مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال دهم پاییز 1394 شماره 33 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

تلفیق تحلیل عاملی و تکنیک رویکرد ترکیبی (AHP-TOPSIS) جهت رتبه بندی معیارها و ارزیابی عوامل مؤثر بر برند(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

شناسایی رابطه علی و معلولی و رتبه بندی موانع تحقق اهداف پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی عمومی - خصوصی (مطالعه موردی: مدل مشارکتی سازمان های توسعه ای صنعتی در ایران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

توسعه مسأله فروشنده دوره گرد برای محصولات برگشتی با استفاده از الگوریتم خفاش (مطالعه موردی شرکت وزنه)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

ارائه مدل فازی جهت ارزیابی میزان بکارگیری تفکر ناب از دیدگاه تولید کننده (مطالعه موردی: شرکتهای تولید کننده کفش در تبریز)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۴۳۳
۵.

برونسپاری لجستیک معکوس: ارزیابی عوامل تصمیم استراتژیک با ارائه رویکرد ترکیبی SWOT و AHP خاکستری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

بررسی رابطه بین منافع بکارگیری برنامه ریزی منابع سازمانی و بهبود قابلیت های ناشی از مدیریت زنجیره تأمین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۴۹۱
۷.

مکان یابی فروشگاه زنجیره ای درکلان شهررشت باترکیب ANP و GIS(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹