مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال نهم پاییز 1393 شماره 29 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۲.

اولویت بندی عوامل مؤثربرمکانیابی مراکزاورژانس بااستفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبیAHP.(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۹۳۹
۴.

رتبه بندی مناطق ناحیه شمال استان اصفهان براساس معیارهای اثرگذار برای سرمایه گذاری با کمک رویکرد TOPSIS و AHP فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

شناسایی واولویت بندی ابزارهای آمیخته ترفیع صنعت پلاستیک بااستفاده ترکیب فنون تصمیم گیری چندشاخصه (MADM)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

شناسایی ورتبه بندی تواناسازهای چابکی درصنعت قطعه سازی توسط روشAHP فازی-گروهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

شناسایی ورتبه بندی مخاطرات زنجیره تامین محصولات لبنی به کمک مدل سازی معادلات ساختاری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

مسأله انتخاب تأمین کنندگان در حالت منبع یابی چندگانه تحت محیط عدم قطعیت مدل ها و رویکردهای حل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۳۳۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹