مقالات

۲.

پیش بینی پیشرفت تحصیلی کودک بر اساس هوش کودک، تحصیلات و شغل پدر، با بهره گیری از تحلیل رگرسیون

۳.

بررسی دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی پیرامون عوامل مؤثر در ازدواج

۴.

رفتارگرایی و شرطی سازی: آیا رفتارگرایی به دلیل آن که چیزی جز شرطی سازی ندارد، باطل است؟نظر پویر و اسکینر درباره یادگیری

۵.

بررسی تأثیر وضعیتهای مختلف کره ماه در رخداد خودکشی، تصادفات رانندگی و بحرانهای روانی

۶.

بررسی رویدادهای استرس زا در شهر اصفهان طی 5 سال گذشته (بررسی راهنما)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۰