سید محمدجواد رضوی

سید محمدجواد رضوی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

اولویت بندی موانع حمایت شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد از باشگاه های فوتبال با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باشگاه حمایت ورزشی فوتبال موانع حامی AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 372 تعداد دانلود : 680
هدف از این پژوهش اولویت بندی موانع حمایت شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد از باشگاه های فوتبال بود. این پژوهش از نوع کاربردی است و به شیوه پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیأت مدیره 65 شرکت کاشی و سرامیک استان یزد به تعداد 352 نفر بودند. حجم نمونه آماری با توجه به جدول کرجسی و مورگان 176 نفر برآورد شد. موانع حمایت از باشگاه های فوتبال به صورت مصاحبه از نمونه آماری شناسایی و سپس داده ها به صورت کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. پس از تأیید روایی پرسشنامه توسط ده نفر از استادان مدیریت ورزشی ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (87/0=α) به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در این مطالعه، در وهله اول موانع حمایت شرکت های کاشی استان یزد از باشگاه های فوتبال شناسایی و سپس بر اساس مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی شدند. نتایج رتبه بندی، نشان داد که سه علت اصلی عدم حمایت شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد از باشگاه های فوتبال به ترتیب موانع دولتی(6 مانع)، موانع مالی(5 مانع) و موانع مدیریتی(6 مانع) بودند. بنابراین توجه به موانع موجود می تواند برای تحقق امر حمایت از باشگاه های فوتبال بسیار مفید باشد.
۲.

شناسایی و مدل سازی راهکارهای توسعه ورزش های همگانی دربین دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشگاه بیرجند دانشجویان دختر توسعه ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 389 تعداد دانلود : 772
هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی راهکارهای توسعه ورزش همگانی درمیان دانشجویان دانشگاه بیرجند بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 8246 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند در سال 1395 بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه آماری برابر با 370 نفر برآورد شد. این پژوهش ازنوع کاربردی بود که به روش پیمایشی اجرا شد. پس از تأیید روایی محتوایی پرسش نامه توسط هشت تن از اساتید مدیریت ورزشی، پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. راهکارهای توسعه ورزش همگانی درمیان دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند به روش کیفی شناسایی شدند و سپس، با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و به وسیله آزمون فریدمن تجزیه وتحلیل شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار پی.ال.اس. و اس.پی.اس.اس. نسخه 22 استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که راهکارهای توسعه ورزش همگانی دربین دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند، به ترتیب راهکارهای اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی، زیرساخت ها و امکانات، پژوهشی و آموزشی هستند؛ بنابراین، لازم است که با نهادینه سازی فرهنگ ورزش همگانی، طراحی برنامه های تفریحی و ورزشی لازم و حمایت مالی از ورزش همگانی دانشجویان، درجهت توسعه ورزش همگانی درمیان دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند تلاش شود.
۳.

تبیین استراتژی های ورود به بازار غرب آسیا ازطریق نفوذ مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی (مورد مطالعه: صنعت تجهیزات بدن سازی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی ورود به بازار نفوذ مبتنی بر منابع تأثیرات سازمانی بازار غرب آسیا صنعت تجهیزات بدن سازی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 393 تعداد دانلود : 362
پژوهش حاضر با هدف بررسی استراتژی های ورود به بازار غرب آسیا ازطریق نفوذ مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی بر صنعت تجهیزات بدن سازی ایران انجام شد. این پژوهش ازنوع کاربردی بود که به شیوه پیمایشی انجام شد. جامعه موردبررسی همه مدیران ارشد و کارمندان کارخانجات و شرکت های تولیدی و صادراتی- وارداتی تجهیزات بدن سازی کشور در سال 1396 بودند (تعداد= 192 نفر). برای نمونه گیری از روش کل شمار استفاده شد. ابزار پژوهش پرسش نامه بررسی استراتژی های ورود به بازار خارجی ازطریق نفوذ مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی زو و کاووگیل (1996) و نیز پرسش نامه عملکرد شرکت اوکاس و همکاران (2012) بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری ازطریق نرم افزار پی. ال. اس. و اس. پی. اس. اس. بهره برده شد. براساس نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها، ویژگی های مبتنی بر منابع و ویژگی های مبتنی بر محیط تأثیر معناداری بر انتخاب استراتژی های ورود به بازار هدف دارند. همچنین، استراتژی های انتخاب شده برای نفوذ به بازار هدف، تأثیر معنادار و مثبتی بر عملکرد شرکت دارند؛ درنتیجه، دو حالت برابر و نابرابر در ورود به بازار جدید پیش بینی شد. شرکت هایی که به دنبال ورود درحالت نابرابر به بازار هدف هستند، باید دیدگاه دوگانه ای به استراتژی های خویش داشته باشند: 1- دید کوتاه مدت (استفاده از استراتژی های مرتبط با منابع محیطی برای نفوذ به بازار هدف)؛ 2- دید بلندمدت (درنظرگرفتن تأثیرات سازمانی بر نوع انتخاب حالت ورود به بازار).
۴.

ارزیابی کارآیی نسبی تیم های ورزشی دانشگاه ها در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: المپیاد ورزشی ارزیابی عملکرد تحلیل پوششی داده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 304 تعداد دانلود : 199
رتبه بندی دانشگاه های شرکت کننده در بازی های المپیاد، بر اساس مجموع امتیازهای کسب شده آن ها است، اما باید دانست که دستیابی به خروجی های رقابت (مجموع امتیازهای کسب شده در مسابقات) تنها در بستر بهره برداری از ورودی ها و با استفاده از فرایندهای مناسب امکان پذیر است و برای ارزیابی دقیق، منظم و هدفمند باید ورودی های کمتر نیز در کنار خروجی های بیشتر در مدل های ارزیابی وارد شوند. بنابراین در این پژوهش سعی بر آن است تا با استفاده از یکی از تکنیک-های ناپارامتریک تحقیق در عملیات با عنوان تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)، عملکرد تیم های ورزشی پسران و دختران دانشگاه های شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کشور ارزیابی شود. به این منظور با در نظر گرفتن شاخص های جمعیت دانشجویان دانشگاه و سرانه ورزشی دانشگاه ها به عنوان ورودی این مدل و با در نظر گرفتن شاخص های جمع امتیاز تیم ورزشی و تعداد ورزشکار دانشگاه که به المپیاد راه یافته به عنوان خروجی این مدل، عملکرد تیم های ورزشی دانشگاه های شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کشور سنجیده شد. نتایج حاصل از اجرای این مدل برای تیم های ورزشی پسران نشان داد که از 24 دانشگاه شرکت کننده در بازی های المپیاد، 10 دانشگاه حداکثر کارآیی را از این مدل کسب کرده اند. همچنین برای تیم های ورزشی دختران نشان داد که از 23 دانشگاه شرکت کننده در بازی های المپیاد، 8 دانشگاه حداکثر کارایی را از این مدل کسب کرده اند.
۵.

مدل ارتباطی نقش مدیریت دانش بر میزان کارآفرینی سازمانی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی کارآفرینی سازمانی مدیریت دانش ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 414 تعداد دانلود : 521
هدف از این مطالعه تدوین نقش مدیریت دانش بر میزان کارآفرینی سازمانی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد بود. با استناد به اطلاعات کارگزینی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد، در سال 1395 جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 144 نفر بود.. حجم نمونه نیز با توجه به جدول کرجسی و مورگان 105 نفر در نظر گرفته شد. این پژوهش از نوع کاربردی و به شیوه پیمایشی اجرا گردید. ابزار اندازه گیری آزمودنی ها پرسشنامه مدیریت دانش(دیلمقانی و نامور، 1395) و پرسشنامه های کارآفرینی سازمانی و توانمندسازی کارکنان(طالب پور و رضوی، 1395) بود. که پایایی پرسش نامه ها به ترتیب 89/0، 91/0 و 84/0 برآورد گردید. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار آماری PLS استفاده شده است. یافته-های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی و توانمندسازی کارکنان تأثیر معناداری داشت؛ و همچنین توانمندسازی کارکنان بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معناداری داشت. به نظر می رسد توجه به عوامل مؤثر بر مدیریت دانش و ارتقاء توانمندی کارکنان در سازمان عاملی مؤثر در ارتقاء کارآفرینی سازمانی بود.
۶.

شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه و پیشرفت ورزش شنا در استان کرمان براساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استان کرمان ورزش سلسله مراتبی شنا موانع توسعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 808 تعداد دانلود : 560
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه و پیشرفت ورزش شنا در استان کرمان براساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. روش پژوهش کاربردی است و به لحاظ گردآوری اطلاعات پژوهشی میدانی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش 101 نفر از مدیران، مربیان و ورزشکاران باسابقه ورزش شنای استان کرمان بودند (101n=). ابزار پژوهش پرسشنامه بود. پس از مصاحبه با کارشناسان و مدیران ورزشی، موانع توسعه شنا در کرمان تهیه شد. نتایج نشان داد عواملی همچون اهمیت ندادن به ورزش شنا در مدارس، نبود برنامه ریزان کارامد و برنامه ریزی مناسب در سطح کلان هیأت شنا، عدم جذب پشتیبان برای حمایت مالی در رشته ورزشی شنا، عدم حمایت رسانه ها در پیشبرد ورزش شنا و نبود استخرهای استاندارد تمرین و مسابقه، از موانع درونی مهم توسعه و پیشرفت شنا در استان کرمان هستند. همچنین در میان عوامل شش گانه، موانع مدیریت و برنامه ریزی به عنوان اصلی ترین مانع توسعه و پیشرفت شنا مدنظر قرار گرفته اند. به نظر می رسد با برنامه ریزی صحیح، استفاده از افراد مجرب برای استعدادیابی کودکان دبستانی، ایجاد ارتباط با ارگان های خصوصی و دولتی به منظور حمایت مالی، برگزاری مسابقات و دعوت از رسانه ها برای تشویق مردم به مشارکت در ورزش شنا و تشکیل جلسات با مسئولان سازمان ورزش و جوانان و متعاقب آن وزارت ورزش و جوانان به منظور احداث اماکن آبی استاندارد می توان در جهت پیشرفت و توسعه شنا در استان کرمان گام برداشت.
۷.

شناخت و اولویت بندی موانع خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران با رویکرد آنالیز چند معیاره و کپ لند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران فوتبال مدل کپ لند موانع خصوصی سازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : 780 تعداد دانلود : 906
هدف از پژوهش حاضر، شناخت و ارزیابی موانع خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران با رویکرد منسجم آنالیز چندمعیاره و کپ لند براساس نظر خبرگان و آگاه نمودن سیاست گذاران ورزشی از نقاط قوت و ضعف موانع خصوصی سازی در صنعت ورزش فوتبال در ایران بود. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به شیوه پیمایشی اجرا گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در این پژوهش، در وهله اول موانع خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران شناسایی شد و در ادامه، با استفاده از مدل های مختلف تصمیم گیری چند شاخصه رتبه بندی گردید. با توجه به این که نتایج حاصل از اجرای مدل های فوق در مواردی با یکدیگر همخوانی نداشت، برای رسیدن به یک اجماع کلی از رتبه بندی موانع پیش روی خصوصی سازی باشگاه های صنعت ورزش فوتبال در ایران، از تکنیک ادغامی با عنوان روش کپ لند استفاده گردید. نتایج رتبه بندی حاصل از تکنیک کپ لند نشان می دهد که سه مانع اصلی خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران به ترتیب عبارت هستند از: عدم برنامه ریزی مناسب جهت خصوصی سازی، عدم برخورداری صنعت ورزش فوتبال در ایران از حق پخش تلویزیونی و عدم ایجاد زیرساخت های مناسب جهت خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران؛ بنابراین، توجه به موانع موجود می تواند برای تحقق امر خصوصی سازی در صنعت ورزش فوتبال ایران بسیار مفید باشد.
۸.

تحلیل نقش رکود یادگیری و تجربه بر ابعاد یادگیری و نوآوری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه رکود ورزش نوآوری یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 622
هدف از این تحقیق بررسی نقش تحلیل نقش رکود یادگیری و تجربه بر نوآوری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد بود. با استناد به اطلاعات کارگزینی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد، در سال 1395 جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 177 نفر از کارکنان بود. با توجه به جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برابر 123 نفر برآورد. این پژوهش از نوع کاربردی و به شیوه پیمایشی اجرا گردید. جهت اندازه گیری از پرسشنامه های رکود یادگیری و تجربه، یادگیری و نوآوری سازمانی استفاده شد. که پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 83/0، 79/0، 85/0 و 88/0 تایید شد. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد رکود یادگیری و رکود تجربه بر چشم انداز مشترک، اشتراک دانش، تعهد به بادگیری و نوآوری سازمانی تاثیر معناداری داشت. همچنین چشم انداز مشترک، اشتراک دانش و تعهد به یادگیری بر نوآوری سازمانی تاثیر معناداری داشت.
۹.

شناسایی و الویت بندی موانع توسعه و پیشرفت فوتبال استان یزد با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندشاخصه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فوتبال استان یزد موانع توسعه کپ لند

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 278 تعداد دانلود : 431
هدف از پژوهش حاضر، شناخت و اولویت بندی موانع توسعه و پیشرفت ورزش فوتبال استان یزد می باشد. روش این پژوهش، کاربردی بوده و به شیوه پیمایشی اجرا گردیده است. جامعه آماری پژوهش را 68 نفر از مدیران، مربیان و ورزشکاران با سابقه ورزش فوتبال استان یزد تشکیل دادند. این پژوهش از نوع کاربردی و به شیوه پیمایشی اجرا گردید. ابزار اندازه گیری آزمودنی ها پرسش نامه محقق ساخته موانع توسعه و پیشرفت فوتبال استان یزد بود. پس از تایید روایی محتوایی توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی پایایی پرسشنامه پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (82/0=α) بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در این مطالعه، در وهله ی اول موانع توسعه و پیشرفت فوتبال استان یزد شناسایی؛ و سپس با استفاده از مدل های مختلف تصمیم گیری چند شاخصه رتبه بندی شدند. نتایج رتبه بندی حاصل از تکنیک کپ لند نشان داد که سه مانع اصلی موانع توسعه و پیشرفت فوتبال استان یزد به ترتیب عدم وجود برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی مناسب، عدم وجود افراد متخصص در پست های مدیریتی فوتبال استان یزد و عدم توجه به استعداد یابی و تیم های پایه می باشد. به نظر می رسد می توان با برنامه ریزی صحیح، استفاده از افراد مجرب برای استعداد یابی و حمایت سازمان های دولتی از حامیان مالی، در جهت توسعه فوتبال در استان یزد گام برداشت.
۱۰.

برآورد سهم نسبی کارآفرینی از شیوه مدیریت مشارکتی از دیدگاه کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی مدیریت مشارکتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : 693 تعداد دانلود : 57
هدف تحقیق حاضر، برآورد سهم نسبی کارآفرینی از شیوه مدیریت مشارکتی از دیدگاه کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان یزد است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانی اداره کل تربیت بدنی استان یزد بود که تعداد آن ها بر اساس اطلاعات کارگزینی این اداره در سال 1389، 144 نفر اعلام شد. با توجه به جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 104 نفر برآورد شد و سرانجام، 93 پرسشنامه از این نمونه آماری دریافت شد. این پژوهش از نوع همبستگی است و به شیوه پیمایشی اجرا شده است. برای اندازه گیری از دو پرسشنامه محقق ساخته مدیریت مشارکتی و کارآفرینی استفاده شده است که پایایی این دو پرسشنامه به ترتیب 91/0 و 85/0 به دست آمد و توسط مشخصات تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد بین مدیریت مشارکتی و کارآفرینی رابطه معنی-داری وجود دارد (05/0 p 60/0=r). همچنین طبق نتایج، مدیریت مشارکتی تمامی مؤلفه های کارآفرینی را تحت تأثیر قرار می دهد (001/0 (p. بین رابطه میان مدیریت مشارکتی با کارآفرینی بر حسب جنسیت، مدرک تحصیلی و وضعیت استخدام تفاوت معنی داری وجود دارد و در خصوص سابقه خدمت به جز طبقه 11- 15 سال در بقیه طبقات، سابقه خدمتی همبستگی بین دو متغیر معنی دار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان