حسنعلی آقاجانی

حسنعلی آقاجانی

مدرک تحصیلی: دانشیار، دانشگاه مازندران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۵ مورد.
۱.

ارائۀ مدل مفهومی کسب و کارهای تجارت الکترونیکی در گردشگری مبتنی بر رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت الکترونیک کسب و کارالکترونیک خدمات گردشگری فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 316 تعداد دانلود : 451
زمینه و هدف: کسب وکار تجارت الکترونیکی به عنوان استراتژی مهم شرکت های قرن بیست و یک در حوزه گردشگری می باشد که علاوه بر ایجاد روابط قوی با مشتریان فعلی، به دنبال جذب هرچه بیشتر مشتریان در محیط پویا و پیچیده امروز بازار است.هدف از این مطالعه ارائه مدل مفهومی کسب وکارهای تجارت الکترونیک در حوزه گردشگری است. شاخص های این مطالعه با استفاده از روش فراترکیب مشخص شدند.روش شناسی:  از روش فراترکیب به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز بهره گرفته شدو جامعه مورد مطالعه پایگاه های داده الکترونیکی بوده است. جامعه نمونه تحقیق در پژوهش حاضر منابع علمی از سال 2000 تا 2020 می باشند. مقدار شاخص کاپا برابر با 712/ 0 است و مقالات استخراج شده و مورد تحلیل قرار گرفته از طریق روش فراترکیب از سطح پایایی قابل ملاحظه و خوبی برخوردار هستند برای انجام روش فراترکیب از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شده است.یافته ها: در این مطالعه تعداد شش معیار ارتباط با مشتری، شبکه (سخت افزار)، شبکه (نرم افزار)، کارایی کسب وکار، محتوا (رفتار کارکنان) و ساختار تجاری مشخص شده اند و در این میان تعداد 29 معیار به عنوان معیار فرعی معرفی گردیدند.نتیجه گیری و پیشنهادات : به مدیران و کاربران دنیای واقعی توصیه شده است که به منظور توسعه کسب وکارهای تجارت الکترونیک در حوزه گردشگری باید به 6 مقوله اصلی ارتباط با مشتری، شبکه سخت افزار، شبکه نرم افزار ،عملکرد کسب وکار، رفتار کارمندان، الگوی تجاری و متغیر ها فرعی مرتبط با آن ها باید توجه کنند. نوآوری و اصالت: مؤلفه های جدید استخراج شده کسب وکارهای تجارت الکترونیک گردشگری در منطقه شمال کشور و مقوله بندی کدها برای تحلیل و تفسیر نهایی به روش فرا ترکیب و ارائه مدل مفهومی از نوآوری های تحقیق می باشند.
۲.

استخراج چارچوب ارزیابی مدل های کسب و کار در صنعت فولاد ایران مبتنی بر رویکرد اقتصاد مدور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 665 تعداد دانلود : 37
امروزه فاصله گرفتن از اقتصاد خطی و حرکت به سمت اقتصاد مدور مورد توجه بسیاری از کشورها و شرکت های پیشرفته جهان قرار گرفته است. مدل های کسب وکار مدور از جمله ابزارهایی است که در کاربرد اصول اقتصاد مدور بسیار کارآمد است. در این مطالعه به ارائه چارچوبی جهت ارزیابی مدل های کسب وکار مدور و توسعه یک مدل در صنعت فولاد ایران پرداخته می شود. برای این منظور مطابق با روش تحلیل اسنادی و فراترکیب که یکی از انواع روش های فرامطالعه است، 562 مقاله لاتین جمع آوری شد که پس از مطالعه و ارزیابی آنها با روش مهارت های ارزیابی بحرانی درنهایت 28 مقاله برای بررسی نهایی انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان دادند که چارچوب ارزیابی مدل های کسب وکار مدور در صنعت فولاد توجه به استراتژی کاهش، استراتژی استفاده مجدد، استراتژی ساخت مجدد، استراتژی بازیافت و استراتژی نگهداری است. همچنین در راستای استراتژی های مذکور با استفاده از روش دلفی فازی اقدامات اقتصاد مدور بومی سازی شدند. در پایان تحقیق توصیه شده است که مدیران و مسؤولان صنعت فولاد جهت سودآوری بیشتر و پایبندی به اصول پایداری لازم است در قالب مدل کسب وکار مدور به این استراتژی ها و اقدامات توجه کنند.
۳.

Construction and Validation of Dimensions and Components of the Organizational Anomie Scale in Order to Provide a Native Model in Government Hospitals(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: organizational anomie Validity Reliability Hospital COVID-19 Factor Analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 88 تعداد دانلود : 836
Organizational anomie (OA) is defined as the lack of law, as well as violations or weaknesses in the implementation of laws and norms in the organization, which can have detrimental effects on the performance of the organization and its members. The main focus of this study is to establish and validate an organizational anomie scale that can be employed to implement and operate this tool in field studies. The present research is applied-exploratory in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. To conduct this research, issues related to organizational anomie using factor analysis approach and content analysis method of scientific texts as well as from the perspective of qualified and experienced thinkers and experts and a researcher-made questionnaire on organizational anomie in COVID-19 pandemic are analyzed. it placed. Completed by experts and managers. The reliability coefficient of the test was calculated to be 0.85 using Cronbach's alpha test. Exploratory factor analysis of organizational questions revealed that the components of this questionnaire may explain more than 78.512 % of the desired variance. After one rotation of Varimax factors, the correlation between each item with each component was determined in the best situation and accordingly, twelve components were selected and extracted with the most weight: conflicting goals of the individual and organization, weakness in communication, standard selection ,ambiguity in goals, level of trustworthiness, negative attitude of employees towards themselves, feeling useless, understanding justice, weak control, common norms, organizational indifference, lack of socialization. According to the research findings, it can be concluded that organizational anomie is a multidimensional concept with many dimensions and components and cannot be studied with limited dimensions and components.
۴.

سنجش زنجیره تأمین دیجیتال در صنایع تولیدی (مورد مطالعه: صنعت کالای خواب)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیجیتالی سازی زنجیره تامین دیجیتال فناوری دیجیتال صنعت کالای خواب دنپ (ای ان پی مبتنی بر دیمتل)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 371 تعداد دانلود : 728
یکی از مهم ترین چالش هایی که اغلب سازمان های امروزی دائما با آن مواجه هستند برنامه ریزی برای توسعه و بهبود فرایندها و عملیات مبتنی بر پذیرش فناوری های نوین، بویژه دیجیتال، جهت واکنش به الزامات بازارها و محیط های رقابتی است. بنابراین، تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق ترکیبی (کیفی و کمی) کاربردهای فناوری های دیجیتال را از لحاظ احتیاجات فنی و عملکردهای تجاری در شبکه زنجیره تامین صنعت کالای خواب مورد بررسی قرار می دهد. روش کار به صورت توسعه یک ابزار سنجش کارآمد برای ارزیابی مشخصات دیجیتالی سازی و اتوماسیون جهت مدیریت یکپارچه عملیات و جریانات زنجیره های تامین صنایع تولیدی و اعتبارسنجی آن به کمک رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره دنپ (ای ان پی مبتنی بر دیمتل) خواهد بود؛ که به عنوان سهم دانش افزایی تحقیق قلمداد می گردد. لذا، در گام نخست فهرست عوامل تاثیرگذار در قالب 6 حوزه فرایندی و مجموعا 22 شاخصه مرتبط به کمک مطالعه کتابخانه ای و روش دلفی تعیین شد. سپس، با استفاده از تکنیک دنپ اوزان اهمیت و روابط میان عوامل مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله، حوزه فرایندی مدیریت موجودی و انبار با کسب بالاترین وزن اهمیت به عنوان بحرانی ترین عامل مورد توجه قرار دارد. از طرفی، حوزه های فرایندی منبع یابی و خرید و مدیریت تجاری به عنوان اثرگذارترین عوامل در بهبود حوزه های بحرانی شناسایی شدند.
۵.

Analyzing Dimensions, Consequences, and Inequalities of Organizational Citizenship Behaviour in Non-governmental Organizations of Crisis Management (Experimental Evidence: Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : 402 تعداد دانلود : 806
INTRODUCTION: This research aimed to provide a dynamic model of organizational citizenship behavior (OCB) in crisis management non-governmental organizations with a social approach (experimental evidence: Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran). METHODS: This applied research was conducted using a mixed (quantitative-qualitative) method to analyze the data. The statistical population consisted of university professors as well as the managers and experts of the Iranian Red Crescent Society, who were selected by the snowball sampling method. The total number of experts in the Iranian Red Crescent Society and in the academic community accounted for 10 individuals (n=5 each), and the sampling continued until reaching theoretical saturation. The required information was collected through observation, in-depth and semi-in-depth interviews, review of documents, and experts' opinions; finally, by using the exploratory factor analytical statistical method, appropriate measurement tools were prepared. In this research, the Delphi technique and the Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory-based Analytic Network Process were employed to determine and prioritize criteria and sub-criteria. For this purpose, the pairwise comparison matrix was used to determine the weight of the criteria. FINDINGS: In this study, helping behaviors, individual initiatives, organizational obedience, organizational loyalty, chivalry, civic virtue, and personal development were among the dimensions of OCB in descending order. CONCLUSION: The results of this research showed that the consequences of OCB included an increase in performance productivity and effectiveness, the promotion of positive relations between employees, more efficiency in allocating resources, reduction in maintenance costs, the provision of necessary flexibility for innovation, improvement of customer service, and effective use of scarce resources.
۶.

واکاوی پیشران های شهروند فرهنگی در حوزه خدماتی با رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فراترکیب شهروند فرهنگ شهروند فرهنگی خدماتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 39 تعداد دانلود : 319
زمینه: نظریه شهروندی فرهنگی ناظر و متکی بر واقعیت های متعدد اجتماعی است که می توان آنها را " ابعاد فرهنگی شهروندی " نیز دانست. هدف:پژوهش حاضر با هدف فراترکیب واکاوی پیشران های شهروندفرهنگی درحوزه خدماتی بارویکرد فراترکیب انجام شده است. روش:با استفاده از تکنیک فرا ترکیب،یافته های مطالعات داخلی و خارجی مرتبط به صورت نظام مند با روش هفت مرحله ای ساندولوسکی و بارسو مورد بررسی قرار گرفت. از 130 مقاله جستجو شده در این حیطه، 46 مقاله منتخب که براساس آن 68 عامل شناسایی و استخراج شد. یافته: به منظور تحلیل مقالات منتخب، مفاهیم تشکیل دهنده، ابعاد و مولفه های تاثیر گذار، از روش تحلیل محتوا و شاخص کاپا، maxqda استفاده شد. در پایان یافته های پژوهش در قالب 12 مقوله شامل: فرهنگی/ اجتماعی، مسئولیت پذیری، مشارکت شهروندی، هویت شهروندی، اعتماد بین شخصی، توسعه رسانه ها، پیروی از قانون، گرایش به پایبندی به قوانین، مسئولیت اجتماعی و فرهنگی،وضعیت اقتصادی و اجتماعی، گرایشات فرهنگی، پذیرش سرمایه فرهنگی دسته بندی ارائه شد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج برگرفته از تحقیق بیان می شود تا با در نظرگرفتن هریک از پیشران های شهروند فرهنگی و فراهم سازی زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی آن، در جهت ارتقای خدمات ارائه شده گام مثبت برداشته شود.
۷.

واکاوی پیشران های رفتارهای نابهنجار از دیدگاه مدیران بخش سلامت در پاندمی کووید 19(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: رفتار نابهنجار پرخاشگری بخش سلامت کروناویروس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 773 تعداد دانلود : 645
مقدمه: با توجه به بحران همه گیری کرونا و تأثیرات گسترده آن بر زندگی، بدون شک واکاوی مؤلفه ها و پیشران های رفتارهای نابهنجار، می تواند تسهیلگر بروز رفتارهای اخلاقی گردد. لذا، این پژوهش باهدف واکاوی پیشران های رفتارهای نابهنجار از دیدگاه مدیران بخش سلامت در پاندمی کرونا انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی بود که با روش کیفی از نوع توصیفی انجام شد. روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر معیار بود که 13 نفر از مدیران سطوح مختلف مدیریتی بیمارستان های تأمین اجتماعی استان مازندران انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری شد و با روش تحلیل محتوای تجمعی با نرم افزار MAXQDA10 انجام شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که عوامل ساختاری (شامل سیستم حقوق و دستمزد نامناسب، ویژگی های شغلی، بدرفتاری سازمانی، ضعف مدیریتی)، عوامل رفتاری (شامل کنشگرهای تنش زا، پرخاشگری در سازمان، رفتار ضداجتماعی و ناهنجاری روانی فردی) و عوامل محیطی (شامل محیط درونی و بیرونی سازمان) جزو پیشران های رفتارهای نابهنجار در بیمارستان ها بودند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش به مدیران کمک می کند با افزایش حمایت ها و مشوق های مالی و کاهش تنش گرهای استرس زا شرایط مناسب تری را برای کارکنان ایجاد کرده تا موجب افزایش کیفیت عملکرد، خدمات دهی به بیماران و حفظ سلامت بهداشت و درمان کشور شود.
۸.

DEMATEL-Based Interpretive Structural Modeling for the Entrepreneur University among the Top Universities in the North Iran

کلید واژه ها: university Entrepreneur University Interpretive Structural Modeling

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 773 تعداد دانلود : 786
Purpose : The present study aimed to present an interpretive structural model based on DEMATEL for the Entrepreneur University among top universities in the northern region of Iran. Methodology : This study was applied in terms of objective and combined (qualitative and quantitative) in terms of implementation method. The research population in the qualitative section were documents and texts of the Entrepreneurship University and experts in this field that 35 documents and texts and 30 experts were selected as samples according to the principle of theoretical saturation by purposive sampling method. The research population in the quantitative section consisted of the same 30 experts who rated the components. The research tools included text review, semi-structured interview, and 77-item researcher-made questionnaire that their psychometric indices were confirmed. Data were analyzed by Delphi methods and interpretive structural modeling based on DEMATEL in SPSS-23 and LISREL. Findings: The results showed that the Entrepreneurship University included 77 concepts, 24 sub-components in 6 main components. So that among the 6 main components, three components of infrastructure (with four sub-components), management (with five sub-components), and communication with the population (with four sub-components) were identified as effective variables, and three components of services (with three sub-components), knowledge-based entrepreneurship (with five sub-components) and output and outcome (with three sub-components) were identified as affected variables. The results of DEMATEL-based interpretive structural modeling showed that in the first level with 10 components, the component of commercialization of knowledge and research and revenue generation from advanced technology, in the second level with 7 components, the component of entrepreneurial research, R&D, and dissemination of academic results, in the third level with 14 components, the component of entrepreneurial research, R&D and dissemination of academic results, and in the fourth level with 1 component, the core component of strong leadership and change in structural and managerial dimensions were at a higher level. Conclusion : According to the results of the present study, planners and higher education professionals can take advantage of the results of this study and plan for the improvement and growth of the Entrepreneur University through the effective components identified in it.
۹.

Designing a Model of Organizational Citizenship Behavior from a Social Perspective in the Iranian Red Crescent Society(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : 553 تعداد دانلود : 459
INTRODUCTION: A good organizational citizen is a thought and idea that includes various behaviors of employees such as accepting and assuming additional duties and responsibilities, following organizational rules and procedures, maintaining and developing a positive attitude, being patient, and tolerating dissatisfaction and problems in the workplace. The increase in the level of organizational citizenship behavior (OCB) in the organization makes the organization an attractive environment for work. In other words, the desired level of OCBs affects the improvement of the performance of employees and, in general, the organization. The Iranian Red Crescent Society is one of the human-centered organizations, and observing the indicators of citizenship behavior is one of the effective factors in the success of its performance. Therefore, this study aimed to investigate the OCB from a social perspective in the Iranian Red Crescent Society. METHODS: The present applied study was conducted based on an exploratory qualitative approach. The statistical population of this study consisted of all managers and employees of the Iranian Red Crescent Society. The required data were collected using in-depth semi-structured interviews, which reached saturation after holding 14 interviews. To analyze the data, content analysis, meta-synthesis, and fuzzy Delphi methods using grounded theory were applied. The MAXQDA software (version 10) was used in the theory analysis process. FINDINGS: In this study, the results were classified into 78 concepts, 14 sub-criteria, and 2 main criteria, including the dimensions of citizenship behavior and the consequences of citizenship behavior. The most important dimensions of OCB consisted of the categories of helpful behaviors, individual creativity, organizational obedience, organizational loyalty, chivalry, civic virtue, and personal growth. CONCLUSION: The results of data analysis showed that the categories of increasing performance productivity and effectiveness, promoting positive relationships among employees, boosting efficiency in resource allocation, reducing maintenance costs, creating the necessary flexibility for innovation, improving customer service, using rare resources effectively were the most important consequences of observing OCB from a social perspective in the IRCS.
۱۰.

Prioritize target markets using a combined method of Analytical Hierarchy Process/Monte Carlo simulation and Fuzzy AHP

کلید واژه ها: market Business Analytical Hierarchy Process Monte Carlo FUZZY AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 261 تعداد دانلود : 633
Nowadays, most of Businesses have faced a great challenge for entering a new market. The existence conditions have forced the managers to apply the innovative methods for simultaneous analyzing of various factors for arrival to special markets. This paper prioritizes a few target markets using two methods. First, the problem is solved by the combined method of hierarchical analysis and Monte Carlo simulation, and then by the method of fuzzy hierarchical analysis and finally the results of both methods are compared. The considered problem in this study relates to a factory of prefabricated building components that is looking for establishing the sale agencies in appropriate towns in order to introduce and distribute the new products. In order to prioritize cities, desired criteria are determined through interviews with experts and investigating the previous studies. The research findings have shown that based on the four main criteria and seven related sub-criteria, the prioritization of selected cities as markets has been A-D-C-B respectively. In the end, it is concluded that based on the findings of this study, managers and stakeholders should pay attention to these priorities in choosing the target market. In this research, for the first time, the combined Monte Carlo technique and hierarchical analysis have been used to select the market. Market selection is one of the issues that has always been a concern of managers and has been associated with a lot of risk. Using Monte Carlo simulation algorithm and hierarchical analysis, by considering different decision intervals, greatly reduces the risk of selection, so this technique is recommended to managers of organizations as a practical method in market selection.
۱۱.

ارائه مدل بومی مدیریت استعداد در صنعت گردشگری با محوریت شناسایی شاخصه های رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارائه مدل بومی شاخصه های رفتاری صنعت گردشگری مدیریت استعداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 345 تعداد دانلود : 454
در شرایط رقابتی عصر حاضر شناسایی و بهره برداری از خصایص رفتاری مناسب منابع انسانی در هر کسب و کار از مهمترین اقدامات مدیریت استعداد به شمار می رود. هدف از این پژوهش ارائه مدل بومی مدیریت استعداد در صنعت گردشگری با محوریت شاخص های رفتاری است. روش پژوهش، از نوع آمیخته (کیفی - کمی) و رویکرد مطالعه توصیفی- اکتشافی است. ابزار اصلی گرد آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسش نامه محقق ساخته است. .جامعه آماری شامل شاغلین تاسیسات گردشگری استان های شمالی است که به صورت نمونه گیری خوشه بندی مرحله ای تعیین شدند. اعتبار سنجی شاخص ها از دیدگاه خبرگان و با کاربرد تکنیک لاوشه و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. تحلیل عاملی برای روایی پرسشنامه استفاده شد. داده ها و فرضیه های پژوهش توسط مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم آفزارهای آموس ، لیزرل ، اس.پی.اس.اس تحلیل گردید. روابط متغیرها با استفاده از روش معادلات ساختاری آزمون و در نهایت مدل نهایی تحقیق ترسیم شده است. نتایج تاثیر مولفه های هشتگانه بر مدیریت استعداد را مورد تایید قرار داده و در این میان مولفه عامل قابلیت انگیزش – پرورش دارای بیشترین تاثیر و عامل توانایی تعاملی- اطلاعاتی دارای کمترین تاثیر بود. انتظار می رود مولفه های شناسایی شده و مدل استنتاجی ارائه شده نقشه راهی برای دستیابی به برتری رقابتی در حوزه گردشگری ترسیم نموده باشد.
۱۲.

راهبردهای تامین مالی کسب وکارهای نوپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری کسب و کارهای نوپای نوآور منظومه کسب و کارهای نوپا و نوآور فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 225 تعداد دانلود : 117
هدف و مقدمه: کسب وکارهای نوپا و نوآور امروزه از مهم ترین عوامل اشتغال زایی و خلق ثروت برای کشورها محسوب می شوند. برای توسعه کسب وکارهای نوپا و نوآور نیاز به وجود منظومه ای جامع و اثربخش متناسب با ماهیت و نیازهای آنها هست. روش شناسی : پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل منظومه ای کسب وکارهای نوپا و نوآور با رویکرد کیفی فراترکیب انجام شده است. لذا، در این پژوهش به بررسی مقالات و گزارش های موسسات مشاوره معتبر پرداخته شده است. یافته ها: نتایج نشان داده که مدل منظومه ای کسب وکارهای نوپا و نوآور شامل ده عنصر کلیدی تیم بنیان گذار، سیاست گذاری و قانون گذاری، منابع مالی، بازار و رقبا، ایده ها، متغیرهای کلان، بسترهای مشهود و نامشهود، استقرار شرکت های بزرگ، فرهنگ کارآفرینانه و مدیریت استعدادها می شود. ابعاد و شاخص های مرتیط با هر یک از عناصر کلیدی در یافته های پژوهش ارائه شده است. بحث و نتیجه گیری : به منظور ایجاد یک منظومه کسب و کارهای نوپا و نوآور متغیرهای کلان و خرد باید درنظر گرفته شوند از جمله اینکه ثبات محیطی به ویژه ثبات اقتصادی و سیاسی، داشتن چشم انداز برای  کسب وکارهای نوپا و نوآور در سطح حکمرانی، سیستم قضایی قدرتمند که توانایی نظارت بر فعالیت ها و جلوگیری از فساد را داشته باشد الزامی است. فراهم کردن بسترهای فیزیکی و غیرفیزیکی از جمله بستر فناوری و ارتباطات، حمل و نقل و زنجیره تامین، زیرساخت فیزیکی، زیرساخت اولیه، سرمایه اجتماعی و شبکه ها برای فعالیت منظومه ای ضروری بوده تا اجزا و بازیگران آن بتوانند به خوبی با یکدیگر تعامل داشته و فعالیت های یکپارچه خود را انجام دهند. وجود ایده های فراوان و دسترسی به ایده ها و به کارگیری آنان باید در منظومه تسهیل یابد و استقرار شرکت های پیشرو محلی و بین المللی و همچنین شرکت های با سهم بالای تحقیق و توسعه به این امر کمک می کند. حتی در تجاری سازی ایده، همین شرکت ها می توانند مشتریان کسب وکارهای نوپا شوند. ترویج فرهنگ کارآفرینی به ارتقای اعتماد به نفس و تحمل شکست، ریسک پذیری افراد کمک کرده و تشویق بنیانگذاران به ارائه داستان های راه اندازی کسب وکارها به ترویج خویش فرمایی منجر می شود. نگاه ویژه به کارآفرینان و ایجاد موقعیت اجتماعی مثبت، برگزاری رویدادها و کنفرانس های عمومی و تخصصی برای ترویج فرهنگ کارآفرینی بسیار موثر واقع خواهند شد. جذب و مدیریت استعدادها در این منظومه برای پرورش ایده و تجاری سازی از عناصر کلیدی است که باید به ابعاد مختلف آن از جمله استقرار دانشگاه های طراز اول و همکاری با دانشگاه های برتر بین المللی در انتقال دانشجو، جذب نیروی کار مهاجر و ایجاد تنوع فرهنگی، امکان جابجایی نیروی کار میان سازمان های مختلف خارجی و داخلی، ارائه آموزش های تخصصی کارافرینی در هدایت و پرورش افراد مختلف باید مورد توجه قرار گیرند. در سطح سیاست گذاری باید قوانین تسهیل گر و متناسب با نیازها و ماهیت  کسب وکارهای نوپا و نوآور در زمینه قوانین کار، قوانین ورشکستگی، حمایت از مالکیت فکری و قوانین تسهیل کننده فعالیت کسب وکار و استمرار آن در بلند مدت در اولویت قرار گیرند. سیاست گذاران با ارائه مشوق ها و مقررات تسهیل گرانه و الزام آور بودن قراردادهای سرمایه گذاری به جذب سرمایه گذارهای مختلف در کسب وکارهای نوپا و نوآور موثر خواهند بود. یکی از نیازهای کلیدی  کسب وکارهای نوپا و نوآور منابع مالی است که این منابع یا درونی هستند یا منابع بیرونی. منابع درونی همان منابع خود راه انداز یا منابعی است که خانواده و دوستان بنیان گذار تامین می کنند اما برای منابع بیرونی با ایجاد بسترهای لازم و امنیت سرمایه گذاری و همچنین ارائه مشوق ها و برنامه های مختلف انواع مختلفی از منابع مالی مانند سرمایه گذاری خطرپذیر، فرشتگان، تامین مالی جمعی ، منابع بدهی مانند وام های خُرد و ارزهای دیجیتال با کارکرد روش های نوین تامین مالی در این  منظومه یافت می شوند. در منظومه کسب وکارهای نوپا و نوآور تشکیل تیم های با تجربه و پیشینه های متنوع بسیار حائز اهمیت است از جمله این که ویژگی هاسن، جنس، نژاد، تحصیلات و تجربه پیشین اعضا در موفقیت شکست راه اندازی کسب و کار در این تیم به موفقیت آنها کمک می کند، اگرچه افرادی با پیشینه های مختلف باید دارای مهارت های ارتباطی بالا برای حل تعارض های احتمالی در تیم با این میزان تنوع باشند.
۱۳.

مدل منظومه ای ایجاد کسب وکارهای نوپا و نوآور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری کسب وکارهای نوپای نوآور مدل منظومه ای فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 106 تعداد دانلود : 563
کسب وکارهای نوپا و نوآور از مهم ترین کسب وکارها برای اشتغال زایی و خلق ثروت برای کشورها محسوب می شوند. برای توسعه کسب و کارهای نوپا و نوآور نیاز به وجود سیستم منظومه ای و اثربخش متناسب با ماهیت و نیازهای جامعه، برنامه های توسعه ملی و طرح ریزی و ایجاد کسب وکارها است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی با رویکرد کیفی فرا ترکیب در چارچوب سوالات چندمنظوره تحقیق انجام شده است. باتوجه به استفاده از روش فراترکیب، در این پژوهش به بررسی مقالات و گزارش های مؤسسات مشاوره معتبر پرداخته شده است. نتایج نشان داده که مدل منظومه ای ایجاد کسب وکارهای نوپا و نوآور شامل ده عنصر کلیدی تیم کسب وکارهای نوپا و نوآور، سیاست گذاری و قانون گذاری، منابع مالی، بازار و رقبا، ایده ها، متغیرهای کلان، بسترهای مشهود و نامشهود، استقرار شرکت های بزرگ، فرهنگ کارآفرینانه و مدیریت استعدادها می شود. ابعاد و شاخص های مرتبط با هر یک از عناصر کلیدی در یافته های پژوهش ارائه شده است.
۱۴.

عوامل مؤثر بر آموزش کارآفرینی کسب وکارهای دانش بنیان در شتاب دهنده های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش کارآفرینی شتاب دهنده کسب وکارهای دانش بنیان مراکز رشد دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 521 تعداد دانلود : 999
هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص های آموزش کارآفرینی کسب وکارهای دانش بنیان در شتاب دهنده های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی بوده است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و توسعه ای بود و از حیث روش اجرا از نوع پژوهش های توصیفی-پیمایشی بود و جزء پژوهش های کیفی محسوب می شد. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان، خبرگان و کارشناسان حوزه آموزش و کارآفرینی و کسب وکار و کسب وکار دانش بنیان و صاحب نظران و متخصصان شتاب دهنده ها در مراکز دانش بنیان شهر تهران بود. از بین این افراد تعداد 32 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. این پژوهش در سال 1398 انجام شده است. گردآوری داده ها در این پژوهش به روش کتابخانه ای و میدانی انجام گرفت. در بخش میدانی، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. این پرسشنامه شامل 5 سؤال بود. تجزیه وتحلیل داده ها در پژوهش حاضر، به روش دلفی فازی انجام شد و شاخص های آموزش کارآفرینی با روش تحلیل عاملی موردسنجش قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد سه عامل تأثیرگذار شامل عوامل ساختاری، عوامل توسعه ای، عوامل رفتاری و نظام مالی، با عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار بر آموزش کارآفرینی کسب وکارهای دانش بنیان در شتاب دهنده های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی معرفی شده است. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که برای آموزش کارآفرینی مناسب، باید تجهیزات را به روز کرده و از آموزش های مختلف و محتوای ساده بر اساس نیاز کارکنان استفاده کرد. همچنین مراکز رشد دانشگاهی، ساختار خود را بر اساس نیاز و عدم قطعیت های محیطی تغییر دهند.
۱۵.

فراترکیب (مرور سیستماتیک) متغیرهای مدل پیشران های هوش فرهنگی مدیران در جهت ارتقای کیفیت خدمات مدیریت شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشران فراترکیب کیفیت خدمات هوش فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 53 تعداد دانلود : 411
زمینه: از موضوعات بسیار مهم سازمانی بالا بردن و ارتقای کیفیت خدمات مدیریت شهری است. هوش فرهنگی می تواند یکی از عوامل اثرگذار بر مدیریت شهری باشد و بستر مناسب را برای ارتقای کیفیت خدمات فراهم کند. هدف: پژوهش حاضر با هدف مرور سیستماتیک متغیرهای مدل پیشران های هوش فرهنگی مدیران در جهت ارتقای کیفیت خدمات مدیریت شهری انجام شده است. روش تحقیق: محققان با استفاده از روش فراترکیب بازنگری دقیق و عمیق در موضوع انجام داده اند. بدین منظور با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر قابل دسترس در سایت های الکترونیکی «گوگل»، «مگیران»، «ساینس دایرکت» در بازه زمانی 1994 تا 2019، از میان انبوه مقالات اولیه، تعداد 33 مقاله مناسب شناسایی شدند. به منظور تحلیل مقالات منتخب، مفاهیم تشکیل دهنده، ابعاد، و مؤلفه های تأثیرگذار از روش تحلیل محتوا و دلفی و ومکس کیودا استفاده شد. یافته: یافته های پژوهش در قالب 6 عامل اصلی شامل هوش شناختی، هوش نگرشی، هوش مذهبی، هویت سازمانی، هوش انگیزشی، سرمایه اجتماعی، هوش رفتاری و 19 عامل فرعی ارائه شد. نتیجه: از آنجا که هوش فرهنگی لازمه و مقدمه موفق ارائه کیفیت خدمات به کارکنان است، لازم است به عوامل پیشبرنده هوش فرهنگی بالأخص هوش فرهنگی مذهبی توجه بیشتری شود و ازکارکنان دارای توانمندی و مهارت و همچنین از کانالهای مناسب هوش فرهنگی در ساختار مناسب سازمانی استفاده شود، تا زمینه انگیزه افزایش کیفیت خدمات تقویت می شود.
۱۶.

طراحی و اعتبارسنجی الگوی تجاری سازی دانش برای دانشگاه های صنعتی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجاری سازی دانش دانشگاه های صنعتی نوآوری و توسعه فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 451 تعداد دانلود : 377
از مأموریت های مهم دانشگاه علاوه بر حوزه آموزشی و تحقیقاتی، مشارکت مستمر و پایدار در فرآیند نوآوری و توسعه فناوری و پاسخگویی به تغییر و تحولات و نیازهای جامعه و صنعت است. هدف پژوهش طراحی الگوی تجاری سازی دانش به صورت جامع و عملیاتی برای دانشگاه های صنعتی کشور و شناسایی مؤلفه های آن می باشد. رویکرد این پژوهش ترکیبی و از نوع آمیخته-اکتشافی با استفاده از روش های کیفی و کمّی است. در بخش کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد سیستماتیک[1]، الگویی برای تجاری سازی دانش در دانشگاه های صنعتی کشور طراحی شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان، اساتید، مدیران و دانشجویان دوره دکتری دانشگاه های صنعتی کشور و مدیران حوزه صنعت و شرکت های دانش بنیان می باشد. بر اساس نمونه گیری هدفمند تعداد 17 نفر به منظور انجام مصاحبه به صورت نیمه ساختارمند انتخاب شدند. اعتبار و روایی داده های گردآوری شده از مصاحبه ها از روش های بازبینی مشارکت کنندگان، مرور خبرگان و توافق درون موضوعی به دست آمده است. بر اساس روش نظریه داده بنیاد سیستماتیک داده ها طی دو مرحله کدگذاری باز و محوری تحلیل شده و 738 عبارت مفهومی در قالب 70 طبقه اصلی و درنهایت 16 مقوله سازماندهی و به صورت الگوی پاردایمی با شش مقوله کلی (علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها، پدیده اصلی و پیامدها) ارائه شدند. سپس در مرحله کدگذاری انتخابی، الگوی مفهومی بر اساس الگوی پارادایمی و فهم و تجربه محقق ارائه شد. در بخش کمّی به منظور اعتباریابی الگوی ارائه شده از مدل معادلات ساختاری[2] استفاده شد. با توجه به این که مقدار آماره t برای تمامی روابط بین مقوله ها بزرگ تر از مقدار 96/1 بوده و همچنین ضریب مسیر تمامی مقوله ها در حالت استاندارد بزرگ تر از 3/0 به دست آمده است بنابراین تمامی مؤلفه ها، روابط بین مقوله های کلی و درنهایت الگوی پیشنهادی تائید گردید. [1] Systematic Grounded Theory [2] Structural Equation Modeling
۱۷.

ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجاری سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی شرکتهای دانش بنیان مراکز رشد شمال کشور(گلستان و مازندران)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 685 تعداد دانلود : 931
هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرکت-های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد شمال کشور(گلستان و مازندران) بوده، تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، از نوع آمیخته، ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه وپرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری در بخش کیفی و در بخش کمی از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. الگوی طراحی شده با 7 شاخص در تجاری سازی و 5 شاخص در اقتصاد مقاومتی ارائه گردید. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه طراحی شده با 87 گویه(تجاری سازی51 گویه و اقتصاد مقاومتی 37 گویه)، جمع آوری و از طریق نرم-افزارهایSPSS و PLS مورد تحلیل قرارگرفت. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی، شاخص های 1. فردی، 2. مدیریتی و سازمانی 3. فرهنگی اجتماعی 4. قوانین و تاییدیه ها 5. مالی و اقتصادی 6. توانمندی بازاریابی و فروش و7. قابلیت های فناورانه تبیین کننده مولفه های تجاری سازی و شاخص های 1. مدیریتی و اقتصادی 2. شاخص بین المللی 3. تولید ملی 4. شاخص راهبردی و5. شاخص الگوی مصرف به عنوان مولفه ها و شاخص های اقتصاد مقاومتی شناسایی و بر اساس ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد (IPMA ) در مدل، رتبه بندی و اولویت بندی شدند. همچنین با توجه به تایید شدن ضریب مسیر، آماره t و مقدار p-value ، شاخص های اقتصاد مقاومتی بر تجاری سازی، تاثیر معنی دار و مستقیم دارد
۱۸.

تبیین روند تکاملی و مولفه های موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در استارتاپ های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل کسب و کار استارتاپ کسب و کار الکترونیکی مدل کسب و کار الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 126 تعداد دانلود : 769
زمینه: در اقتصاد جدید، به دلیل رقابت روزافزون موجود بین کسب و کارهای الکترونیکی، وجود مدل کسب و کار مناسب در کسب و کارهای الکترونیکی جهت موفقیت درکسب و کار، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در استارتاپ های ایرانی می باشد. روش: جامعه آماری این پژوهش، صاحبان 10 استارتاپ ایرانی بودند. با توجه به تعداد جامعه، تعداد نمونه از طریق سرشماری همان 113 نفر انتخاب شدند. متغیرهای اصلی پژوهش شامل شرکای کلیدی، فعالیت های کلیدی، منابع کلیدی، ارزش پیشنهادی، ارتباط با مشتری، کانال های ارتباطی، ساختار هزینه، جریان درآمدی، فرهنگ کسب و کار الکترونیک، زنجیره تامین می باشند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه، پرسشنامه و مستندات بود. پس از استخراج ابعاد مدل کسب و کارهای الکترونیکی، پرسشنامه تدوین گردید. پرسشنامه ها به روش دلفی در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از آن طبق نظرات خبرگان دلفی، پرسشنامه نهایی تهیه گردیده و در اختیار مدیران و ذینفعان کسب و کارهای الکترونیکی قرار گرفت. به منظور بدست آوردن روایی پرسشنامه، از روش دلفی ساعتی و جهت تعیین پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. تکنیک تحلیل داده ها از طریق معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها: در این پژوهش، تاثیر شرکای کلیدی، فعالیت های کلیدی، منابع کلیدی، ارزش پیشنهادی، ارتباط با مشتری، کانال های ارتباطی، ساختار هزینه، جریان درآمدی، فرهنگ کسب و کار الکترونیک، زنجیره تامین بر کسب و کارهای الکترونیکی به اثبات رسید. نتیجه گیری: ابعاد مدل کسب و کارهای الکترونیکی با تاثیر بر استارتاپ های ایرانی ، باعث افزایش بهره وری و موفقیت در استارتاپ های ایرانی می-شوند.
۱۹.

گسترش مدل مفهومی مدیریت استعداد از منظر عوامل رفتاری در حوزه گردشگری با رویکرد کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوای ترکیبی مدیریت استعداد صنعت گردشگری مهارت های رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 900 تعداد دانلود : 467
امروزه مدیریت استعداد به عنوان یک رویکرد جدید، قادر است تحولی بزرگ در مدیریت منابع انسانی ایجاد نموده و با مرتفع کردن نقاط ضعف و نواقص وارده بر رویکردهای سنتی، نقش مهمی در حفظ مزیت رقابتی سازمانها ایفا نماید. هدف پژوهش حاضر توسعه مدل مفهومی و دسته بندی مولفه های رفتاری تاثیر گذار بر مدیریت استعداد در حوزه گردشگری است. روش مطالعه تحلیل محتوای کیفی و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، مصاحبه های نیمه ساختار یافته می باشد. تحلیل داده ها با تکنیک تحلیل محتوای ترکیبی جهت دار و تلخیصی انجام گرفت. عوامل شناسایی شده شامل 84 کد باز است که درقالب سه مقوله اصلی و 10 مقوله فرعی درج و در انتها با استفاده از نرم افزار مکس کیودی نسخه10، طبقه بندی و مدل مفهومی ترسیم گردید. نتایج حاصل از تحلیل محتوای جهت دار منجر به ارائه مدل نهایی شد. تحلیل محتوای تلخیصی با هدف شناسایی و کمی کردن عوامل مستخرج انجام گردید. یافته های حاصل به شرح ذیل قابل بیان است:  مقوله اصلی جذب استعداد: مهارت فنی، آراستگی ظاهر، تجربه، تحصیلات مرتبط، مهارت تصمیم گیری و علاقمندی به کار  -مقوله اصلی توسعه استعداد: ارتقا شغلی و آموزش حرفه ای  مقوله اصلی نگهداشت کارکنان: قدردانی و توجه٬ سیستم پاداش منعطف٬ رهبری خدمتگزار٬ تناسب شغل و شاغل و سیستم پرداختها انتظار می رود یافته های حاصل از این مطالعه به عنوان مفاهیم کلیدی در جذب، توسعه و نگهداشت کارکنان، به عنوان معیارهای کلیدی، یاری رسان مدیران و مسئولین حوزه گردشگری درپیاده سازی بهینه مدیریت استعداد ها باشد
۲۰.

مدل منظومه ای ایجاد کسب وکارهای نوپا و نوآور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری کسب وکارهای نوپای نوآور مدل منظومه ای فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 795 تعداد دانلود : 984
کسب وکارهای نوپا و نوآور از مهم ترین کسب وکارها برای اشتغال زایی و خلق ثروت برای کشورها محسوب می شوند. برای توسعه کسب و کارهای نوپا و نوآور نیاز به وجود سیستم منظومه ای و اثربخش متناسب با ماهیت و نیازهای جامعه، برنامه های توسعه ملی و طرح ریزی و ایجاد کسب وکارها است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی با رویکرد کیفی فرا ترکیب در چارچوب سوالات چندمنظوره تحقیق انجام شده است. باتوجه به استفاده از روش فراترکیب، در این پژوهش به بررسی مقالات و گزارش های مؤسسات مشاوره معتبر پرداخته شده است. نتایج نشان داده که مدل منظومه ای ایجاد کسب وکارهای نوپا و نوآور شامل ده عنصر کلیدی تیم کسب وکارهای نوپا و نوآور، سیاست گذاری و قانون گذاری، منابع مالی، بازار و رقبا، ایده ها، متغیرهای کلان، بسترهای مشهود و نامشهود، استقرار شرکت های بزرگ، فرهنگ کارآفرینانه و مدیریت استعدادها می شود. ابعاد و شاخص های مرتبط با هر یک از عناصر کلیدی در یافته های پژوهش ارائه شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان