روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) بهار 1390 پیاپی 64

مقالات

۳.

اعتباریابی نسخه فارسی پرسش نامه شخصیت اسکیزوتایپال در جمعیت دانشجویی

۴.

آماده سازی و بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه کیفیت زندگی در صرع (QOLIE-89)

۶.

اثربخشی برنامه ترخیص بر آگاهی، نشانه های بالینی و دفعات بستری بیماران اسکیزوفرنیای بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران

۸.

اختلال های شخصیتی و شیوه های رویارویی در زنان روسپی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۹