مطالب مرتبط با کلید واژه " اجرای استراتژی "


۱.

تدوین راهکارهای اجرایی استراتژی های اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان با رویکرد روش کارت امتیازی متوازن

کلید واژه ها: BSCکارت امتیازی متوازناجرای استراتژیاداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

حوزه های تخصصی:
  1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۴۹۱
هدف از انجام این پژوهش تبیین مدل اجرایی استراتژی اداره کل ورزش کرمان با رویکرد BSC بود. جامعه آماری این پژوهش 30نفر متشکل از استادان تربیت بدنی آموزش عالی، مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان، مدیران عامل باشگاه های حاضر در لیگ برتر و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی بودند که از بین آنها برای بخش کمّی 22 نفر و در بخش کیفی 8 نفر به طور هدفمند برای نمونه تحقیق انتخاب شدند.برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز در بخش کمی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط 15نفر از متخصصان رشته مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و با ضریب (82/0=α) به تأیید رسیدکه از نظر آماری در حد قابل قبول و بالایی پذیرفته شده است. در بخش کیفی نیز از مصاحبه کیفی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در بخش کیفی از روش استقرای منطقی استفاده شد و در بخش کمّی از آزمون مجذورکای، کلموگروف اسمیرنف و آلفای کرونباخ به کار گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که اداره کل ورزش کرمان دارای چهار منظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد، 14 استراتژی در منظرهای مختلف، 29 هدف استراتژیک، 84 سنجه و 112 اقدامات و ابتکارات می باشد. در نهایت می توان نتیجه گرفت به دلیل ارتباط بین چشم انداز و استراتژی ها با اهداف استراتژیک، سنجه ها و اقدامات اداره کل ورزش استان کرمان در منظرهای مختلف، علاوه بر اجرای استراتژی، قابلیت ایجاد زمینه تحقّق اهداف بلندمدّت این سازمان را دارد.
۲.

شناسایی و تدوین الگوی موانع اجرای برنامه های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان ایران

کلید واژه ها: موانعوزارت ورزش و جوانانبرنامه های استراتژیکاجرای استراتژی

حوزه های تخصصی:
  1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۳۷۲
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تدوین الگوی موانع اجرای برنامه های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان ایران بوده است. این تحقیق توصیفی بوده و به شیوه میدانی انجام شده است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش شامل تمامی مدیران و کارشناسان ارشد و نخبگان وزارت ورزش و جوانان ایران و همچنین نخبگان برنامه ریزی استراتژیک در ورزش کشور بود که پس از توزیع پرسشنامه، تعداد 257 پرسشنامه تکمیل و در فرایند تجزیه و تحلیل وارد شد. با توجه به اهداف تحقیق، جهت گرد آوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. ضریب پایایی کلی پرسشنامه پژوهش، طی یک مطالعه مقدماتی برابر با 87/0α= بدست آمد. روایی صوری و محتوایی با استفاده از نظران نخبگان و روایی سازه با بهره گیری از تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون های فریدمن، تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شد. یافته های حاصل حاکی از آن است که تمامی 5 مانع مورد بررسی دارای نقش بازدارندگی قابل توجهی در اجرای استراتژی ها بوده و رتبه بندی آنها بترتیب عبارت اند از: موانع مدیریتی (58/75%)، موانع برنامه ریزی (23/74%)، موانع فردی (23/73%) ، موانع سازمانی (59/72%) و در نهایت موانع محیطی (06/71%). بررسی قابلیت برازش الگوی موانع اجرای برنامه های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان نشان داد که تمامی شاخص های تناسب در این مدل در محدوده قابل قبول قرار دارد (069/0 RMSEA<،86/0AGFI >، 92/0< GFI). مدیران و سیاست گذاران وزارت ورزش و جوانان و همچنین سایر سازمان های ورزشی در راستای اجرای استراتژی می توانند از این مدل و ابزار به عنوان الگویی جهت توجه به تمامی موانع پیش روی اجرای استراتژی و حل آنها استفاده نمایند.
۳.

طراحی الگوب مدل رفتاری اجرای موفق استراتژی

کلید واژه ها: استراتژیاجرای استراتژیرویکرد رفتاریاجرای موفق استراتژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۹۸
تدوین استراتژی متناسب وظیفه سنگین تیم مدیریت است اما اجرای آن در سازمان به مراتب دشوار تر است. .عوامل زیادی بر تبدیل برنامه ها به اقدامات سازمانی تأثیر میگذارد. تحقیقات نشان می دهند که عوامل انسانی از عوامل مهم در اجرای موفق استراتژی ها در سازمان ها محسوب می شوند به این ترتیب پژوهش حاضر بر بعد انسانی(رفتاری) تأکید دارد. پژوهش حاضر از نظر رویکرد، پژوهش کیفی است که از استراتژی تئوری داده بنیاد و همچنین از طرح نظام مند اشتراس کوربین استفاده شده است . به منظور گردآوری داده ها با 18 خبره علمی- عملی شامل مدیران معاونان بانکی و اساتید دانشگاهی، مصاحبه های باز صورت گرفت. طبق دستور العمل کدگذاری باز و محوری در قالب 22 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مفهوم سازی شده است. مدل اجرای موفق استراتژی به تبیین عوامل مؤثر بر اجرای موفق استراتژی(ها) و همچنین نحوه تعامل آنها با یکدیگر می پردازد. بطوری که اجرای موفق تابعی از بستر رفتاری به عنوان شرط علّی رخ داد شایستگی های رفتاری اجرا محور بوده و توان اجرای استراتژی به همراه عوامل درون سازمانی و ثبات نسبی بستر حاکم منجر به پیامد نهایی یعنی تحقق چشم اندازها و اهداف ، اجماع و چابکی سازمانی می شود.
۴.

انجام استراتژی، حلقه مفقوده در فرایند اجرا (پیاده سازی) استراتژی

کلید واژه ها: استراتژیاجرای استراتژیانجام استراتژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۲
هدف اصلی مقاله، پاسخ به این سؤال است که آیا فقط تشکیل یک استراتژی ایدئال می تواند پیشروی سازمان ها را تضمین کند؟ تحقیق حاضر از حیث روش در جایگاه توصیفی است. نتیجه برآمده از این تحقیق، دلیل شکست بسیاری از استراتژی های خوب و مورد انتظار نبودن نتایج برخی دیگر از استراتژی موجود را بیان می کند. یکی از مواردی که می توان به عنوان دلیل شکست و نامطلوبی نتایج حاصل از پیاده سازی استراتژی ها نام برد، اجرای نادرست و نبودن مرحله قبل از آن، یعنی انجام استراتژی است. در این مقاله سعی شده اهمیت مرحله های اجرا و انجام استراتژی بیان و اغلب موانع موجود در مرحله انجام استراتژی توصیف شود.
۵.

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای راهبردهای سازمانی: مطالعه موردی مرکز صدا و سیمای آذربایجان شرقی

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانیساختار سازمانیهمترازیاجرای استراتژینیروی انسانی توانمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۲
با فرض اینکه مدیریت ارشد، بهترین راهبرد سازمانی را با توجه به تحلیل اوضاع محیطی و جهت گیری راهبردی برای خود انتخاب کرده باشد، سوال کلیدی آن است که تا چه حد انتظار می رود، به اجرای موفقیت آمیز آن اقدام کند؟ پاسخ به این پرسش در گرو شناخت عوامل کلیدی موفقیت در هر سازمان است. راهبردهای سازمان صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی که با صرف زمان و هزینه هنگفتی تهیه شده است، در مرحله اجرا با مشکلات فراوانی روبرو شده، جنبه عملیاتی نیافته است. موضوع این مقاله شناسایی عوامل مؤثر و تعیین اهمیت نسبی آنها در اجرای موفقیت آمیز راهبردهای سازمان فوق الذکر است. از نظر هدف شناختی، تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد و روش پژوهش نیز از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان خبره سازمان است که صلاحیت اظهار نظر در خصوص عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز راهبردهای سازمانی را دارند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. تحلیل عاملی اکتشافی نشانگر آن است که هفت عامل کلیدی به شرح زیر در پیاده سازی موفقیت آمیز راهبردهای سازمان صدا و سیمای آذربایجان شرقی دخیل هستند: 1) فرهنگ سازمانی حمایتگر؛ 2) پاداش و تقویت مجریان؛ 3) همترازی عمودی راهبردها؛ 4) مدیریت و کنترل عملیات؛ 5) نیروی انسانی توانمند؛ 6) بودجه و منابع مالی مکفی؛ 7) ساختار سازمانی سازگار.