مقالات

۳.

رابطه منبع کنترل درونی - بیرونی با افسردگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان

۴.

بررسی آگاهی زنان متأهل درباره بیماریهای روانی در منطقه هفتون اصفهان

۶.

کاربرد مقیاس های K و F پرسشنامه MMPI در افراد مبتلا به اختلال پس از استرس ضربه ای

۷.

بررسی میزان شیوع افسردگی، اضطراب و ترس مرضی در دوران بارداری در شهر اهواز

۸.

شیوع خودآزاری در مراجعان به پزشکی قانونی

۹.

مجموعه قوانین موجود در ارتباط با بیمار روانی در ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۰