مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی آزاد سنندج زمستان 1391 شماره 22 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارزیابی عوامل بحرانی مدیریت دانش در کسب و کار های مبتنی بر پروژه با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

ارزیابی کارایی مؤلفه ای با ورودیها و خروجیهای مشترک؛ کاربردی از تحلیل پوششی داده ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۵ تعداد دانلود : ۴۴۰
۵.

بررسی رابطه بین تقاضاهای شغلی، منابع شغلی وکنترل شغلی با رفتارهای انحرافی کارکنان: مطالعه موردی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۸ تعداد دانلود : ۷۵۲
۶.

تحلیل عوامل مؤثر بر اجرای موفقیت آمیز شش سیگمای ناب در راستای تولید در کلاس جهانی (موردکاوی صنعت لوازم خانگی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۱۱.

مدل ترکیبی تاپسیس فازی و برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارشات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹