روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) بهار 1387 شماره 52 (مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

مقالات

۱.

بستری و درمان اجباری: نگاهی به قوانین بهداشت روان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۲.

سبک اسنادی بزهکاران دارای اختلال سلوک و مراقبان کانون اصلاح و تربیت(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۳.

اثر واسطه گی توجه متمرکز بر خود و خودکارآمدی اجتماعی بر ارتباط میان اضطراب اجتماعی و سوگیری های داوری(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۴.

ساز و کارهای دفاعی و راه های مقابله در افراد مبتلا به اختلال اضطراب منتشر و افسردگی اساسی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۵.

ارتباط اختلال رفتاری سبک ها و راهبردهای مقابله ای در دانش آموزان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۶.

مقایسه باورهای فراشناختی و مسئولیت پذیری در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی - اجباری، اختلال اضطراب منتشر و افراد بهنجار(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۷.

کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در سالمندان شهرستان کاشان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۸.

رابطه سرسختی روانشناختی و خودتاب آوری با سلامت روان در جوانان و بزرگسالان بازمانده زلزله شهرستان بم(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۱۰.

مقایسه فشار روانی در مراقبان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن و مراقبان بیماران دوقطبی مزمن(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۱۱.

تحلیل عاملی مقیاس شخص با حساسیت پردازش حسی بالا: رابطه مؤلفه های حساسیت پردازش حسی با افسردگی و اضطراب(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷