مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی 1386 شماره 1

مقالات

۲.

بکارگیری و مقایسه روشهای AHP ، TOPSIS ، ELECTRE در انتقال تکنولوژی تولید ترانسفورماتورهای خشک رزینی

۳.

استفاده از روش کیفی و ریفا برای بهینه سازی چند پاسخه در چارچوب روش سطح پاسخ ( RSM )

۶.

بررسی اثر الگوی سفارش دهی X+Y بر کاهش اثر شلاقی در زنجیره تامین

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴