سید نجم الدین موسوی

سید نجم الدین موسوی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
۱.

طراحی و اعتبارسنجی مدل عدم حساسیت سازمانی در سرمایه های انسانی (مطالعه موردی: شرکت ملی گاز استان کرمانشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بی حسی سازمانی سرمایه های انسانی شرکت ملی گاز استان کرمانشاه طراحی مدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 569 تعداد دانلود : 172
هدف: عدم حساسیت سازمانی (بی حسی سازمانی) نوعی میل به بی میلی و درک نکردن آگاهانه امور توسط کارکنان است که به دلیل انتظارات برآورده نشده در تفکر و رفتار آنان پدید می آید. هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی مدل بی حسی سازمانی در سرمایه های انسانی است. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق اکتشافی مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری شامل خبرگان شرکت گاز استان کرمانشاه بودند که به روش نمونه گیری هدفمند تعداد ۱3 مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری داده ها انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از رویکرد داده بنیاد و نرم افزار مکس کیو دی اِی، همچنین، اعتبارسنجی مدل با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای صورت گرفته است. یافته ها: یافته ها شامل 367 کد، 77 مفهوم ، 24 مقوله فرعی، و 6 مقوله اصلی بودند که در قالب مدل ارائه و اعتبار مدل تأیید شد. نتیجه گیری: نتایج حاکی از شناسایی مهم ترین عوامل علّی (بی عدالتی، عدم شایسته سالاری، مسائل اقتصادی، و اهمیت ندادن مدیر به رشد)، مداخله گر (الگوگیری، بی توجهی به علایق و نظرات، عوامل کاهنده موفقیت، و مسائل فراسازمانی)، زمینه ای (ویژگی های شخصی، نظام نامناسب تشویق و تنبیه، فرهنگ سازمانی، و اهداف متناقض)، پدیده محوری (کم کاری خاموش، بی اعتنایی، کرختی، و بی رغبتی سازمانی)، راهبردها (کاهش تعهد و مشارکت، مسائل روحی روانی منفی، اعتراض، و کاهش کمّیّت و کیفیت کار)، و پیامدهای بی حسی سازمانی (افزایش تخلف، کاهش بهره وری، بیزاری از کار و سازمان، و نارضایتی فراگیر) در سرمایه های انسانی شرکت ملی گاز استان کرمانشاهافزایش تخلف، کاهش بهره وری، بیزاری از کار و سازمان، و نارضایتی فراگیربودند.
۲.

ارائه ی الگوی مربی گری معکوس در کسب و کارهای نوپا با رویکرد بهبود شکاف مهارتی منابع انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مربی گری معکوس بهبود شکاف مهارتی کسب و کارهای نوپا منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 219 تعداد دانلود : 735
در عصر حاضر، منابع انسانی جزء لاینفک سازمان ها، کسب و کارها و صنایع مختلف در مسیر دستیابی به اهداف می باشد که با توجه به توسعه ی بخش کسب و کارهای نوپا و اینترنتی، رقابت در این عرصه با توجه به شرایط پرتلاطم محیطی افزون شده است و نیاز است تا این گونه کسب و کارها نسبت به تطبیق سازی، هماهنگ سازی و همگام سازی کارکنان با آخرین سطح مهارت ها، نوآوری ها و تکنولوژی های موجود بین المللی و کاهش سطح شکاف مهارتی کارکنان اقدام نمایند که یکی از ابزارها و تکنیک های ارائه ی شده جهت تسریع و تسهیل این مهم، مربی گری معکوس است. در همین راستا، مقاله حاضر با هدف ارائه ی الگوی مربی گری معکوس در کسب و کارهای نوپا با رویکرد بهبود شکاف مهارتی منابع انسانی انجام شده است. از لحاظ رویکرد پژوهش، روش کیفی به طور ویژه روش نظریه ی داده بنیاد بکار برده شده است. ابتدا محقق نسبت به تهیه پروتکل مصاحبه بر اساس ابعاد و مؤلفه های به دست آمده از مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق اقدام نمود و سپس از طریق روش نظریه ی داده بنیاد، نسبت به مصاحبه با 15 نفر از مدیران، کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای نوپا که به صورت هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند، اقدام نمود. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای علّی شامل تمهیدات مدیریتی و سازمانی؛ متغیرهای زمینه ای شامل توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و تحلیل استراتژیک فضای کسب و کار؛ متغیرهای محوری شامل مقوله های مربی گری بهبود شکاف مهارتی؛ متغیرهای مداخله گر شامل مقوله-ی محرّک های ایجابی، محرّک های کنترل کننده و محرّک های سلبی؛ متغیرهای راهبردی شامل خلاقیت آفرینی فردی، عدالت گستری و نفی تبعیض، مشارکت محوری در سازمان و مدیریت دانش سازمانی می باشد و متغیرهای پیامدساز شامل مسلّح شدن به کارکنان خلاق، مجهز شدن به سیستم های کارآمد و امن و تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده می باشد.
۳.

شناسایی و تبیین اثرگذارترین و اثرپذیرترین مولفه های مؤثر بر رهبری چابک در سازمان های دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 266 تعداد دانلود : 292
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین اثرگذارترین و اثرپذیرترین مولفه های مؤثر بر سبک رهبری چابک انجام گرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم استقرایی است که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مدیران شرکت های دانش بنیان در استان لرستان هستند که 30 نفر از خبرگان آنها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای- کوهن تایید شد و داده ها با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل و عوامل مؤثر بر سبک رهبری چابک شناسایی شدند. در بخش کمی برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد. روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تایید شد و با استفاده از روش دیمتل فازی اثرگذارترین و اثرپذیرترین مولفه های مؤثر بر سبک رهبری چابک شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که مولفه های انعطاف پذیری بالا، مهارت های ارتباطی بالا، ریسک پذیر و آینده نگر بودن اثرگذارترین و مولفه های خوش رو و گشاده رو بودن، روابط اجتماعی قوی و تفکر خلاقانه اثرپذیرترین مولفه های مؤثر بر سبک رهبری چابک می باشند.
۴.

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد ارزیابی عملکرد استانداران عملکرد استانداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 364 تعداد دانلود : 282
هدف از انجام این مطالعه، طراحی و تبیین الگوی ارزیابی عملکرد استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است. این مطالعه براساس هدف کاربردی و از نظر ماهیت در حیطه مطالعات توصیفی قرار دارد. جامعه کیفی مورد مطالعه در پژوهش حاضر را کلیه استادان دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی و مدیریت استراتژیک و استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران به همراه مدیران ارشد وزارت کشور تشکیل دادند. تعداد مشارکت کنندگان در این مطالعه 18 نفر بوده اند. جامعه آماری مطالعه در بخش کمی را خبرگان آگاه به موضوع همچون استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران، معاونین و مدیران ارشد استانداری های دولت ج. ا. ا تشکیل دادند. نمونه گیری با استفاده از روش غیراحتمالی در دسترس صورت گرفت که تعداد 48 نفر از جامعه آماری موردنظر به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. یافته های این مطالعه در بخش کیفی منجر به شناسایی 12 مقوله اصلی شامل دانش جغرافیایی، آگاهی فرهنگی، بلوغ اجتماعی، ادراک سیاسی، رشد اقتصادی، توسعه رفاهی، رضایت ذی نفعان، سطح امنیت، سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی، تعاملات و بهره وری به عنوان ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران شد. مدل سازی، ابعاد ارزیابی عملکرد را در 5 سطح طبقه بندی نمود که در آن دانش جغرافیایی به عنوان اثرگذارترین و رضایت ذی نفعان، مشارکت سیاسی و بهره وری به عنوان اثرپذیرترین ابعاد در نظر گرفته شدند.
۵.

ادراک نقش حمایتی سرپرست و همکاران در پیدایی رفتارهای پیشگامانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت سرپرست ادراک شده حمایت همکاران ادراک شده رفتار پیشگامانه جو رابطه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 223 تعداد دانلود : 817
تحقیق حاضر به بررسی تأثیر نقش حمایت سرپرست ادراک شده و حمایت همکاران ادراک شده با نقش میانجی جو رابطه ای بر بروز رفتارهای پیشگامانه می پردازد. با توجه به رویکرد کمی تحقیق، محققین با استفاده از پرسشنامه های استاندارد به میدان مطالعه یعنی شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام جهت توزیع و جمع آوری سنجه مورد نظر گام نهادند. تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی رویکرد کمترین مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart PLS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد کلیه روابط مسیر ترسیم شده در مدل مفهومی مورد تأیید واقع گردیده اند. بر این اساس، حمایت سازمانی ادراک شده و حمایت همکاران ادراک شده در بروز رفتارهای پیشگامانه و جو رابطه ای اثر مثبت و معنادار دارند. همچنین جو رابطه ای بر پیدایی رفتارهای پیشگامانه کارکنان شرکت تأثیر مثبت و معنادار می گذارد. سرانجام، حمایت سازمانی ادراک شده و حمایت همکاران ادراک شده از طریق متغیر میانجی جو رابطه ای بر ظهور رفتارهای پیشگامانه اثر مثبت و غیرمستقیم دارد. نتایج این تحقیق در حوزه بازتاب رفتارهای پیشگامانه در محیط سازمان نوآوری های داشته و به مدیران و کارکنان در درک و معرفی این گونه رفتارها و موجدات آن به عنوان محرک کنش پیشگامانه یاری خواهد داد.
۶.

شناسایی مقوله های موثر بر بازاریابی سبز محصولات ارگانیک و بررسی ارتباط بین این مقوله ها با استفاده از راهبرد نظریه مفهوم سازی بنیادی (مورد مطالعه: شرکت سینره در استان کهگیلویه و بویراحمد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بازاریابی سبز ارگانیک محیط زیست طبیعت زنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 310 تعداد دانلود : 365
این پژوهش با هدف شناسایی مقوله های موثر بر بازاریابی سبز محصولات ارگانیک و بررسی ارتباط بین این مقوله ها با استفاده از راهبرد نظریه مفهوم سازی بنیادی صورت پذیرفت؛ از آنجائیکه تحقیقات علمی که در این این زمینه انجام شده یا قابلیت اجرائی نداشته و یا دارای نقص هائی بوده اند، تصمیم به پژوهش در این زمینه گرفته شد. روش شناسی موردنظر در این پژوهش، روش داده بنیاد می باشد؛ جامعه آماری شامل 10 نفر از خبرگان می باشد که به صورت هدفمند انتخاب شدند، همچنین در گام دوم و مطالعات کتابخانه ای نیز، متون با کلیدواژه محیط زیست، مدیریت سبز و بازاریابی سبز مورد بررسی قرار گرفتند و در ابتدا با استفاده از روش داده بنیاد، به تحلیل داده ها و شناسائی مقولات پرداخته و سپس با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و نظرسنجیِ 15 نفر از خبرگان، در راستای تائید پایائی و روائی پژوهش و اعتبارسنجی نتایج، از نظرات آنان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها و شناسائی مقولات، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت، که بر اساس آن در پاسخ به سوال اصلی: « مقوله های موثر بر بازاریابی سبز محصولات ارگانیک کدامند؟»، مقولات پژوهش احصاء و نتایج شامل: 172 شناسه، 47 مفهوم، و 26 مقوله از نتایج پژوهش شد، که مقولات 26 گانه در طی یک ارتباط کاملا دوطرفه حول محور مقوله اصلی، یعنی بازاریابی سبز محصولات ارگانیک شناسائی شدند و در قالب مدل سیستماتیک ارائه گردیدند.
۷.

عوامل کلیدی موفقیت در احیای برندهای گورستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندگذاری مجدد تحلیل دلفی فازی احیای برند برندهای گورستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 815 تعداد دانلود : 454
هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در احیای برندهای گورستانی با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی و از لحاظ نوع شناسی پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان هستند که 12 نفر از آن ها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. از طرفی در بخش کمی نیز 30 نفر براساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کیفی پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته است که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب نسبت روایی محتوایی و آزمون کاپای-کوهن تایید شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی نیز پرسشنامه مقایسه زوجی است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تایید شد. در بخش کیفی، داده های کیفی بدست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار اطلس. تی و روش کدگذاری تحلیل شد و عوامل کلیدی موفقیت در احیای برندهای گورستانی با استفاده از برندگذاری مجدد شناسایی شدند. به علاوه در بخش کمی پژوهش، با استفاده از روش دلفی فازی تعیین اولویت عوامل کلیدی موفقیت در احیای برندهای گورستانی با استفاده از برندگذاری مجدد انجام پذیرفت و مهمترین عوامل مشخص شد. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که در بخش کیفی چهارده عامل به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در احیای برندهای گورستانی با برندگذاری مجدد شناسایی شدند. در بخش کمی نیز نتایج حکایت از آن دارد که رفع کاستی های گذشته، ذکر افتخارات گذشته، به روز رسانی تکنولوژی تحقیقات، سلایق و علایق تغییر در لوگو و رنگ برند، تغییر شعار برند و تغییر در ویژگی های بصری برند به ترتیب مهمترین عوامل کلیدی موفقیت در احیای برندهای گورستانی با استفاده از برندگذاری مجدد هستند
۸.

طراحی الگوی پیاده سازی راهبرد باندلینگ اجتماعی در صنعت لوازم خانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باندلینگ اجتماعی فروش قیمت گذاری ارتباط با مشتری صنعت لوازم خانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 58 تعداد دانلود : 827
هدف: راهبرد باندلینگ اجتماعی، روش تجاری گسترده ای است برای قیمت گذاری بر مبنای راهبردهای بازاریابی شرکت که به معنای ارائه دو یا چند محصول برای فروش در قالب یک بسته است. در صنایعی که در بازارهای رقابتی فعالی دارند و دایره تولید آن ها مانند لوازم خانگی بسیار متنوع است، راهبرد باندلینگ بسیار کارگشاست. به همین دلیل، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی باندلینگ اجتماعی در صنعت لوازم خانگی با استفاده از نظریه داده بنیاد اجرا شده است. روش: این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمّی است که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده، از نوع مطالعات پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، خبرگانی همچون مدیران شرکت ها، مدیران بازاریابی و اساتید دانشگاهی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمّی پرسش نامه بود که برای شناسایی مقوله ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و به منظور اعتباریابی الگو، از پرسش نامه استفاده شد. برای بررسی روایی بخش کیفی، از مدل کرسول به همراه روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار و میان کدگذار و در بخش کمی از روایی اعتبار محتوا و بازآزمون بهره گرفته شد. یافته ها: روش تحلیل داده ها در بخش کیفی، رویکرد نظریه داده بنیاد با روش استراوس و کوربین بود که با نرم افزار Atlas.ti و با بهره گیری از روش کدگذاری تدوین شد و در بخش کمی، روش تحلیل بر مبنای آزمون هم بستگی کندال بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش شامل ارائه مدلی مشتمل بر شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر، به همراه معرفی پدیده محوری و ارائه راهبرد های باندلینگ اجتماعی و شناسایی پیامدهای آن است. در این پژوهش، مدل باندلینگ اجتماعی بر اساس سه محور فروش، قیمت گذاری و ارتباط با مشتری ارائه شد.
۹.

عارضه پردازی بی حسی سازمانی سرمایه های انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 343 تعداد دانلود : 945
در سال های اخیر عارضه های سازمانی به دلیل اثرات منفی که بر منابع انسانی و سازمان ها گذاشته اند بیشتر مورد توجه سازمان های پیشرو قرار گرفته اند. تا جایی که اجتناب از این عارضه منفی از مهم ترین دغدغه های مدیران سازمان ها شده است. اثرات عارضه های منفی بر سرمایه های انسانی که مأموریت اصلی سازمان به واسطه آن ها انجام می شود بسیار شدیدتر است. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر شناسایی همه جانبه عارضه بی حسی سازمانی در سرمایه های انسانی مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش اکتشافی با رویکرد داده بنیاد است. جامعه آماری،خبرگان حوزه سازمان و مدیریت در شرکت ملی گاز استان کرمانشاه بودند که به روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد ۱3 مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری داده ها انجام شد. یافته ها حاکی از 367 کد باز، 77 کد محوری و 24 کد انتخابی بود که در الگویی شش متغیره شامل عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، پدیده محوری، راهبردها و پیامدهای عارضه بی حسی سازمانی سرمایه های انسانی در شرکت ملی گاز استان کرمانشاه ارائه شده اند. نتایج شامل شناسایی مهمترین مؤلفه های ایجادکننده بی حسی سازمانی در سرمایه های انسانی از قبیل عدم شایسته سالاری و بی عدالتی در سازمان، اهمیت ندادن مدیر به رشد کارکنان و مسائل اقتصادی و شخصی بودند. علاوه براین، مهمترین تبعات این عارضه منفی از قبیل کاهش بهره وری فردی و سازمانی، افزایش تخلف در سازمان، بیزاری و بی اهمیتی نسبت به کار و سازمان و نارضایتی فراگیر، شناسایی و راهکارهایی عملی جهت اجتناب و یا مدیریت این عارضه منفی به مدیران شرکت ملی گاز استان کرمانشاه ارائه گردید.
۱۰.

شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای رهبری چابک در سازمان های دانش بنیان: یک رویکرد آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری چابکی رهبری چابک سازمان های دانش بنیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 231 تعداد دانلود : 714
هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای سبک رهبری چابک با استفاده از روش دلفی فازی صورت پذیرفت. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم استقرایی است که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های دانش بنیان در استان لرستان هستند که 30 نفر از خبرگان آنها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بود. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که از میان پیشایندهای رهبری چابک، انعطاف پذیری، مهارت تفکر خلاقانه، قابلیت مدیریت ذی نفعان، شخصیت یادگیرنده، آگاهی محیطی بالا و سواد دیجیتال مهم ترین عوامل هستند. همچنین از میان پسایندهای رهبری چابک، چابکی سازمان، افزایش رضایت مندی و تعهد کارکنان، افزایش رضایت مندی و تعهد مشتریان، ترویج تفکر خلاقانه و پرهیز از سکون، اشاعه فرهنگ یادگیری مداوم و افزایش کارایی و اثربخشی سازمان نیز مهم ترین پیامدهای این سبک رهبری در سازمان های دانش بنیان می باشند. محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های پژوهش  به دسترسی دشوار به اعضای نمونه و زمان بر بودن جمع آوری اطلاعات از آنها، همچنین کم بودن ادبیات و مبانی نظری مرتبط با سبک رهبری چابک اشاره کرد. پیامدهای عملی: شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای سبک رهبری چابک. ابتکار یا ارزش مقاله: رهبری چابک یک مفهوم نو و جدید در ادبیات رهبری و مدیریت است و پژوهش های انجام شده در این زمینه در داخل کشور بسیار اندک است، از این رو پژوهش حاضر با شناسایی عوامل مؤثر بر این سبک رهبری و پیامدهای آن هم د مبنایی برای پژوهش های آینده قرار گیرد و هم راهنمایی برای رهبران و مدیران سازمان های دانش بنیان برای به کارگیری مناسب این سبک رهبری باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی
۱۱.

طراحی و تبیین مدل کیفیت زندگی کاری کارکنان اقماری شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب با رویکرد آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت زندگی کاری شرکت نفت کارکنان اقماری نفت وگاز غرب مدل سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 396 تعداد دانلود : 383
پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل کیفیت زندگی کاری کارکنان اقماری صنعت نفت انجام گرفت. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها آمیخته اکتشافی مبتنی بر رویکرد ساختاری تفسیری است. جامعه آماری در بخش کیفی 12 نفر از خبرگان بودند که بر اساس اصل کفایت نظری و نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمّی، پرسشنامه متشکل از سؤالات محقق ساخته می باشد. در بخش کیفی، داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کد گذاری تحلیل شد و 9 مولفه کیفیت زندگی کاری کارکنان اقماری شناسایی شدند. در بخش کمّی از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS استفاده گردید و با استفاده از آزمون تبیین قدرت مدل مقدار GOF مدل 0/516 به دست آمد که قدرت تبیین بالایی است. با استفاده از آزمون فریدمن مولفه ها رتبه بندی شدند، همچنین ابعاد هر کدام از مولفه ها نیز به جهت کاربردی بودن در صنعت اولویت بندی گردیدند .
۱۲.

تحلیل و ارزیابی ذهنیت سنجی مدیران در راستای هوشمندسازی کسب و کارهای نوپا در دوران پساکرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوشمندسازی کسب وکارهای نوپا پساکرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 544 تعداد دانلود : 58
پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کیفی است که با استفاده از رویکرد کیو به تحلیل و ذهنیت سنجی مدیران در راستای هوشمندسازی کسب وکارهای نوپا پرداخت. در این پژوهش از مصاحبه عمیق به عنوان ابزار اصلی جمع آوری داده ها استفاده شده است که روایی آن با استفاده از رویکرد نسبت روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از روش کاپای کوهن تأئید شده است. به علاوه برای انتخاب نمونه، از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است که روش های نمونه برداری غیراحتمالی است. در پژوهش حاضر، با استفاده از 21 مصاحبه فضای گفتمان حاصل شد و با استفاده از نظرهای آن ها نمونه و گزینه های کیو و در ادامهً آن، مجموعهً کیو به دست آمد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی عؤامل تشکیل دهندهً ذهنیت سنجی مدیران در راستای هوشمندسازی کسب وکارهای نوپا در این رابطه است. نتایج نشان دهنده آن است که جذب دانش فراگیر، بکارگیری سامانهً های الکترونیکی، انعطاف پذیری بالا، خودکارسازی فعالیت ها، مقیاس پذیری، تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات و یادگیری مستمر و مؤثر شش ذهنیت سنجی مدیران در راستای هوشمند سازی کسب وکارهای نوپا هستند. همچنین پیشنهادهای پژوهش نیز در دو حیطه کاربردی و پژوهشی برای اقدامی عملی تر و کاربردی تر در عرصهً هوشمند سازی کسب وکارهای نوپا ارائه شده اند.
۱۳.

بررسی تاثیر برند رهبری بر شهرت سازمانی؛ تبیین نقش میانجی مشروعیت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند برند رهبری مشروعیت سازمانی شهرت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 603 تعداد دانلود : 908
بسیاری از شرکت ها و سازمان های امروزی، شهرت و مشروعیت خود را از نام و نشان مدیران و رهبران خود دارند و مدیران این سازمان ها از نظر برند رهبری به عنوان یک الگو و نمونه برای دیگر مدیران هستند. در حقیقت، مدیران و رهبرانی که سبک مدیریت و رهبری شان به یک برند تبدیل شده است، تاثیر فزاینده ای بر شهرت و مشروعیت سازمان تحت امر خود دارند. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برند رهبری بر شهرت سازمانی با نقش میانجی مشروعیت سازمان انجام پذیرفت. این پژوهش براساس هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی پیماشی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های دانش بنیان استان لرستان می باشد، با توجه به اینکه حجم جامعه آماری محدود و مشخص می باشد، از فرمول نمونه کوکران، نسبت به تعیین حجم نمونه استفاده شد و در سطح اطمینان 95% حجم نمونه برابر 340 نفر تعیین و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردیده است که روایی و پایایی آن ها با روش اعتبار محتوا و آلفای کرونباخ تایید شد. برای آزمون فرضیات و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLSاستفاده شد. نتایج پژوهش مبین آن است که همه فرضیات تایید شده است.
۱۴.

طراحی الگوی تعالی منابع انسانی ناب؛ مبنایی جهت سنجش درجه نابی منابع انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعالی منابع انسانی رویکرد ناب گراندد تئوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 415 تعداد دانلود : 260
پژوهش حاضر به منظور طراحی مدل تعالی منابع انسانی ناب با رویکرد آمیخته و بهره گیری از روش کیفی نظریه داده بنیاد و روش کمی آنتروپی شانون انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش تمامی مدیران ارشد و میانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که تعداد 19 نفر از آن ها به صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه انتخاب شدند و مصاحبه ها تا اشباع نظری داده ها انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده های کیفی ازکدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد که در نتیجه آن 402 مفهوم اولیه در قالب 92 مقوله فرعی و 17 مقوله اصلی و ابعاد شش گانه شرایط علّی(محیطی و سازمانی)، شرایط زمینه ای(استراتژی سازمان، فرهنگ، بینش مدیریت، مستندسازی محتوای شغل، ثبات مدیریت وپویایی سیستم منابع انسانی)، شرایط مداخله گر(ویژگی های شخصی مدیران، کیفیت ورودی های سازمان، کارآمدی سیستم مدیریت دولتی)، راهبردها( رهبری ناب، تقویت فرهنگ ناب ومدیریت مناع انسانی ناب) و نتایج(سطح خرد، سطح میانی و سطح کلان) جای گرفتند. در ادامه به منظور تبدیل مدل طراحی شده به مبنایی جهت خودارزیابی درجه نابی منابع انسانی، با استفاده از روش آنتروبی شانون وزن وامتیاز هر یک از ابعاد شناسایی شد که در نتیجه کاربرد آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امتیاز 376 از حد تعالی 1000 به سازمان مورد مطالعه تخصیص داده شد که در سبب قرار گرفتن آن در سطح دوم تعالی یعنی سازمانی با آگاهی عمومی نسبت به منابع انسانی ناب شد.
۱۵.

شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر باندلینگ اجتماعی با استفاده از رویکرد دلفی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باندلینگ باندلینگ اجتماعی سازمان صنعت گردشگری روش دلفی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 236 تعداد دانلود : 237
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر باندلینگ اجتماعی در کارکنان سازمان میرات فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان انجام پذیرفت.این پژوهش از نظر روش، ترکیبی و از نظر نوع پژوهش، پژوهشی قیاسی – استقرایی است. که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان سازمان میرات فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل کفایت نظری 30 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر با استفاده از ترکیب روش کمی و کیفی، ابتدا با استفاده از داده های کیفی بدست آمده از مطالعات اکتشافی، شامل بررسی متون اکتشافی و انجام مصاحبه اکتشافی، عوامل موثر بر باندلینگ اجتماعی مشخص شد؛ سپس با استخراج عوامل از طریق پژوهش زمینه یابی این عوامل مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بود که روایی و پایا یی آن ها با استفاده از شاخص روایی محتوای نسبی و آزمون کاپا ی کو هن و روایی محتوایی و پایا یی آزمون مجدد تائید شد. داده های کیفی با نرم افزار اتلس تی و روش کد گذاری و دادههای کمی با روش دلفی فاز ی تحلیل شدند.نتایج پژوهش مشتمل بر دو بخش است،که در بخش نخست، مجموعه ای از عوامل اثرگذار بر باندلینگ شناسایی و در بخش دوم، میزان اهمیت و اولویت این عوامل مشخص می شود.نتایج پژوهش نشان می دهد که تحویل سریع تر خدمات به مردم، تسریع فرآیند فروش، افزایش رفاه بیشتر ء مهم ترین عوامل باندلینگ اجتماعی هستند
۱۶.

مدل سنجش مسمومیت سازمانی با استفاده از روش آمیخته در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسمومیت سازمانی سموم سازمانی مدل دلفی فازی مدل ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 304 تعداد دانلود : 790
پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل سنجش مسمومیت سازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و از طریق روش آمیخته و به صورت کمّی و کیفی انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف و روش، به ترتیب در مقوله پژوهش های کاربردی و توصیفی قرار گرفت. تعداد32 نفر از خبرگان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 17 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب گردید. در بخش کیفی و کمّی پژوهش، گردآوری اطلاعات به ترتیب از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه انجام پذیرفت. در بخش کیفی، تحلیل داده های حاصله از مصاحبه با استفاده از نرم افزار اطلس و روش کدگذاری صورت پذیرفت و در نتیجه تحلیل انجام شده، 12 بُعد به عنوان ابعاد مسمومیت سازمانی شناسایی گردید. با استفاده از تکنیک دلفی فازی، اجماع نظر خبرگان در خصوص ابعاد شناسایی شده مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه نیز با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل نهایی پژوهش(سطوح ابعاد و همچنین روابط بین آن ها) ترسیم گردید و در ارتباط با هریک از ابعادِ مدل نیز گویه هایی در جهت تدوین پرسشنامه ارائه شد.
۱۷.

واکاوی تمایل مدیران به ماندگاری در قدرت، از منظر پدیده هوبریس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه قدرت پدیده هوبریس ماندگاری در قدرت عصب شناختی اجتماعی مدیران ارشد سازمان های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 269 تعداد دانلود : 404
هدف: در سازمان هایی که سازوکارهای انتخابی در تغییر مدیران ارشد تأثیر اندکی داشته و شاخص های غیرعملکردی در ماندگاری مقامات در قدرت نقش برجسته ای دارند، متصدیان سمت های عالی سازمان برای ادامه مسئولیت، از خود تمایل آشکاری بروز می دهند. متخصصان روان شناسی مغز از طریق پدیده هوبریس، این موضوع را تشریح کرده اند. هوبریس نوعی تغییر شخصیت است که توسط یک عامل خارجی قدرت تحریک شده و از طریق تغییرات حاصل از شیمی مغز جنبه تاریک شخصیت مدیران آشکار می شود. این پدیده، اغلب به عواقب منفی شخصی و سازمانی منجر می شود. از این رو، هدف از این پژوهش طراحی الگوی پدیده هوبریس در مدیران ارشد سازمان های دولتی بوده است. روش: این پژوهش به روش آمیخته متوالی (کیفی و کمی) در سه مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، برای شناسایی عوامل مؤثر بر  پدیده هوبریس از روش نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شد. مصاحبه شوندگان 15 نفر از مدیران ارشد سازمان های دولتی بودند که بر اساس قاعده اشباع نظری با آنها مصاحبه شد. در مرحله دوم برای تعیین میزان اهمیت از روش دلفی استفاده شد و در مرحله سوم از طریق طراحی پرسش نامه تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. در این مرحله 471 نفر از مدیران پیمایش شدند. یافته ها: در این پژوهش، مقوله محوری از طریق سه بعد (مبنای مدیریتی، شخصیتی نوروتیک و عملکردی) به همراه 12 مؤلفه استخراج شد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻠﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ مداخله گر، راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ شده و الگوی ﻧﻬﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ. میزان اهمیت عوامل مؤثر بر پدیده هوبریس و همچنین راهبردها و اولویت بندی آنها با استفاده از روش دلفی و نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی پدیده محوری ارائه شد نتیجه گیری: آگاهی از ماهیت پدیده هوبریس به ریشه یابی صحیح برای اجرای راهبردها و سازوکارهای غلبه بر پیامد منفی این پدیده و افزایش شاخص عمومی سلامت و بهره وری کمک می کند. پژوهش حاضر، در حوزه رهبری و پدیده هوبریس، نوآوری های تئوریکی و نظری به همراه داشته و به کارفرمایان و پژوهشگران در درک و شناخت بهینه از الگوی پدیده هوبریس کمک می کند.
۱۸.

تحلیل اثر فرهنگ بوروکراتیک بر نامرئی شدن کارکنان با نقش میانجی رهبری منفعلانه (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری منفعلانه سازمان های دولتی فرهنگ بوروکراتیک کارکنان نامرئی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 916 تعداد دانلود : 793
سازمان های دولتی ایران، به رغم داشتن نیروی انسانی مازاد، کارآمدی لازم و توانایی تحقق بخشیدن به مأموریت های ذاتی خود را ندارند. به عبارت دیگر، کارکنان نامرئی به پدیده غالب سازمان های دولتی امروز تبدیل شده است. عوامل بسیار در عدم استفاده مؤثر از نیروی انسانی در اختیار سازمان دخیل است که از میان آن ها می توان به فرهنگ بوروکراتیک و رهبری منفعلانه اشاره کرد. در این پژوهش به بررسی تأثیر فرهنگ بوروکراتیک بر نامرئی شدن کارکنان با نقش میانجی رهبری منفعلانه در سازمان های دولتی استان لرستان پرداخته شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار می گیرد و از نظر شاخص زمانی از پژوهش های مقطعی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش 1317 نفر از کارکنان ستادی ادارات کل استان لرستان بود که بر اساس جدول مورگان از میان آن ها نمونه ای به حجم 297 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای پژوهش نیز از پرسشنامه فرهنگ بوروکراتیک دنیسون (1990)، رهبری منفعل بریان و هولتز (2017)، و کارکنان نامرئی محمدیاری و همکارانش (1397) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به تأیید رسید و برای تحلیل داده های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار pls استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد فرهنگ بوروکراتیک هم به صورت مستقیم هم از طریق رهبری منفعلانه موجب نامرئی شدن کارکنان در سازمان های دولتی استان لرستان می شود.
۱۹.

Barriers to the Use of Ethical Measures in Green Human Resource Management(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 600 تعداد دانلود : 89
Background: Green human resource management is a new topic in the field of human resource management that emphasizes the goal of environmental sustainability. Unfortunately, the growing environmental challenges on the one hand and the neglect of ethical components related to the environment and human resource management in organizations, have created obstacles to the implementation of green human resource management. Therefore, the present study was formed with the aim of investigating the factors that violate ethics that hinder the implementation of green human resource management. Method: The present study was among the applied researches with a field-survey approach. The study population was experts and specialists in the field of Tehran automotive industry, from which 8 people were purposefully selected as a sample. The tools of analysis were interview and dematel questionnaire. Data were analyzed by fuzzy dematel and fuzzy hierarchical analysis (AHP). Results: Ethical barriers affecting the implementation of green human resource management in three dimensions of organizational, environmental and individual were identified in the form of 51 sub-criteria. The results of weight determination showed that the environmental dimension is one of the causal dimensions and organizational and individual dimensions are effective dimensions and environmental factors are the most important. Conclusion: Organizations, especially in the field of automobile manufacturing, need to have forces aware of the environment. In this way, green human resource management can play an important role in creating green and environmentally friendly ideas by creating a sense of responsibility in its actions and tasks and in cooperation with other forces. Undoubtedly, the first step in training employees to prepare for the implementation of environmental issues is to teach environmental ethics and remove ethical barriers to green human resource management. So that the organization can participate in environmental protection by motivating employees and creating a sense of responsibility in them.
۲۰.

Designing the Attitude toward Advertising Model through Mobile Social Networks(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Mobile Social Networking Economic Advantage Advertising effectiveness

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 381 تعداد دانلود : 850
The aim of this research is to help advance a better understanding of digital advertising innovation adoption, consumer acceptance of customized advertising, and the influence of customized advertising on product purchase intent via a mobile social network. To this end, two types of questionnaires, including an open questionnaire filled up by 16 experts and university professors was designed to identify the indicators and sub-indicators of advertising acceptance determinants through mobile-based cyberspace networks. The other questionnaire was a 5-point Likert questionnaire designed based on the identified indicators of the open questionnaire, which was filled by 234 cyber-space users who were chosen using simple random sampling method in order to verify the identified factors. The results of the study led to the identification of seven main indicators namely revenue generating, legalization, Awareness at social levels, Family and friends, Advertiser owners, monitoring and Advertising quality and the identification of 44 sub-indicators for seven three main determinants.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان