روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) - علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
e-issn: ۲۲۲۸-۷۵۱۵
سازمان همکار: موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۴ تیر ۱۳۸۴
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکتر احمد عاشوری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی ایران
p-issn: ‌۱۷۳۵-۴۳۱۵
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
درجه علمی: علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)
سردبیر: دکتر بنفشه غرایی
مدیر داخلی: مریم نوروزی
مدیر اجرایی: زهره راخ
آدرس: تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان شهید منصوری، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران
تلفن: ۶۶۵۰۶۸۹۹
وب سایت: http://ijpcp.iums.ac.ir
پست الکترونیکی: ijpcp@iums.ac.ir
کد پستی: ۱۴۴۵۶۱۳۱۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۴