روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) تابستان 1389 پیاپی 61 (مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

مقالات

۱.

ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی «مقیاس ارزیابی شناختی واحد روانپزشکی - عصبی» در بیماران مبتلا به زوال عقل(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۲.

مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه در همسران مطلقه و عادی به عنوان پیش بینی کننده طلاق(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۳.

الگوی پیش بینی هراس اجتماعی در دانشجویان بر پایه مؤلفه های شناختی - رفتاری(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۵.

ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی - کلامی ری در سالمندان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۶.

مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی: ویژگی های روان سنجی و تحلیل عاملی تأییدی نسخه ایرانی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 743 تعداد دانلود : 375

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۵