مقالات

۱.

بررسی میزان شیوع عقب ماندگی ذهنی و عوامل مؤثر در کودکان و نوجوانان منطقه ساوجبلاغ

۴.

بررسی مقدماتی محتوای فرهنگی هذیانهای بیماران روانی بستری

۶.

بررسی همبودی اختلالهای خلقی و اضطرابی در معتادان جویای درمان و افراد بهنجار

۷.

شیوه های مقابله ای و نگرش های ناسالم در معتادان به مواد مخدر و افراد سالم

۸.

تأثیر روزه رمضان بر عزت نفس دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

۹.

بررسی تأثیر رویکردهای نوین در یادگیری حسی آیات قرآن کریم

۱۰.

کارآیی درمان شناختی - رفتاری در کاهش نشانه های افسردگی و نگرشهای ناسالم در نوجوانان مبتلا به اختلال روانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۰