جلال حقیقت منفرد

جلال حقیقت منفرد

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
۱.

ارائه مدل راهبردی پیاده سازی لجستیک معکوس در صنعت لوازم خانگی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: صنعت لوازم خانگی لجستیک معکوس راهبردهای لجستیک توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 877 تعداد دانلود : 92
صنعت لوازم خانگی یکی از مهم ترین صنایع داخلی کشور است که گستره وسیعی از بنگاه ها و کارخانه های داخلی را به شکل مستقیم و غیرمستقیم در برمی گیرد. فعالیت های لجستیک معکوس (RL) شامل استفاده مجدد، بازیابی یا دفع مواد و محصولات استفاده شده است. هدف این پژوهش، ارائه مدل راهبردی اجرای لجستیک معکوس در صنعت لوازم خانگی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، اکتشافی و ازنظر نوع استفاده، پژوهشی کاربردی است و در آن از استراتژی پژوهش کیفی و روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری را کلیه خبرگان اجرایی و دانشگاهی حوزه لجستیک معکوس و صنایع لوازم خانگی تشکیل می دهند. برای گردآوری داده های پژوهش از ابزار مصاحبه و اجماع تعداد 11 خبره اجرایی و دانشگاهی بهره گیری شد. این تعداد به روش نمونهگیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها نشان داد که مدل راهبردی لجستیک معکوس شامل پنج دسته اصلی شامل راهبردهای مدیریتی، راهبردهای توسعه فناوری، راهبردهای فرهنگ سازی، راهبردهای تأمین مالی و قانونی و راهبردهای بازاریابی همکارانه است. بدین معنا که باید در این زمینه با تحقیق و توسعه بیشتر، راهبردهایی تدوین شود، به فرهنگ سازی مردم برای همکاری توجه شده و قوانین بازار رقابتی اصلاح گردد. همچنین در پیاده سازی آن به منابع مالی و فناوری های جدید نیازمندیم. استفاده از لجستیک معکوس (RL) به صنایع مختلف ازجمله لوازم خانگی کمک خواهد کرد که به اهداف بازیابی منابع خود دست یابند و به سمت توسعه پایدار حرکت کنند.
۲.

عوامل مؤثر بر بین المللی سازی بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری بین المللی بین المللی سازی بانک تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 790 تعداد دانلود : 891
بانکها به عنوان منابع اصلی تأمینکننده نقدینگی بنگاه های تولیدی و خدماتی، نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دارند. علاوه بر این، وجود بازارهای رقابتی نیز اهمیت این موضوع را افزایش میدهد. یکی از راه های به دست آوردن مزیت رقابتی، بین المللی شدن می باشد که بسیاری از بانک ها در سطح جهانی در این راه گام برداشته اند. بین المللی شدن بانک ها، پدیده جدیدی نیست. در طول تاریخ بانکداری، بین المللی شدن همواره با بانکداری گره خورده است. امروزه، خدمات بانکها چنان متنوع شدهاند که بسیاری از بانکها ترجیح میدهند کلمه قدیمی بانک را از برنامههای تبلیغاتی خود حذف کرده و بر نقش پررنگتر بنگاههای خدمات مالی _بنگاههای خدماتی نوآور، پویا و مشتریمدار_ تأکید کنند. هدف مقاله حاضر، تبیین عوامل مؤثر بر بین المللی سازی بانک ها است. روش انجام این پژوهش، تحلیل مضمون می باشد. در این راستا، از مطالعه ادبیات نظری، به عنوان منبع پژوهش بهره گرفته شده است. جهت تکمیل و تأیید مضمون های به دست آمده و دستیابی کامل تر به مختصات بین المللی سازی بانک ها، به مصاحبه با خبرگان و سپس مطالعه تطبیقی نیز پرداخته شده است. درنهایت، 12 مقوله و 59 مضمون از منابع مورد مطالعه استخراج گردید.
۳.

بیمه های اتکایی: بهره برداری از فرصت های بین المللی سازی در راستای امنیت اجتماعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نگرش بین المللی شدن بازار جهانی کار آفرینی بین المللی تعهدات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 824 تعداد دانلود : 972
صنعت بیمه به دلیل ماهیتی که دارد یکی از کلیدی ترین پدیده های اجتماعی در راستای تضمین امنیت اجتماعی است. از این میان اشکال مختلف بیمه، بیمه اتکایی از تاثیرگذاری بیشتری بر امنیت اجتماعی برخوردار است. با توجه به گسترش پدیده جهانی شدن از یک سو و با عنایت به نقش تاثیرگذار بیمه های اتکایی بعنوان یکی از ابزارهای خط مشی گذاری عمومی در تضمین امنتی اجتماعی، این پژوهش با هدف طراحی مدل بیمه های اتکایی جهت ورود به بازارهای بین المللی انجام می شود. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی است که از لحاظ ماهیت و شکل اجراء با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 10 نفر از خبرگان و کارشناسان صنعت بیمه می باشد که با استفاده از نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه دلفی جهت غربال شاخص ها بوده است. برای تحلیل داده های بدست آمده از روش تحلیل محتوا و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. نتایج تحلیل کیفی توسط نرم افزار مکس کیودا نشان داد که ابعاد و مؤلفه های طراحی مدل بیمه های اتکایی در بازارهای بین المللی شامل سرمایه گذاری، بازاریابی بین المللی، استراتژ ی ها، توسعه بازار، بین المللی سازی، نگرش بین المللی شدن، کارآفرینی بین المللی و ورود به بازارهای بین المللی می باشند. همچنین جهت این مؤلفه ها تعداد 48 شاخص به تأیید نهایی خبرگان رسید. نتایج حاصل از تحلیل مقوله های فرعی پژوهش نشان داد که شاخص های عمل به تعهدات بین المللی، شفاف سازی، استقبال از ایده و خلاقیت در مورد دور زدن تحریم ها، توجه و اهمیت به فناوری اطلاعات، برقراری ارتباطات مطلوب و معرفی خود در سطح بین الملل از  بیشترین اولویت برخوردارند.
۴.

بررسی رابطه میان ترجیحات اقتصادی، ویژگی های شخصیتی و سواد مالی، مطالعه آزمایشگاهی در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترجیحات اقتصادی ویژگی های شخصیتی مدل پنج عاملی شخصیت سواد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 532 تعداد دانلود : 871
در عصر مدرن، بررسی رفتار انسان و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود تصمیم گیری را می توان یکی از مهم ترین اهداف در علوم مدیریت، اقتصاد و روانشناسی دانست. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی و سواد مالی افراد بر رفتار اقتصادی شان بود. اقتصاددانان ریشه مشکلات تصمیم گیری در افراد را در چارچوب به حداکثر رساندن مطلوبیت می بینند و مطلوبیت افراد، به وسیله ترجیحاتی همچون ریسک، زمان و ترجیحات اجتماعی شکل می گیرد. این ترجیحات در ترکیب با انتظارات، ادراکات، باورها، محدودیت ها منجر به شکل گیری رفتار می شوند. روانشناسی شخصیت نیز به دنبال معرفی ویژگی های انسان ها و تفاوت های آن ها در سرتاسر جهان است. این ویژگی ها بر افکار، احساسات و رفتار تأثیرگذار است و پاسخ افراد به مسائل گوناگون و تحت شرایط خاص خود، نشائت گرفته از آن است. از طرفی، سواد یا دانش مالی، اطلاعاتی است که به وسیله آن اهمیت تحصیلات مالی و تنوع برآمدهای مالی را نشان داده می شود. تعریف و به کارگیری مفهوم سواد مالی و ارزیابی آن می تواند فهم بهتر از تأثیر تحصیلات و همچنین موانع یک انتخاب مالی درست ضرورت داشته باشد. پژوهش حاضر پس از سنجش ترجیحات اقتصادی افراد با استفاده از بازی های اقتصادی و همچنین سنجش ویژگی های شخصیتی با استفاده از آزمون معتبر شخصیت شناسی مدل 5 عاملی و سواد مالی به بررسی تأثیر شخصیت و سواد مالی افراد بر تصمیمات اقتصادی آن ها پرداخته است. نتایج این پژوهش که از مشارکت 1000 نفر به دست آمده است، ضمن تأیید نتایج پژوهش های گذشته، نشان داد که ویژگی های شخصیتی و سواد مالی بر ترجیحات اقتصادی اثرگذار است.
۵.

طراحی شبکه مضامین تشخیص فرصت های کارآفرینانه در حوزه گردشگری درمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تشخیص فرصت کارآفرینانه گردشگری درمانی کارآفرینی تحلیل مضمون درمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 182 تعداد دانلود : 827
ترویج و رونق گردشگری درمانی، نیازمند فعال شدن اقدامات کارآفرینی از حیث شناسایی فرصت های موجود در زمینه گردشگری درمانی می باشد. برای رشد و توسعه این صنعت در کشور نیاز است تا عناصر مرتبط با تشخیص فرصت در حوزه گردشگری مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد؛ لذا هدف پژوهش حاضر، دستیابی به درک بهتری از مضامین اصلی تشخیص فرصت های کارآفرینانه در حوزه گردشگری درمانی است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی انجام شده است. پژوهشی توسعه ای - کاربردی می باشد که با روش میدانی صورت گرفته است. از ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. با استفاده از روش تحلیل مضمون به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است. از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی 15 نفر کارآفرین و خبره حوزه گردشگری درمانی برای مصاحبه انتخاب شدند. پس از تجزیه وتحلیل داده ها، 44 مضمون پایه در قالب 5 مضمون سازمان دهنده شناسایی گردید. مضامین سازمان دهنده شامل نوع شناسی فرصت، محیط کسب وکار، تکنولوژی، عوامل فردی و عوامل محیطی می باشند و شبکه مضامین بر اساس یافته ها ارائه گردید.
۶.

A Model of Evaluating the Agile of Health care Institute using a Stable Balanced Score Card (Case study: selected Hospitals in Guilan province)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Agile Evaluation Stability Balanced Scorecard Hospital Health Care Institute

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 736 تعداد دانلود : 166
Organizations face many challenges in the current unpredictable and changing business in which superiority in competition is one of their main goals. In this trend, the field of production has moved towards a paradigm called "Agile Production". If an organization wants to be agile, it must shorten the workflow of the process and provide the conditions for saving time. If a hospital is agile, it can respond when faced with internal and external changes and compete with other hospitals and provide appropriate and fast services to patients. Today, hospitals are currently trying to continuously evaluate their performance due to the increasing advancement of technology. A method in evaluating the performance of the organization is the Balanced Score Card (BSC) approach. In this, indicators measure the desired goals in the organization in four aspects of Internal process, Growth and Learning, Financial and Customer. In this approach, important aspects of sustainable development are ignored , therefore, the new method of Sustainable Balanced Score Card (SBSC) is used to evaluate the performance, which takes into account the environmental index. This study aimed to determine the factors that can be important for evaluating agility in the hospital and then classify them based on the perspectives of SBSC. In the next step, using a questionnaire and statistical hypothesis test, the effectiveness of these factors was confirmed. Then, the importance of each perspective in the field of agility was determined by hierarchical analysis, and this model was presented using the scoring method. Accordingly, the "Economic" index had the highest priority and the "Environmental" index had the lowest priority. Due to the high importance of the Economic index, suggestions were made, the most important of which is the use of long-term loans for the promotion and development of hospitals, effective cooperation, and the use of various insurance services of insurance organizations, considering inventory and tools. , Equipment, essential devices in the warehouse for greater efficiency. Regarding the innovation of this research, we can refer to the evaluation of agility from the perspective of the scorecard by considering the criterion of stability in the hospital.
۷.

شناسایی میزان اهمیت ایده سنجی و تایمینگ در موفقیت استارت آپ ها با تاکید بر برنامه ریزی منابع مالی و سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایده سنجی تایمینگ استارت آپ کدگذاری نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 635 تعداد دانلود : 386
استارتآپ یک کمپانی نوپا است که که راه حلی نوین را برای یک مساله ارائه می کند، در حالی که تضمینی برای موفقیت کمپانی از طریق راه حل ارائه شده وجود ندارد اما شناسایی عوامل موثر بر موفقیت این گونه شرکتهای نوپا میتواند تضمین کننده موفقیت آنها باشد. از عوامل تاثیر گذار در موفقیت استارتآپها میتوان به ایده سنجی و تایمینگ اشاره نمود. طبیعتا داشتن ایده مناسب و تشخیص زمان ورود و خروج به بازار می تواند نقش تعیین کننده ای در موفقیت استارتآپها داشته باشد. همچنین نمیتوان نقش منابع مالی و سرمایهگذاری در این حوزه را نادیده گرفت. بنابراین با عنایت به نقش ایده سنجی و تایمینگ در موفقیت استارت آپ ها، پژوهش حاضر در پی شناسایی میزان اهمیت ایده سنجی و تایمینگ در موفقیت استارتآپها با تاکید بر منابع مالی و سرمایه گذاری است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده  ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با بهکارگیری روش نمونهگیری هدفمند با 25 نفر از خبرگان شامل اساتید دانشگاه، دست اندرکاران فضای استارتآپی(مثل منتور ها، سرمایه گذاران ،مربیها و مشاورین) ، شتابدهندهها، استارتآپهای موفق , استارتآپهای شکستخورده مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل دادهها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده استخراج بالغ بر 91کد یا مفهوم اولیه از مصاحبهها و نیز احصاء 20 مفهوم و 7 مقوله است که در قالب مدل پارادیمی شامل ایده سنجی و تایمینگ به عنوان مقوله محوری و شرایط علی، ICT به عنوان عوامل زمینه ای، برنامهریزیمنابع مالی و سرمایه گذاری به عنوان شرایط مداخله گر، مدل کسب و کار و محصول اولیه به عنوان راهبردها و ایجاد ارزش به عنوان پیامد قرار گرفت.
۸.

A Stock Market Prediction Model Based on Deep Learning Networks(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Stock market prediction deep learning Dimensionality Reduction Long-Short term memory Autoencoder (LSTM-AE)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 244 تعداد دانلود : 415
Accurate stock market prediction can assist in an efficient portfolio and risk management. However, accurately predicting stock price trends still is an elusive goal, not only because the stock market is affected by policies, market environment, and market sentiment, but also because stock price data is inherently complex, noisy, and nonlinear. Recently, the rapid development of deep learning can make the classifiers more robust, which can be used to solve nonlinear problems. This study proposes a hybrid framework using Long Short-Term Memory, Autoencoder, and Deep Neural Networks (LSTM-AE-DNNs). Specifically, LSTM-AE is responsible for extracting relevant features, and in order to predict price movement, the features are fed into two deep learning models based on a recurrent neural network (RNN) and multilayer perceptron (MLP). The dataset used for this is Dow Jones daily stock for 2008-2018, which was used in this article. Besides, to further assess the prediction performance of the proposed model, original stock features are fed to the single RNN and MLP models. The results showed that the proposed model gives the more accurate and best results compared to another. In particular, LSTM-AE+RNN shows a better performance than the LSTM-AE+MLP. In addition, hybrid models show better performance compared to a single DNN fed with the all-stock features directly.
۹.

تأثیر مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین بر عملکرد و جهت گیری زنجیره تأمین با تحلیل نقش میانجی تاب آوری (مورد مطالعه: بخش فراساحل صنعت نفت)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 750 تعداد دانلود : 733
به دلیل رقابت شدید جهانی و تأثیر منفی اختلالات بر عملکرد مالی، عملیاتی و بازار صنایع، توجه به مباحثی چون مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین و تاب آوری آن گسترش یافته و صنعت نفت با داشتن ساختار و فرآیندهای پیچیده و تأثیر گذار بر اقتصاد جهانی و منطقه ای از این قاعده مستثنی نیست. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین بر عملکرد و جهت گیری زنجیره با تحلیل نقش میانجی تاب آوری (مؤلفه های چابکی و استحکام) در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران فعال در حوزه فراساحل با بهره گیری از روش مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شرکت تشکیل می دهند که به روش کلاین و قانون N:q تعداد افراد نمونه 270 نفر تعیین شد و با روش نمونه گیری هدفمند، افراد آشنا به ابعاد مختلف زنجیره تأمین صنعت فراساحل با سابقه کار بیش از پنج سال انتخاب شدند. داده های پیمایش پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SMART-PLS تجزیه- تحلیل شدند. نتایج نشان داد: 1- مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین بر جهت گیری زنجیره تأمین اثر مستقیم معنی دار دارد، 2- مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین بر جهت گیری زنجیره تأمین اثر غیرمستقیم معنی دار دارد (از طریق چابکی و استحکام زنجیره)، 3- مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین اثر مستقیم معنی دار ندارد، 4- مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین اثر غیر مستقیم معنی دار دارد (از طریق چابکی و استحکام زنجیره)، 5- چابکی زنجیره در رابطه بین مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین با عملکرد و جهت گیری زنجیره نقش میانجی معنی دار دارد. 6- استحکام زنجیره در رابطه بین مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین با عملکرد و جهت گیری زنجیره نقش میانجی معنی دار دارد.
۱۰.

طراحی مدل سازمان کارآفرین در نظام بانکی کشور جهت تحقق سیاست های کلی نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست های کلی نظام اداری کارآفرینی سازمانی بانکداری نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 318 تعداد دانلود : 170
پژوهش حاضر در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری به شناسایی ابعاد و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی در سیستم بانکداری نوین پرداخته است تا ضمن ارائه مدل مناسبی از کارآفرینی سازمانی در سیستم بانکداری نوین کاربرد این سیاست ها را در نظام اداری مسجل نماید. روش پژوهش کیفی- کمی بوده ازنظر هدف کاربردی – توسعه ای است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 23 نفر از خبرگان حوزه کارآفرینی و بانکداری است که با استفاده از مصاحبه و انجام فن دلفی، عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی در بانکداری نوین را تعیین کردند. این عوامل بندهای 10 و 12 و 17 و 26 سیاست های کلی نظام اداری را مدنظر قرار داده است. در بخش کمی، 191 نفر از کارشناسان و خبرگان با استفاده از نرم افزار سمپل پاور به عنوان نمونه انتخاب شدند. عوامل مؤثر در 4 گروه اصلی (کارآفرینی، سازمان کارآفرین، بانکداری نوین و ارزش ها) طبقه بندی و مدل پژوهش تدوین گردید. سپس پرسشنامه با استفاده از عوامل شناسایی شده، طراحی و بین جامعه آماری توزیع و با استفاده از نرم افزار لیزرل داده ها تجزیه وتحلیل گردید. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات با استفاده از آزمون های پارامتریک همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری، نشان می دهد که عوامل چهارگانه، رابطه مثبت و معنی داری با کارآفرینی سازمانی دارند.
۱۱.

شناسایی عوامل تاب آوری زنجیره تامین دارو با استفاده از روش دلفی فازی و ارائه مدل ریاضی جهت تخصیص بهینه سفارش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: دلفی فازی دیمتل فازی زنجیره تأمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 746 تعداد دانلود : 627
اختلالات در زنجیره تامین دارو از سال 2011 تا کنون باعث کمبود صدها دارو شده است که از نظر پزشکی ضروری است هنگامی که یک اختلال رخ می دهد صنعت از نظر توانایی سازگاری محدود می شود لذا بهبود تصمیمات تاب آوری استراتژیک برای جلوگیری از کمبود های آینده مهم است ،دسترسی به دارو به عنوان یک حق انسانی یکی از اهداف سیستم های بهداشت و درمان است لذا زنجیره تامین دارو باید دارو را به مقدار و در زمان مناسب و کیفیت قابل قبول و هزینه بهینه فراهم کند،لدا هرگونه ریسک در زنجیره تامین دارو نه تنها میتواند منابع را هدر دهد بلکه می تواند زندگی بیماران را تهدید کند. در چنین شرایطی، مفهوم تاب آوری بروز یافته که نشان دهنده ی توانایی سازمان برای رویارویی با موارد غیرقابل پیش بینی است و اگر سازمان بتواند تأمین کننده با تاب آوری مناسب را شناسایی کند. سازمان مقاومت بیشتری در مقابل اختلالات دارد. لذا در این مقاله انتخاب تأمین کننده در زنجیره تأمین تاب آور مطرح گردیده است ابتدا با استفاده از مزالعات کتابخانه ای و روش دلفی عوامل تاب آوی صنعت دارو شناسایی شد سپس بر اساس این عوامل با استفاده از روش تحلیل شبکه تامین کنندگان رتبع بندی شدند و در نهایت مدل ریاضی جهت تخصیص بهینه سفارش به تامین کنندگان ارائه شد و- تقسیم بندی تامین کنندگان بعه استراتژیک،پشتیبان،جایگزین2-ایجاد منبع پشتیبان3-شناسایی جمعیتی که تحت تاثیر کمبود دارو هستند4-تقسیم بندی تامین کنندگان بر اساس ریسک بالا،متوسط و پایین5-افزایش شفافیت زنجیره تامین برای افزایش دانش مدیران برای درک تغییرات لازم می باشد.
۱۲.

شناسایی ابعاد و مؤلفه های کارآفرینی سازمانیِ تأثیرگذار بر نظام بانکداری نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری کارآفرینی سازمانی نوآوری تکنیک دلفی - فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 162 تعداد دانلود : 358
پیاده سازی فرآیند کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری سبب ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و خلق خدمات نوآورانه می شود. پژوهش حاضر با هدف اجرای فرآیند کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری، به شناسایی مؤلفه ها و شاخص های اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری نوین می پردازد. پژوهش برحسب هدف،کاربردی و ازنظر نوع روش پژوهش، توصیفی است. اطلاعات از دو روش مطالعه اسنادی و تکنیک دلفی به دست آمده است. ابتدا ۳۰ نفر از خبرگان حوزه مورد مطالعه بر اساس رشته و مدرک تحصیلی شناسایی شدند که در نهایت 23 نفر با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی انتخاب و با استفاده از روش دلفی فازی در چهار مرحله دیدگاه های آن ها استخراج و مورد پالایش قرارگرفت. بر اساس خروجی تحلیل، مؤلفه های مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری کشور، شامل 4 بعدِ کارآفرینی، بانکداری نوین، کارآفرینی سازمانی و ارزش ها و 13 مؤلفه است. یافته ها نشان می دهد بی شترین میزان موافقت خبرگان در بعد کارآفرینی: خلق، اجرا و بهره برداری از ایده، در بعد کارآفرینی سازمانی: افراد، نوآوری، اهداف، ساختار و محیط، در بعد بانکداری نوین: فناوری اطلاعات، مهارت نیروی انسانی، تنوع خدمات و در بعد ارزش ها: ارزش های حاکم بر جامعه و سازمان می باشند. مؤلفه های شناسایی شده قادر است زمینه کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداری نوین را فراهم نموده، عملکرد آن ها را بهبود ببخشد. و بانک ها را قادر سازد تا موقعیت خود را در فرایند کارآفرینی سازمانی مورد ارزیابی قرار دهند.
۱۳.

توانمندسازی شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط با استفاده از توسعه کارآفرینی دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرکت های دانش بنیان کسب و کارهای کوچک و متوسط کارآفرینی دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 782 تعداد دانلود : 391
تقویت نقش شرکت های کوچک و متوسط در عصر اقتصاد دیجیتال و توسعه کارآفرینی دیجیتال در آن ها با اهمیت است، چراکه این شرکت ها به ویژه اگر دانش بنیان باشند، منابع مهم درآمد، اشتغال و درنهایت نیروی محرکه تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی شناخته می شوند. بر این اساس هدف پژوهش، ارائه مدلی برای توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط به منظور توانمند سازی آنها است. بنابراین در گام اول پژوهش، از مطالعه پیشینه تحقیق، مصاحبه های نیمه ساختاریافته  و روش کیفی تحلیل مضمون برای شناسایی عوامل اثرگذاردر توسعه کارآفرینی دیجیتال و ایجاد چارچوب اولیه استفاده شده و سپس با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری، به مدلسازی مضامین پرداخته شده. نتایج تحقیق هفت عامل اثربخش مدل کسب وکار، استراتژی نوآوری محصول،پیکربندی منابع،عوامل محیطی، اکوسیستم کارآفرینی دیجیتال،عوامل فردی وعوامل سازمانی را در توسعه کارآفرینی دیجیتال در سه بعد ساختاری، زمینه ای و محتوایی نشان می دهد، که عوامل محیطی و اکوسیستم کارآفرینی دیجیتال در بعد زمینه ای بیشترین  تاثیرگذاری را در توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط دارا هستند.  
۱۴.

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش (مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ابعاد فرهنگ سازمانی توسعه مدیریت دانش جهاد دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 767 تعداد دانلود : 260
مقدمه و هدف پژوهش: هدف این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی به عنوان یک سازمان پژوهش محور می باشد. روش پژوهش: ماهیت این تحقیق از نوع تحقیقات کمّی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ نحوه ی گردآوری داده ها، توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را روسای واحدهای سازمانی، مدیران میانی و پایه جهاددانشگاهی تشکیل داده اند که براساس جدول مورگان، نمونه ای 210 نفری از آنان با روش نمونه گیری غیر تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل داده ها از روش چند متغیره مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار (AMOS) انجام شده است. یافته ها: بارعاملی یا ضرایب همبستگی تحقیق، مقدار مثبتی می باشد، بنابرین بین فرهنگ سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه ی مستقیم، معنادار و مثبتی وجود دارد. هم چنین، بین چهار بعد فرهنگ سازمانی (درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و مأموریت) و توسعه مدیریت دانش رابطه مستقیم، معنادار و مثبتی وجود دارد، ولی رابطه و تأثیر ویژگی سازگاری با توسعه مدیریت دانش قوی تر است. نتیجه گیری: فرهنگ سازمانی عاملی موثر در استقرار سیستم مدیریت دانش بوده و تقویت ابعاد فرهنگ سازمانی به توسعه مدیریت دانش در سازمان جهاد دانشگاهی کمک می کند.  
۱۵.

Investigating the Relationship Between the learning Organization and the Components of the Organization's Agility Model(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Organizational Productivity Agility Learning Organization flexibility Accountability Organizational Change

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 850 تعداد دانلود : 54
Purpose: The aim of this study was to investigate the relationship between the learning organization and the components of the organization agility model in the metal production industries of Kaveh Industrial Town. Methodology: The research method was applied in terms of purpose and mixed in terms of data type. The statistical population of the study consisted of two parts: qualitative and quantitative. The qualitative part includes experts who use the purposeful sampling method and the principle of saturation of 25 people and the quantitative part includes all employees of the metal products industry of Kaveh industrial town, who use the purposeful sampling method with special conditions in mind as 300 people. Sample size was selected. In the qualitative section, the fuzzy Delphi process was used for the relationship between the learning organization and the components of the agility model of the organization, and the interpretive structural model (ISM) was used for the classification and leveling of the agility components. In the quantitative part, the structural equation model was used using Smart PLS software. Findings: The findings showed that the greatest impact on agility by transformational leadership, followed by learning organization, accountability, flexibility, organizational change, information technology and customer satisfaction. Conclusion: The results showed that the factors of information technology, transformational leadership, learning organization, flexibility, responsiveness, organizational change and customer satisfaction are the main structures of the organizational agility model of metal products industries in Kaveh industrial town.
۱۶.

سیاست گذاری نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در مراکز فرآوری نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگهداری و تعمیرات تعمیرات پیشگویانه مبتنی بر شرایط تکنیک شبکه عصبی MPL پیش بینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 582 تعداد دانلود : 643
سیاست مناسب در نگهداری و تعمیرات می گوید تعمیر زمانی باید انجام شود که نیاز باشد. اگرچه انجام تعمیرات پیشگیرانه می تواند تعمیرات ناگهانی و غیرمترقبه را کاهش دهد اما همچنان باعث کاهش در دست رس بودن و افزایش هزینه های تعمیرات می گردد. شرکت ها می بایست استراتژی های نگهداری آنلاین و پیشگویانه را گسترش دهند که بتوانند تصور کنند که هر خرابی در هر زمانی ممکن است به طور تصادفی رخ دهد و این نیاز را از علائم و نشانه هایی که تجهیزات از خود بروز می دهند تشخیص دهند که به آن نگهداری و تعمیرات پیشگویانه یا نگهداری مبتنی بر شرایط می گویند. در این مقاله سعی شده است یک مدل پشتیبان تصمیم گیر برای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه مبتنی بر شرایط بر اساس تکنیک های داده کاوی طراحی شود. این پروژه در یکی از شرکت های بهره برداری نفت و گاز جنوب کشور انجام شده و تجهیز انتخابی برای این پروژه توربین های گازی است که یکی از اساسی ترین و بحرانی ترین تجهیزات در کارخانه های فرآوری نفتی است. در این پروژه تکنیک داده کاوی شبکه عصبی MPL برای پیش بینی رخداد خرابی در تجهیز مورد نظر به کار گرفته شده است. در انتها پیشنهادهایی از جمله توسعه این مدل برای سایر تجهیزات، کنترل مدت زمان مشاهده صورت وضعیت تجهیزات و تعیین زمان بهینه تعمیر و نگهداری برای آینده ارائه شده است. در این پروژه تکنیک داده کاوی شبکه عصبی MPL برای پیش بینی رخداد خرابی در تجهیز مورد نظر به کار گرفته شده است. در انتها پیشنهادهایی از جمله توسعه این مدل برای سایر تجهیزات، کنترل مدت زمان مشاهده صورت وضعیت تجهیزات و تعیین زمان بهینه تعمیر و نگهداری برای آینده ارائه شده است.
۱۷.

طراحی مدل توسعه کارآفرینی دیجیتال درشرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی کارآفرینی فناوری اطلاعات دانش بنیان توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 625 تعداد دانلود : 743
مهم ترین شاخص های تحقق بند اول و دوم سیاست های اقتصاد مقاومتی، توسعه کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان است. درسال های اخیر، فناوری اطلاعات به کمک کارآفرینی آمده و مبحث کارآفرینی دیجیتال مطرح شده است. با شیوع کووید-19 و وجود تحریم ها،  ضرورت توسعه این نوع کارآفرینی بیش از پیش احساس می شود. هدف از این پژوهش طراحی مدلی برای توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط، در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از ظرفیت های درونی و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان است. این پژوهش با مطالعه عمیق ادبیات موضوع، تعداد 147کد مربوط به توسعه کارآفرینی دیجیتال را شناسایی و با استفاده از روش های کیفی تحلیل مضمون و مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته، با استفاده از نرم افزاMAXQDA ، این کدها را به 29 مضمون پایه و7 مضمون سازمان دهنده تبدیل کرد. در مرحله بعد با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، به مدل سازی مضامین سازمان دهنده و مضامین پایه پرداخته و مدل نهایی توسعه کارآفرینی دیجیتال را در سه بعد زمینه ای، ساختاری و محتوایی ارائه  نمود. نتایج نشان داد عوامل بعد زمینه ای با بیشترین تأثیرگذاری و عوامل بعد ساختاری با بیشترین تأثیرپذیری، نقش مهمی را در توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط دارا هستند. همچنین پیشنهاد می شود به منظور افزایش روند توسعه در این شرکت ها، در زمان تدوین استراتژی نوآوری محصولات/خدمات، مدل کسب وکار دیجیتال و پیکربندی منابع به عنوان عوامل ساختاری با بیشترین تأثیرپذیری، به نقش  عوامل زمینه ای و محتوایی با بیشترین تأثیرگذاری، توجه ویژه شود.
۱۸.

شناسایی عوامل مؤثر در سنجش چابکی با رویکردی آمیخته از روشهای کیفی و کمی (مطالعه موردی: صنعت خودروسازی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سنجش چابکی صنعت خودروسازی فرا ترکیب دلفی فازی نگاشت شناختی تحلیل عاملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 743 تعداد دانلود : 353
دستیابی به تولید چابک در هر صنعت تولیدی، در ابتدا نیازمند سنجش وضعیت چابکی در آن صنعت است. هدف این مقاله، شناسایی و تبیین عوامل اصلی سنجش چابکی در صنعت خودروسازی به عنوان مهم ترین صنعت غیرنفتی کشور است. این پژوهش، از لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش، یک تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) می باشد. جامعه آماری تحقیق را در بخش کیفی، خبرگان دانشگاه و صنعت خودروسازی کشور و در بخش کمی، کارشناسان صنعت مذکور تشکیل می دهد و روش گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بوده است. در بخش کیفی، ابتدا با جستجوی مقالات پژوهشیِ مرتبط با موضوع به روش فرا ترکیب، 89 منبع انتخاب شده و 27 معیار سنجش چابکی شناسایی گردید. سپس این معیارها با نظرسنجی از 16 نفر از خبرگان صنعت خودروسازی کشور به روش دلفی فازی، مورد تأیید قرار گرفته و به صنعت مذکور تعمیم داده شد. در ادامه، معیارها با استفاده از روش نگاشت شناختی و به کمک 5 نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه در 4 خوشه کلی محرک های چابکی، توانمندساز های چابکی، راهبرد های چابکی و قابلیت های چابکی دسته بندی شدند. در بخش کمی، با توزیع پرسشنامه و نظرسنجی از 286 نفر از کارشناسان صنعت خودروسازی، عوامل استخراج شده در بخش کیفی به روش تحلیل عاملی تأییدی صحه گذاری گردیدند. این عوامل و معیارها می توانند ابزار مناسبی برای مدیران صنایع تولیدی جهت ارزیابی، سنجش و تحلیل فاصله چابکی سازمان های خود باشند. توانمندساز های چابکی، راهبرد های چابکی و قابلیت های چابکی، سطح چابکی فعلی سازمان را اندازه گیری نموده و محرک های چابکی، سطح چابکی مورد نیاز سازمان را می سنجد.
۱۹.

الگوی مقاوم سازی تولید در تکانه های بحرانی (تحریم)؛ مطالعه ای کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تولید مقاوم تکانه های بحرانی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 66 تعداد دانلود : 180
هدف این تحقیق ارائه الگوی مقاوم سازی تولید در تکانه های بحرانی می باشد. رویکرد این تحقیق کیفی بوده و از نظر هدف کاربردی و توسعه ای و از نظر روش، توصیفی–اکتشافی و نظریه ای داده بنیاد است. مطابق با روش تئوری داده بنیاد مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان تولید (مورد مطالعه گروه خودرو سازی سایپا) انجام و بر اساس نمونه گیری نظری تا حد اشباع نظری ادامه یافت. پس از احصا 1131 عبارت کلیدی، 841 کد سطح اول، 165 کد سطح دوم و 79 مفهوم در مرحله کد گذاری باز ، 37 مقوله در کد گذاری محوری و در نهایت مدل پارادایمی در مرحله کدگذاری گزینشی حاصل شد. نتایج تحقیق شامل شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر و پیامدها ، مشخص و مهمترین راهبردهای کنش عواملی همچون قرارگیری بینش اقتصاد مقاومتی در جایگاه استراتژی، تولید متناسب با بوم آوری منطقه ای–استانی ، اجرای درونی سازی بجای برونسپاری، تغییر پارادیم های فکری در درونزایی و برونگرایی، ایجاد مرکز تربیت مدیران جهادی و ایجاد مرکز تجمیع دانش فنی– صنعتی کشور به عنوان مهمترین عوامل در ایجاد تاب آوری محسوب می گردند .
۲۰.

رتبه بندی تامین کنندگان تاب آور زنجیره تامین دارو با تلفیق تکنیک های فرایند تحلیل شبکه و دیمتل فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تاب آوری تکنیک فازی زنجیره تامین ANPفازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 751 تعداد دانلود : 761
در یک زنجیره تامین مناسب و کارا، سازمان ها باید ابتدا تامین کنندگان مناسب و با کیفیت را شناسایی کرده و سپس با پایه ریزی روابط و مشارکت های بلندمدت با تامین کنندگان انتخابی، در پی کسب و افزایش توانایی های رقابتی سازمان باشند انتخاب تامین کنندگان بر اساس شاخصه هایی صورت می گیرد که باعث تاب آوری زنجیره تامین می شوند. صورتیکه تامین کنندگان از تاب آوری مناسب برخوردار نباشند، در بازار رقابت امروز کسب و کار نه تنها محکوم به فنا هستند بلکه کل سیستم دچار مشکل خواهد شد لذا در این مقاله انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین تاب آور مطرح میگردد ابتدا به شناسایی شاخص های تاب آوری زنجیره تامین دارو از طریق پرسشنامه از چند نفراز خبرگان صنعت دارویی پرداخته می شود و سپس استفاده از روش DEMATEL فازی روابط بین شاخص ها شناسایی خواهد شد و با استفاده از روشANP فازی وزن عوامل محاسبه و اهمیت آن مشخص می شود .با توجه به نتایج بدست آمده تامین کنندگان چینی، کره ای و ترکیه ای نسبت به سایر تامین کنندگان دارای وزن بالاتری می باشند و از لحاظ معیارهای مورد نظر شرکت در اولویت برتر قرار گرفته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان