روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) پاییز 1386 شماره 50

مقالات

۲.

آیا اختلال بیش فعالی با کمبود توجه در مبتلایان به وابستگی به مواد شایع تر است؟

۴.

رابطه آلکسی تیمیا با سبک های ابراز هیجان و سلامت عمومی در دانشجویان

۵.

رابطه افکار اضطرابی با باورهای فراشناختی در دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

۸.

مقایسه منبع کنترل، شیوه های مقابله و باورهای غیر منطقی در زنان روسپی و عادی شهر تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۹