزینه ها را به میزان 24.5 درصد (به طور متوسط)، در مقایسه با استراتژی ارسال مستقیم که در شرکت سایپا دنبال می شود، دارد.
۱۱.

تاثیر اصلاحات پارامتریک بر تصمیم گیری های مالی در تامین مالی تعهدات بلندمدت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اصلاحات پارامتریک اکچوئری تامین مالی تصمیم گیری مالی تعهدات بلند مدت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 337 تعداد دانلود : 250
یکی از اصلاحاتی که در سالهای اخیر در مورد تصمیم گیری های مالی در پرداخت تعهدات بلند مدت مورد توجه قرار گرفته است سازو کار تعادل در منابع مالی است. زمانی که ریسک های جمعیتی، مانند کاهش نیروی کار و ریسک های اقتصادی، مانند کسری مالی به دلیل عملکرد بازارهای مالی و قوانین و مقررات وجود داشته باشند، تصمیم گیری های مالی برای حفظ نقدینگی و پایداری سیستم در بلند مدت اعمال می شوند. پژوهش حاضر به مقایسه مدلهای پارامتریک موثر در تصمیم گیری های مالی برای تامین منابع مالی تعهدات بلند مدت سازمان تامین اجتماعی با استفاده از دانش اکچوئری می پردازد به منظور دستیابی به اهداف پژوهش با تغییر در پارامترهای اساسی اصلاحات پارامتریک، تاثیر آنها بر منابع سازمان با استفاده از دانش اکچوئری و نرم افزار های محاسباتی مربوطه نظیر، ILO -PENS برآورد شده و سپس تاثیر آنها را در پایداری منابع سازمان در یک بازه70ساله برآورد شده است. طبق نتایج بدست آمده در صورت اعمال هر یک از اصلاحات پارامتریک شامل: تغییر در نرخ حق بیمه، تغییر در سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی وتغییر در سن بازنشستگی، نقطه سر به سری منابع سازمان تامین اجتماعی به ترتیب تا سالهای 1413، 1414و 1416 به تعویق میافتد و به این ترتیب در این وقفه کوتاه مدت برای مدیران سازمان تامین اجتماعی علاوه بر فراهم شدن منابع لازم جهت پرداخت تعهدات بلندت، فرصت کافی برای تصمیم گیری در خصوص چگونگی انجام اصلاحات ساختاری نیز بدست می آید.
۱۲.

بررسی و امکان پذیری اجرای سیاست های مقیاس پذیری ظرفیت تولید مطلوب براساس سیستم تولید قابل پیکر بندی مجدد با رویکرد سیستم های پویا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سیستم تولید قابل پیکربندی مجدد سیستم های پویا مقیاس پذیری ظرفیت تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 820 تعداد دانلود : 80
در این تحقیق مدل جدیدی برای ارزیابی سیاست های ظرفیتی براساس سفارشات جدید محصولات، موجودی مالی و بودجه بر اساس سیستم های پویا ارائه شده است. قلمرو تحقیق شرکت ملی گاز ایران می باشد. داده های به دست آمده از طریق مصاحبه های اکتشافی از کارشناسان شرکت ملی گاز ایران انتخاب شد.در ابتدا بر اساس ارزیابی مطالعات نظری، مصاحبه های اکتشافی با خبرگان و توسعه چارچوب مفهومی پژوهش انجام شده و پس از بررسی اطلاعات مربوط به رفتار متغیرها، ارتباطات منطقی از نحوه تاثیرگذاری آنها بر روی یکدیگر استخراج شده و پس از بیان فرضیه پویایی، نموار علت معلولی مربوط تهیه شد. پس از ترسیم نمودار حلقه های علی و معلولی و به منظور آنالیز و تحلیل پارامترهای دخیل در مدل، نمودار انباشت جریان رسم گردید. مدل طراحی شده اجرا شده و رفتار متغیرها بررسی و سپس اعتبارسنجی مدل انجام شد.مدل شامل چهار بخش سفارشات ، تولید ، تحقیق و توسعه ظرفیت سازی و بخش مالی می باشد.پس از اجرای برنامه ارتباط و تاثیر پارامترها بر یکدیگر مشخص گردید . نتایج نشان داد که شرکت ظرفیت تولید و سطح موجودی خود را با در نظر گرفتن نرخ سفارش دریافتی از سوی مشتریان تنظیم می نماید و خروجی محصول خود را با نگرش عدم خروجی قابل ذخیره در نظر گرفت و همانطور که در مدل مشاهده نمودید با این رویکرد توانست تا ظرفیت تولید و سطح موجودی را با نیاز بازار تطابق بخشد.
۱۳.

کاربرد تئوری پیچیدگی اقتصادی در سیاست گذاری صنعتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: پیچیدگی اقتصادی سیاست گذاری صنعتی علم شبکه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 944 تعداد دانلود : 82
پیچیدگی اقتصادی ابزاری قدرتمند  و محبوب را برای درک مسائل کلیدی اقتصادی، اجتماعی  و چالش های مرتبط با آنان  ارایه می دهد . ایده اساسی این است که رشد و توسعه اقتصادی ،پایداری محیط زیست، نابرابری درآمدی و نابرابری فضایی نتایج مشهود روابط سیستمیک پنهان هستند. مطالعه پیچیدگی اقتصادی به دنبال درک ساختار این تعاملات و چگونگی شکل دادن فرآیندهای اجتماعی - اقتصادی مختلف است. این زمینه نوظهور به شدت به تکنیک های یادگیری ماشین و علم شبکه تکیه دارد. هدف این مقاله مروری بر کاربردهای پیچیدگی اقتصادی جهت کاربرد آن در زمینه های مختلف به ویژه سیاست گذاری صنعتی می باشد. در این راستا یک تحلیل موضوعی در مورد مقالات جمع آوری شده انجام گرفت. نتایج این برسی نشان داد که در دهه ی اخیر علی رغم برخی انتقادات، تکنیک های اندازه گیری پیچیدگی اقتصادی و شاخص های مرتبط با آن تکامل یافته و به یک روش معروف برای سیاست گذاری صنعتی در سطح بین الملل، کشورها و درون کشورها(ایالتی و شهری) تبدیل شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷