مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال پانزدهم زمستان 1399 شماره 54 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارائه مدل زنجیره تأمین لارجت و پایدار در انتخاب تأمین- کنندگان (مورد مطالعه: شرکت های مواد غذایی شهرک صنعتی شهرکرد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: روش ترکیبی اکتشافی روش دلفی زنجیره تأمین لارجت زنجیره تأمین پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 370 تعداد دانلود : 496
هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی شاخص های موثر بر انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تأمین لارجت و پایدار در صنعت مواد غذایی شهرک صنعتی شهرکرد با استفاده از روش دلفی می باشد. برای نیل به این هدف، با استفاده از روش ترکیبی اکتشافی، داده ها در دو مرحله (کیفی و کمّی) جمع آوری شد. در ابتدا، ضمن مطالعه ادبیات تحقیق، از طریق مصاحبه ساخت یافته و نیمه ساخت یافته با 11 نفر از مدیران و خبرگان دانشگاهی که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند، مؤلفه ها مورد شناسایی قرار گرفت. در بخش کیفی، با استفاده از روش دلفی، تعداد 14 نفر از پانلیست ها پس از چهار راند، در مورد مؤلفه های زنجیره تأمین لارجت و پایدار به اتفاق نظر دست یافتند و اعتبار بخش کیفی نیز، از طریق ضریب هماهنگی کندال (k=0.61) مورد تأیید قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کمّی، در دو سطح توصیفی و استنباطی (فریدمن) از طریق نرم افزار «SPSS22» و «Lisrel» اجرا شد. پانلیست های تحقیق حاضر، مؤلفه های کلیدی را در قالب 123 مفهوم کلیدی، 26 زیرمعیار و 6 معیار اصلی که شامل: معیار ناب، چابک، تاب آوری، سبز، استعداد و نهایتاً پایدار می باشد را مورد شناسایی قرار دادند، که بیشترین امتیاز فریدمن مربوط به معیار «پایدار» با مقدار 5.29 و کمترین امتیاز مربوط به معیار «تاب آور» با مقدار 2.25 می باشد. ارزش پژوهش حاضر، به دلیل نوآوری محتوایی (استفاده هم زمان از شش رویکرد) می-باشد.
۲.

مقایسه قدرت تفکیک پذیری مدل های بازده به مقیاس متغیر به منظور ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده در صنعت بانکداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها مدل برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی داده ها مدل برنامه ریزی آرمانی اصلاح شده تحلیل پوششی داده ها بانک قوامین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 464 تعداد دانلود : 55
تحلیل پوششی داده ها بعنوان یک ابزار مناسب برای برآورد کارایی شرکت هایی که از تکنولوژی های تولید با چندین ورودی و چندین خروجی استفاده می نمایند، مورد استفاده قرار می گیرد. مدل های کلاسیک تحلیل پوششی داده ها بدلیل پایین بودن قدرت تفکیک واحدها اغلب اطلاعات دقیقی را از وضعیت واحد ها در اختیار مدیران و سیاست گذاران سازمانی قرار نمی دهند. در این پژوهش، اساس کار مدل BCCخروجی محور تحلیل پوششی داده ها بوده و به منظور افزایش قدرت تفکیک پذیری واحد های تصمیم گیرنده کارا از ناکارا، مدل برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی داده ها برمبنای BCC مورد استفاده قرار گرفت و در ادامه برای افزایش قدرت تفکیک واحد های تصمیم گیرنده از یک مدل جدید تحت عنوان مدل برنامه ریزی آرمانی اصلاح شده تحلیل پوششی داده ها برمبنای BCC خروجی محور برای سنجش کارایی استفاده شد. در این پژوهش مدیریت شعب بانک قوامین سراسر کشور مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاصل از پژوهش قدرت تفکیک پذیری مدل برنامه ریزی آرمانی اصلاح شده تحلیل پوششی داده ها برمبنای BCC خروجی محور نسبت به سایر مدلهای تحلیل پوششی داده ها را نشان می دهد. به طوریکه از 32 مدیریت تحت بررسی در بانک قوامین، مدیریت شعب غرب تهران با استفاده از این مدل کارا و بقیه مدیریت ها ناکارا تشخصیص داده شد.
۳.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تدوین خط مشی کارآفرینانه (مطالعه موردی: بانک سپه)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خط مشی کارآفرینی عوامل خط مشی های کارآفرینی تحلیل سلسله مراتبی فازی بانک سپه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 987 تعداد دانلود : 552
امروزه کارآفرینی به عنوان موتور رشد و توسعه سازمان ها و جوامع شناخته شده است، از این رو سازمان ها موظفند خط مشی های گوناگونی را در راستای ایجاد، حمایت و توسعه کارآفرینی تدوین نمایند. در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر تدوین خط مشی های کارآفرینانه در بانک سپه به عنوان قدیمی ترین و یکی از بانک های تجاری ایران پرداخته می شود. این تحقیق در دو مرحله کیفی و کمی انجام خواهد شد. به اینصورت که ابتدا با مطالعه کتابخانه ای انواع مدل های خط مشی با عوامل آن شناسایی خواهند شد. در ادامه از طریق مصاحبه با خبرگان بانکی و دانشگاهی در حوزه تدوین خط مشی گذاری، عوامل اصلی تدوین خط مشی گذاری در بانک سپه شناسایی و نهایی گردید. در ادامه از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) به اولویت بندی مولفه ها و زیر مولفه ها در تدوین خط مشی کارآفرینانه پرداخته می شود، به طوریکه نتایج تحقیق حاکی از آن است که برای مولفه ها "فرآیند" و برای زیر مولفه ها "اطلاع رسانی" در اولویت اول قرار می گیرند.
۴.

توسعه مدلی پویا برای تحلیل و ارزیابی سناریوهای کسب و کارهای نوپا در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: پویایی سیستمها کسب و کارهای نوپا جذابیت بازار شبیه سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 106 تعداد دانلود : 305
استارت آپ ها یا همان کسب و کارهای نوپا، موتور محرک اقتصاد به شمار می روند و توسعه این کسب و کارها، تاثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند. برای تبدیل یک استارت آپ به یک کسب و کار قدرتمند در فضای کسب و کار، یافتن سرمایه گذار گام حیاتی و مهمی است که می تواند باعث رشد و گسترش فعالیت شرکتهای استارت آپی شود. در این مسیر یکی از چالش های مهم بنیانگذاران کسب و کارهای نوپا، جلب نظر سرمایه گذاران برای مشارکت و سرمایه گذاری است. برای دستیابی به این مهم، با شناخت عوامل کلیدی موثر بر موفقیت کسب و کارهای نوپا که برگرفته از نتایج پژوهش های پیشین است و استفاده از مدل های شبیه سازی می توان سیاست ها و سناریوهای مختلف را پیش از اجرا در محیطی آزمایشگاهی آزمود. در پژوهش حاضر، مدل عمومی پویایی سیستم ها که توسط هوانگ و کانک (Xiaojun Huang, Martin Kunc, 2012) ارائه شده، به عنوان مدل پایه در نظر گرفته شده است. با تعریف متغیر جدیدی با عنوان جذابیت بازار، مدل مبنا توسعه داده شده و با استفاده از آن سناریوهای مختلفی که از سوی بنیانگذاران کسب و کارهای نوپا دنبال می شوند مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج شبیه سازی نشان دهنده آن است که افزایش جذابیت بازار منجر به افزایش مشتریان بالقوه و فرایند تبدیل آن به مشتریان بالفعل خواهد شد.
۵.

طراحی الگوی کیفیت مشارکت در برون سپاری خدمات ( مورد مطالعه : شرکت گاز استان اصفهان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: برون سپاری خدمات کیفیت مشارکت نظریه پردازی داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 226 تعداد دانلود : 568
سازمانها به منظور رسیدن به مزایایی از جمله کاهش هزینه ها و تمرکز بر فعالیتهای اصلی خود، اجرایی برخی از خدمات خود را برون سپاری می نمایند. به رغم مزایای مهم و استراتژیک برون سپاری در بخش خدمات مشکلات فراوانی از جمله به وجود آمده است. محققین بسیاری برای حل این مشکلات تحقیقاتی از سوی سرویس گیرنده خدمات انجام داده اند. این تحقیق در پی تبیین مدل کیفیت مشارکت در برون سپاری خدمات با رویکرد داده بنیاد، از هر دو سمت قرار داد برون سپاری در شرکت گاز استان اصفهان است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 35 تن از مدیران و کارکنان آَشنا به مباحث برون سپاری از یکسو و از سوی دیگر با 17 نفر از پیمانکاران و نماینده های ایشان مصاحبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام و مدل کیفی پژوهش استخراج شده است. مفاهیم و مقولات استخراج شده در مرحله آخر، در قالب پدیده محوری، عوامل علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله، استراتژی ها و پیامد ها در فرآیند رمزگذاری محوری نمایش داده شده اند. نتیجه حاکی از استخراج بالغ بر 105 کد از مصاحبه ها و نیز احصای 24 مفهوم و 15 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی است که در قالب مدل پارادایمی ارائه شده است. براساس نتایج این تحقیق مهمترین راهبردهای عملیاتی رسیدن به کیفیت مشارکت در برون سپاری خدمات، توانمند سازی، استانداردسازی و بهبود تکنولوژی است.
۶.

تعیین شاخص های اصلی،ارزیابی و رتبه بندی کارایی عملکرد مدیریت دانش با تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی: صنعت نفت ایران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت دانش تحلیل پوششی داده ها بازده صنعت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 954 تعداد دانلود : 731
مهمترین دلیل شناسایی شاخص های اصلی و محاسبه کارایی عملکرد مدیریت دانش در صنعت نفت، حفظ و طبقه بندی مناسب دانش موجود و ایجاد مزیت رقابتی قدرتمند در سطح جهانی با ایجاد پیشرفت در توسعه روش های تولید محصولات با فناوری جدید بر پایه ارتقاء سطح دانش فنی است. مهمترین پارامتر ارزیابی عملکرد، کارایی است که روش های مختلفی جهت سنجش آن وجود دارد. تحلیل پوششی داده ها، ابزار قدرتمند محاسبه کارآیی سیستمها از جمله عملکرد مدیریت دانش در صنعت نفت است. در این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و نشریات عملی شاخص های اصلی مدیریت دانش شناسایی شدند. با نظر سنجی از کارکنان شرکت های زیر مجموعه صنعت نفت به همراه تکنیک تحلیل پوششی داده ها و تحلیل سلسله مراتبی، کارایی عملکرد مدیریت دانش شرکتها محاسبه گردید که به کمک آن می توان شرکتهای مورد بررسی را رتبه بندی و از این طریق برای ارتقاء سطح مدیریت دانش آنها برنامه ریزی نمود. طبق نتایج شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نسبت به سایر شرکتها در سطح بالاتری عمل نموده و از همین منظر دارای مزیت رقابتی مناسبی با رقبای جهانی خود می باشد. تحقیق حاضر، اولین پژوهشی است که جامعه آماری شامل چهار شرکت اصلی زیر مجموعه صنعت نفت ایران را با استفاده از تحلیل پوششی داده ها جهت محاسبه کارایی عملکرد مدیریت دانش، بررسی کرده است.
۷.

ارائه الگوی ارزش آفرینی شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی به منظور توسعه کارآفرینی بر اساس تکنیک دلفی و ANP فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارزش آفرینی توسعه کارآفرینی دانش بنیان کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 307 تعداد دانلود : 413
هدف این پژوهش، طراحى الگوى توسعه کارآفرینی براساس ارزش آفرینی شرکت های دانش بنیان است.پژوهش حاضر از نظر هدف یا مخاطب توسعه ای و ازلحاظ گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی محسوب می گردد و از مطالعه میدانی جهت توزیع پرسشنامه به منظور اولویت بندی این عوامل با استفاده از روش بهترین بدترین استفاده شد و درنهایت ضمن محاسبه نرخ ناسازگاری در راستای بررسی اعتبار مقایسات مربوطه از آن استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش خبرگان و متخصصین کسب و کار و مدیران شرکت های دانش بنیان دانشگاهی سراسر کشور می باشد و برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران محدود استفاده شد. از تعداد 215 نفر از متخصصان با روش دلفی فازی و سپس شرکت های دانش بنیان که تعداد آن 138 نفر بود. برای تعیین اولویت معیارها و شاخص های تحقیق از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره فازی ANP استفاده شد. جهت انجام محاسبات مربوط به تکنیک ANP با استفاده از نرم افزار Super Decision انجام شده است.. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که، در رتبه اول (خودباوری کارآفرینانه)، رتبه دوم (بهره گیری از نظرات کارشناسان)، رتبه سوم (تخصیص و اعطای وام)، رتبه چهارم (هدایت وام ها و تسهیلات به سمت تولید)، رتبه پنجم (مدیریت سرمایه فکری)، رتبه ششم (مدیریت منابع انسانی)، رتبه هفتم (الگوی ارزش آفرینی به منظور توسعه کارآفرینی) و رتبه هشتم (جذب دانش) قرار دارد.
۸.

تاثیر ارزش ویژه برند و نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات بر ایجاد مزیت رقابتی (مطالعه موردی: هتل های 5 ستاره کیش)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند مزیت رقابتی نگرش مصرف کننده تبلیغات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 57 تعداد دانلود : 270
امروزه تمام فعالیتهای اقتصادی درگیر رقابت هستند لذا هر بنگاه اقتصادی در تلاش است برای خود خلق مزیت رقابتی نماید در حوزه هتلداری این مفهوم از اهمیت ویژهای برخوردار است. ارزش ویژه برند و نگرش مصرف کننده دو عامل کلیدی در خلق مزیت رقابتی هستند لذا در این مقاله تأثیر ارزش ویژه برند بر مزیت رقابتی با نگرش مصرف کننده نسبت به تبلیغات و با رویکردی کاربردی در هتلهای پنج ستاره کیش مورد بررسی قرار میگیرد. بر اساس مبانی نظری مدل مفهومی استخراج گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای شامل 25 پرسش استفاده گردید. پرسشنامه از دیدگاه خبرگان امر از نظر روایی محتوا تایید شد. سپس روایی سازه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. برای سنجش پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 859/0 محاسبه گردید و مقدار CR تمامی متغیرها نیز بالای 7/0بدست آمد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مسافران هتل های پنج ستاره کیش می باشند و پرسشنامه به صورت تصادفی در اختیار 490نفر از مسافران قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد آگاهی از برند، نگرش مصرف کننده نسبت به تبلیغات، کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند و تداعی برند بر مزیت رقابتی تاثیر دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد ارزش ویژه برند بر نگرش مصرف کننده به تبلیغات تاثیر مثبت و معنی داری دارد و نگرش مصرف کننده به تبلیغات، در رابطه بین ارزش ویژه برند با مزیت رقابتی نقش میانجی ایفا میکند.
۹.

طراحی مدل ترکیبی شبیه سازی با به کارگیری پارادایم های شبیه سازی پیشامد گسسته و سیستم های پویا در راستای تحلیل شرکت بیمه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شبیه سازی ترکیبی شبیه سازی پیشامد گسسته شبیه سازی سیستم های پویا فرایند خدمت دهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 241 تعداد دانلود : 815
با توجه به نقش فزاینده رقابت بین شرکت های بیمه در زمینه به دست آوردن سهم بیشتری از بازار، شرکت های بیمه ناگزیر به دنبال روش هایی برای کسب رضایت و وفاداری بیشتر مشتریانشان هستند. شرکت های بیمه ای توجه ویژه ای به کیفیت خدمات ارائه شده دارند و بنابراین مدت زمان دریافت خدمت نقش مهمی در درک مشتری از کیفیت ایفا می کنند. هدف پژوهش حاضر طراحی مدلی برای افزایش میزان رضایت مشتریان و بررسی تأثیر آن بر بازار فروش بیمه با به کارگیری پارادایم های شبیه سازی می باشد. مطالعه حاضر به لحاظ هدف، توصیفی است زیرا توصیف ارتباط بین متغیرهایی که در طول مدت پژوهش شناسایی شده اند را در جامعه خاص مورد آزمون قرار می دهد و از حیث روش، مطالعه کمی مبتنی بر رویکرد مدل سازی ریاضی با پارادایم های ترکیبی شبیه سازی با استفاده از نرم افزار Anylogic است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مدل طراحی شده با دنیای واقعی انطباق داشته است به این معنا که داده های خروجی صحیح و معتبری ارائه می دهد. پس از ارتباط مدل شبیه سازی پیشامد گسسته از طریق شناسایی نقاط تعامل با مدل شبیه سازی سیستم های پویا، سناریوی ترکیبی افزایش تعداد فروش، پیاده سازی شده است. با توجه به اینکه مدل شبیه سازی پیشامد گسسته و سیستم های پویا در ابتدای مدل شبیه سازی به صورت تعاملی با یکدیگر مشغول اجرا شدن هستند، لذا در ابتدا به دلیل نرخ رضایت بالای مشتریان نرخ ورود توسط مدل سیستم های پویا بالا می رود و درصد مواقع مشغول به کار بودن کارکنان افزایش می یابد. به دلیل اینکه از یک بازه ای به بعد تعداد مشتریان ناراضی بیشتر می شوند، نرخ ورود توسط مدل سیستم های پویا پایین می آید تا درنهایت سیستم به حالت تعادل می رسد.
۱۰.

ارائه روش نگاشت شناختی زی-آر نامبر برای مدل سازی روابط علّی استراتژی ها (مورد مطالعه: سازمان بیمه سلامت ایران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عدم اطمینان ریسک استراتژی نگاشت شناختی اعداد زی - آر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 756 تعداد دانلود : 667
همواره در مسائل کیفی و غیرعددی و خبره محور با طیفی از ابهام، عدم اطمینان و ریسک در متغییرها مواجه هستیم. ریشه این ابهام می تواند در خود متغییر و یا سایر متغییرهای مرتبط با آن و اظهارات خبرگان باشد. نگاشت ادراکی فازی یکی از مدل های رایج برای شناخت بهتر مسائل است که به ارتباط علت و معلولی بین متغییرها توجه می کند. زمانی که با مسئله های سرکارداریم که داده های عددی مرتبط با آن در دسترس نباشد و یا ماهیت خود مسئله کیفی باشد، نگاشت ادارکی بوسیله اظهار نظر خبرگان ساخته می شود. یکی از مشکلات استفاده از مدل رایج نگاشت ادراکی در نظر نگرفتن عدم اطمینان، ریسک و خطا در اظهار نظر های خبرگان می باشد. این ایراد کیفیت و اعتبار مدلهای ایجاد شده در مسائل پیچیده را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقاله بمنظور کمک به درک صحیحی از مسئله و رفع عدم اطمینان، ابهام و ریسک در اظهار نظر خبرگان در خصوص متغییرها و ارتباطات علت ومعلولی بین آنها از رویکرد ترکیبی زی نامبر و آر نامبر در نگاشت ادراکی فازی استفاده شده است. روش پیشنهادی در این مقاله با لحاظ کردن خبرگان خوشبینانه، بدبینانه و بی طرف به مدل سازی روابط علت و معلولی میان استراتژی های موثر بر توانمندسازی افراد در نظام سلامت پرداخته است. رویکرد پیشنهادی این پژوهش می تواند بعنوان یک روش پشتیبان تصمیم در مسائلی که ماهیت کیفی داشته و خبره محورند موثر باشد.
۱۱.

تاب آوری زنجیره تأمین در حمل ونقل پستی با رویکرد تحلیل عاملی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تاب آوری تحلیل عاملی تحلیل شبکه ای حمل و نقل پستی زنجبره تامین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 435 تعداد دانلود : 759
هدف این پژوهش، بررسی وضعیت تاب آوری زنجیره تامین در حمل و نقل کالا توسط شرکتهای پستی در شرایط بحرانی است. برای این منظور پس از بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق و مصاحبه با خبرگان، 14 شاخص تاب آوری استخراج و پرسشنامه بین 98 نفر از مشتریان پستی توزیع و جمع آوری شد. بررسی و تحلیل اولیه داده ها از طریق نرم افزار spss و روش تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. پس از چرخش واریماکس، متغیرهایی که دارای مقادیر ویژه بزرگتر از یک و بارهای عاملی بزرگتر از 55/0 بودند و بیشترین همبستگی و واریانس را تبیین می کردند، مشخص شدند. درنهایت شش عامل پنهان بدست آمد. همچنین بمنظور بدست آوردن ارتباط بین شاخص ها و عامل ها و ارتباط درونی بین شاخص ها، از طریق نرم افزار متلب تمام محاسبات سوپر ماتریس، ماتریس های موزون و ماتریس حدی از روش فرآیند تحلیل شبکه ای انجام شده است. در پایان، ارزش اهمیت هر عامل و اهمیت ضریب نسبی هر شاخص محاسبه شده ، که بیمه بودن کالا، مهمترین عامل و تحویل به موقع کالا، به عنوان مهمترین شاخص بدست آمده است.
۱۲.

طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در فضای عدم قطعیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شبکه زنجیره تامین حلقه بسته عدم قطعیت بهینه سازی استوار بهینه سازی چندهدفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 656 تعداد دانلود : 749
تغییرات آب و هوا و اثرات مخرب زیست محیطی فعالیتهای اقصادی، زنجیره های تامین را بر آن داشته است که در بازارهای رقابتی جهت کسب مزیت رقابتی در کنار عملکرد مالی، به دنبال اجرای سیاستهای سبز و کاهش آسیب به محیط زیست باشند. یکی از روشهای دستیابی همزمان به اهداف اقتصادی و زیست محیطی، داشتن شبکه های زنجیره تامین حلقه بسته است که در آنها علاوه از جریان رو به جلو، لجستیک معکوس نیز در شبکه ادغام شده است. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط دو هدفه به منظور طراحی یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته توسعه داده شده است. تابع هدف اول کمینه کردن هزینه های اقتصادی و تابع هدف دوم شامل حداقل کردن زمان تاخیر ارسال محصولات از تولیدکنندگان به توزیع کنندگان است. برای حل مدل از روش های ال پی-متریک و اپسیلون-محدودیت استفاده شده است. در نهایت مثال عددی برای ارزیابی و آنالیز حساسیت مدل ارائه شده است. در این مدل هزینه ها و تقاضا بعنوان پارامترهای غیر قطعی در نظرگرفته می شود. در راستای مواجهه با پارامترهای غیر قطعی و کاهش تاثیر آن بر روی جواب بهینه، یک مدل بهینه سازی استوار مطرح شده است. به منظور حل مدل ارائه شده در مقیاس بزرگ از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه (MOPSO) بهره گرفته شد. برای نشان دادن کارایی الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی MOPSO، جواب های به دست آمده با جواب های روش حل دقیق مقایسه شده است. یافته های این تحقیق می تواند تصمیم گیرندگان را در طراحی زنجیره های تامین حلقه بسته یاری رساند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷