مقالات

۳.

بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب در بیماران بستری در بخشهای داخلی و جراحی

۴.

روزه داری در ماه مبارک رمضان و سلامت روانی

۵.

ارتباط دعا با سلامت روانی و عملکرد شغلی کارکنان فنی صنایع مهمات سازی

۶.

بررسی رابطه شیوه های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با میزان افسردگی جانبازان قطع نخاعی

۷.

نقش آموزش کنترل محیط، توجه برگردانی و توقف افکار در کاهش رفتار مواد خواهی در وابستگان به مواد افیونی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷