مقالات

۷.

بررسی میزان همبستگی نگرش نسبت به خود در دانش آموزان دبیرستانی با نگرش آنها نسبت به والدین، آموزگاران و تحصیل

۸.

بررسی ارتباط استرسهای شغلی و اختلالات افسردگی و اضطراب در کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۹.

بررسی میزان اختلال کاهش توجه در دانش آموزان پسر دبستانهای شهر تهران بر اساس مقیاس کنرز

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷