روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) زمستان 1389 پیاپی 63

مقالات

۱.

نقش ویژگی های جمعیت شناختی و روان شناختی در پیش بینی خشونت در قربانیان همسرآزاری شهر تهران

۲.

اضطراب فراشناختی و قضاوت یادگیری آنی و تأخیریافته: در جستجوی ساز وکارهای زیرساز اضطراب در نظریه ولز

۴.

سبک های مقابله ای در بیماران دچار علایم افسردگی پس از سکته قلبی

۱۰.

رابطه ویژگی های وسواس فکری- عملی و الگوهای شخصیت اسکیزوتایپی در بین دانشجویان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱