مقالات

۱.

همه گیرشناسی خودکشی از طریق پزشکی قانونی در استان کرمان

۳.

مسئله گشایی در بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۰