مقالات

۲.

همه گیرشناسی اختلال های روانپزشکی در استان تهران

۴.

کارکردهای شناختی قطعه پیشانی در نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک

۵.

چگونگی عملکرد مدیریت برنامه بهداشت روان در شبکه های بهداشت و درمان استان خوزستان

۶.

ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و رویدادهای استرس زای زندگی با افسردگی

۷.

تأثیر گروه درمانی شناختی - رفتاری بر کاهش افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به اختلال خلقی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷