کاوه خلیلی دامغانی

کاوه خلیلی دامغانی

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

ارائه مدل ریاضی مکان یابی، چندکالایی و چند دوره ای در زنجیره حلقه بسته پایدار با درنظرگرفتن ریسک و عدم قطعیت در تقاضا و کیفیت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۷
زنجیره های تأمین پایدار به دنبال ایجاد تعادل بین اهداف اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی هستند. شرکت ها نیز به منظور کاهش هزینه ها و افزایش کارایی زنجیره تأمین مجبور به استفاده از زنجیره تأمین حلقه بسته هستند. در نظرگرفتن ریسک در زنجیره های تأمین به خصوص زنجیره های تأمین بازگشتی یکی از موضوع هایی است که مطالعات زیادی در خصوص آن انجام نشده است؛ بنابراین در این پژوهش به مکان یابی اجزای یک زنجیره تأمین سه هدفه، حلقه بسته پایدار، چند کالایی، چند دوره ای با درنظرگرفتن عدم قطعیت و سناریوهای بازار برای با رویکرد ریسک پرداخته می شود. نوآوری های پژوهش عبارت اند از: در نظر گرفتن ریسک در زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار به عنوان بخشی از تابع هدف؛ در نظر گرفتن عدم قطعیت تقاضا در زنجیره تأمین با استفاده از سناریوهای تعریف شده؛ توجه به کیفیت محصولات بازگشتی؛ چند دوره ای بودن و چند محصولی بودن مدل و سفارشی کردن مدل پیشنهادی برای یک مطالعه موردی واقعی. با توجه به NP-Hard بودن مسئله، مدل پیشنهادی با استفاده از رویکرد فراابتکاری ژنتیک رتبه بندی نامغلوب NSGA-II حل شده است. تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای مسئله انجام شده است و کارایی روش های موردمطالعه بررسی شده اند. میانگین نقاط پارتو حاصل از تابع هدف اول برابر 9/56789، میانگین نقاط پارتو برای تابع هدف دوم برابر 8/1828و برای تابع هدف سوم برابر 32/77365 و همچنین میانگین زمان حل مدل برابر 9/15 ثانیه است.
۲.

پیش بینی قیمت بیت کوین با استفاده از مدل ترکیبی ARIMA و یادگیری عمیق(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۲
اخیرا بیت کوین به عنوان محبوب ترین رمزارز، مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. بازار رمز ارزها نوسان به شدت زیادی را تجربه کرده است و یکی از چالش های پیش روی آن، پیش بینی قیمت آینده است. بدون شک، ایجاد روش هایی برای پیش بینی قیمت بیت کوین بسیار هیجان انگیز بوده و تاثیر بسیار زیادی در تعیین سود و زیان حاصل از معامله آن در آینده دارد. در این پژوهش به منظور پیش بینی قیمت بیت کوین از ترکیب مدل ARIMA و سه نوع شبکه عصبی عمیق شامل RNN، LSTM و GRU استفاده شده است. هدف اصلی این پژوهش تعیین تاثیر مدل های یادگیری عمیق بر روی عملکرد پیش بینی قیمت آینده بیت کوین است. در مدل پیشنهادی ابتدا اجزای خطی موجود در مجموعه داده ها با استفاده از ARIMA جداسازی و باقیمانده های به دست آمده بصورت جداگانه به هر یک از شبکه های عصبی منتقل می شود. نتایج نشان می دهد که مدل ARIMA-GRU برای معیار های RMSEو MAPE نسبت به سایر مدل ها نتایج بهتری داشته است. همچنین مدل های ترکیبی نسبت به مدل سنتی ARIMA در پیش بینی، عملکرد بهتری را از خود نشان می دهند.
۳.

بهبود یکپارچگی زنجیره تامین برای رسیدن به تولید در کلاس جهانی بااستفاده از تحلیل اهمیت عملکردIPA) )در صنایع لوازم الکترونیک خانگی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۲۲۴
امروزه، سازمانها وصنایع با رقابتی در سطح بین المللی مواجه می باشند. لازمه موفقیت در رقابت جهانی تولید محصولات در کلاس جهانی می باشد که صنایع به منظور تحقق شاخص های تولید در کلاس جهانی ورقابت پذیری وپاسخگویی سریع،نیازمند یکپارچگی بیشتر در سطح سازمان وشرکاء خود در سطح زنجیره تامین می باشند. در این تحقیق معیارهای تولید درکلاس جهانی با استفاده از روش دلفی فازی شناسایی شدند ضمنا ابعاد وشاخص های زنجیره تامین یکپارچه از ادبیات موضوعی استخراج شدند که شامل سه بعد یکپارچگی داخلی، یکپارچگی تامین کنندگان و یکپارچگی مشتریانمی باشد. تحلیل اهمیت عملکرد ((IPAبرای دسته بندی وشناسایی اولویت های بهبود شاخص های زنجیره تامین یکپارچه برای رسیدن به تولید درکلاس جهانی بکارگرفته شد؛جامعه آماری این تحقیقشامل 200نفر از مدیران وسیاست گذاران صنعت لوازم الکترونیک خانگی کشوربودند.با توجه به خروجی های ماتریس اهمیت عملکرد، رتبه بندی نهایی هریک از شاخص ها وراهبردهای بهینه در جهت کمک به مدیران در تخصیص بهینه منابع مشخص شد. نتایج نشان می دهد که دارابودن سیستم خرید پایدار با تامین کنندگان اصلی، داشتن سیستم یکپارچه بین دپارتمان های داخلی، سطح تبادل اطلاعات با تامین کنندگان و دارابودن سیستم های تبادل اطلاعات با مشتریان مهمترین شاخص های بهبود زنجیره تامین یکپارچه برای رسیدن به تولید در کلاس جهانی در این صنعت بودند
۴.

بررسی قابلیت پیش بینی پذیری نقاط شروع و پایان روند کوتاه مدت قیمت سهام با استفاده از شبکه احتمالات بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۹۵
هدف اصلی از این پژوهش بررسی قابلیت پیش بینی پذیری نقاط شروع(کف) و پایان(سقف) روند کوتاه مدت قیمت سهام با استفاده از مدل نایبویز جهت ارایه یک سیستم پشتیبان تصمیم می باشد.در این تحقیق از دو دسته متغیر شامل متغیرهای تقویمی و تکنیکی جهت مدل سازی استفاده گردید.نتایج این پژوهش نشان داد که مدل مورد استفاده در شناسایی و پیش بینی نقاط پایان(سقف) در نمودار قیمت سهام از عملکرد بهتری نسبت به سایرنقاط برخوردار است و همچنین دقت مدل مورد استفاده در سی وشش صنعت مورد بررسی دارای تفاوت های قابل تامل می باشد که این موضوع تعمیم پذیری نتایج این پژوهش و استفاده از مدل نایبویز برای پیش بینی نقاط مذکور در صنایع مختلف را دچار خدشه می کند . ما با اطمینان زیاد می توانیم در مورد رفتار آشوب گونه نقاط شروع و پایان در نمودار قیمت سهام اظهار نظر کنیم اما در مورد رفتار احتمالی می بایست دقت نظر به خرج دهیم.
۵.

A Comprehensive Model for the Assignment of Unfinished Development Projects with their Economic Approach: Qualitative Study(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۱۸۸
The purpose of this study is to provide a comprehensive model for the assignment of unfinished construction projects with their economicization approach. This research was conducted qualitatively with the data theory of the foundation. For this purpose, a researcher with 26 experts and specialists in the fields of Management and Planning Organization, the Majlis Research Center and the provincial civil affairs department coordination that purposive sampling (snowball) were interviewed. The text of the interviews was uploaded in MAXQDA10 software and then open coded using the software. After extracting the codes, the main categories were extracted using axial coding. Then, by discovering the relationship between the central categories, and then by performing selective coding and identifying the central category, the desired model based on data theory is presented as a paradigm. The results of data analysis in the form of a template are: Underlying conditions (classification of unfinished construction projects, their economization and assignment of unfinished construction projects), causal conditions (the first step is to control and limit the approval of new projects, the next step is to classify and present a schedule, economic For all incomplete development projects and transfers based on the existing legal instruments of transfers and participation), intervention conditions (lack of proper use of the capacities of existing laws and failure to specify the general policy law of the forty-fourth principle in the transfer of projects, lack of Effective entry of the Privatization Organization due to the difficulties of assigning development projects to companies, lack of accurate information on development projects of state-owned companies and provincial projects, between the systemic nature of the issue and the unclear method of pricing projects), strategies (codification of legal prerequisites, preparation of regulations and systems related to the transfer, preparation of a list of the most probable cases of transferable projects, coordination of responsible bodies due to the inter-institutional nature of the issue and determination of prices through auctions, negotiations, etc. Depending on the application of each method) and the outcome (creating sufficient motivation for managers, operators and current stakeholders of projects and projects by creating a method of returning the saved resources from investment with the participation of the private sector, aggregation and refinement A set of relevant and effective regulations and the availability of all laws and regulations governing private sector investment in development projects, the dissemination of information on all projects in the electronic system and public access to all investable applications as well as contract terms and all subsequent contract developments. The entire duration of the construction, operation or transfer, full transparency of the transfer process to reduce rent-seeking behaviors and pave the way for private sector activity).  
۶.

استراتژی محافظت از تسهیلات حیاتی در حضور حملات با سطوح شدت متفاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۶۹
امروزه، زیر ساخت های حیاتی در سیستم های تامین، در معرض حملات عمدی هستند که این امر سبب شده است تا برای فراهم آوردن آمادگی لازم و واکنش مناسب در برابر حملات، مسئله مستحکم سازی زیر ساخت های حیاتی مطرح گردد. در این مقاله، نوع خاصی از مسئله مستحکم سازی زیر ساخت های حیاتی مورد بحث قرار گرفته است که در آن، قبل از آنکه زیر ساخت های حیاتی احداث گردند، در مورد مستحکم سازی آن ها برنامه ریزی می شود. مسئله به صورت یک برنامه ریزی دو سطحی فرموله شده است که در سطح بالا، (مدافع) با در نظر گرفتن این که کدام تسهیلات احداث شوند، هر تسهیل، در شرایط پیش از حمله، به کدام مشتری خدمت رسانی کند و برای شرایط بعد از حمله، برای هر تسهیل چه تعداد مدافع تخصیص داده شود، به دنبال کمینه سازی مجموع هزینه ها می باشد.این درحالی است که در سطح پایین، (حمله کننده) با در نظر گرفتن این که به کدام تسهیلات و با چه سطح شدتی حمله شود، به دنبال تحمیل حداکثر هزینه به سیستم است. برای حل مسئله، روش فراابتکاری مبتنی بر الگوریتم تبرید شبیه سازی شده پیشنهاد شده است و با حل یک مثال و مقایسه نتایج آن با نتایج حل دقیق، کارآیی روش سنجیده شده است.
۷.

تبیین نقش زنجیره تأمین یکپارچه برای رسیدن به تولید در کلاس جهانی در صنایع الکترونیک خانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۱
هدف: در محیط پویا و پیچیده امروز، سازمان ها و صنایع در سطح بین المللی رقابت می کنند و تولید محصول در سطح کلاس جهانی، مقوله مهمی برای رقابت موفق در سطح جهان است. به منظور تحقق شاخص های تولید در کلاس جهانی و رقابت پذیری، باید در سطح زنجیره صنایع، سازمان ها و شرکا، یکپارچگی ایجاد شود. هدف این پژوهش بررسی ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و تولید در کلاس جهانی است. روش: پژوهش حاضر از نظر روش، در دسته پژوهش های توصیفی همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری آن، شرکت های تولیدکننده لوازم الکترونیک خانگی است و نمونه ها به کمک روش نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای شناسایی ابعاد و شاخص های تولید در کلاس جهانی، از روش دلفی فازی استفاده شده است و اطلاعات لازم از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته میان جامعه آماری گردآوری شدند. همچنین آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار AMOS انجام گرفته است. یافته ها: نتایج نشان می دهد سه بعد یکپارچگی داخلی، تأمین کننده و مشتری تأثیر معناداری بر دستیابی به تولید در کلاس جهانی می گذارند. تأثیر یکپارچگی مشتری بر تحویل تأیید نشد و در نهایت، ایجاد سطح بالای یکپارچگی داخلی در این صنعت بر تحویل به موقع و هزینه، در مقایسه با ابعاد دیگر یکپارچگی زنجیره تأمین یکپارچه، تأثیر بیشتری می گذارد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق گویای آن است که شرکت های مورد مطالعه باید برای دستیابی به شاخص های تولید در کلاس جهانی از قبیل هزینه، نوآوری، کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری و خدمات پس از فروش، به یکپارچگی در زنجیره تأمین صنعت شامل یکپارچگی داخلی، یکپارچگی تأمین کنند گان و یکپارچگی مشتری اقدام کنند. نتایج این تحقیق به مدیران برای متمایز کردن تأثیرات ابعاد مختلف زنجیره تأمین یکپارچه بر تولید در کلاس جهانی کمک می کند.
۸.

ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه مکان یابی، تخصیص و توزیع کالاهای امدادی در شرایط عدم قطعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۳۸۲
در این مقاله، تصمیمات مربوط به فازهای مختلف چرخه مدیریت بحران در قالب یک مدل برنامه ریزی ریاضی یکپارچه با فرض شرایط واقعی بحران مدل سازی می شود. اهداف، کمینه سازی تعداد افراد مجروح خدمت دهی نشده و کمینه سازی هزینه های امدادی در مناطق آسیب دیده هستند. بهینه سازی همزمان مسائل مکانیابی پایگاه های امداد، تخصیص منابع، توزیع و ارسال کالاهای امدادی و تخلیه مجروحین( شرایط قبل و بعد از بحران) از جمله نوآوری های این پژوهش می باشد. از این رو سناریوهایی بر اساس گسل های موجود (چهار گسل) در منطقه یک کلان شهر تهران در نظر گرفته شده است. در این پژوهش ابتدا یک مدل برنامه ریزی عددصحیح صفر و یک را ارائه می کنیم. برای اعتبارسنجی مدل، در ابعاد کوچک از روش محدودیت اپسیلون در محیط نرم افزاری گمز با حل کننده CPLEX حل شده است. برای حل مسئله در ابعاد بزرگ یک مطالعه موردی را با استفاده از داده های پایگاه های امداد رسان در منطقه یک شهر تهران بررسی می کنیم. مطالعه موردی نیز با استفاده از رویکرد ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که رویکرد ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب با کمترین خطا نسبت به حل دقیق و زمان کمتر قادر حل مدل خواهد بود.
۹.

برنامه ریزی مکانیابی ادارات پست و مسیریابی مرسوله های پستی در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۲۵۰
یکی از مهمترین مسائل پیش روی شرکت ها ی توزیع،، طراحی مکان های   دپو و مسیریابی وسایل نقلیه و بهینه سازی شبکه تامین است. در این پژوهش به مکا ن یابی ادارات پست و مسیریابی مرسوله های پستی پرداخته شده است. یک  مساله مکا ن یابی مسیریابی دو هدفه توسعه داده شده است. به منظور تطبیق مدل با - واقعیتت عدادی از محدودیت دنیای واقعی از جمله زما ن محدود برای ارسال در نظر گرفته شده اند. یک روش حل مناسب با استفاده از برنامه ریزی آرمانی اصلاح شده برای حل مدل پیشنهادی توسعه داده شده است. مدل پیشنهادی و روش حل در مطالعه موردی ادارات پست شهر تهرا بکارگیری شده اند. نتایج مدل پیشنهادی با وضعیت جاری ادارات پست مقایسه  شده اند و مشخص شده است که مدل پیشنهادی در مورد زمان و هزینه انجام عملیات پستی صرفه جویی های قابل توجهی را ارائه می دهد. مدل پیشنهادی را می توان در مورد سایر خدمات شهری مانند مکا ن یابی سطل های جمع آوری زباله ها و مسیریابی ماشین های جمع آوری متناسب سازی و بکارگیری نمود. همچنین می توا ن سایر پارامترهای مورد توجه در برنامه ریزی شهری را به صورت عدم قطعیت در مدل دخیل کرد. همچنین می توا ن مساله را برای کل کشور ایرا ن توسعه داد و با توجه به بزرگ  شدن سایز مسئله می توان از روش های فراابتکاری برای حل مدل استفاده نمود
۱۰.

مطالعه تطبیقی مدل بهینه سازی پرتفوی چند دوره ای چندهدفه در محیط اعتبار فازی با معیارهای متفاوت ریسک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک بهینه سازی پرتفوی تئوری اعتبار فازی الگوریتم MOPSO

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۴۰۳
هدف از پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی مدل های بهینه سازی پرتفوی در محیط اعتبار فازی می باشد. به این منظور سه مدل بهینه سازی پرتفوی طراحی گردید. به جای در نظر گرفتن مدل تک دوره ای پرتفوی از مدل سه دوره ای استفاده گردید. معیارهای ریسک استفاده شده در مدل ها عبارت اند از ارزش در معرض خطر، ارزش در معرض خطر میانگین و نیم آنتروپی. همچنین به منظور نزدیک شدن مدل به دنیای واقعی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه معاملات و سرمایه گذاری بخشی از ثروت در دارایی بدون ریسک علاوه بر محدودیت های اصلی، از محدودیت هایی نظیر، حداقل و حداکثر تخصیص ثروت به هر دارایی، حداقل و حداکثر تعداد سهام موجود در پرتفوی و همچنین از آنتروپی نسبت برای رسیدن به حداقل درجه تنوع بخشی استفاده شد. هر سه مدل این پژوهش با استفاده از الگوریتم MOPSO اجرا گردید. نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد پرتفوهای بهینه با در نظر گرفتن معیارهای شارپ و ترینر نشان داد، مدل Mean- AVaR نسبت به دو مدل Mean- Semi Entropy و Mean-VaR عملکرد بهتری دارد.
۱۱.

تجزیه و تحلیل کارایی فنی- زیست محیطی پالایشگاه های نفت ایران توسط یک مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای فازی چند هدفه چند دوره ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پالایشگاه نفت کارایی فنی - زیست محیطی DEA اوزان مشترک DEA چند هدفه DEA چند دوره ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۵۱۵
در این مقاله، یک روش برای اندازه گیری کارایی در بخش انرژی ملی ایران پیشنهاد شده است. اینن پنژوه ش عملکرد فنی-زیست محیطی پالایشگاه های نفت ایران را به عنوان یکی ازعمده ترین تولید کننده های، انرژی و انواع سوخت، با استفاده از داده های سال 7135 تا 7152 ارزیابی می کند. در این مطالعنه، ینک رویکنرد تحلین پوششی داده های شبکه ای فازی، اوزان مشترک، چند هدفنه چنند دو ره ای پیشننهاد و بنرای ارزینابی عملکنرد کارایی فننی -زیسنت محیطنی در حرنور خرو نی هنا ی ننامطلو ارزینابی پالایشنگاه هنا توصنیه شنده اسنت. نوآوری های اصلی این مطالعه بصورت زیر خلاصه شده اند و عبارتند از: ) 7( پیشنهاد یک مدل تحلی پوششی داده های شبکه ای، اوزان مشترک، چند هدفه چند دوره ای به منظور تعیین اوزان مشترک ورودی و خرو نی، فقط با یک بار ا را، ) 2( محاسبه امتیاز کارایی بلند مدت در طول چنند دوره برنامنه رینزی بنا ترکینی ماهینت دینامیک ورودی وخرو ی ها، ) 1( دست یافتن به یک راه ح سازشکارانه با اسنتفاده از برنامنه رینزی ریا نی فازی، برای پرداختن به برنامه ریزی ریا ی چند هدفه، ) 4( پیشنهاد برنامه ریزی ریا ی خطی برای رسنیدن بنه 6( کناهش زمنان ان نا ( ، DEA نقطنه بهیننه سرتاسنری کنارایی، ) 9( افنزایش رندرت تفکینک در مندل هنای محاسبات مدلسازی و روش ح ، ) 1( ترکیی هر دو معیار فننی و زیسنت محیطنی بنا در نظنر گنرفتن خرو نی نامطلو در ارزیابی عملکرد پالایشگاه های نفت؛ ت زیه تحلی مطالعه موردی ارائه شده، اثر بخشی و رابلینت ا رای روش ارائه شده در مقایسه با مدل های کلاسیک مو ود می باشد.
۱۲.

ارائه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تحلیل چند معیاره رضایت و تحلیل پوششی داده های شبکهای سه مرحلهای برای ارزیابی کارایی خدمات شعب بانک ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شعب بانک تحلیل پوششی داده ها شلبکه ای تحلیلل چنلد معیلاره رضلایت . تجزیله و تحلیلل رضلایت مشتریان . ارزیابی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۳۱۶
هدف اصلی در این مقاله، ارزیابی کارایی نسبی هر کدام از مراحل ارائه خدمت به مشتریان در شعب بانک ملی است. یک فرایند سه مرحله ای به عنوان نتایج متوالی از ارائه خدمات به مشتریان بانک تعریف شده است. این فرایند از اجزایی هچون انتظارات مشتریان، رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان تشکیل شده است. برای ارزیابی کارایی نسبی 34 شعبه بانک ملی، یک روش ترکیبی مبتنی بر روش تحلیل چند معیاره رضایت (MUSA) و روش تحلیلل پوششلی داده هلا (DEA) توسلعه داده شدند. بدین ترتیب که داده های حاصل از پرسشنامه هایی که توسط مشتریان حقیقی شعب تکمیل شلدند توسلط روش MUSA کمی گردید و به همراه مولفه هلا ی مهلم دیرلر در ارزیلابی ماننلد تعلداد کارکنلان، میلانرین نملرات ارزشلیابی کارکنان، هزینه های عملیاتی، میزان سپرده ها، مجموع تسلهیتت اعطلایی، تعلداد حسلا هلا ی جلاری جدیلد، انتظلارات و وفاداری مشتریان وارد مدل تحلیل پوششی داده ای شلدند. در ایلن تحقیله جهلت ارزیلابی کلارایی شلعب از ملدل تحلیلل پوششی داده های شبکه ای سه مرحله ای استفاده گردیده است. مدل DEA مورد استفاده از نوع مضلربی CCR خروجلی محور با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس می باشد. مدل تحلیل پوششی داده ای سه مرحله ای کارایی زیرفراینلدهای انتظلارات مشتریان، رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان را در شعب کمی سازی و اندازه گیری می نماید. نتایج تحقیه حلاکی از نن است که میانرین کارایی نسبی شعب منتخب در سه زیرفرایند ""تاییلد انتظلارات مشلتری ""، ""عملکلرد رضلایت مشلتری "" و % 50 % و 54 %می باشد. همچنین میانرین کارایی در فراینلد کللی نیلز 25 ،% ""نتایج عملیاتی و وفاداری مشتری"" به ترتیب 22 می باشد و تنها 0 شعبه ) 93 % نمونه( در تمامی مراحل در مرز کارا قرار گرفتند. بنلابر یافتله هلا ی تحقیله، شلعبی کله در زیلر فرایند اول ""تایید انتظارات مشتری"" کارایی 944 % را کسب کردند در سایر زیرفراینلدها و کلارایی کللی نیلز بلر روی ملرز کارا قرار گرفتند.
۱۳.

ارائه یک مدل برنامه ریزی آرمانی برای کاهش هزینه های لجستیک و افزایش سطح سرویس در زنجیره تامین(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۴.

طراحی شبکه زنجیره تأمین چنددوره ای و چندمحصولی با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه ریزی ریاضی چندهدفه و تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۳۹
در این مقاله، برای افزایش کارایی شبکه زنجیره تأمین پیشنهادی، مدل چنددوره ای و چندمحصولی را با اهداف چندگانه به طور هم زمان درنظر گرفته ایم. برای طراحی شبکه، از مدل برنامه ریزی ریاضی چندهدفه عدد صحیح مختلط استفاده کردیم و اهداف مسئله شامل حداقل کردن هزینه تولید، کاهش زمان ارسال محصولات و افزایش قابلیت اطمینان زنجیره تأمین است. برای حل مدل و ارائه جواب های نامغلوب، از روش اپسیلون محدودیت استفاده کردیم و برای این کار، کد مدل را در نرم افزار لینگو نوشتیم. با توجه به تعدد جواب های پار تو، برای جلوگیری از سردرگمی تصمیم گیرنده، از تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی جواب های نامغلوب استفاده کردیم. برای حل مدل تحلیل پوششی داده ها، نرم افزار گمز را به کار بردیم. خروجی های این مسئله شامل تعداد بهینه تسهیلات در هریک از سطوح زنجیره تأمین و مقدار بهینه ارسال کالا از هر سطح به سطح دیگر است. Abstract In this paper, in order to increase the performance of the proposed supply chain network, the multi-period, multi-product model with multiple simultaneous objectives has been considered. To design the network, use has been made of the multi-objective mixed integer mathematical programming model, where the objectives of the problem include minimization of production costs, reduction of products delivery time, and increase in the reliability of the supply chain. To solve the model and present non-dominated solutions, the Epsilon Constraint Method has been used; to this end, the model’s code has been written in the LINGO software. Considering the multiplicity of Pareto solutions, to prevent the decision maker from confusion, use has been made of Data Envelopment Analysis for evaluation of non-dominated solutions. To solve the Data Envelopment Analysis model, GAMS software has been used. The outputs of this problem include the optimal number of facilities at each level of the supply chain and the optimal amount of goods delivery from each level to another. Keywords: Epsilon-Constraint; Data Envelopment Analysis (DEA); Supply Chain Network; Reliability.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان