مقالات

۶.

شیوع دمانس و افسردگی در سالمندان ساکن در خانه های سالمندان استان تهران

۸.

روابط ساختاری میان ابعاد اختلال های اضطرابی و افسردگی DSM - IV و ابعاد الگوی سه بخشی

۹.

مقایسه ی برتری جانبی مغز کودکان عقب مانده ی ذهنی با کودکان عادی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷