ایمان رییسی وانانی

ایمان رییسی وانانی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
۱.

توسعه هوش مصنوعی فازی و مدل برنامه ریزی چند هدفه برای بهینه سازی پورتفوی شرکت های سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۰
هدایت درست و تخصیص بهینه منابعِ مالی سبب افزایش تولید و رشد ناخالص ملی، ایجاد شغل و افزایش رفاه عمومی می شود. پژوهش حاضر با هدف ارایه یک استراتژی سرمایه گذاری تلاش می کند مسیر پیشرفت شرکت سرمایه گذار را در بازارهای مالی هموار کند. بنابراین، پژوهش پیش رو را می توان از نظر هدف کاربردی دانست. همچنین با توجه به اینکه در تحقیق حاضر از مدل ریاضی ، مدلسازی، هوش مصنوعی و ... بهره گرفته شده و بهینه سازی پورتفوی شرکت سرمایه گذار را با مدل پیشنهادی مورد ارزیابی قرار میدهد، لذا از نوع تحقیقات کمی و توصیفی می باشد. این پژوهش عملکرد مدل پیشنهادی را در سه حالت: شرکت سرمایه گذار محتاط، میانه رو و ریسک پذیر ارزیابی نمود. نتایج به دست آمده نشان داد که برای هر سه حالت، استراتژیِ ارایه شده به طور قابل توجهی بهتر از شاخص بازار و سایر استراتژی های پیشین عمل می کند.در پایانِ دوره سرمایه گذاری، پورتفوی ریسک پذیر نسبت به سایر پورتفوی ها از ارزش بالاتری برخوردار بود. از سوی دیگر، پورتفوی محتاط، بازدهِ پایدار و باثبات تری کسب کرده است.این نتایج آشکار نمود که برنامه ریزی فازی ارائه شده قادر است خصوصیات و تمایلات شرکت سرمایه گذار را در ترکیب پورتفوی منعکس کند.
۲.

طراحی و تنظیم سیستم های توسعه تأمین کننده با استفاده ازANFIS و الگوریتم های فراابتکاری در صنعت خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲
این مقاله به دنبال طراحی و تنظیم سیستم های عصبی-فازی توسعه تأمین کننده، تعیین درجه اهمیت مقوله های مختلف آن و پیشنهاد فعالیت های مناسب، براساس نتایج به دست آمده برای توسعه تأمین کنندگان صنعت خودرو است. برای طراحی سیستم ها از سه روش منقطع سازی شبکه ای، خوشه بندی کاهشی و سی-میانگین فازی و برای تنظیم آنها از روش های پس انتشار و هیبرید و الگوریتم های فراابتکاری کلونی مورچگان، تکامل تفاضلی، ژنتیک و ازدحام ذرات استفاده می شود. با مقایسه نتایج سیستم های تنظیم شده، مناسب ترین آنها انتخاب و براساس آن نمره توسعه تأمین کننده در مقوله های مختلف و همچنین، توسعه تأمین کننده برای ۵۳ تأمین کننده از تأمین کنندگان استراتژیک صنعت خودرو پیش بینی می شود. برای تحلیل حساسیت مقوله های توسعه تأمین کننده، از یک رویه پنج مرحله ای استفاده شده است. نتایج مقایسه روش ها نشان می دهد روش طراحی سی-میانگین فازی نسبت به دو روش دیگر، روش های فراابتکاری نسبت به دو روش سنتی و الگوریتم های کلونی مورچگان، تکامل تفاضلی و ژنتیک نسبت به الگوریتم ازدحام ذرات، نتایج بهتری به دست می دهد. نتایج تحلیل حساسیت نشان می دهد مقوله توسعه قابلیت های محیطی، حساس ترین مقوله است و مقوله های توسعه قابلیت های ناملموس، توسعه قابلیت های ملموس و توسعه روابط، به ترتیب در رتبه های دوم، سوم و چهارم قرار دارند. نتایج همبستگی بین خروجی سیستم توسعه تأمین کننده و میانگین نمره های خبرگان نشان می دهد سیستم طراحی شده، دقت زیادی دارد؛ براساس یافته ها، فعالیت های مناسب برای توسعه تأمین کنندگان در مقوله های مختلف، پیشنهاد می شود.
۳.

شناسایی پیشران های ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آینده حسابداری در ایران در حوزه نوآوری های فناوری محور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۴
پیشرفت فناوری و نوآوری های مبتنی بر آن در سال های اخیر نحوه اشتراک گذاری دانش، تجربه، داده ها و اطلاعات را دستخوش تغییرات اساسی نموده است. حسابداری به عنوان یکی از اصلی ترین تهیه کنندگان اطلاعات مورد نیاز جامعه مصون از تغییرات نبوده و این امر ضرورت اندیشه در خصوص عوامل موثر بر خلق آینده حسابداری را برجسته می سازد.  هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران های موثر بر آینده حسابداری در ایران در حوزه نوآوری های فناوری محور می باشد. به این منظور در مرحله نخست با بهره گیری از مصاحبه های ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن فهرست پیشران ها شناسایی شده و در مرحله بعد با استفاده از روش دﻟﻔﯽ اﺟﻤﺎع در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ مورد بررسی قرار می گیرد. ﺧﺒﺮﮔﺎن از میان اعضای هیئت علمی دانشگاه و اعضای حرفه بر اساس روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻗﻀﺎوﺗﯽ و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ برگزیده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺎ اﺷﺒﺎع ﻧﻈﺮی اداﻣﻪ یافته است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ نخست منجر به شناسایی 72 ﭘﯿﺸﺮان گردیده ﮐﻪ ﭘﺲ از چهار دور اﺟﺮای دﻟﻔﯽ، 31 ﭘﯿﺸﺮان ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ در شش حوزه کلان مورد پذیرش و اجماع خبرگان قرار گرفت. تفسیر نتایج نشان می دهد که حسابداری نیازمند بروزرسانی و تغییر در حوزه آموزش، قوانین و استانداردها، تکنیک های حسابداری و حسابرسی بوده که دلیل نیاز به این تغییر، نوآوری های کلان فناوری ها است لازم به ذکر است که اصلاحات مورد نظر مستلزم توجه به شرایط محیطی و محدودیت ها است که توجه به نتایج حاصله جهت ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات اثربخش آتی ضروری است.
۴.

مدلی دوبعدی برای معیارهای مرتبط با توسعه ی تامین کننده با استفاده از روش فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۲۰۲
امروزه، برای سازمانها دشوار است که بدون بهبود عملکرد تامینکننده و روابط با تامینکننده بقا یابند و یا مزیت رقابتی کسب کنند، بنابراین برای تحقق نیازهای شرکت تولیدکننده، تامینکنندگان باید مدیریت و توسعه داده شوند. از طرفی توسعهی تامینکننده نیازمند معرفی معیارهایی دقیق و جامع است. هدف این مقاله، شناسایی ابعاد و مقولههای توسعهی تامینکننده براساس معیارهای مرتبط با آن، با استفاده از روش فراترکیب است. بدین منظور، ابتدا با انتخاب 102 مطالعه از 136 مطالعهی یافت شده و کدگذاری متون آنها با نرم افزار اطلس تی آی ، 23 مفهوم برای معیارها شناسایی شدند، سپس به کمک تحلیل ادبیات و خروجی نرمافزار وی او اس ویوور ، مفاهیم شناسایی شده در چهار مقوله-ی ملموس، ناملموس، روابط و محیطی و دو بعد درونی و بیرونی طبقهبندی شدند. برای بررسی روایی، از مثلثبندی منابع داده و پژوهشگر استفاده شده است. با نظرسنجی از خبرگان صنعت خودرو، ضریب روایی محتوا و شاخص روایی محتوا محاسبه شدند که 4 معیار بطور مستقیم حذف و تعدیلات و تلفیقاتی در معیارها صورت گرفت و در نهایت 17 معیار برای توسعهی تامینکننده در صنعت خودرو نهایی شدند. مقدار ضریب کاپای بدست آمده، پایایی معتبری را برای معیارهای شناسایی شده نشان میدهد. در پایان برای معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده یک مدل دوبعدی ارائه شده است. باتوجه به فقدان مقولهبندی معیارهای مرتبط با توسعهی تامینکننده در پژوهشهای قبل و بویژه پژوهشهای داخلی، معیارهای شناسائی شده و مقولهبندی آنها میتواند برای پژوهشگران این حوزه مفید واقع شود.
۵.

تدوین هستی شناسی فاز درک کسب و کار پروژه های داده کاوی با تمرکز بر حوزه پشتیبانی مشتری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۹
     علی رغم پیشرفت در قابلیت های الگوریتم های داده کاوی، خروجی این الگوریتم ها نیازمند پالایش و تحلیل فراوان است تا بتواند مبنایی برای تصمیم گیری مدیران باشد. شناسایی مسایل کسب و کاری رایج در حوزه پشتیبانی مشتری که به کمک تکنیک های داده کاوی می توان به حل آن ها پرداخت و تدوین هستی شناسی درک کسب و کار حوزه پشتیبانی مشتری، هدف اصلی این تحقیق است. از این رو، مسایل کسب و کار حوزه پشتیبانی مشتری، ابتدا، از طریق مصاحبه با خبرگان این حوزه شناسایی شده اند و سپس به کمک مرور ادبیات مرتبط، هستی شناسی مسایل کسب وکاری حوزه پشتیبانی مشتری توسعه یافته است. به عنوان نتایج تحقیق، اهداف کسب و کار حوزه پشتیبانی مشتری که منجر به ایجاد ارزش و سودآوری می شوند به همراه فعالیت ها و خروجی های کلیدی هر فعالیت و گام های تحلیلی مورد نیاز براساس تکنیک های داده کاوی برای تحقق هر هدف کسب و کاری شناسایی شده است. در نهایت، بر مبنای مدل داده کاوی CRISP-DM ، هستی شناسی درک کسب وکار حوزه پشتیبانی مشنری ارائه شده است.
۶.

ارائه الگو تحلیل های پیشرفته آینده نگر براساس ارتباط میان سیاست های فروش با خوشه بندی مشتریان و سبد محصولی آنها در صنعت فروش و پخش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۲۲۷
راهکار های آینده نگر در سیاست گذاری های فروش یکی از مؤلفه های مهم و ضروری در برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت در هر کسب وکاری است. تدوین درست و دقیق سیاست های فروش می تواند در مدیریت جریان های نقدی و تخصیص منابع نقش مؤثری داشته باشد. امر مزبور حکایت از این دارد که باتوجه به اینکه در دنیای رقابتی امروز (که رضایت خاطر مشتریان و افزایش سهم بازار مهم تلقی می شود) براورد مسئله دررابطه با رفتار خرید مشتریان موضوع اصلی هر سازمانی است که با استفاده از ارائه راهکار در جهت تحلیل های پیشرفته آینده نگر در حوزه سیاست گذاری می توان این مسائل را بهبود بخشید. هدف این پژوهش ارائه الگوی برای خوشه بندی مشتریان و استخراج سبد محصولی هر خوشه است که با استفاده از این اطلاعات سیاست های فروش و پخش متناسب هر خوشه استخراج شده که درنهایت نتایج به دست آمده به وسیله خبرگان صنعت پخش تأیید شده است . صرفنظر از مشتریان فعلی با ورود مشتریان جدید، با بهره گیری از الگوریتم دسته بندی خوشه ها، سیاست مناسب این دسته از مشتریان نیز پیش بینی می شود که قابل ارائه برای تقویت و وفاداری آنها خواهد بود.
۷.

طراحی مدل سنجش میزان شایستگی متخصصین فناوری اطلاعات با رویکرد سیستم خبره فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۲۷
مهم ترین مزیت رقابتی سازمان ها در دنیای تغییرات سریع امروزی داشتن عامل انسانی شایسته است. لذا موفقیت سازمان ها وابسته به توسعه منابع انسانی است و توسعه منابع انسانی در هر سازمان و حتی در هر کشوری بدون درک و کشف قابلیت ها و شایستگی های سرمایه عظیم و بالقوه میسر نمی شود. مسأله شایستگی متخصصان فناوری اطلاعات، نقش مهمی در عملکرد آن ها و همچنین موفقیت و کارآمدی آن ها ایفا می کند. بر همین اساس، هدف این پژوهش طراحی مدل سنجش میزان شایستگی متخصصآن فناوری اطلاعات با رویکرد سیستم خبره فازی است. این پژوهش، آمیخته اکتشافی محسوب می شود که در نخستین مرحله آن، مطالعه ای کیفی (بررسی ادبیات و مصاحبه با خبرگان) و مدل پژوهش جهت بررسی کمّی در مرحله بعد قرار می گیرد. برای بررسی سؤالات پژوهش از 15 تن از متخصصان فناوری اطلاعات به عنوان جامعه آماری تحقیق استفاده گردید. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است؛ برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزارهای Excel و SPSS و Matlab استفاده شده است. جهت پاسخ به سؤال پژوهش، پس از انجام مصاحبه با خبرگان و در نهایت پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها، چهار شاخص اصلی مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. همچنین، اولویت و سهم هرکدام از شاخص ها در میزان شایستگی متخصصان، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی به دست آمده است. پس از به دست آوردن این اطلاعات و بهره گرفتن از نظر خبرگان، پایگاه قوانین اگر-آنگاه تکمیل شد و برای تعیین میزان دقیق شایستگی متخصصان فناوری اطلاعات، از روش استنتاج فازی ممدانی استفاده گردید. پس از اجرای سیستم با نرم افزار متلب، سطح شایستگی متخصصان فناوری اطلاعات زیاد و به مقدار دقیق «712/0» برآورد شده است. اعتبارسنجی مدل، از انطباق بالای نتایج به دست آمده با نظر خبرگان این حوزه حکایت دارد.  
۸.

مدلی برای بخش بندی یادگیرندگان و بهبود عملکرد آموزشی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۲۳۲
ارزیابی عملکرد آموزشی از طریق شناسایی و تحلیل داده های حاصل از فعالیت های یادگیرندگان، می تواند به بهبود مؤثر عملکرد آموزشی منجر گردد. در پژوهش حاضر، داده های مربوط به دانش پذیران بین المللی، بر اساس روش تحقیق علم طراحی و با استفاده از روش های داده کاوی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا تحقیقات انجام گرفته داخلی و بین المللی در دهه گذشته بررسی و مرور شده است و داده های تحصیلی و غیر تحصیلی یادگیرندگان در سه دسته خانوادگی، حمایتی و رفتار تحصیلی با استفاده از داده کاوی، خوشه بندی شده است. پس از اعتبارسنجی خروجی الگوریتم ها توسط شاخص های مرتبط و تعیین تعداد خوشه بهینه در هر بخش، خوشه ها نام گذاری و تحلیل شدند. تحلیل خوشه های شناسایی شده، نشان دهنده تجربه موفقیت یا شکست تحصیلی دانش پذیران و ریشه های عملکرد مؤثر در هر بخش است و روش نام گذاری ارائه شده، روشی نوین و قابل استفاده در اغلب مراکز آموزشی جهت تفکیک و تبیین عملکرد آموزشی است.      
۹.

شناسایی و مقوله بندی فعالیت های مرتبط با توسعه تأمین کننده در صنعت خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۲۸
توسعه تأمین کننده یک نوع همکاری بین شرکت های تولیدکننده و تأمین کننده است. پس از آگاهی تولیدکننده از وضعیت تأمین کنندگان خود براساس معیارهای مرتبط با توسعه تأمین کننده، لازم است که فعالیت هایی مناسب برای توسعه تأمین کننده ارائه و اجرا شوند. در این مقاله، با استفاده از روش فراترکیب، ابتدا 102 مطالعه از 136 مطالعه یافت شده، انتخاب و سپس متون آن ها با نرم افزار اطلس تی آیی، کدگذاری شده است، در پایان 39 مفهوم برای فعالیت ها شناسایی و در چهار مقوله ملموس، ناملموس، روابط و محیطی و دو بعد درونی و بیرونی طبقه بندی شدند. قابل ذکر است که بیش از 93 درصد فعالیت های شناسایی شده، توسط مطالعات مربوط به صنعت خودرو نیز معرفی شده اند. برای بررسی روایی و پایایی فعالیت های شناسایی شده بترتیب از مثلث بندی منابع داده و پژوهشگر و ضریب کاپا استفاده شده است. براساس نظر خبرگان صنعت خودرو و محاسبه ضریب روایی محتوا و شاخص روایی محتوا، 12 فعالیت حذف و با اعمال تغییرات مورد نظر خبرگان در فعالیت ها، 27 فعالیت برای توسعه تأمین کننده در صنعت خودرو نهایی شدند. جامع بودن فعالیت های شناسایی شده در این مقاله، می تواند برای پژوهشگران این حوزه در صنایع مختلف و به ویژه صنعت خودروسازی مفید واقع شود. 
۱۰.

هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه های اجتماعی و عوامل مؤثر بر فرایند آن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۰
باتوجه به گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی و غنی تر شدن محتوای موجود در این شبکه ها، استفاده از مدل های مختلف هوش رقابتی مبتنی بر محتوای تولید شده کاربران، به یکی از علاقه مندی های بسیاری از سازمان ها و ارگان ها تبدیل شده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر مراحل مختلف فرایند هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه اجتماعی است. پژوهش به صورت کیفی و در قالب یک پژوهش کاربردی برنامه ریزی و اجرا شده است. در این پژوهش با استفاده از مرور نظام مند پژوهش های پیشین، عوامل مختلف اثرگذار بر چرخه هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه های اجتماعی، شناسایی شده و سپس این عوامل کدگذاری و با استفاده از تحلیل مضمون در مضامین مختلف دسته بندی شده اند. نتایج پژوهش ضمن خلاصه سازی و معرفی پژوهش های برتر قبلی، نشان می دهد فرایند هوش رقابتی مبتنی بر شبکه های اجتماعی شامل چهار مرحله طرح ریزی و جهت دهی، جمع آوری داده ها، تحلیل و انتشار نتایج است. در این پژوهش، درمجموع ۲۴ عامل مؤثر مختلف شناسایی شده است که هرکدام در کمّیت و کیفیتِ بخشی از نتایج به دست آمده از مراحل یادشده مؤثرند. سازمان ها برای استفاده بهتر از مزایای هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه های اجتماعی، باید به این عوامل توجه بیشتری داشته باشند.
۱۱.

Text Analytics of Customers on Twitter: Brand Sentiments in Customer Support(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۱۹
Brand community interactions and online customer support have become major platforms of brand sentiment strengthening and loyalty creation. Rapid brand responses to each customer request though inbound tweets in twitter and taking proper actions to cover the needs of customers are the key elements of positive brand sentiment creation and product or service initiative management in the realm of intense competition. In this research, there has been an attempt to collect near three million tweets of inbound customer requests and outbound brand responses of international enterprises for the purpose of brand sentiment analysis. The steps of CRISP-DM have been chosen as the reference guide for business and data understanding, data preparation, text mining, validation of results as well as the final discussion and contribution. A rich phase of text pre-processing has been conducted and various algorithms of sentiment analysis were applied for the purpose of achieving the most significant analytical conclusions over the sentiment trends. The findings have shown that the sentiment of customers toward a brand is significantly correlated with the proper response of brands to the brand community over social media as well as providing the customers with a deep feeling of reciprocal understanding of their needs in a mid-to-long range planning.
۱۲.

ساخت نگاشت روابط شبکه ای آسیب های راهبردی توسعه دولت الکترونیکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۴۵
توجه به استقرار و توسعه دولت الکترونیکی در ایران یکی از برنامه های جدی تمامی دولت ها در نظام جمهوری اسلامی است. در حقیقت تمامی برنامه های دولت در حوزه اصلاح نظام اداری به اهمیت و ضرورت و تدوین برنامه های اجرایی برای توسعه آن مبادرت ورزیده اند. درهرحال استقرار دولت الکترونیکی دچار فراز و نشیب هایی است که تحقق و شیوع آن را با مشکل روبرو می سازد. هرچند که در سال 2018 رتبه دولت الکترونیکی ایران 20 رتبه ارتقا یافته و به رتبه 86 رسیده است؛ بنابراین در این مقاله به دنبال شناسایی الگوی تأثیر و تأثر چالش ها و مسائل راهبردی توسعه دولت الکترونیکی با بهره گیری از تکنیک دیمتل هستیم. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده است و از میان 15 پرسش نامه توزیع شده میان خبرگان حوزه دولت الکترونیکی، 12 پرسشنامه بازگردانده شده است. عدم رقابت مؤثر در زیرساخت های ارتباطی فناوری اطلاعات و انحصار نسبی در دولت، مشکل اصلی دولت الکترونیک بوده است. وجود زیرساخت ناقص شبکه دسترسی پرسرعت و البته ارزان برای بیشتر مردم کشور از موارد با اهمیت تلقی شده است. عدم دسترسی برخط به برخی پایگاه های اطلاعاتی پایه کشور و عدم رقابت مؤثر در زیرساخت های ارتباطی فناوری اطلاعات و انحصار نسبی دولت نیز از مهم ترین عوامل اثرگذار و اثرپذیر بوده اند. درنهایت، راه حل اساسی، وجود دیدگاه مناسب و اعتقاد راسخ به فناوری اطلاعات بین مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی و خصوصی کشور و استفاده راهبردی از آن در جهت بهبود دولت الکترونیک تعیین شده است.
۱۳.

چگونگی ایجاد ارزش کسب وکار از طریق فناوری اطلاعات (مطالعه موردی در تولید خودرو)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۱۶
این پژوهش با هدف تدوین مدل ارزش کسب وکار فناوری اطلاعات به منظور تبیین ارزش فناوری اطلاعات در کسب وکار و اندازه گیری سهم فناوری اطلاعات در عملکرد سازمان اجرا شده است. برای بررسی همه جانبه موضوع با استفاده از داده های کیفی، از روش تحقیق آمیخته با طرح ترکیبی متوالی کیفی استفاده شد. استراتژی تحقیق در مرحله نخست مطالعه موردی با ماهیت اکتشافی و در مرحله دوم گروه های کانونی است. شرکت سایپا به عنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه تولید خودرو در ایران به عنوان مورد/نمونه انتخاب شده است. داده های مختلف کیفی با رویکرد مصاحبه، بررسی اسنادی و مشاهده گردآوری و تحلیل شدند. یافته های تحقیق، مؤلفه ها و ابعاد مدل ارزش کسب وکار فناوری اطلاعات در تولید خودرو را شناسایی کرد که شامل روابط بین ابعاد مختلف مدل و قضایای نظری در خصوص سهم فناوری اطلاعات در ایجاد ارزش کسب وکار است. به منظور اطمینان از تعمیم پذیری نتایج، ضمن مقایسه یافته ها با پیشینه تحقیق، از کفایت نظری مدل اکتشافی اطمینان حاصل شد.
۱۴.

طراحی تحلیل های آینده نگر به منظور تدوین سیاست تصمیم گیری هوشمند برای مشتریان ویژه سرمایه گذار در بانک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۱۳
مشتریان ویژه برای بانک ها اهمیت خاصی دارند، چراکه سرمایه گذاری مستمر در بانک انجام می دهند و معمولاً به یک بانک وفادارند. این وفاداری در گرو ارائه خدمات خاص و متنوع به این مشتریان، ارائه سود متناسب با سپرده و تعامل بانک بر اساس سطح مشتری ویژه و تمایل به ریسک پذیری آنهاست. در تحقیق حاضر، داده های دو هزار مشتری عادی و ویژه بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی، حساب های بانکی و سرمایه گذاری در بانک گردآوری شده است. همچنین سطح مشتری ویژه و میزان تمایل به ریسک پذیری آنها نیز توسط بانک معین شده است؛ سپس، مجموعه ای از الگوریتم های یادگیرنده برای طبقه بندی و پیش بینی سطح مشتری ویژه و میزان تمایل آنها به ریسک توسط نرم افزار طراحی شده، اعتبارسنجی شده است. نتایج نهایی به صورت مجموعه ای از قواعد قابل بهبود و هوشمند تحلیل و آماده شده اند تا به مدیران بانک در تدوین سیاست های تصمیم گیری تعاملی و آینده نگر در ابتدای همکاری مشتری ویژه با بانک یاری رسانند.
۱۵.

بخش بندی مشتریان صنعت دارو بر اساس مدل RFML(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۱۶
در صنعت دارو مدیران بازاریابی و فروش با حجم انبوهی از داده های فروش شرکت های پخش، به داروخانه های مشتری خود مواجه اند. یکی از روش هایی که به آنان در کنترل وضعیت بازار، رقابت با سایر رقبا، برنامه ریزی هر چه بهتر برای افزایش فروش محصولات خود و در نتیجه هدفمند کردن فعالیت های بازاریابی کمک خواهد کرد، آگاهی از بخش بندی های مختلف مشتریان و سیاست گذاری بازاریابی و فروش بر مبنای آن خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، کمک به مدیران بازاریابی و فروش صنعت دارو، از طریق تعیین و تحلیل بخش های مختلف مشتریان و ارائه پیشنهاد های متناسب با هر بخش، به منظور حفظ و افزایش خرید آنان به کمک روش های داده کاوی است. در این تحقیق، بر اساس متغیرهای تازگی، تکرار، ارزش پولی و مدت زمان خرید در مدل RFML، داروخانه ها در خوشه های مختلف قرار گرفته و تحلیل شده اند. در نتیجه این بخش بندی، سه دسته داروخانه به نام های: داروخانه های کم خرید و کم سود، با میزان خرید و سود متوسط و وفادار و پُر سود از نظر روند فروش شناسایی شدند و بر اساس این بخش بندی، تحلیل های مربوط به آن ارائه شده است
۱۶.

ارائه الگویی برای تحلیل رفتار کاربران شبکه های اجتماعی با استفاده از روشهای داده کاوی: مطالعه موردی یک شبکه اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۷.

ارزیابی مدل های درخت تصمیم در پیش بینی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۴
نسبت های مالی همواره یکی از منابع قوی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. یکی از روش های پیش بینی عملکرد استفاده از الگوریتم های داده کاوی است. در این پژوهش، چهار مدل درخت تصمیم به منظور ارزیابی عملکرد، پیاده سازی و مدل ها با معیار های ارزیابی مقایسه شدند. بدین منظور نمونه ای متشکل 21 نسبت در 534 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سال های 1390 تا 1393 به عنوان متغیرهای مستقل و دو نسبت بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین دو متغیر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، بازده حقوق صاحبان سهام از لحاظ ارزیابی های به دست آمده از صحت بالاتری برخوردار است و در بین چهار درخت تصمیم سی فایو از بهترین شاخصه های ارزیابی برخوردار بود.
۱۸.

طراحی سیستم استنتاج فازی- عصبی انطباقی برای ارزیابی استقرار سیستم هوشمندی کسب وکار در صنعت تولید نرم افزار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۲۰
هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی سیستم استنتاج فازی عصبی انطباقی برای ارزیابی استقرار سیستم هوشمندی کسب وکار است. این سیستم برای استفاده در سازمان های تولیدکننده نرم افزار به منظور ارزیابی استقرار سیستم هوشمندی کسب وکار طراحی شده است. در ایران سازمان ها با مشکلات بسیاری در زمینه استقرار سیستم هوشمندی کسب وکار مواجه اند، این سیستم کمک خواهد کرد سازمان ها وضعیت موفق یا ناموفق خود را با وارد کردن ورودی ها بسنجند و با تغییر ورودی ها، بار دیگر به محاسبه خروجی بپردازند و تحلیل کنند کدام ورودی در سازمان آنها بیشترین تأثیر را بر خروجی دارد و پس از برطرف کردن مشکلات در زمینه آن ورودی، به نتایج موفقیت آمیز دست یابند. این سیستم به کمک بخشی از داده ها، آموزش می بیند و پس از اعتبارسنجی، با خطای کمینه 08/0 طراحی شده است. پیشنهادهای پژوهش نشان می دهد چه حوزه هایی در شاخص های ارزیابی استقرار سیستم از اهمیت بیشتری در سازمان ها برخوردار است و به تمرکز بیشتری بر فعالیت های بهبوددهنده نیاز دارد.
۱۹.

طراحی سیستم استنتاج فازی برای پیش بینی میزان موفقیت راهکار برنامه ریزی منابع سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۶
پیشینه ی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، از سابقه ی پر فراز و نشیبی برخوردار است که طی آن، پروژه های متعددی با موفقیت و بسیاری نیز با شکست یا عدم دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده به پایان رسیده اند. پژوهش پیش رو از یک سو بر اساس هدف، بنیادی بوده و سیستم جدیدی را برای رفع مسئله ای حیاتی طراحی و ارائه می کند و از سوی دیگر با توجه به استقرار سیستم در سازمان، برای تعیین میزان موفقیت پروژه ی پیاده سازی، از نوع کاربردی است. روش پژوهش بر اساس نحوه ی شناسایی عوامل و شاخص ها، از نوع تحلیل محتوا و برای گردآوری داده ها از سازمان های منتخب، از نوع پیمایشی است. در این پژوهش برای غلبه بر مشکلات پروژه های پیاده سازی و با استفاده از روش استنتاج فازی عصبی انطباقی، یک سیستم فازی طراحی و آموزش داده شده است. سپس آن را اعتبارسنجی کرده تا قادر به پیش بینی میزان موفقیت پیاده سازی پروژه پیش از آغاز آن باشد. خروجی این پژوهش، یک سیستم استنتاج فازی هوشمند است .
۲۰.

بررسی جامع تأثیر خدمات پرکاربرد وب سایت های خبری بر کیفیت آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۴
وب سایت یکی از فناوری های مهم قابل استفاده در سازمان ها جهت برقراری ارتباط با ذی-نفعان مختلف است. در این راستا وب سایت های خبری با توجه به فراهم کردن انواع مختلف اطلاعات مهم و مورد نیاز، یکی از مهم ترین انواع وب سایت ها به شمار رفته و نقش بسزایی در خلق و توزیع دانش در سطح جامعه دارند. طراحی و کاربری این گونه وب سایت ها یکی از چالش های مهم کسب وکارهای امروزی به شمار می رود. استفاده از خدمات متعدد و مناسب در ایجاد وب سایت های خبری، تأثیر مهمی در افزایش کیفیت و ارزش این وب سایت ها داشته و به دنبال آن سبب افزایش تعداد دفعات بازدید کاربر از وب سایت می شود. مهم ترین هدف این مقاله ارایه راهکاری مناسب جهت تحلیل و طراحی وب سایت های خبری با استفاده از بهترین ترکیب از خدمات ارزشمند تأثیرگذار بر کیفیت این وب سایت ها است. بدین منظور برای ارتقای کیفیت وب سایت های خبری، مهم ترین خدمات پرکاربرد آن ها استخراج شده و دسته بندی شده اند. این دسته بندی بر مبنای بررسی عمیق و جامع پرکاربردترین خدمت ها ی موجود در 50 وب سایت برتر خبری جهان انجام شده است. در ادامه این خدمات و نقش آن ها در ایجاد ارزش افزوده در وب سایت های خبری، توسط خبرگان این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار سنجی شده که به ارایه مدل نهایی منتج شده است. مدل ارایه شده می تواند برای مدیران وب سایت های خبری به جهت طراحی هرچه مؤثرتر وب سایت های خبری و پاسخ-گویی مناسب به نیازهای کاربران و ایجاد رضایت در آنان مفید باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان