مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت صنعتی 1386 شماره 1 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۲.

بکارگیری و مقایسه روشهای AHP ، TOPSIS ، ELECTRE در انتقال تکنولوژی تولید ترانسفورماتورهای خشک رزینی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

استفاده از روش کیفی و ریفا برای بهینه سازی چند پاسخه در چارچوب روش سطح پاسخ ( RSM )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

مدیریت دانش در سازمان های دولتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

بررسی اثر الگوی سفارش دهی X+Y بر کاهش اثر شلاقی در زنجیره تامین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷