روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) پاییز 1387 شماره 54 (مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

مقالات

۱.

تکانشگری و ابزارهای گوناگون ارزیابی آن: بازبینی دیدگاه ها و بررسی های انجام شده(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۸ تعداد دانلود : ۹۸۳
۲.

ارتباط شاخص های تکانشگری و رفتارهای مخاطره جویانه با شدت ولع مصرف در گروه های مختلف معتادان به مواد افیونی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۳.

بررسی مناطق مغزی درگیر در ولع مصرف معتادان تزریقی هرویین به وسیله تصویر برداری مغزی عملکردی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۴.

اثربخشی درمان گروهی شناختی - رفتاری در بهبود مهارت های مقابله ای و پیش گیری از عود در افراد معتاد(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۵.

مقایسه ویژگی ها و اختلال های شخصیت و راهبردهای مقابله ای معتادان خودمعرف و گروه بهنجار(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۶.

ارتباط میزان ولع مصرف با ابعاد مختلف شدت اعتیاد در معتادان تزریقی هرویین(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۷.

پیش بینی بهبود یا بازگشت به سوء مصرف مواد مخدر بر پایه هوش هیجانی و رویارویی مذهبی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۸.

ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۹.

روایی و پایایی نسخه های فارسی پرسش نامه های آیزنک، بارت، دیکمن و زاکرمن در تعیین رفتارهای مخاطره جویانه و تکانشگری(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۱۰.

ساخت و بررسی کارآیی پنج آزمون تصویری ارزیابی ولع مصرف در معتادان مواد افیونی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۱۱.

نگرش و رفتارهای پرخطر دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان تبریز در ارتباط با مواد مخدر(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷