مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال نهم زمستان 1393 شماره 30 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارائه یک الگوریتم جدید براییافتن کمینه های موضعی مساله بهینه سازی سیستم های کنترل موجودی چندسطحی با پارامترهای تصادفی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (CSR) و رعایت حقوق مصرف کننده (مطالعه موردی: سیستم بانکی شهرستان بوکان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

تعیین شاخص های کلیدی انتخاب فناوری بااستفاده ازتکنیک ترکیبی دلفی فازی وفرایندتحلیل سلسله مراتبی فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۵۲۵
۵.

تلفیق تحلیل عاملی وتکنیک رویکرد ترکیبی (AHP-TOPSIS) جهت رتبه بندی معیارها و ارزیابی عوامل مؤثر بر برند(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

شناسایی عوامل موثر بر تولید در صنعت فرش با استفاده از تکنیک همگرایی جوهانسون-جوسیلیوس: مطالعه موردی استان کردستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۴۵۶
۷.

ناب سازی زنجیره تأمین درصنعت نفت وگاز؛ مطالعه موردی: شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۴۱۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹