قاسم مهرابی

قاسم مهرابی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

مدل حکمرانی در فدراسیون های ورزشی: رویکرد حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی فدراسیون ورزشی قانون مداری مبارزه با فساد مشارکت جویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۳۵
مقدمه: حکمرانی در فدراسیون های ورزشی که مسئولیت توسعه رشته ورزشی خود و فراهم کردن تسهیلات و امکانات برای رشد ورزشکاران نخبه و حضور در رقابت های داخلی و کسب افتخار در میادین بین المللی را بر عهده دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش با هدف ارائه مدل حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی انجام گرفت. روش پژوهش: پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش تحلیلی- توصیفی بود. جامعه آماری تحقیق را ذی نفعان هشت فدراسیون فوتبال، والیبال، بسکتبال، هندبال، کشتی، تکواندو، وزنه برداری و جودو تشکیل می داد که از میان آنها 305 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها: بر اساس نظر خبرگان شاخص ها در هشت عامل شفافیت و پاسخگویی، مشارکت جویی، قانون مداری، مسئولیت پذیری، مبارزه با فساد، رعایت موازین اخلاقی، نظارت و کنترل و اثربخشی قرار گرفتند. همچنین مشخص شد که این عوامل بر رفتار حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی تأثیرگذارند و مدل ترسیم شده در این خصوص از کیفیت مناسبی برخوردار بود. علاوه بر این با توجه به میزان ضریب تأثیر هریک از عوامل مشخص شد عامل شفافیت و پاسخگویی دارای بیشترین نقش و موازین اخلاقی دارای کمترین نقش در پیش بینی رفتار حکمرانی در فدراسیون های ورزشی است. نتیجه گیری: پژوهش حاضر یک مدل بومی برای حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی کشور ارائه می دهد. برای کسب امتیاز بهتر و ارتقای جایگاه رتبه بندی می بایست برنامه ریزی بلندمدت در جهت بهبود هر یک از شاخص های حکمرانی خوب داشت.
۲.

ملاحظات نظری و تجربی طراحی مدل اندازه گیری ترکیبی و انعکاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدلسازی معادلات ساختاری اندازه گیری ترکیبی اندازه گیری انعکاسی رویه کورس پارادایم چرچیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۶۹
در پژوهش های مدیریت، یک روند رو به رشد به سمت اندازه گیری ترکیبی وجود دارد که در آن شاخص های اندازه گیری به عنوان علت سازه ها در نظر گرفته می شود. اندازه گیری ترکیبی می تواند جایگزین مناسبی برای اندازه گیری انعکاسی، که در آن سازه ها به عنوان علت شاخص های اندازه گیری در نظر گرفته می شود، باشد. استفاده نادرست از مدل های اندازه گیری ترکیبی و انعکاسی، روایی محتوای سازه را تضعیف می کند، روابط ساختاری بین سازه ها را مخدوش می کند و در نهایت سودمندی نظریه ها را برای حوزه عمل کاهش می دهد. بنابراین هدف از این تحقیق شامل: الف) بحث در مورد تمایز بین مدل های اندازه گیری ترکیبی و انعکاسی، ب) توسعه مجموعه ای از معیارهای مفهومی برای تعیین اینکه یک سازه باید به عنوان شاخص های ترکیبی یا انعکاسی مدل سازی شود، ج) توصیه هایی برای ساخت سازه های ترکیبی براساس ریه کورس و سازه های انعکاسی براساس پارادایم چرچیل، می باشد. این مقاله براساس ادبیات تحقیق چارچوبی را ارائه می دهد تا محققان مدل های اندازه گیری ترکیبی و انعکاسی را به درستی طراحی و آزمون نمایند، هرچند که برخی سازه ها ممکن است ذاتا ترکیبی یا انعکاسی باشند.
۳.

تحلیل اثر رویدادهای ورزشی بر روی نظام ارزشی تماشاچیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش تحلیل تماشاچی رویداد ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۸۸
هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثر رویدادهای ورزشی بر نظام ارزشی تماشاچیان بود. بدین منظور، 385 نفر از تماشاچیان رویدادهای ورزشی لیگ برتر فوتبال، والیبال، کشتی و تکواندو به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که روایی صوری و محتوی ابزار را 12 نفر از صاحب نظران مربوط تأیید کردند، استفاده شد. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ و برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون تحلیل عاملی با چرخش متعامد استفاده شد. نتایج نشان داد تماشای رویدادهای ورزشی بر روی ده ارزش خیرخواهی، سنت، همرنگی با اجتماع، امنیت، قدرت، پیشرفت، برانگیختگی، لذت جویی، خوداتکایی و جهان شمولی تماشاچیان تأثیرات مثبت و منفی دارد و از دیدگاه آزمودنی ها عبارات ارزشی تجربه خشنودی و خوشحالی از بیشترین اهمیت (36/1 ± 2/78)  و احساس جهانی امن از کمترین اهمیت (52/±1 2/43)  برخوردار است. به طور کلی یافته ها نشان داد، تماشای رویدادهای ورزشی تأثیرات تعدیل کننده و تقویت کننده مهمی بر روی نظام ارزشی تماشاچیان دارد.
۴.

نقش هیئت مدیره باشگاه های فوتبال از منظر حکمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقش هیئت مدیره باشگاه فوتبال حکمرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۲۵۷
این پژوهش با هدف بررسی نقش هیئت مدیره باشگاه های فوتبال از منظر حکمرانی انجام شده است. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، تحلیلی و توصیفی بود. همه اعضای هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره و کادر اداری باشگاه های ورزشی فوتبال حاضر در لیگ برتر در سال 1396 جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند که 165 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس خروجی مطالعه میویه و همکاران (2007) استفاده شد. از فرم های « ضریب نسبی روایی محتوا » برای بررسی روایی محتوایی استفاده شد و پرسش نامه دراختیار 10 نفر از ارزیابان خبره قرار گرفت. مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. نسخه سه ارزیابی شد و نتایج در دو بخش مدل اندازه گیری و مطلوبیت مدل تحلیل شد. یافته ها نشان داد که داده های تجربی جمع آوری شده در این مطالعه از مدل نظری موجود حمایت کردند و نقش های بررسی شده در این مطالعه در هیئت مدیره باشگاه های ورزشی فوتبال کشور قابل استفاده هستند. با توجه به یافته های پژوهش، استفاده از ساختار دو لایه (راهبری و سرپرستی) در هیئت مدیره باشگاه های ورزشی فوتبال توصیه می شود.
۵.

تعیین شاخص های ارزیابی رفتار مدیران برای حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش شاخص حکمرانی فدراسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۹
این پژوهش با هدف تعیین شاخص های ارزیابی رفتار مدیران برای حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی انجام گرفت. فرایند انجام پژوهش در دو مرحله کمی و کیفی صورت گرفت و از رویه کورس برای ساخت پرسش نامه و شناسایی شاخص ها استفاده شد. در مرحله اول، شناسایی شاخص های حکمرانی خوب از طریق بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش، مصاحبه با 29 ارزیابان مستقل انجام گرفت که 114 شاخص شناسایی شد. در مرحله بعد، 11 تن از ارزیابان خبره در خصوص روایی محتوایی شاخص ها با فرم های CVR و CVI اظهار نظر کردند و 9 شاخص در این مرحله حذف شد. پایایی پرسش نامه نهایی به روش پایایی اشتراکی تأیید و در اختیار 305 نفر ارزیاب گروهی از ذینفعان 8 فدراسیون منتخب قرار گرفت. از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 23 و اسمارت پی ال اس نسخه 3 برای تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق، شاخص های استخراج شده در 8 بعد شفافیت و پاسخگویی، مشارکت جویی، قانون مداری، مسئولیت پذیری، مبارزه با فساد، رعایت موازین اخلاقی، نظارت و کنترل، اثربخشی قرار گرفتند که توانستند  773/0درصد رفتار مدیران برای حکمرانی در فدراسیون های ورزشی را پیش بینی کنند. میزان اهمیت ابعاد از دیدگاه آزمودنی ها نشان داد، بعد شفافیت و پاسخگویی بااهمیت ترین بعد (886/4β=) و بعد موازین اخلاقی کم اهمیت ترین (966/2β=) در تبیین مفهوم حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی بود.
۶.

بررسی عوامل اثرگذار بر ایجاد روحیه پژوهش در دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزش دانشجویان پژوهش دانشگاه تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۵۱۲
هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد روحیه پژوهش در دانشجویان تربیت بدنی بود. جامعه آماری کلیه دانشگاه های دولتی کشور و نمونه آماری 341 دانشجو از دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های تهران، فردوسی مشهد، ارومیه، گیلان، شیراز، اصفهان، رازی کرمانشاه و زاهدان بودند که به صورت طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند. از پرسشنامه های محقق ساخته سنجش عوامل مرتبط با روحیه پژوهش در دانشگاه ها و دانشجویان استفاده شد که روایی آن با استفاده از نظرهای 20 نفر از خبرگان تربیت بدنی و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 86/0محاسبه شد. از آزمون های توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون آنوا یکراهه) استفاده شد. یافته ها نشان داد اختلاف معناداری بین روحیه پژوهش دانشجویان و عوامل مرتبط با روحیه پژوهش در دانشگاه های مختلف وجود دارد (05/0P<). همچنین بین روحیه پژوهش دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی اختلاف معناداری وجود دارد (05/0P<). آزمون رگرسیون نشان داد که عوامل مرتبط با پژوهش در دانشگاه ها می تواند روحیه پژوهش دانشجویان را پیش بینی کند. نتیجه گیری می شود که حمایت دانشگاه، خانواده ها، جامعه و ایجاد تحول فراگیر در نظام آموزشی و مدیریتی دانشگاه ها در ترغیب دانشجویان تربیت بدنی به فعالیت های پژوهشی اهمیت دارد.
۷.

ارزیابی و اولویت بندی مهارت های مدیران ورزش و جوانان استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی مدیران ورزش مهارت تاپسیس

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۴۹۳
هدف این پژوهش، ارزیابی و اولویت بندی مهارت های مدیران ورزش و جوانان استان مازندران بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان و خبرگان ادارات ورزش و جوانان استان بودند که بدین منظور 80 نفر از کارکنان و 12 نفر از کارشناسان ارشد و خبرگان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 21 سؤالی ارزیابی مهارت مدیران برگرفته از پژوهش فردی آذر (1380) بود. روایی ابزار را 10 نفر استادان و صاحب نظران تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 89/0= α به دست آمد. از روش TOPSIS برای ارزیابی مهارت مدیران و از روش AHP-FUZZY برای محاسبه وزن یا ضریب اهمیت شاخص های هر یک از مهارت مدیران ورزش استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد اولویت مهارت مدیران به ترتیب ادراکی (اهداف راهبردی و بلندمدت، آگاهی از قوانین و مقررات)، انسانی (شنود مؤثر، نفوذ بر افراد) و فنی (تفویض اختیار، تخصیص منابع) است. با توجه به نتایج تحقیق، آموزش مدیران ورزشی، پرورش و تقویت شاخص های مذکور در مهارت مربوط یکی از راهکارهای افزایش عملکرد مدیران در نمونه مورد بررسی است.
۸.

شناسایی انگیزه و دلایل خالکوبی ورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزشکار انگیزه دلایل خالکوبی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی روانشناسی تمرینات و مسابقات
تعداد بازدید : ۱۰۰۵ تعداد دانلود : ۶۱۲
این پژوهش با هدف شناسایی انگیزه و دلایل خالکوبی ورزشکاران انجام گرفت. پژوهش از نوع توصیفی و از حیث جمع آوری اطلاعات پیمایشی بود. جامعة آماری تحقیق را ورزشکاران دارای خالکوبی بالای 12 سال تشکیل می داد، به این ترتیب، 223 ورزشکار که از شرایط فوق برخوردار بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری داده ها یک پرسش نامه 27 گویه ای محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفت و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ 87/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد استفاده شد. براساس تحلیل عاملی، 27 سوال پرسش نامه در 4 عامل ابراز هویت، زیبایی شناسی، همگنی گروهی، انتقال پیام قرار گرفتند. میزان اهمیت عامل ها از دیدگاه آزمودنی ها نشان داد، عامل ابراز هویت به عنوان با اهمیت ترین عامل (890/23= درصد واریانس) و عامل انتقال پیام به عنوان کم اهمیت ترین عامل (771/7= درصد واریانس) انگیزه و دلایل خالکوبی ورزشکاران را تبیین می کند.
۹.

بررسی بازاریابی تحت وب (مدیریت ارتباط با مشتری) باشگاه های فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت بازاریابی مشتری ارتباطات فوتبال

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۷۹۹ تعداد دانلود : ۸۶۱
خدمات دهی در حوزه ورزش زمانی می توانند بهره وری بالایی داشته باشند که ارائه خدمات آنان ضمن انطباق با نیازهای مشتریان، از بهره وری سازمانی مناسبی نیز برخوردار باشد. مدیریت ارتباط با مشتری همان تعامل با هواداران برای کسب مزیت رقابتی است و باشگاه ها از طریق وب سایت های خود می توانند به این امر اقدام کنند. براین اساس، این پژوهش با هدف بررسی بازاریابی تحت وب (مدیریت ارتباط با مشتری) انجام گرفت و جامعة آماری پژوهش را کلیه وب سایت باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (تراکتور سازی، استقلال، فولاد، سپاهان، نفت تهران، صبای قم، سایپا، پرسپولیس، پدیده مشهد، پیکان تهران، راه آهن، استقلال خوزستان، ذوب آهن، گسترش فولاد، نفت سپاهان و ملوان) تشکیل می داد. پژوهش از حیث روش کیفی و از منظر اجرا کاربردی بود. به منظور جمع آوری اطلاعات از چک لیست استاندارد بازاریابی تحت وب کریمادیس استفاده شد. یافته های تحقیق بیانگر آن بود که باشگاه های فوتبال ایران تا حدودی به ویژگی اطلاعاتی پرداخته اند، اما در تمام ویژگی های فروش، ترویجی، ارتباطی و جمع آوری اطلاعات از وضعیت مناسبی برخوردار نسیتند. بنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضر باشگاه های فوتبال ایران نیازمند بازنگری اساسی و گسترده ای در به روز رسانی ساختاری وب سایت های خود جهت تقویت کسب مزیت رقابتی نیاز دارند.
۱۰.

بازنمایی گوی و چوگان در ابیات شعرا ( فردوسی، حافظ، نظامی و جامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حافظ فردوسی نظامی جامی چوگان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۱۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۶۰
این پژوهش با هدف بازنمایی گوی و چوگان در ابیات شعرا )فردوسی، حافظ، نظامی و جامی) انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوا، با رویکرد تاریخی- تحلیلی بود و به منظور جمع آوری اطلاعات از اسناد کتابخانه ای مراکز اطلاع رسانی و مراجعه به مقالات معتبراستفاده شد. جامعه آماری تحقیق را مجموعه کامل اشعار شاهنامه فردوسی، دیوان حافظ، خسرو و شیرین نظامی و بهارستان جامی بود که بصورت کل شمار جستجو، مشاهده و مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به حوزه انتخابی در ابتدا برگة کدگزاری تهیه شد و براساس آن به ترتیب واژه های گوی و چوگان شمارش و اشعار مربوطه توسط سه متخصص ادبی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد، واژه های گوی و چوگان در اشعار شاهنامه فردوسی بیشترین و بهارستان جامی کمترین تکرار را داشت، در تفسیر اشعار می توان گفت، شاهنامه گوی و چوگان را جایگزین جنگ و کارتیمی، دیوان حافظ در تفسیر عشق، در خسرو و شیرین نظامی به تعبیر عشق و انتخاب همسر و در بهارستان جامی در عوض احترام به شاهان بکار برده است.
۱۱.

تحلیل عوامل جمعیت شناختی مرتبط با منش ورزشکاران حرفه ای و قهرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جمعیت شناختی ورزشکاران حرفه ای ورزشکاران قهرمان منش ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۹۵
مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط عوامل جمعیت شناختی با منش ورزشکاران حرفه ای و قهرمان صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی، از حیث جمع آوری اطلاعات پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق را ورزشکاران حرفه ای و قهرمانی  استان  کرمان (150=N) تشکیل می دادند و شیوه نمونه گیری به صورت غیر تصادفی بود. ابزار استفاده شده در پژوهش، پرسش نامه استاندارد منش ورزشی ولراند و همکاران (1997) بود و روایی آن مورد تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 82/0 مناسب ارزیابی شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، انفرادی یا تیمی، سطح تحصیلات و نوع فعالیت) به عنوان مولفه برونزا با مولفه های منش ورزشی به عنوان مولفه درونزا از مدل های ساختاری با معرف های چندگانه و علل چندگانه و جهت تعیین وضعیت فعلی از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. یافته های تحقیق بیانگر آن بود که تنها بین ورزش های تیمی و انفرادی و احترام به قوانین و مسئولین و در متغیر سطح تحصیلات و نوع فعالیت با تعهد به ورزشی که به آن پرداخته می شود ارتباط وجود داشت. با توجه به نتایج تحقیق و جامعه مورد بررسی به نظر می رسد بین متغیرهای جمعیت شناختی با منش ورزشی ارتباطی چندانی موجود نیست.
۱۲.

مقایسه مدیریت ارتباط با مشتری باشگاههای فوتبال ایران، اسپانیا و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط مشتری باشگاه فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۵
هدف این پژوهش مقایسه مدیریت ارتباط با مشتری باشگاه های فوتبال ایران، اسپانیا و انگلستان بود. تحقیق حاضر از نوع تحلیل محتوا و از حیث اجرایی کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق را وب سایت های 3 لیگ فوتبال (ایران، اسپانیا و انگلستان) تشکیل می داد و از هر باشگاه سه تیم که بیشترین امتیاز یا افتخار را در پنج سال اخیر در لیگ خود داشتند (آرسنال، چلسی، منچستریونایتد، رئال مادرید، بارسلونا، اتلتیکو مادرید، سپاهان اصفهان، پیروزی تهران و استقلال تهران)، در 31 ویژگی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تجزیه وتحلیل یا به نوعی مقایسه  شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از چک لیست استاندارد بازاریابی راسکو (2014) استفاده شد و محتوی وب سایت باشگاه ها از نظر ویژگی های بازاریابی موردبررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق بیانگر آن بود که باشگاه های فوتبال اسپانیایی وضعیت بهتری نسبت به وضعیت باشگاه های فوتبال انگلیسی و همچنین هر دو باشگاه وضعیت بهتری نسبت به باشگاه های فوتبال حاضر در لیگ ایران از ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی داشتند. بنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضر، باشگاه های فوتبال ایران نیازمند بازنگری اساسی و گسترده ای در به روزرسانی ساختاری جهت تقویت کانال های ارتباطی خود دارند
۱۳.

بررسی دلایل مثبت و منفی ورود ورزشکاران به عرصه سیاست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست دلایل مثبت دلایل منفی ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۹۴
این پژوهش با هدف بررسی دلایل مثبت و منفی ورود ورزشکاران به عرصه سیاست انجام گرفت. پژوهش از نوع توصیفی و از حیث جمع آوری اطلاعات پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق را ورزشکاران مستعد به عرصه سیاست تشکیل می داد (250 =N)، به این ترتیب، 154 ورزشکار که از شرایط فوق برخوردار بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری داده ها دو پرسشنامه (11 سوالی دلایل مثبت و 7 سوالی دلایل منفی) محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی ابزار توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفت و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ 0/87، 0/84 به ترتیب دلایل منفی و مثبت بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی با چرخش متعامد استفاده شد. براساس تحلیل عاملی از 18 سوال دو پرسش نامه، 17 سوال با داشتن بار عاملی مناسب در 6 عامل ساز و کار اجتماعی، ساز و کار دیپلماتیک، تفکر ملی، حمایت ملی، سلاح اجتماعی و سلاح سیاسی قرار گرفتند. میزان اهمیت عامل ها از دیدگاه آزمودنی ها نشان داد، عامل ساز و کار اجتماعی به عنوان با اهمیت ترین عامل (20/56= درصد واریانس) دلایل مثبت ورود ورزشکاران به عرصه سیاست و عامل سلاح اجتماعی به عنوان با اهمیت ترین عامل (43/25= درصد واریانس) دلایل منفی ورود ورزشکاران به عرصه سیاست را تبیین می کند.
۱۴.

اولویت بندی عوامل موثر بر عدم اثربخشی ورزش وزارت جهادکشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارکنان ورزش عدم اثربخشی وزارت جهادکشاورزی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی نظارت و ارزیابی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۱۱۳۰ تعداد دانلود : ۴۸۳
هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر عدم اثربخشی ورزش وزارت جهادکشاورزی بود. جامعه آماری پژوهش را مسئولین تربیت بدنی سازمان ها و شرکت های تابع وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می دادند که در مجموع، 82 نفر بودند. روش پژوهش توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. ابزار گرداوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوی آن توسط صاحب نظران مورد بررسی و تائید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (81/0α=). برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ها نشان داد، عوامل موثر بر عدم اثربخشی ورزش وزارت جهاد کشاورزی به ترتیب سیاست و تصمیمات دولت، رویه های کاری، اهداف و ماموریت ها، فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی و برنامه ریزی می باشد و در هر یک از این حوزه ها نیز با محدودیت های مختلفی روبرو است. به منظور توسعه ورزش کارکنان و افزایش مشارکت افراد در برنامه های ورزشی، استراتژی ورزش کارکنان باید در جهت مرتفع کردن محدودیت های سیاست گذاری، رویه های کاری، اهداف و ماموریت، فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی و برنامه ریزی تدوین شود.
۱۵.

تعیین اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسش نامه منش ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احترام تحلیل عاملی تأییدی اخلاق ورزشی منش ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اخلاق در ورزش
تعداد بازدید : ۱۷۳۹ تعداد دانلود : ۶۷۳
این پژوهش، با هدف تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه منش ورزشی انجام شد. جامعة آماری پژوهش حاضر را ورزشکاران، مربیان، کارشناسان ورزش حرفه ای و قهرمانی استان کرمان تشکیل دادند، که با توجه به ملاک حداقل حجم نمونة لازم برای گردآوری داده ها در تحلیل عاملی، 140 نفر به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه 25 سؤالی منش ورزشی ولراند و همکاران بود که دارای پنج خرده مقیاس (احترام به روابط اجتماعی، احترام به قوانین و مسئولان، تعهد به ورزشی که به آن پرداخته می شود، احترام و توجه به حریف، و عدم رویکرد منفی در جهت عملکرد ورزشی) است. برای تحلیل داده ها، از شاخص های توصیفی برای توصیف آماری داده ها، ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی درونی، و تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. نتایج حاکی از پایایی 82/0 برای پرسش نامه منش ورزشی بود. درخصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و سطح معناداری، تمامی سؤالات، به غیر از یک سؤال، رابطة معناداری با عامل ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. براساس نتایج پژوهش حاضر، نسخه فارسی پرسش نامه منش ورزشی دارای اعتبار و روایی قابل قبولی می باشد.
۱۶.

شناسایی و اولویت بندی انگیزه های تماشاگران و ورزشکاران کشتی چوخه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه مشارکت ورزشی تماشاگران ورزشی کشتی چوخه

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی سلامت روانی در ورزش
تعداد بازدید : ۱۴۷۷ تعداد دانلود : ۷۲۱
هدف این پژوهش بررسی و اولویت­بندی انگیزه­های تماشاگران و ورزشکاران از پرداختن به ورزش بومی ـ محلی کشتی چوخه بود. بدین منظور، 348 نفر از تماشاگران و 178 نفر از ورزشکارن، به­عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسش­نامه سنجش انگیزه حضور تماشاگران کوریا و استیوس، و انگیزه مشارکت ورزشی کوین مسترز که روایی آن با استفاده از نظرات خبرگان تأئید و پایایی آن نیز به­روش آلفای کرونباخ 81/0و 79/0محاسبه شد. به­منظور اطمینان از طبیعی­بودن توزیع داده­ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف و از آزمون فریدمن برای اولویت­بندی میانگین­ها استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد، مهم­ترین عوامل انگیزشی تماشاگران شامل: وابستگی تیمی (حضور کشتی­گیران ستاره، دیدن کشتی­گیران مورد علاقه) و تفریح و سرگرمی (لذت­بردن از ورزش، زیبایی کشتی چوخه) بود و مهم­ترین عوامل انگیزشی ورزشکاران عامل روانی (مقابله با احساسات منفی، بهبود عزت نفس و ارزش­دادن به زندگی) و عوامل فیزیکی (ارتقاء سلامتی و کنترل وزن) می باشد. پیشنهاد می شود سیاستگذاران ورزشی توجه بیشتری به رشته­های بومی و محلی داشته و با برگزاری لیگ های منظم و ایجاد تسهیلات مناسب برای تماشاگران و ورزشکاران به جذاب­تر کردن رقابت­های این ورزش کمک کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان