روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) پاییز 1389 پیاپی 62 (مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

مقالات

۱.

نگرش پزشکان، پرستاران و بیماران بستری در بیمارستان های منتخب روانپزشکی شهر تهران در مورد حقوق بیماران روانی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۴ تعداد دانلود : ۷۵۷
۲.

پایایی و روایی فرم کوتاه نسخه فارسی «مقیاس سنجش آگاهی نداشتن از اختلال روانی» در مبتلایان به شیدایی روان پریش(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۳.

نشانگان اختلال استرس پس از سانحه و همبودی آن با اختلال های دیگر در نوجوانان زلزله زده 11 تا 16 ساله شهر بم(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۴.

رابطه خشونت جنسی و نگرش های زناشویی و همراهی انواع خشونت در روابط زناشویی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۵.

تأثیر استرس بر توجه انتخابی بینایی با نگاه به عامل شخصیتی وظیفه شناسی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۶.

ساختار عاملی نسخه تجدیدنظرشده فارسی پرسش نامه شخصیتی نئو در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷