روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) بهار 1390 پیاپی 64 (مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

مقالات

۲.

الگوی علّی هوش هیجانی، اسکیزوتایپی و آسیب روانی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۳.

اعتباریابی نسخه فارسی پرسش نامه شخصیت اسکیزوتایپال در جمعیت دانشجویی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۴.

آماده سازی و بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه کیفیت زندگی در صرع (QOLIE-89)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۵.

اثربخشی درمان گروهی ترمیم شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با سیر طولی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۶.

اثربخشی برنامه ترخیص بر آگاهی، نشانه های بالینی و دفعات بستری بیماران اسکیزوفرنیای بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۸.

اختلال های شخصیتی و شیوه های رویارویی در زنان روسپی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۴