روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) زمستان 1388 شماره 59

مقالات

۲.

تجربه بیش مصرف غیرکشنده مواد در دوران زندگی در سوءمصرف کنندگان مواد در ایران

۳.

هنجاریابی مقیاس اجرایی بالینی اختلال استرس پس از ضربه (CAPS-1) برای عوارض روانی ناشی از جنگ

۴.

ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس اصلاح شده وسواس فکری- عملی ییل- براون برای اختلال بدشکلی بدن در میان دانشجویان

۶.

نقش تعارض زناشویی و ایمنی هیجانی خانواده در سلامت جسمانی و روانی- اجتماعی کودک

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۹