مقالات

۱.

با کلوفن در درمان نگهدارنده ی وابستگی به مواد افیونی: کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی شده با کنترل دارونما

۵.

درمان نگهدارنده با نالترکسون در بیماران وابسته به مواد افیونی و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی و روانشناختی

۱۰.

رابطه ی مهارت های ارتباطی و عملکرد تطابقی در معتادان مرکز اجتماع درمان مدار تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۴