مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال پانزدهم بهار 1399 شماره 51 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

مدیریت طراحی فراخدمات مبتنی بر ماکروارگونومی: راهکاری پیشنهادی برای رویارویی با تهدید های ناشی از بیماری کرونا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۳۱۶
امروزه روند طراحی و تولید محصول و ارایه خدمات از سرعت بالایی برخوردار است اما علیرغم این رشد و توسعه، چالش های کنونی جوامع بشری در خصوص سلامت اجتماعی و رویارویی با کرونا، محدودیت های شدیدی را ایجاد کرده که به نوعی ساختار طراحی خدمات مبتنی بر اصول طراحی صنعتی را تا حد نگران گننده ای تحت الشعاع خود قرار داده است . از این رو برای رفع مشکل اخیر در این پژوهش موردی – توصیفی ضمن استخراج نتایج پرسشنامه های تکمیل شده از سوی 171 کارشناس حوزه طراحی صنعتی و بررسی مستندات مربوط به شیوع کرونا در کشور مبتنی بر آمار وزارت بهداشت و هم چنین با تکیه بر تجارب دو دهه ی اخیر نگارنده در حوزه ی طراحی ارگونومیک، الگویی تحت عنوان طراحی فراخدمات پیشنهاد گردید. الگوی مزبور که به نوعی پارادایم جدیدی در طراحی خدمات تلقی می شود، تلفیقی از طراحی خدمات، ماکروارگونومی و طراحی ترعیبی است.
۲.

تعینین ترکیب بهینه پیش بینی در زنجیره تأمین چهار سطحی با هدف کمینه نمودن اثر شلاق چرمی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۲۲۳
اثر شلاق چرمی که در زنجیره اتفاق می افتد، منجر به ناکارآمدی هایی همچون موجودی اضافی و سفارشات عقب افتاده در طول زنجیره می گردد. انجام پیش بینی مناسب می تواند تا حدود زیادی این مشکلات را مرتفع سازد. با توجه به اینکه زنجیره تأمین دارای سطوح مختلفی می باشد، لازم است پیش بینی در هر سطحی از زنجیره انجام شود. این مقاله به بررسی مسأله ترکیب بهینه پیش بینی جهت کاهش اثر شلاق چرمی در زنجیره تأمین چهار سطحی می پردازد. برای این منظور یک زنجیره تأمین چهار سطحی در نظر گرفته شده است که در هر یک از سطوح آن، یکی از روش-های میانگین متحرک، هموارسازی نمایی، رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه را برای پیش بینی مورد استفاده قرار می-دهد. برای این منظور نخست نسبت به شبیه سازی زنجیره تأمین مورد نظر اقدام و سپس نتایج با استفاده از روش تحلیل واریانس مورد آزمون قرار گرفته اند. از بین ترکیبات، دو ترکیب روش های پیش بینی با کمترین اثر شلاق چرمی بدست آمده است. میانگین متحرک، شبکه عصبی، هموارسازی نمایی و رگرسیون خطی به ترتیب برای سطح های خرده فروش، عمده فروش، تولید کننده و تامین کننده به عنوان یک جواب و دیگری به شکل میانگین متحرک، هموار سازی نمایی، شبکه عصبی و رگرسیون خطی با همان ترتیب سطوح یاد شده در زنجیره تامین می باشند و ترکیبات دیگر از مطلوبیت کمتری برخوردارند.
۳.

ارائه یک روش جدید جهت انتخاب استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات بر مبنای فرآیند تحلیل شبکهای فازی و برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۷۲
سیستم های نگهداری و تعمیرات در دستیابی به اهداف سازمان نقش حیاتی دارند. اصلی ترین هدف این سیستم ها، بهینه سازی توانایی ماشین آلات به منظور حداکثر نمودن تولید و کاهش فرسایش و خرابی آنها است. بر این اساس، یکی از دغدغه های اساسی مدیران در شرکت ها انتخاب استراتژی مناسب نت تجهیزات و ماشین آلات می باشد. این پژوهش، روشی جدید برای انتخاب استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات بر مبنای تحلیل شبکه ای فازی و برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی فازی را ارائه می نماید. روش محاسبه وزن های فازی مولفه ها با روش تحلیل شبکه ای فازی توضیح داده شده است و سپس با قطعی نمودن وزن های بدست آمده و با نوشتن آرمان ها و تابع هدف و با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی فازی استراتژی های نت اولویت بندی می گردند. در نهایت در قالب مطالعه موردی، استراتژی بهینه نت برای چهار دستگاه منتخب در شرکت صنایع پودر شیر مشهد از بین استراتژی های پیشگیرانه، مبتنی بر قابلیت اطمینان، مبتنی بر شرایط، مبتنی بر زمان، اصلاحی و طراحی مورد بررسی قرار می گیرند. در این خصوص شش معیار و سی زیر معیار با مطالعه ادبیات پیشین احصا گردیدند و پرسش نامه مقایسات زوجی بین ده نفر از خبرگان توزیع و نظرات آنها تجمیع و از آنها میانگین هندسی گرفته می شود و با رویکرد تحلیل شبکه ای فازی وزن مولفه ها محاسبه می گردد. از آنجاکه وزن معیارها از روش تحلیل شبکه ای فازی بدست آمده است، پس امتیاز کلی مساله با حل مساله چند انتخابی آرمانی فازی بدست می آید. پژوهش حاضر می تواند دیدی جامع به تصمیم سازان خصوصا مدیران نت ارائه و به آنها در انتخاب استراتژی بهینه نت کمک نماید.
۴.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و وزن دﻫﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اداره تدارکات پتروشیمی بندر امام ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۵۱
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت تحلیل و ارزیابی تأمین کنندگان در اداره تدارکات پتروشیمی بندر امام بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی با داده های غیرقطعی (خاکستری) به انجام رسید. جامعه آماری تحقیق حاضر، یک گروه خبره 20 نفره از مدیران و کارکنان ارشد اداره تدارکات پتروشیمی بندر امام بودند جهت انتخاب این افراد، سعی شد بعد از تهیه فهرستی کامل، از طریق روش نمونه برداری غیر تصادفی "قضاوتی"، مطلع ترین افراد در حوزه موضوع پژوهش انتخاب و در فرایند تحقیق شرکت داده شوند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه هایی بود که بنا به اهداف مختلف طراحی گردید و بعد از اخذ تأییدیه از استاد محترم راهنما، در میان جامعه آماری مورد نظر توزیع شد. بعد از توزیع و جمع آوری داده ها، انجام تجزیه و تحلیل های لازمه از طریق نرم افزار های اس.پی.اس.اس، اکسپرت چویس و اکسل در دستور کار قرار گرفت. در این فرایند، آنالیزهایی همچون آزمون تی (t) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری به انجام رسید. سرانجام، نتایج تحقیق منجر به شناسایی 4 معیار اصلی (معیار تأمین کننده، معیار عملکرد محصول، معیار عملکرد خدمت، معیار هزینه) و 27 عامل گردید و رتبه آنها تعیین شد. لازم به ذکر است که این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی و از نوع مطالعات اکتشافی می باشد.
۵.

بررسی اعتبار مدل هوشمندی بنگاه مادر تخصصی صنایع پتروشیمی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۴۷
هوشمندی بنگاه مادرتخصصی صنایع پتروشیمی به عنوان بزرگترین بخش خصوصی کشور در راستای ارزش آفرینی برای شرکت های تابعه و استفاده از یک مدل هوشمند از اهمیت بالایی برخودار است. هدف این پژوهش اعتبار سنجی مدل هوشمندی بنگاه مادر تخصصی صنایع پتروشیمی و ارایه راهکارهای مرتبط با آن می باشد. پژوهش از نوع آمیخته می باشد که از مدیران در صنعت پتروشیمی به روش نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه شده است و تا رسیدن به اشباع نظری که 23 مصاحبه را شامل می شود ادامه یافت. گزاره ها به کمک روش داده بنیاد و نرم افزار MAXQDA مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری در بخش کمی 462 نفر از مدیران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را شامل می شود. در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته پژوهش بین 90 نفر از مدیران شرکت های زیرمجموعه در سطوح مختلف توزیع گردید که درنهایت 82 پرسشنامه برای تحلیل مناسب تشخیص داده شد. به منظور بررسی داده های بخش کمی از روش تحلیل عاملی به کمک نرم افزار SPSS و WarpPLS استفاده گردید. مدل هوشمندی بنگاه مادر تخصصی صنایع پتروشیمی شامل 550 کد باز می شود که در قالب 95 گزاره مشترک تقسیم بندی شده است. گزاره های این سطح در قالب 13 مقوله اصلی و 4 مفهوم تقسیم بندی شده است که شامل مفاهیم؛ تصمیمات راهبردی (با ضریب بتا 0.979)، وظایف، خدمات و منابع (0.987)، خالق/آفرینندگان سرمایه و ساختارها (0.974)، سیستم ها و فرایندها (0.980) می شود. ضرایب بتا حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی حاکی از اهمیت بالای هر یک از مفاهیم و مقادیر برازش و تحلیل عاملی نشان از تأیید مدل می باشد.
۶.

طراحی مدل دفتر مدیریت پروژه برای نظارت و راهبری پروژه های تحقیق و توسعه ای(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۶۹
در سال های اخیر رشد چشمگیر تعداد سازمان هایی که از رویکرد مدیریت پروژه برای پیشبرد اهداف کسب وکار خود استفاده می کنند،علی رغم افزایش اثربخشی و پیشبرد اهداف سازمان، مشکلات خود را نیز در پی داشته است. بدین منظور طی سال هایی که دانش مدیریت پروژه شکل گرفته است، استانداردهای مختلف و نهادهای متعددی برای مدیریت کارآمد و مؤثر پروژه ها شکل گرفته است. به دلیل وجود چالش هایی که در حوزه مدیریت پروژه خصوصاً در بعد نظارت و راهبری پروژه های تحقیق و توسعه ای وجود دارد، در این پژوهش، به دنبال طراحی یک مدل مناسب با ساختار مطلوب و کارکردهای کلیدی برای حل این چالش ها و بهبود شاخص های موفقیت پروژه های تحقیق و توسعه نظیر بودجه، زمان، محدوده و نتایج موردنظر ذی نفعان پروژه بوده ایم. با بررسی جامع ادبیات موضوع مشخص می گردد که یکی از راه حل های برطرف نمودن چالش های مدیریت پروژه و ایجاد ساختار مطلوب نظارت و راهبری پروژه های تحقیقاتی، استقرار نهادی به نام دفتر مدیریت پروژه یا دفتر برنامه است که نام های مشابه دیگری نیز به آن اطلاق می گردد. به همین منظور در این پژوهش مفهوم دفتر مدیریت پروژه، مدل ها و ساختارهای آن به مورد بررسی قرار گرفته و کارکردها و پارامترهای تأثیرگذار جهت نظارت و راهبری مؤثر پروژه های تحقیق و توسعه ای شناسایی می گردد. به منظور طراحی یک مدل مناسب برای سازمان های با ماهیت چنین فعالیت هایی، یک پرسشنامه تهیه گردید و پس از تائید و تکمیل توسط متخصصین و کارشناسان یک سازمان مرتبط به عنوان مطالعه موردی پژوهش و تجزیه و تحلیل نتایج آن، یک مدل دفتر مدیریت پروژه برای پوشش نیازهای فوق ارائه می گردد.
۷.

کاهش آلودگی های زیست محیطی در بهینه سازی زنجیره تأمین حلقه بسته با استفاده از برنامه ریزی عدد صحیح مختلط فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۵
با افزایش حجم گاز های گلخانه ای وآلاینده ها و توجه روز افزون به مسائل محیط زیست، مدیران سازمانها و محققان در پی طراحی و راه اندازی شبکه هایی بر آمدند که علاوه بر بهینه سازی اقتصادی بر عوامل محیط زیستی و کاهش آلاینده ها در همه بخش ها تمرکزی ویژه داشته باشند. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی پژوهشی است. در این مقاله یک مدل ریاضی دو هدفه به منظور طراحی زنجیره تامین حلقه بسته ارائه می شود. مدل ریاضی بر اساس معیار هایی از جمله تعداد محصول، تعداد محصول دوباره استفاده شده و تعداد قطعات تعریف شده است. همچنین یک روش حل پیشنهادی بر مبنای برنامه ریزی فازی مطرح شده و مدل فازی دو هدفه در نظر گرفته شده است. در گام بعد با استفاده از داده های موجود، مدل با استفاده از نرم افزار بهینه سازی GAMS آزمون می گردد. افزایش تقاضا منجر به افزایش شدید آلودگی های محیط زیستی می شود. لذا در این شرایط می توان ادعا نمود که افزایش و یا کاهش تقاضا تأثیر کاملاً شفافی روی کل هزینه های زنجیره دارد.
۸.

بررسی روابط ساختاری محرکهای مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنایع پتروشیمی خلیج فارس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۲۲۶
امروزه تضمین توسعه پایدار هر سازمانی منوط به حفظ و استفاده بهینه از منابع محدود و غیرقابل جایگزین توسعه پایدار اجتماعی واقتصادی در آن کشور شده است. به همین دلیل مدیریت زنجیره تامین پایدار برای محققان و مدیران صنایع به موضوع جالبی تبدیل شده است. هدف این تحقیق تعیین روابط و سطح بندی محرکهای مدیریت زنجیره تامین پایدار است. جامعه اماری تحقیق صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده است. ابتدا از ادبیات تحقیق 12 مورد از محرکهای مدیریت زنجیره تامین پایدار شناسایی شدند. سپس با جمع اوری داده ها و تعیین ارتباط بین محرکها،با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری و میک مک تحلیل شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که معیارهای سطح سوم شامل توانمندسازی فناوری اطلاعات، فشارهای نهادی، ارزشهای اجتماعی و اصول اخلاقی، و تعهد و استراتژی شرکت از عوامل تاثیر گذار بر سایر معیارها بوده اند. همچنین متغیرهای انبارداری سبز، همکاری تامین کنندگان استراتژیک، حفظ محیط زیست ، بهبود مستمر، فشارهای درونی، ثبات اقتصادی و طراحی محصول سبز متاثر از سایر متغیرها میباشند و به خودی خود تاثیری بر عوامل دیگر ندارند. معیار بهینه سازی لجستیک نیز از متغیرهای سطح سه تاثیرپذیر بوده و بر متغیرهای سطح یک نیز تاثیرگذار میباشد. در تحلیل میک مک نیز نتایج حاکی از آن است که متغیرهای هر سه سطح از نوع متغیرهای رابط پیوندی محسوب میشوند و به این معنا است که تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بسیار بالایی دارند و هر تغییر کوچک بر روی این متغیرها باعث تغییر اساسی در سیستم میشود.
۹.

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت اجرای مدیریت زنجیره تامین پایدار با استفاده از رویکرد ترکیبی Dematel-ANP در صنعت خودرو ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۴۸
وجود مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی سازمان ها را به سمت استفاده از مدیریت زنجیره تأمین پایدار هدایت کرده و از سویی جهانی سازی باعث شده است اجرای موفق مدیریت زنجیره تامین پایدار همواره به عنوان یکی از دغدغه های مدیران به ویژه در صنعت خودرو قرار گیرد. در نتیجه با توجه به ضرورت بکارگیری مدیریت زنجیره تامین پایدار در سازمان ها، مساله اساسی رسیدن به یک مدیریت زنجیره تامین پایدار موفق و کارآمد می-باشد. در این راستا، این پژوهش بر آن است تا با بررسی ادبیات مربوط به عوامل موفقیت مدیریت زنجیره تامین پایدار، عوامل کلیدی که در اجرای موفقیت آمیز مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت خودرو موثر می باشند را با استفاده از نظر خبرگان و بکارگیری روش دلفی فازی شناسایی کرده و با کمک روش دنپ (دیمتل- ای ان پی)، به تعیین اهمیت و رتبه بندی این عوامل در اجرای مدیریت زنجیره تامین پایدار بپردازد. نتایج تحقیق، 25 عامل کلیدی را برای اجرای موفق مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت خودرو شناسایی و مشخص نمود که از این میان سه عامل تعهد و حمایت مدیریت ارشد، برنامه ریزی استراتژیک و چشم انداز بلند مدت و بازرسی زیست محیطی تامین کنندگان به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل و یکپارچه سازی عملکرد متقابل (تشکیل کار گروه) به عنوان کم اهمیت ترین عامل مشخص شدند.
۱۰.

ارائه الگوی بازاریابی محتوا مبتنی بر تئوری داده بنیاد (مطالعه موردی: صنعت گردشگری استان فارس)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۳۵۸
بازاریابی محتوا، رویکردی استراتژیک برای بازاریابی است که بر تولید و انتشار محتوای باارزش تمرکز دارد. به واسطه این شیوه، می-توان با صرف هزینه پایین، از طریق اشتراک گذاری اطلاعات مفید، محصولات و خدمات یک کسب وکار را معرفی نمود اما چالش هایی همچون فقدان دانش و همچنین الگوی مناسب بازاریابی محتوا سبب شده، تا این روش جایگاه واقعی خود را نداشته باشد. در این مقاله سعی شده تا با بررسی مباحث بازایابی محتوا، اقدام به ارائه چارچوبی برای آن شود؛ موضوعی که تاکنون منابع رسمیِ بسیار کمی به آن پرداخته اند. هدف اصلی این مقاله، ارائه چارچوبی مستدل و معتبر مبتنی بر تئوری داده بنیاد برای بازاریابی محتوا باهدف مطالعه صنعت گردشگری استان فارس است. در ابتدا با استفاده از مصاحبه، اطلاعات لازم در خصوص بازاریابی محتوا دریافت شده، بعد از تولید کدگذاری باز، محوری و انتخابی، الگوی فرایندی بازاریابی محتوا ارائه گردیده است. سپس به منظور بررسی صحت الگوی حاصل از تئوری داده بنیاد، اقدام به بررسی الگوی پیشنهادی با استفاده از معیارهای اصلی ارزیابی الگوی داده بنیاد شامل: تطبیق، قابلیت فهم، قابلیت تعمیم، میزان کنترل، ارزیابی نظریه و ارزیابی فرآیند پژوهش شده است. بر طبق نتایج حاصل، الگوی پیشنهادی توانسته است در تمامی معیارها انتظارات را برآورده کند. همچنین مطابق با نتایج حاصل، الگوی پیشنهادی می تواند به سایر کسب وکارهای تولیدی و خدماتی تعمیم داده شود.
۱۱.

محاسبه کارایی و بهره وری شعب بانک ملی غرب تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۷۵
بانک نهادی اقتصادی ست که وظیفه هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، نگهداری سهام و اوراق بهادار بر عهده دارد. تعداد کارکنان بانک ملی ایران بالغ بر چهل و پنج هزار نفر می باشد، بانک ملی ۳۳۲۸شعبه فعال در داخل، ۱۴شعبه فعال و ۴شعبه سابسیدری در خارج از کشور دارد.هدف این مقاله ارائه مدلی برای سنجش کارایی شعب غرب بانک ملی تهران و همچنین رتبه بندی شعب و سنجش میزان بهره وری شعب طی سال های 96 و 97 و با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) است. برای این منظور ابتدا عوامل موثر بررسی شده و سپس برای ارزیابی عملکرد کاریابی شعب از مدل DEA استفاده شده است تا میزان کارا و ناکارا بودن آنها سنجیده شود. سپس به کمک مدل AP آنها را رتبه بندی می کنیم و در نهایت به کمک مدل ضریب بهره وری مالم کوئیست میزان بهره وری یک شعبه را نسبت به سال 96 و 97 می سنجیم. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها به ارزیابی کارایی شعب غرب بانک ملی تهران در سال های ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ پرداخته شده است. در ادامه واحدهای کارا و ناکارای این شعب توسط مدل CCR شناسایی و نهایتاً شعب کارا با مدل اندرسون پیترسون (AP) رتبه بندی شده است و در نهایت با مدل بهره وری مالم کوئیست میزان بهره وری شعب سنجیده می شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹