مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال پانزدهم پاییز 1399 شماره 53 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

شناسایی و رتبه بندی مولفه های انتخاب تأمین کننده تاب آور در صنعت فولاد چهارمحال و بختیاری با روش تحلیل تم و رویکرد ترکیبی (AHP-QUALIFLEX )(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأمین کننده تاب آور تحلیل تم QUALIFLEX AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 788 تعداد دانلود : 103
محیط آشفته و متغیر امروز موجب پیدایش عدم اطمینان در زنجیره های تأمین شده است. و تامین کنندگان با ریسک های زیادی مواجه شده اند به همین دلیل انتخاب تامین کنندگان تاب آور از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی مولفه های انتخاب تأمین کننده تاب آور در صنعت فولاد چهارمحال و بختیاری می باشد. پژوهش حاضر کاربردی بوده و بصورت آمیخته انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 10 خبره آشنا به پژوهش تعیین گردید. در بخش کیفی برای کدگذاری و شناسایی عوامل از تحلیل تم استفاده شد. همچنین برای اولویت بندی عوامل در بخش کمی از روش AHP با استفاده از نرم افزار سوپردسیژن استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل تم نشان داد که عوامل موثر شامل 6 تم کلی چابکی، ایمنی و مسایل زیست محیطی و اجتماعی، انعطاف پذیری، تحویل، کیفیت و تکنولوژی و فناوری اطلاعات می باشند. و مولفه چابکی با وزن 221/0 در اولویت اول و مولفه ایمنی و مسایل زیست محیطی و اجتماعی با وزن 104/0 در اولویت آخر قرار دارد. سایر عوامل نیز به ترتیب اثرگذاری شامل انعطاف پذیری، تحویل، کیفیت و تکنولوژی و فناوری اطلاعات می باشند. سپس سه شرکت تأمین کننده مواد اولیه برای تولید فولاد با تکنیک QUALIFLEX رتبه بندی گردیدند. با استفاده از نتایج پژوهش مدیران می توانند تامین کنندگان تاب آور مناسب را انتخاب نمایند.
۲.

ارائه الگویی هوشمند جهت برنامه ریزی راهبردی در کسب و کارهای الکترونیک (مطالعه موردی:شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد کسب و کار الکترونیک مدیریت تداوم کسب و کار هوشمندی کسب و کار فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 766 تعداد دانلود : 461
کسب و کار الکترونیک و تکنولوژی های آن از یک طرف باعث تغییر توازن قدرت بین شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات، هماهنگی بهتر بین صنایع، روشهای کاراتر و آسان تر تولید، کاهش اشتباهات داده های دریافتی و ارسالی و افزایش صحت و دقت آنها، و از طرف دیگر موجب پیچیده تر شدن برنامه ریزی و تدوین راهبردها شده است. اکثر چارچوب های براساس نگرش های سنتی و بدون در نظر گرفتن تحولات الکترونیکی دهه اخیر بنا شده اند. با وارد کردن عوامل جدید در این چارچوب ها، مسلماً استراتژی های موردنظر در شرکت ها نیز تغییر خواهد کرد. در این مقاله، چارچوبی برای تدوین استراتژی های صنعتی کسب و کار الکترونیکی ارائه می شود که یا رویکرد ترکیبی BS و BI می باشد .روش تحقیق از نوع کاربردی بوده است و از روش سیستم های خبره استفاده شده است که در نهایت با توجه به دو مولفه مدیریت تداوم کسب و کار، هوشمندی کسب و کار استراتژی هایی جهت توجه کسب و کارهای الکترونیک به برنامه ریزی راهبردی ارائه شده اند.
۳.

طراحی یک مدل تولید کارگاهی سبز، با ایجاد توازن بین زمان تکمیل و مصرف انرژی (بررسی موردی: شرکت پدیده ماشین سازی غرب)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زمان بندی سبز زنجیره تأمین تولید انرژی پایداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 923 تعداد دانلود : 243
هدف تحقیق حاضر زمان بندی سبز در تولید کارگاهی دو ماشینه با موازنه نمودن زمان تکمیل و مصرف انرژی می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی _تحلیلی و بر حسب هدف کاربردی است. این تحقیق به بررسی عملکرد مسئله زمان بندی فلوشاپ چند ماشین با در نظر گرفتن توابع هدف کمینه سازی زمان اتمام کل، مصرف انرژی و مجموع وزنی دیرکرد و زودکرد کارها پرداخته است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و اطلاعات موجود در شرکت پدیده ماشین سازی غرب گردآوری و سپس در نرم افزار متلب پیاده سازی شدند. تعداد 30 مسئله با ابعاد مختلف و براساس شیوه های رایج تولید و با الگوریتم فراابتکاری چندهدفه (NSGA-II) و الگوریتم تکاملی چندهدفه ی بهینه سازی ازدحام ذرات (MOPSO) مورد ارزیابی قرار گرفت. از سه معیار مقایسه MID، MS و SNS در کنار معیار زمان حل برای مقایسات حالات مختلف الگوریتم ها بهره گرفته شد. در نظر گرفتن ملاحظات پایداری در مسئله زمان بندی تولید و ساخت با کمینه کردن مصرف انرژی به عنوان یک معیار در برنامه ریزی کارگاهی در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. این امر علاوه بر مزایای اقتصادی با کاهش انتشار کربن، به محیط زیست کمک شایانی می نماید. نتایج حاصل از مقایسه دو الگوریتم با استفاده از دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس نشان داد خروجی حاصل از مقایسه الگوریتم NSGA-II نسبت به الگوریتم MOPSO، برای این مسائل عملکرد بهتری دارد.
۴.

تبیین دسته بندهای ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی جهت درجه بندی شعب بانک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داده کاوی بانکداری ماشین بردار پشتیبان شبکه عصبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 293 تعداد دانلود : 613
در صنعت بانکداری اطلاعات زیادی وجود دارد که شناسایی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استفاده از تکنیک های داده کاوی نه تنها کیفیت را بهبود می بخشد بلکه منجر به مزایای رقابتی و ارتقای جایگاه بازار نیز می گردد. با استفاده از داده کاوی و به منظور تجزیه و تحلیل الگوها و روندها، بانکها می توانند صحت این را پیش بینی کنند درجه بندی شعب بانک چگونه است. در این مقاله درجه بندی شعب یکی از بانکهای بزرگ تجاری (تعداد شعب انتخاب شده 1825 شعبه و تعداد ویژگی های مورد استفاده 57 ویژگی) با استفاده از دسته بندهای ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی چند لایه پرسپترون برروی داده های واقعی انجام گرفت. نتایج ارزیابی مربوط به ماشین بردار پشتیبان نشان داد که این دسته بند دارای کارایی پایین تری برای روش پیشنهادی است. اما استفاده از شبکه های عصبی و ترکیب آن با PCA نشان داد که دارای معیارهای کارایی بالایی است. مقادیر مربوط به کارایی و صحت با استفاده از شبکه عصبی با دقت بسیار بالایی بدست آمد.
۵.

طراحی و تبیین مدل فرایندی ارزش آفرینی منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش آفرینی منابع انسانی شرکت های دانش تئوری داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 225 تعداد دانلود : 479
این پژوهش با هدف طراحی مدل فرایندی ارزش آفرینی منابع انسانی در شرکت های دانش به انجام رسید. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، اکتشافی، و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده ها، آمیخته (کیفی-کمّی) می باشد. در فاز کیفی تحقیق و به منظور طراحی مدل بر اساس متدولوژی تئوری داده بنیاد، گروهی از خبرگان (اساتید دانشگاهی، مدیران اجرایی، و مشاروان) در حوزه مدیریت منابع انسانی و شرکت های دانش بنیان انتخاب شدند و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. در این فاز، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و مجموعاً 16 مصاحبه صورت گرفت. در فاز کمّی ، مدیران شرکت های دانش بنیان در پارک های علم و فناوری استان های لرستان، مرکزی و همدان به عنوان جامعه در نظر گرفته شدند و از میان آنها، 175 نفر بر اساس روش نمونه برداری طبقه ای تصادفی تا تسهیم متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. در فاز کیفی تحقیق، بدلیل اینکه از روش تئوری داده بنیاد استفاده گردید، ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های غیرساختار یافته با خبرگان بود. در فاز کمّی تحقیق ، ابزار اصلی جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساز مشتمل بر 58 گویه بود که بر اساس مدل مفهومی اولیه طراحی گردید. در فاز کمّی ، جهت انجام تجزیه و تحلیل های توصیفی و استنباطی، از نرم افزارهای SPSS، Lisrel و smartPLS استفاده شد. نتایج تحقیق منجر به طراحی مدل فرایندی ارزش آفرینی منابع انسانی در شرکت های دانش شد و روابط فرضی مدل در یک جامعه وسیع مورد آزمون و تأیید قرار گرفتند.
۶.

طراحی شبکه لجستیک دارو بر اساس مسئله مسیریابی ناوگان حمل ونقل به کمک الگوریتم گرگ خاکستری بهبود یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمل ونقل مواد خطرناک لجستیک دارو مسیریابی ناوگان حمل و نقل الگوریتم گرگ خاکستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 90 تعداد دانلود : 809
حمل ونقل مواد دارویی به عنوان یکی از پیچیده ترین نوع حمل و نقل ها همواره مورد بررسی محققان بوده است. این مسئله که زیرمجموعه یک مسئله کلیدی به نام حمل ونقل مواد خطرناک می باشد، یکی از فعالیت های جدایی ناپذیر و پرخطر در چرخه فعالیت های صنعتی محسوب می شود. تلاش برای یافتن جواب بهینه این مسئله، یکی از موضوعات بسیار کاربردی در لجستیک می باشد. بر همین مبنا، در این تحقیق به بهینه سازی مسئله طراحی شبکه لجستیک دارو پرداخته شد. در این راستا از مسئله مسیریابی وسایل نقلیه الهام گرفته شده است. به همین منظور، ابتدا یک مدل مفهومی برای این مسئله بیان و یک مدل ریاضی جدید در جهت مسیریابی وسایل نقلیه حمل دارو با در نظر گرفتن نقش حساسیت مسیر و عدم قطعیت پنجره زمانی ارائه شده است. به منظور حل مسئله، از الگوریتم فرا ابتکاری گرگ خاکستری به عنوان یک الگوریتم جدید و کارامد استفاده شده است. برای بررسی کارایی الگوریتم ارائه شده، این الگوریتم با روش حل دقیق و الگوریتم های ژنتیک و ازدحام ذرات مقایسه شده و نتایج بررسی کارایی الگوریتم گرگ خاکستری نشان می دهد که این الگوریتم با صرف زمان بسیار اندکی، جواب هایی با حداقل خطای ممکن را ارائه می کند.
۷.

تحلیل عوامل موثر معماری سازمانی در بهبود مدیریت زنجیره تامین با روش تحلیل سلسله مراتبی (مورد مطالعه : بهره برداری نفت و گاز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی زنجیره تامین فناوری اطلاعات معماری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 268 تعداد دانلود : 404
طی سال های اخیر با تغییرشرایط بازارهای جهانی، سازمان ها دریافته اند که برای رشد و بقا درمحیط پرتلاطم امروزی باید توجه خاصی به مقوله زنجیره تامین نمود. صنعت نفت جزء صنایعی محسوب می شوند که رعایت مسائل اجتماعی و زیست محیطی در آنها بشدت مورد تأکید قرار گرفته است. در این تحقیق، به منظور بهبود مدیریت زنجیره تامین، معیارهای اصلی، فرعی و نقش عوامل موثر معماری سازمانی، تعاملات موثر آنها بر یکدیگر را در راستای تحقق اهداف پژوهش شناسایی نموده ایم. این مقاله با بهره گیری از نظر کارشناسان و خبرگان و با استفاده از پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی در فرآیند عملیات بهره برداری تولید نفت و گاز، صورت پذیرفته است که نتایج حاصل نشان می دهد، در معیارهای اصلی به ترتیب یکپارچگی، پاسخگویی، انعطاف پذیری و در معیارهای فرعی به ترتیب کاهش زمان تحویل، و مشترکآ یکپارچگی درون سازمانی و افزایش/ کاهش تولید، مشترکآ یکپارچگی برون سازمانی و برونسپاری، و سپس کاهش هزینه ها، بیشترین تاثیر را دارند. در بین گزینه های معماری سازمانی به ترتیب فرآیندکاری، فرآیند تصمیم گیری، ساختار سازمانی، و سپس تولید و توزیع اطلاعات، بیشترین تاثیر را دارند.
۸.

استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی میزان انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از حمل و نقل و هزینه های زنجیره تامین سرد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین سرد مدل تصمیم گیری چند هدفه گازهای گلخانه ای الگوریتم ژنتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 664 تعداد دانلود : 318
زنجیره تامین سرد با توجه به مصرف انرژی بالا و نشت گازهای مبرد، سطوح بالایی از انتشار گازهای گلخانه ای را به همراه دارد و یکی از بزرگترین انتشار دهنده های کربن است. در زنجیره تامین سرد محصولات باید در دمای پایین و نزدیک یا زیر نقطه انجماد ذخیره شوند؛ برای این منظور از انبارهای سردخانه ای و کامیون های یخچال دار ضروری است، بنابراین این پژوهش به طراحی یک مدل تصمیم گیری چند هدفه خطی مدیریت زنجیره تامین سرد می پردازد که هدف آن کاهش هزینه کلی زنجیره تامین، شامل هزینه های ظرفیت، حمل و نقل، موجودی و نیز هزینه های مربوط به تاثیر گرم شدن کره زمین به دلیل انتشار گازهای گلخانه ای است . جهت تحلیل مسئله تحقیق، یک مدل ریاضی در زمینه بهینه سازی زنجیره تامین سرد طراحی شده و برای حل این مسئله از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج تابع اول تحقیق نشان می دهد که مدل در حالت تعداد مشتری بالا و هنگامی که تعداد توزیع کننده با تعداد تولید کننده برابر می باشد، بهترین حالت ممکن است. از تحلیل تابع دوم نتیجه گرفته می شود که کاهش زمان ترمیم تسهیلاتی در حداقل نمودن تابع نخست، کاهش هزینه ها و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای موثر است. بنابراین با توجه به مطالب بیان شده و نیز نتایج بدست آمده در این تحقیق، می توان عنوان نمود که با بهینه سازی وسایل نقیله و نیز استفاده مناسب از تعداد بهینه ای از وسایل حمل و نقل می توان انتظار داشت که آلودگی و تکثیر گازهای گلخانه ای به حداقل ممکن برسد.
۹.

بررسی رابطه بین کارایی سیستم بودجه بندی و حاشیه سود در بانک صادرات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارایی سیستم بودجه بندی حاشیه سود بانک صادرات ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 365 تعداد دانلود : 18
بودجه بندی اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل سیاستهای دولت و سازمانها دارد. امروزه می توان با سیستم بودجه بندی عملیاتی، از نقاط ضعف بودجه بندی سنتی دوری کرد و به کنترل بهتر مجموعه پرداخت. از این رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین کارایی سیستم بودجه بندی و حاشیه سود در بانک صادرات ایران می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه ای هیجده سؤالی مشتمل بر مؤلفه های تخصص نیروی انسانی، فراگیر بودن بودجه، اعتقاد کارکنان به هدف بودجه و حاشیه سود بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان بانک صادرات استان کرمانشاه است که تعداد آن ها 490 نفر می باشد. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و با کمک فرمول جامعه محدود کوکران حجم نمونه 216 نفر تعیین و پرسشنامه پژوهش با طیف لیکرت در بین نمونه پژوهش توزیع و تکمیل گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت نتایج آزمون های آماری نشان داد بین کارایی سیستم بودجه بندی و حاشیه سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین دیگر نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین اعتقاد کارکنان به هدف، فراگیر بودن بودجه و تخصص نیروی انسانی با حاشیه سود در بانک صادرات ایران رابطه ا ی معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج پژوهش فراگیر بودن پوشش همه جانبه و مبتنی بر مبانی علمی و استانداردهای موجود می تواند زمینه های تداوم و تسهیل امور اجرایی بانک را فراهم آورده و حاشیه سود بانک را تضمین نماید.
۱۰.

طراحی مدل ریاضی چند هدفه برای مکانیابی زنجیره تامین چهار سطحی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره ی تامین چهار سطحی کالای فاسدشدنی مدل ریاضی چند هدفه الگوریتم فرا ابتکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 683 تعداد دانلود : 813
هدف این پژوهش ، طراحی یک مدل ریاضی چند هدفه به در راستای بهینه سازی زنجیره تامین چهار سطحی کالاهای فاسد شدنی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری هیبرید با عنایت به زمان تدارک، هزینه و رضایت مشتری است. زنجیره های تامین چهار سطحی مواد غذایی فاسدشدنی به دلیل تغییرات مداوم و قابل توجه در کیفیت محصولات غذایی در سراسر زنجیره تا زمان مصرف نهایی جزو زنجیره های تامین محصولات متفاوت محسوب می گردد. در این تحقیق، مدل ریاضی برای مسئله مکانیابی- مسیریابی تسهیلات در یک زنجیره تامین چهار سطحی برای محصولات فاسد شدنی با رویکرد بهینه سازی همزمان هزینه های کل زنجیره تامین، زمان تحویل سفارشات، انتشار آلاینده ها و سطح رضایت مشتریان ارائه می گردد. برای سنجش اعتبار تحقیق، مدل ریاضی در صنایع غذایی بهشهر مورد مطالعه قرار گرفته و مسئله پژوهش در قالب یک مدل چندهدفه برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط ارائه و برای حل آن، از ترکیب دو الگوریتم تبرید و گوزن قرمز استفاده شده است. نتایج الگوریتم پیشنهادی در یک مطالعه موردی حل و نتایج حاصل از عملکرد الگوریتم بر اساس شاخص های استاندارد بررسی شده و در نهایت نتایج محاسباتی، نشانگر کارایی الگوریتم برای طیف وسیعی از مسائل با اندازه های متفاوت است.
۱۱.

شناسایی پیشایندها و پسایندهای بازارگرایی در صنعت لبنیات (مطالعه موردی شرکت فراورده های لبنی رامک)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازارگرایی قابلیت بازاریابی هوشمندی بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 432 تعداد دانلود : 771
این پژوهش با هدف شناسایی پیشایندها و پسایندهای بازارگرایی در صنعت لبنیات (مطالعه موردی شرکت فراورده های لبنی رامک) انجام شد. از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهشهای آمیخته (کیفی- کمی) بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی شامل متخصصین شرکت رامک و در بخش کمّی شامل تمامی کارکنان شرکت فراورده های لبنی رامک بود. حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری (15 نفر با استفاده از نمونه گیری هدفمند) و در بخش کمّی بر اساس فرمول کوکران 291 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده شد. روایی پرسشنامه از نظر صوری و محتوایی و سازه به تایید رسید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 86/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج به دست آمده به شناسایی 19 مولفه و 90 شاخص منجر شد که 11 مؤلفه (عوامل درونی) پیشایندهای بازارگرایی شامل تأکید مدیریت ارشد، ریسک پذیری مدیر، تعارض، ارتباطات بین بخشی، ساختار، سیستم پاداش مبتنی بر بازار، ، دانش تخصصی بازاریابان، رفتار شهروندی، فرهنگ بازاریابی، قابلیت بازاریابی و نوآوری و 4 مؤلفه عوامل بیرونی پیشایندهای بازارگرایی شامل تلاطم بازار، رقابت، پویایی تکنولوژیکی و هوشمندی بازار بودند. و 4 مؤلفه شامل تعهد، رضایت، همبستگی کارکنان و عملکرد به عنوان پسایندهای بازارگرایی در نظر گرفته شد. مدلی پژوهش متشکل از پیشایند و پسایندهای موثر بازارگرایی در شرکت فراورده های لبنی رامک ارائه شد.
۱۲.

ارائه الگوی بهینه سازی محصول نوشیدنی برای مشتریان شرکت های هواپیمایی ایران با روش تحلیل جریمه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهینه سازی محصول شرکت هواپیمایی تحلیل جریمه مقیاس جار نوشیدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 180 تعداد دانلود : 751
ماهیت رقابتی صنعت حمل و نقل مسافری هوایی باعث شده تا جلب رضایت مشتریان در آن دارای اهمیت بالایی باشد. همچنین ارایه خدمات مناسب در خصوط هواپیمایی از عوامل کلیدی رضایت مشتریان است. قسمت اصلی خدمات بخش حین پرواز می باشد که سرو نوشیدنی و غذا از مهمترین شاخصه های آن است. لذا هدف این تحقیق ارائه الگوی بهینه سازی محصول نوشیدنی برای مشتریان شرکت های هواپیمایی ایران می باشد. بر همین اساس در این تحقیق محصول پایه ارایه شده به منظور استخراج ویژه گی هایی که از منظر مشتریان نیازمند تثبیت و یا اصلاح است با رویکرد آزمون محصول در موقعیت مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفت. به همین منظور ابتدا 130 قضاوت کننده بالای ده سال که تجربه پرواز دور برد را داشتند انتخاب شدند این افراد بعد از تست محصول در شرایط معین نظرات خود را در مورد 13 ویژگی محصول در قالب مقیاس جار و نیز علاقه مندی کلی محصول در قالب پرسشنامه بیان نمودند. سپس داده ها با روش تحلیل جریمه و با استفاده از نرم افزار XLSTAT مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که ویژگی های ترشی و غلظت و گازداری خارج از محدوده مورد پسند مشتریان قرار داشته و باید اصلاح گردند. یافته های تحقیق به واحد تحقیق و توسعه شرکت تولید کننده نوشیدنی کمک می کند که با دستکاری ترکیبات و متناسب نمودن این سه ویژگی، محصول بهینه را که مطابق با ترجیحات بازار است تولید نهایی نموده و بدین ترتیب شرکت های هواپیمایی ایرانی با ارائه آن مزیت رقابتی کسب نمایند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴